Мамандық бойынша оқУ – Әдістемелік кешенбет3/5
Дата16.01.2017
өлшемі166.18 Kb.
#224
1   2   3   4   5

«Психология және адамның дамуы» пәні бойынша

СӨЖ тапсырмаларының орындалу және тапсыру мерзімітақырып

Тапсырма мазмұны


Қолданылатын әдебиеттер

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

Максималды бағалау ұпайы

1.

Баланын психикалык дамуынын факторлары мен механизмдері.

Бала психикасының дамуы туралы мәліметтер. Бала дамуына әсер етуші факторлар мен механизімдерін көрсету. Бала психикасының дамуын зерттеген ғылыми көзқарастар.

Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 1995

Першина Л.А. Возрастная психология. М., 2004

Смирнов Е.О. Психология ребенка. М., 1997


Сызба-кестс құру

Қыркүйек-3апта

15 ұпай

2.

Адам өмірінің басталуы

Адам өмірінің басталуы. Оның даму жолдары.

Божович Л.И Личность и «с формирование в детском вспрасте. - М.. 2003

Крайг Г. Психология развития.СПб.: Питер. 2000.

Мухина B.C. Возрастная психология. - М , 1992

Обухова Л,Ф. Возрастая психология.М„ 1999
Бейнематериалдарды көріп талдау

Қазан-2апта

10-ұпай

3.

Мектепке дейінгі шақтың психологиялық сипаттамасы.

Мектепке дейінгі балаларға психологиялық сипаттама. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған психологиялық әдістемелермен жұмыс жасау.

Асмолов А.Г Психология личности - М : Изд-воМГУ. 1990

Крайг Г. Психология развития.СПб.: Питер. 2000.

Леонтьев А.Н. Мухина B.C. Возрастная психология. - М , 1992

Обухова Л,Ф. Возрастая психология.М 1999

Эльконин Д Б. Детская психология.М, 2004


Мектепке

психологиялық даярлықты анықтауға бағытталған әдістемслер пакетін даярлау және талдау.
Қазан-4апта

10-ұпай

4.

Жеткіншектік кезен психологиясы.

Жеткіншектерге психологиялық мінездеме жасау. Олардың жасерекшелігіне келетін психологиялық әдістемелермен жұмыс жасау.

Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х томах - М.: Педагогика. 1980.

Крайг Г. Психология развития.СПб.: Питер. 2000.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М. И щ-во МГУ. 1981

Мухина B.C. Возрастная психология. - М , 1992

Обухова Л,Ф. Возрастая психология.М 1999


Жеткіншектік агрессиясын зерттеуге бағытталған әдістемелер пакетін даярлау және талдау

Қараша-3апта

15-ұпай

5.

Орта кемел жастағы адамнын психологиялык сипаттамасы.


Орта кемел жастағы адамнын психологиялык ерекшеліктері. Психологиялық күйзелісі мен мінез-құлқы.

Крайг Г. Психология развития.СПб.: Мухина B.C. Возрастная психология. - М , 1992

Обухова Л,Ф. Возрастая психология.М 1999


Психологиялық сипаттамасын баяндау.

Қараша-4апта

10-ұпай

6

Қарттық жаста тұлғаның психологиялық аумақтарындағы өзгерістер сипаттамасы.


Қартаюды сезіну. Қартаю кезінде кездесетін психологиялық қиындықтар.

Першина Л.А. Возрастная психология. М., 2004

Александрова М Д Проблемы социальной и психологической геронтологии -Л.: Изл-во Лснингр ун-та. 2004.
«Кәрілік әлеуметтік-психологиялық мәселе рстінде» атты пікір-сайысқа дайындық.

Желтоқсан-2апта

7,5 ұпай


Пайдаланған әдебиеттер:

Негізгі ұсынылатын әдебиеттер:


 1. Аверин В.А. Психология развития ребенка. СПб., 2000

 2. Аймауытов Ж. Психология оқу қралы. Алматы., 1994

 3. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х томах - М.: Педагогика. 1980.

 4. Асмолов А.Г Психология личности - М : Изд-воМГУ. 1990

 5. Алдамұратов Ә.Қ. Жалпы психология. Алматы., 1996

 6. Асылханова М.А. Психология. Алматы., 2004

 7. Бап-Баба C. Жалпы психология. Алматы., 2003

 8. Божович Л.И Личность и «с формирование в детском вспрасте. - М.. 2003

 9. Выготский Л.С. Собр.соч.: В 6 т. - М.: Педагогика. 1982

 10. Выготский А.С. Психология (аударма). Алматы., 2005

 11. Жарықбаев Қ.Б. Психология. Алматы., 2003

 12. Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері. А., 2002.

 13. Крайг Г. Психология развития. Питер., 2002

 14. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М. И щ-во МГУ. 1981

 15. Мухина B.C. Возрастная психология. - М , 1992

 16. Обухова Л,Ф. Возрастая психология. • М„ 1999

 17. Немов Р.С. Психология. І-ІІ-ІІІ том. М., 2003

 18. Мұқанов М. Жас ерекшелік және педагогикалық психология. А., 1996

 19. Мухина В.С. Детская психология. М., 2000

 20. Общая психология (курс лекции)./ Сост. Е.И. Рогов. М., Владос,2003

 21. Столяренко Л.Д. Основы психологии.М., 2003

 22. Тәжібаев Т. Жалпы психология. Оқу құралы. А., 1993.

