Мадениеттану және психология

Loading...


бет3/4
Дата08.04.2020
өлшемі400.5 Kb.
1   2   3   4
Алғашқы, орта, қазіргі заман ғасырлары

Тас, қола, темір ғасырлары

Ежелгі, орта, жаңа заман ғасырлары

Ерте, ортаңғы, қазіргі заман ғасырлары

105.Э.Тайлор «кішкентай дін» деп есептеген түс көру, ұйқы, галлюцинация құбылысын қалай атады?анимизм

фетишизм

тотемизм

магия

шаманизм

106.Мәдениетті эстетикалық тұрғыдан қарастырып, өнерді ғылымнан,

адамгершіліктен жоғары тұратындығын қарастырған кім?


Ф.Шеллинг

Ф.Энгельс

Й.Хейзинга

И.Кант

Ж.Ж.Руссо

107.«Тускулан әңгімелері» еңбегінің авторы:Цицерон

Сократ

Платон

Геродот

Фукидид

108.Ағартушылық дәуірдегі мәдениетті ұғынудың жолы қандай болды?Білімге ұмтылыс

Діни сауаттылық

Аңыз, әдет-ғұрып

Құдайдың үстемдігі

Діни білімділік

109. Ағартушылық кезеңдегі мәдениет үлгілері:Адам, қоғам, құқық, философия

Дін, құдайлық, мойынсұнушылық

Техника, белсенділік, тарихилық

Өнер, ғылым, дін, құдайлық

Музыка, өнер, гуманизм, дін

110.Мәдениеттану жеке пән ретінде зерттейді:Мәдениет дамуының заңдылықтарын, принциптерін, өзара байланыстарын

Ұлттық құндылықтар, материалдық құндылықтар, ерекшеліктерін, ықпалын

Мәдени байланыстардың ерекшеліктерін, құндылықтар түрін, өзара әсерін

Мәдениеттердің оқшау өмірі, олардың өзара байланыстарын, ықпалын

Материалдық құндылықтар мен рухани құндылықтар, оқшаулануын

111.Ислам дінінің сипаты қандай?монотеистік

политеистік

шамандық

бақсылық

тәңірлік

112. А.Кребер мен К.Клакхонның мәліметінде 1964 жылы батыс әдебиетінде мәдениетке қанша анықтама берілген?257

157

357

457

557

113.Мәдениет» құрамына енбейтiн белгi:Жұлдызды аспан

табиғат аясы

ғылым және дін

өнер және дін

Бiлiм, өнер

114. «Барлық мәдениет, түгелдей дерлiк алғашқы құштарлықтарды тiзгiндеу мен оларға тыйым салудан басталады» -деген тұжырымдама жасаған кiм?З.Фрейд

К.Юнг

Э.Фромм

А.Тойнби

О.Шпенглер

115.«Салт-дәстүр – тіл мен мәдениет бастауларының анасы»,-деп жазған кім?И.Гердер

Әл-Фараби

И.Кант

Э.Тайлор

Ю.Лотман

116.Адам - «Хайуани мадани», - деп қарастырған кім?Әл-Фараби

Қ.Яссауи

О.Хаям

Әл-Кинди

Әл-Хорезми

117.Ноосфера (парасатты орт туралы ілімнің негізін салушы:В.Вернадский

В.Малиновский

Н.Данилевский

Л.Толстой

А.Швейцер

118.Гуманистік этика ұғымын мәдениетпен байланыстырған:Л.Толстой, А.Швейцер

Ф.Шиллер, Ф.Фихте

И.Гердер, И.Кант

В.Вернадский, И.Кант

Т.Шарден, И.Гердер

119.Адамның мінез-құлық нормативтерін реттеп отыратын мәдениеттің қызмет түрі :реттеу

бағалау

танымдық

жалғастық

әлеуметтену

120.Мәдениеттің футурологиялық қызметі нені зерттейді?Қоғамның даму болашағын

Рухани құндылықтарын

Материалдық құндылықтарын

Материалдық ескерткіштерін

Қоғамның әлеуметтік дамуын

121.«Дискурс» ұғымының қолданыла бастауы қай ғасырға тән :XX ғ.

XI ғ.

ХXІ ғ.

XVІғ.

XVII ғ.

