Үлгі «География» пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар 8 сынып аптасына 2 сағат, жылдық 68 сағат

Loading...


Дата05.04.2020
өлшемі38.93 Kb.
Үлгі
«География» пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар

8 сынып

аптасына 2 сағат, жылдық 68 сағат

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

Сағат саны

1-тоқсан
Бөлім 1. Географиялық зерттеу әдістері

1.1 Зерттеу және зерттеушілер

География ғылымының салалары

8.1.1.1 география ғылымының салаларға бөлінуін графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді

1


8.1.1.2 география ғылымы салаларындағы маңызды зерттеулерді анықтайды

Географиялық зерттеу әдістерінің түрлері

8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады

1

Географиялық деректерді өңдеу және талдау

8.1.1.4 қазақстандық компонентті қосымша қамтумен сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды

1

Географиялық модельдер

8.1.1.5 географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді

1

Зерттеу нәтижелерінің ұсыну формалары

8.1.1.6 зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады

Бөлім 2. Картография және географиялық деректер базасы

2.1 Географиялық карталар

Тақырыптық карталар және оларды қосымша сипаттайтын элементтер

8.2.1.1 тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте

1

Тақырыптық карталарды оқу

8.2.1.2 географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды

1

8.2.1.3 географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді

2.2 Географиялық деректер базасыГеографиялық деректер базасын құрастыруда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар дың рөлі

8.2.2.1 ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады

1

Бөлім 3. Физикалық география

3.1 Литосфера

Жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтары

8.3.1.1 жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтарын зерттейді

1

Жер бедерінің жіктелуі

8.3.1.2 жер бедері түрлерін жіктейді;

1

8.3.1.3 жер бедері түрлерін жоспар бойынша сипаттайды

Материктер мен мұхиттардың ірі орографиялық объектілері

8.3.1.4 материктер мен мұхиттарда орналасқан ұқсас орографиялық бірліктерді салыстырады

1

Тау жыныстары мен минералдар дың жіктелуі

8.3.1.5 тау жыныстары мен минералдарды түрлі белгілері бойынша жіктейді

1

Тау жыныстары мен минералдар дың қалыптасу заңдылықтарына байланысты пайдалы қазбалар дың таралуы

8.3.1.6 тау жыныстары мен минералдардың қалыптасу заңдылықтарына байланысты пайдалы қазбалардың таралуына талдау жасайды

1

Тау жыныстары мен минералдар дың қасиеттері

8.3.1.7 тау жыныстары мен минералдардың қасиеттерін анықтайды

1

Тау жыныстары ның жасын анықтау

8.3.1.8 тау жыныстарының жасын анықтау әдістерін түсіндіреді

Геологиялық жыл санау мен геохронологиялық кесте

8.3.1.9 геологиялық жылсанау мен геохронологиялық кестені талдап, жер қыртысының және тіршіліктің дамуындағы ірі кезеңдері мен геологиялық оқиғаларды ажырата алады

1

Жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері

8.3.1.10 жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға береді

1
Жиынтық бағалау
1


16

2-тоқсан
Бөлім 3. Физикалық география

3.2 Атмосфера

Климат түзуші факторлар

8.3.2.1 климат түзуші факторларды талдайды

1

Атмосфераның ғаламдық циркуляциясы

8.3.2.2 атмосфераның ғаламдық циркуляциясын талдап, түсіндіреді

Климаттық белдеулер

8.3.2.3 климаттық белдеулерді талдайды

1

Материктердің климаттық ерекшеліктері

8.3.2.4 әр материкте орналасқан ұқсас климаттық белдеулерді салыстырады

1

Климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері

8.3.2.5 жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға береді

1

Адамзат әрекетінің атмосфераға тигізетін кері әсері

8.3.2.6 адамзат әрекетінің атмосфера мен климатқа тигізетін кері әсерін топтастырады, шешу жолдарын ұсынады (қазақстандық компонент негізінде)

Бөлім 3. Физикалық география

3.3 Гидросфера

Құрлық сулары ның түрлері мен қалыптасуы

8.3.3.1 құрлық суларының қалыптасу жолдарын анықтайды

1


Құрлық сулары ның шаруашылық маңыздылығы

8.3.3.2 құрлық суларының негізгі түрлерінің шаруашылық маңызын түсіндіреді (қазақстандық компонент негізінде)

Өзен аңғарының құрылысы

8.3.3.3 өзен аңғарының құрылысын түсіндіреді

1

Өзендердің гидрологиялық режимі

8.3.3.4 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде өзендердің гидрологиялық режимін түсіндіреді

1

Көлдер мен мұздықтар

8.3.3.5 дүние жүзінің және Қазақстанның көлдері мен мұздықтарын жоспар бойынша сипаттайды

1

Құрлық суларының экологиялық проблемалары

8.3.3.6 жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде құрлық суларының экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады

1

Су апаттары

8.3.3.7 жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде су апаттарының алдын алу шараларын ұсынады

1

Бөлім 3. Физикалық география

3.4 Биосфера

Табиғат зоналары мен биіктік белдеулер

8.3.4.1 табиғат зоналары мен биіктік белдеулерінің қалыптасуын түсіндіреді

1

Материктердің табиғи зоналары

8.3.4.2 табиғат зоналарын жоспар бойынша сипаттайды

1

8.3.4.3 әр материкте орналасқан ұқсас табиғат зоналар мен биіктік белдеулерді салыстырады