 23. Рубинштейн С.Л Основы общей психологии. Спб., Питер,2004

 24. Эльконин Д Б. Детская психология. • М, 2004

Косымша әдебиеттер:

1. Айсмомтас Б.Б. Общая психология: Схемы. М : Идд-»о ВЛАДОС-ПРЕСС. 2002

2. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человековедения. ' Под ред. А.А.Бодалева. -М-Воронеж. 1996.

3.Аверин В.А. Психология детей и подростков.М., 1998

4.Александрова М Д Проблемы социальной и психологической геронтологии -Л.: Изл-во Лснингр ун-та. 2004.

5. Анциферова Л.И. Поздний период жизни человека: типы старения и возможности посгупаісльного старения личности. Психологический журнал. 1996. №6.

6.Асеев В.Г. Возрастная психология: Учебное пособие. - Иркутск, 1999

7.Братусь ДС. Психологические аспекты нравственного развития личности, - М..

8.Бурменская Г.В., Обухова Л.Ф. Современная американская психология развития: учебноепособие. М.. 1996

9.Выготский Л С Вопросы детской психологии. - М.. 1997

10. Гальперин П.Я Введение в психологию. - М: Изд-во МГУ. 199911.Гиппенрейтср Ю.Б. Введение в психологию. - М.. Изд-во МГУ. 1996

12.Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-з т. - М.: Мир. 1992

13.Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. - М.: Игд-во МГУ,1996

14.Кон И.С. Психология ранней юности. М.. 1999.

15.Леонтьев А.Н. Деятельность Сознание. Личность. // Избранные психологическиепроизведения: В 2-х т - М.: Педагогика, 1983,

16 Немов Р,С. Психология, т 2 - М.. 199817.Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М . 1995

18.Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе - М.. 1998
Студенттердің білімін бағалау жүйесі

«Психология және адам дамуы» курсы теориялық-тәжірибелік курс болып табылады.

ИКИ = 30 д. + 15 тәж. + 22,5 ОСӨЖ + 67,5СӨЖ = 135 ұпай

Курстың саясаты және процедурасы студенттерден пәнді оқу барысында келесіні талап етеді:

Рубеждік бақылау тапсырмаларын орындау – 5 ұпайға дейін.

Оқу процесі уақытында 2 рубеждік бақылау жүргізіледі: 1 рубеждік бақылау – 8 -аптада, 2- рубеждік бақылау – 15- аптада жазбаша түрде немесе коллоквиум түрінде өтеді. Қорытынды бақылау – емтихан түрінде жүргізіледі. Қорытынды бағадағы салмақ үлесі: 60% - ағымды үлгерім нәтижесінде алынған, ал 40% - емтихан нәтижелері.

1- рубеждік бақылау 7 апта ішіндегі пән бойынша жинаған баллдары негізінде есептеліп қойылады.

2- рубеждік бақылау пән бойынша студенттің 15 аптадағы жинаған баллдарының негізінде қойылады.

Пән бойынша ең жоғарғы баллды 100% деп алып, төмендегі формула бойынша студенттің рейтингтік бағасы процент есебімен есептеліп шығарылады.Білімді бағалау әріптік арнайы құрылыммен төмендегі түрде жүргізіледі:


Баға

Ұпайлар

Пайызы

Бағалау

А

4.0

100

өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

В

3.0

80-94

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағаттанарлық

С

2

65-69

С-

1.67

60-64

Д+

1.33

55-59

Д

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанғысыз


Рейтинг есебі

р\с

Жұмыс түрі

Ұпай саны

1.

2.

3.4.

- аралық бақылау – 20 %

- СОЖ және СӨЖ – 30 %

- рубеждік бақылау – 50 %


10 ұпай

20 ұпай


30 ұпай

Барлығы – 60 %5.

Емтихан

40 %
Барлығы:

100 %

Пән бойынша қорытынды баға:

Қорытынды баға төмендегі формула бойынша есептеледі:

ҚБ=Р*0,6+Э*0,4

Мұндағы:


Р- рейтинг бағасының сандық эквиваленті

Э- емтихандағы бағаның сандық эквиваленті
Книжный вариант шығару үшін


12 бет болғанда

16 бет болғанда

20 бет болғанда

24 бет болғанда

12

1

16

1

20

1

24

1

2

11

2

15

2

19

2

23

10

3

14

3

18

3

22

3

4

9

4

13

4

17

4

21

8

5

12

5

16

5

20

5

6

7

6

11

6

15

6

1910

7

14

7

18

78

9

8

13

8

17

12

9

16

9

10

11

10

1514

1112

13

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
2016 -> АҚпараттық хат 5 мамыр 2016 жылы
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Силлабус пән: Психология тарихы Курс
2016 -> Силлабус пән: Практикалық психология Курс
2016 -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
2016 -> «Мүгедектікті және/немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және/немесе қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер
2016 -> Әлеуметтік дифференция әдеттегі кәсіби сөздерді, терминдерді, жаргондарды береді. Яғни тілде адамдардың әлеуметтік топтарына, мамандығына, шаруашылық кәсібіне байланысты жіктелулер бар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы