Мадениеттану және психология

Loading...


бет1/4
Дата08.04.2020
өлшемі400.5 Kb.
  1   2   3   4
Мадениеттану және психология

1 300 40


1.Мәдениеттану терминін енгізген ғалым кім?

Л.Уайт

А.Тойнби

Э.Тейлор

Ф.Ницще

О.Шпенглер


2.«Мәдениет – адам жанының рухани жетілуі» деп қарастырған ғалым:

М.Цицерон

Э.Тейлор

И.Кант

О.Шпенглер

И.Гердер


3.Мәдениет ұғымының этимологиялық мәні:

жер өңдеу

жер аудару

жер бөлу

құрастыру

араластыру


4.Аксиология ғылымы нені зерттейді?

құндылықтарды

заттарды

өлшемдерді

заңдылықтарды

құбылыстарды


5.Мәдениеттанудың интегративтілік сипаты не?

біріктірушілік

бөліп қарастыру

жеке қарастыру

даралық

салыстырмалылық


6.Мәдениеттің дамуын тағылық, варварлық және өркениеттік деп қарастырған

ғалым кім?Л.Морган

Д.Белл

М.Мид

П.Сорокин

М.Бахтин


7.Й.Хейзинганың «Тарих- бұл рухани форма, онда мәдениет өзінің өткені туралы

есебін береді», - деп түйіндеген еңбегін атаңыз:«Ортағасырлар күзі»

«Ортағасырлар жазы»

«Ортағасырлар қысы»

«Ортағасырлар көктемі»

«Ортағасырлар кезеңі»


8.Мәдениеттің таңбалық мәнін зерттеген ғалым:

Ю.Лотман

Й.Хейзинга

Э.Кассирер

Ю.Рейнак

Л.Карсавин


9.Мәдениеттану пәні екі бөлімнен тұрады:

Мәдениет теориясы және мәдениет тарихы

мәдениет философиясы және мәдениет кезеңдері

мәдениет психологиясы және мәдениет сатылары

мәдениет кезеңдері және мәдениет тарихы

мәдениет антропологиясы және мәдениет тарихы


10. Л.Уайттың мәдениеттану пәнін зерттеудегі атақты еңбегін атаңыз:

«Мәдениет жайлы ғылым»

«Мәдениет және өркениет»

«Мәдениет және тарих»

«Мәдениетті меңгеру»

«Мәдениеттің ақыры»


11.Антикалық мәдениеттің ерекшелігі қандай?

Космостағы әлемдік хаосты анықтау

Рухани болмысты анықтау

Әлемді адамнан тыс анықтау

Адамды әлемнің бірлігінде анықтау

12.Табиғат пен мәдениеттің гармониялық бірлігіне күмән келтірген ғалым:

Ж.Ж.Руссо

Ш.Монтескье

Ф.Шиллер

Д.Вико

И.Кант


13.Мәдениеттің бастауы – діннің шығуының анимистік теориясы деп

негіздеген ғалым кім?Э.Тайлор

Ф.Шиллер

А.Кребер

Э.Кассирер

К.Клакхон


14.Мәдениетті эстетикалық тұрғыдан түсіндірген ғалым кім?

Ф.Шеллинг

И.Кант

Ф.Шиллер

Гегель

И.Гердер


15.Рухани мәдениетке енбейтін ұғым қандай?

техникалық

эстетикалық

діни

құқықтық

ғылыми


16.Катарсис ұғымының мәні:

жанның қасірет арқылы тазаруы

күлкі арқылы жанның тазаруы

спорттық жаттығулар арқылы

философиялық ойлау арқылы

картина арқылы


17.Шығыстық өркениетке тән белгі:

дәстүрлік және табиғатпен үйлесімділік

рационалдық және ағартушылық

рационалдық және табиғатпен үйлесімділік

рационалдық және техногендік

18.Бұқаралық мәдениеттің белгілері қандай?

Біркелкілік, коммерциялық

Шығармашылдық, даралық

Шұғылданымпаздық, даралық

Дарындылық, кәсібилік

Әртүрлілік, дарындылық


19.Семиология терминін енгізген ғалым кім?