1

Мұхиттарда тіршілік дүниесі

8.3.4.4 мұхиттағы тіршілік дүниесінің таралуын анықтайды

1

Өсімдік әлемі мен жануарлар дүниесін қорғау

8.3.4.5 өсімдік әлемі мен жануарлар дүниесін қорғау қажеттілігін дәлелдейді, қорғау жолдарын ұсынады

1
Жиынтық бағалау
1


16

3-тоқсан
Бөлім 3. Физикалық география

3.5 Табиғи-аумақтық кешендер

Географиялық қабықтың құрамы мен құрылысы

8.3.5.1 географиялық қабықтың құрамы мен құрылысын графикалық түрде көрсетіп, түсіндіреді

2

Географиялық қабықтың заңдылықтары

8.3.5.2 географиялық қабық заңдылықтарының маңыздылығын түсіндіреді

1

Бөлім 4. Әлеуметтік география

4.1 Халық географиясы

Халық санағы

8.4.1.1 халық санының анықтау әдістерін түсіндіреді;

2

Ұдайы өсудің түрлері

8.4.1.2 дүниежүзі елдерін халықтың ұдайы өсу түрі бойынша жіктейді

1

Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай

8.4.1.3 елдердің демографиялық жағдайын талдап, демографиялық көрсеткіштерін есептейді: халық саны, туу және өлім коэффициенттері, табиғи және механикалық өсім, жалпы өсім, жас-жыныстық көрсеткіштер, ұлттық және діни құрам

2

8.4.1.4 елдердің демографиялық көрсеткіштерін графикалық түрде ұсынып, түсіндіреді

2

Демографиялық проблемалар

8.4.1.5 дүниежүзі елдерін демографиялық проблемалары бойынша жіктейді

2

Демографиялық саясат

8.4.1.6 "демографиялық саясат" ұғымын түсіндіре отырып жекелеген дүниежүзі елдеріне қатысты демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынады

2

Бөлім 5. Экономикалық география

5.1 Табиғи ресурстар

Табиғи ресурстар ды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау

8.5.1.1 табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалайды

2

Дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалы

8.5.1.2 жекелеген дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық әлеуетін бағалайды

2

Табиғи ресурстар ды өңдеу технологиясы, орталықтары және дайын өнім түрлері

8.5.1.3 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде жекелеген табиғат ресурстарын өңдеу технологиясын сипаттай отырып, орталықтары мен дайын өнім түрлерін атайды

1

Жиынтық бағалау
120

4 тоқсан
Бөлім 5. Экономикалық география

5.2 Әлеуметтік-экономикалық ресурстар

Экономикалық инфрақұрылымның элементтері мен функциялары

8.5.2.1 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде экономикалық инфрақұрылымның элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға береді

2

5.3 Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымыЭкономикалық инфрақұрылым ның элементтері мен функциялары

8.5.2.1 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде экономикалық инфрақұрылымның элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға береді

1


Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық құрамы: өндіруші және өңдеуші және қызмет салалары

8.5.3.1 өндіруші және өңдеуші, қызмет саласы шаруашылық түрлерін жіктейді

1

Ауылшаруашы лық, өнеркәсіп және қызмет салаларын ұйым дастыру түрлері

8.5.3.2 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ауылшаруашылық және өнеркәсіп өндірісін, қызмет саласын ұйымдастыру түрлерін сипаттайды

2

Ауылшаруашы лық, өнеркәсіп және қызмет салаларын орна ластыру факторлары

8.5.3.3 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ауыл шаруашылық және өнеркәсіп өндірісін, қызмет саласын орналастыру факторларын талдайды

2

Бөлім 6. Елтану және саяси география негіздері

6.1 Дүниежүзі елдері


Дүниежүзінің саяси картасы

8.6.1.1 саяси картаның басты нысандарын сипаттайды

1

Елдердің саяси типологиясы

8.6.1.2 елдерді басқару формасы және мемлекеттік құрылымы бойынша топтастырады

2

Саяси картадағы сандық және сапалық өзгерістер

8.6.1.3 саяси картаның сандық және сапалық өзгерістерін талдайды

1

Елдердің саяси-географиялық жағдайы

8.6.1.4 елдердің саяси-географиялық жағдайына баға береді

1

Саяси интеграция. Қазақстанның саяси-интеграция лық үдерістердегі мүдделері, бағыттары және бастамалары

8.6.1.5 саяси интеграцияның қажеттілігі мен мақсаттарын түсіндіреді

1

8.6.1.6 Қазақстанның саяси интеграциядағы мүдделері мен мақсаттарын талдайды

1
Жиынтық бағалау
1


16


68


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
бойынша жиынты
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
білім беретін
республикасы білім
жалпы конкурс
Барлы конкурс
ызмет регламенті
дістемелік сыныстар
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
мерзімді жоспар
Республикасы кіметіні
Мектепке дейінгі
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік мекемесі
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
санды жиынты
дебиеті маманды
білім беруді
мектепке дейінгі
дістемелік материалдар
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
алауды тапсырмалары
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
Конкурс жариялайды
теориялы негіздері
ырыпты жоспар

Loading...