122.«Дискурс» ұғымының мәні :

Рухани-идеологиялық мұра, көзқарас, дүниетаным

Саяси-идеологиялық мұра, экономика, саясат

Ынтымақтастық, бірлестік, ұлттық мұра, мораль

Бірлестік, экономикалық саясат, саяси көзқарас

Жолдастық, ынтымақтастық, ұлттық мұра, көзқарас

123.В.Дильтей әлемді танудағы басты ғылымдар деп нені есептейді?Гуманитарлық ілімдер

Жаратылыстану ілімдер

Психологиялық ілімдер

Педагогикалық ілімдер

Астрономиялық ілімдер

124.Рухани әлемді түсіну, ұғыну арқылы көз жеткізуге болады деп есептеген кім?В.Дильтей

К.Ясперс

М.Бахтин

И.Кант

Н.Бердяев

125.Герменевтика ғылымының бастауы:Ұғыну, түсіну

Салыстыру, бақылау

Тәжірибе, талдау

Синтез, анализ

Бақылау, қорытынды

126.Мәдениеттегі мәтіннің (текст) белгілері:әңгіме, сөз, хат, оқиға

ойын, роль, ойлау

пайымдау, сараптау, сөз

талдау, сараптау, оқиға

ойлану, сараптау, жазу

127.Дәстүрлі діндер:Буддизм, христиан, ислам

Зороастризм, иудаизм

Дзен-буддизм, манихейлік

Иегова куәгерлері, шактизм

Кришнаизм, шаманизм, бақсылық

128.Д.Беллдің мәдениет кезеңдерін бөліп қарастыруы:Индустриялыққа дейін, индустриялық және постиндустриялық

Предфигуративті, кофигуративті және постфигуративті

Тағылық, варварлық және өркениеттік

Прометей, көне мәдениеттер, белдеулік және техниканың дамуы

Қоғамдық экономикалық формациялардың орын алмастыруы

129.Европоцентризмнің мәні:батысшылдық

американдық

ағылшындық

шығысшылдық

азиялық

130.Ағартушылық мәдениеттің сипаты:

білімге ұмтылу

спорттық бағыт

дінге сену

салауаттылық

адамгершілік

131.Мәңгүрттіктің мәні:өзінің тегінен қол үзу

өзге мәдениеттің жетегінде

ғылымнан қол үзу

діни сенім

ағартушылық

132.Декаданс - мәдени кезеңі:жаңа заман

ортағасыр

қазіргі кезең

ежелгі дәуір

гректік

133.Декаданс ұғымының мәні қандай?құлдырау

гүлдену

өрлеу

жаңғыру

даму

134.«Ақпараттық қоғам» теориясын ұсынған кім?Масуда

Хантингтон

Тоффлер

Макиавелли

Сорокин

135.Әлемдiк мәдениет дегенiмiз - бұл...жер шарын меқендейтiн әртүрлi халықтардың ұлттық мәдениетiнiң ең

озық жетiстiктерiнiң жиынтығыбүкiл жер шарын мекендейтiн халықтар мәдениетiнiң өздерiнше жайғасуына

ғана байланысынегiзiнен еуропалық және солтүстiк америкалық мәдениеттiң жетсiтiктерi

негiзiнен ХХ ғасырда қалыптасқан мәдениет

Ежелгi дәуiрлiк және қайта өрлеу дәуiрiнiң мәдениетi

136.Рухани өмiрдiң қай саласында ұлттық мәдениеттiң түрлерi қөрiнуi мүмкiн?ұлттың тiлi, музыкасы, әдебиетi, бейнелеу өнерінде

өнеркәсiптiк өндiрiс технологиясында

ғылыми жетiстiктерде

ұлттың рухани мәдениетiнiң жетiстiктерi деңгейiнде

137.Кәсiби мәдениеттiң деңгейiне қалайша қол жеткiзуге болады?арнайы мамандандырылған бiлiм беру арқылы

отбасылық тәрбие және білім арқылы

адамды қалыптастыруда жағдайлары арқылы

адамдар арасындағы коммуникативтiк арқылы

адамдар арасындағы ерiктiлiктiң артуымен

138.Нелiктен мәдениет материалдық және рухани деп екiге бөлiнедi?адамның iс-әрекетiнiң әртүрлi болуына байланысты

адамдардың дұрыс қатынасы арқылы

ой еңбегі мен дене еңбегінің айырмашылығына байланысты

рухани құндылықтардың дамуына байланысты

адамның табиғаттың берген сыйымен өмiр сүруіне байланысты

139.Мәдениеттегі этногенез концепциясының авторы:Л.Гумилев

В.Вернадский

Н.Бердяев

В.Соловьев

З.Фрейд

140.Мәдени плюрализмнің мәні:Әртүрлі мәденеиттердің өмір сүруі

Мәдениеттің даму процессі

Субмәдениеттегі ұйымдасу процесі

Түрлі мәдениеттердің қарама-қайшылығы

Рухани мәдениеттегі төңкеріс

141.Адамдардың арасындағы ақпараттың тасымалдауына (байланысты) ықпал ететін мәдениеттің қызметі:Ақпараттық

Қорғаныстық

Танымдық

Нормативтік

Сигнификациялық

142.Мәдени сабақтастық - бұл :Мәдениеттің ұрпақтан ұрпаққа берілуі

Өткенді көзсіз бұлжытпай қайталау

Мәдениеттің функциясы

Мәдениеттің прогрессивтік дамуы

Мәдениеттің сақталуы /консервациясы/

143.Мәдениеттің адамдардың қарым-қатынасымен байланысты функциясы:Коммуникативтік

Қорғаныстық

Ақпараттық

Сигнификациялық

Нормативтік

144.Элитарлық мәдениет - бұл:Іріктеп алынған жекелеген адамдар мәдениеті

Анархизмдік рухпен сусындаған мәдениет

Халықтық мәдениеттен даралануын жоққа шығару

Жеңілдікке ие болған таптардың мәдениеті

Пессимистік рухтағы мәдениет

145.Материалдық мәдениетке жеке жатпайтын, сондай-ақ рухани мәдениетке де жатпайтын, мәдениетті көрсетіңіз:Саяси мәдениет

Діни мәдениет

Байланыс құралдары

Дене тәрбиесі

Тұрмыс мәдениеті

146.Мәдениет құндылықтарын терістейтін ұғымның аталуы:Нигилизм

Ренессанс

Декаданс

Иммориализм

Невилеровка

147.Адамның пайда болуы туралы аңыздардың аталуы:Антропологиялық

Космологиялық

Календарлық

Батырлық

Идеологиялық

148.Адамның өз құндылығының аталуы:Гуманизм

Антропология

Мораль

Этика

Антропософия

149.Адамзатқа мәлім, ең алғашқы табу түрі:Туысқандық жыныстық қатынасқа тиым салу

Ер адамға тіке қарамау, ұрлық жасамау

Үлкен кісінің атын атамау, өлтірмеу

Тайпадан бөлінбеу, ұрлық жасамау

Ұрлық жасамау, өлтірмеу

150.К.Ясперстің пікірі бойынша алғашқы өркениеттер пайда болған жерлер:Ніл, Қосөзен, Инд, Хуанхэ

Ежелгі Греция, Рим

Орта және Орталық Азия

Египет пен Шумерде

151.XIX ғ. бас кезеңінде ғылымға «мәдени-философия» терминін енгізген ғалым:Мюллер

А.Тойнби

З.Фрейд

Ф.Ницце

О.Шпенглер

152.Психологиялық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарын зертейтін ғылым:Психология

Философия

Медицина

Тарих

Филология

153.Психологиялық құбылыстардың топтастырылуы:Психикалық процестер, психикалық кейіп, психикалық қасиеттер

Медицина, биология, физиология

Көңіл, аффект, құмарлық

Логика, философия, психология

Д)Жан, тән, тарих

154. Темперамент типтерін анықта: Нерв процестері күшті, бірі екіншісіне тең келмейтін, ұйтқымалы, қимыл-қозғалысы шапшаң.Холерик.

Сангвиник

Флегматик

Меланхолик

Интроверт

155. Қоғамдық жағдай мен биологиялық факторлардың баланың дүниеге келгеннен кейінге дейінгі психикалық даумына тигізетін жерлерді зерттейтін психология ғылымының салысы:Балалар психологиясы

Медициналық психология

ПатопсихологияДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
бойынша жиынты
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
дістемелік сыныстар
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мерзімді жоспар
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
мелетке толма
директоры бдиев

Loading...