Ф.Де Соссюр

П.Сорокин

Ю.Лотман

Э.Тайлор

Э.Кассирер


20.Өнердің пайда болуын дінмен байланыстырып зерттеген ғалым кім?

С.Рейнак

Э.Кассирер

Ю.Лотман

К.Юнг

З.Фрейд


21.Адамның физикалық және рухани күштерінің ойын әрекетінде деп зерттеген ғалым кім?

Й.Хейзинга

Э.Кассирер

Ю.Лотман

З.Фрейд

К.Юнг


22.Өнердің қайнар көзі – бейсаналылықта, адамның сезімдік құлшыныстарынан

туындайды деп есептеген ғалым кім?З.Фрейд

К.Юнг

Э.Кассирер

Й.Хейзинга

Ю.Лотман


23.«Дін өркениетаралық қатынастарды реттеу тетігі, бірақ діни конфессиялар

арасындағы қайшылықтар болашақта өркениеттер арасындағы

қақтығыстарға алып келеді» - деген пікірді айтқан кім?


С.Хантингтон

Э.Тоффлер

П.Сорокин

Э.Хайдеггер

Фукуяма


24.Саяси мәдениет дегеніміз не ?

әлеуметтік топтардың рухани деңгейінің көрсеткіші

әлеуметтік топтардың міндеттері мен парызы

әлеуметтік топтардың материалдық деңгейі

әлеуметтік институттар мен бірлестіктер

әлеуметтік топтардың жауапкершіліктерінің деңгейі


25.Құқықтық мәдениет дегеніміз не?

Құқықтық міндет пен парыз

Құқықтық заң шығару

Саяси сананың көрсеткіші

Әлеуметтік құқықтық сана


26.Халықаралық қатынастар мәдениетінің қайнар көзі дегеніміз не?

Гуманизм, өзара құрмет және толеранттылық

Даралық, бәсекелестік және сыбайластық

Шовинизм, ұлтшылдық және эгоизм

Этноцентризм, шовинизм және ұлтшылдық


27.Сциентизм ұғымының мәні не?

Ғылымның абсолюттік ролінің артуы

Діннң абсолюттік ролінің артуы

Өнердің абсолюттік ролінің артуы

Спорттың абсолюттік ролінің артуы

Саясаттың абсолюттік ролінің артуы


28.«Мәдениет» терминіне түсінік бере отырып, ол адам қолынан шыққан

заттар деп тұжырым жасаған ғалым кім?С.Пуффендорф

И.Ниддерман

А.Радклифф-Браун

Л.Уайт

Э.Тайлор


29.Мәдениетті ұғынудың натуралистік бағытын ұстанған ғалымдар кім?

Ф.Гамильтон, Г.Спенсер, З.Фрейд

А.Радклифф-Браун, Б.Малиновский

Ю.Лотман, К.Юнг, Э.Кассирер

Ф.Боас, А.Кребер, М.Мид

В.Виндельбанд, Г.Риккерт


30.Мәдениетті аксиологиялық ұғыну тәсілін ұсынған ғалымдар кімдер?

В.Виндельбанд, Г.Риккерт

Ф.Боас, А.Кребер, М.Мид

М.Цицерон, Э.Тайлор

С.Пуффендорф, Л.Уайт

Э.Баллер, В.Межуев


31.Әлеуметтік антропология бағытының өкілдері кімдер?

Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун

Э.Баллер, В.Межуев

С.Пуффендорф, Л.Уайт

Ф.Боас, А.Кребер, М.Мид

В.Виндельбанд, Г.Риккерт


32.Мәдениетті ұғынудың мәдени антропология бағытының өкілдері:

Ф.Боас, А.Кребер, М.Мид

Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун

В.Виндельбанд, Г.Риккерт

М.Цицерон, Э.Тайлор

С.Пуффендорф, Л.Уайт

33.Мәдениет ұғымына байланысты символистік бағыттың өкілдері кімдер?Л.Уайт, Э.Кассирер

А.Арнольдов, Э.Маркарян

К.Юнг, Ю.Лотман

Й.Хейзинга, К.Юнг

Г.Спенсер, З.Фрейд

34.Ұжымдық бейсаналылық концепциясын ұсынған кiм?К.Юнг

Ю.Лотман

Э.Кассирер

З.Фрейд

Л.Уайт

35.Өркениет – ақыл, әділеттілік және қайрымдылық деп түсіндірген ғалымдар кімдер?Б.Фергюсон, О.Мирабо, Ф.Вольтер

Ж.Руссо, О.Шпенглер, А.Тойнби

И.Кант, Г.Гегель, К.Ясперс

Н.Данилевский, Н.Бердяев

Л.Морган, М.Мид, Д.Белл

36.Мәдениеттің басты қызметі:Адамды қалыптастыру

Танымдық

Жалғастық

Ақпараттық

Реттеу

37.Мәдениетті рәміздік тұрғыдан зерттеген ғалым:Э.Кассирер

И.Хейзинга

Лотман

П.Сорокин

Н.Бердяев

38.Шығыстық өркениеттің сипаттық белгілері:Дәстүрлік, табиғатпен үйлесім

Рационалдық, табиғатқа қарсылық

Өнертапқыштық, өзгергіштік

Динамизм, техногендік

Даралық, динамизм

39.Батыстық өркениеттің белгілері:Рационалдық, техногендік

Дәстүрлік, үйлесім

Табиғатпен гармониялық

Үйлесім, дәстүр

40.Бұқаралық мәдениеттің кемшіліктері:Біркелкілік, тұтынушылық

Ақпараттар алмасуы

Даралық, шұғылданымпаздық

Ізденушілік, даралық

Өнер құндылығының артуы

41.Мұсылмандық өнер стилі:арабеска

дорийлік

иондық

римдік

аңдық

42.Мәдениетті адамның шығармашылық әрекеті ретінде қарастырған ғалымдар?А.Арнольдов, Э.Баллер, В.Межуев

Ф.Боас, А.Кребер, М.Мид

Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун

М.Цицерон, С.Пуффендорф

Л.Уайт, Э.Кассирер, К.Юнг

43.«Өркениет - гуманизмге жат, табиғатқа үстемдік етуші»,-деп баға берген кім?Ж.Ж.Руссо

А.Тойнби

Н.Данилевский

К.Ясперс

И.Кант

44.«Ресей және Еуропа» еңбегінің авторы кім?Н.Данилевский

Н.Бердяев

П.Сорокин

А.Арнольдов

В.Межуев

45.Араб мәдениетi дамуының ең алғашқы орталықтары:Мекке және Мадине

Бағдад және Каир

Дамаск және Бейрут

Халеб және Латакиà

Басра және Кербела

46.«Өркениет» ұғымының этимологиялық мәні?азаматтық

адамзаттық

даралық

руханилық

саналылық

47.Ислам дiнi қай жылы қалыптасты?622 ж.

422 ж.

522 ж.

722 ж.

822 ж.

48.«Өркениет прогресі – мәдениет прогресі» деп тұжырымдаған?И.Кант, Г.Гегель

О.Мирабо, Ф.Вольтер

Ж.Ж.Руссо, О.Шпенглер

И.Гердер, О.Мирабо

К.Ясперс, А.Тойнби

49.«Әр мәдениет тірі организм, өркениеттің өмір сүруі шектеулі 1500 жылды

қамтиды»,- деп тұжырымдаған кім?


Н.Данилевский

О.Шпенглер

К.Ясперс

А.Тойнби

П.Сорокин

50.Адамзат мәдениетінің біртұтастығы мен жалғастығын, тарихи прогресс

бүтіндігі идеясын жоққа шығарған кім?


О.Шпенглер

К.Ясперс

А.Тойнби

П.Сорокин

Э.Тайлор

51.Мұсылмандардың қасиеттi кiтабы Құранда неше сүре бар?

114

124

134

154

204

52.Араб сәулет өнерiнiң ең тамаша үлгiсi Альгамбра сарайы ортағасырлық

Испанияның қай қаласында салынған?


Гранадада

Севильяда

Толедода

Малагада

Кордовада

53.Европаның рухани дағдарысы тұтынушылық табынудың күшеюіне алып келеді,- деп қарастырған:О.Шпенглер

И.Кант

И.Гердер

К.ЯсперсДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...