КВ жиынтық шиналарды таңдау 1-сурет. Жиынтық шиналардың орналасуы 6 кВ шиналарын таңдау үшін мәліметбет5/5
Дата02.01.2022
өлшемі274.5 Kb.
#147912
1   2   3   4   5
Байланысты:
5 БӨЛІМ (ШАБЛОН)
Тест менеджмен барлығы қосылған (копия), инклюзив2 19,02,2021, инклюзив2 19,02,2021, инклюзив2 19,02,2021, Азға қанағат 3с, КТп дебат жоспар, КТп дебат жоспар, yjzle9l56vou0gw8yp628bxs8bh2rporaseds65ezbfn7i
(5.20)


Шарт орындалады, майлы ажыратқыш қысқа тұйықталу тоқтарын өшіре алады.
5.3.6 Аппараттарды динамикалық тұрақтылыққа тексереміз


Шарт орындалады, аппараттар динамикалық тұрақты.
5.3.7 Аппараттарды термиялық тұрақтылыққа тексереміз

(5.21)


Аппарат термиялық тұрақты.

5.1-кесте. Жоғарывольтті жабдықтарды таңдау

Таңдау шарты

Есептік мәлімет

Анықтамалық мәлімет

Ескерту

BB/TEL6-10/800

РВЗ-10-400

Uн≥ Uуст

6

6

10

-

Iн≥ Iнд

63,14

800

400

-

Iоткл≥I

4,79

10

-

-

iан=√2·Bк· Iоткл≥iа

5,4

1,41

-

-12,15

15,51

-

-4,79

10

-

-10,63

25

-

-46,34

300

-

-

Привод

-

ПЭ-11

ПР-10

-


5.4 Өлшеуіш тоқ трансформаторларын таңдау және тексеру


5.3-сурет. Тоқ трансформаторының желісі
Берілгені:

Iнд=63,14 А

I”=4,79 кА - К-2 нүктесі+қоректендіру

Uн=6

iуд=10,63 кА
5.4.1 Тоқ және кернеу бойынша трансформаторды таңдаймыз
а) I1тт≥Iнд

75>63,14

б) U1тт≥Uуст10>6
5.4.2 5.9-кестесінен [6] келесі маркалы тоқ трансформаторын таңдаймыз:
ТПЛ-6-100/5-УЗ

Rк=0,4

tнту=3 с

Ккту=45

Кд=250
5.4.3 Трансформаторды динамикалық тұрақтылыққа тексереміз
Кду·√2· I1тт≥ iуд (5.22)

250·1,41· 0,1≥ 10,63 (5.23)

35,25>10,62

Тоқ трансформаторы динамикалық тұрақты
5.4.4 Тоқ трансформаторын термиялық тұрақтылыққа тексереміз
(5.24)

(5.25)

(5.26)

60,75>46,57

Тоқ трансформаторы термиялық тұрақты


5.4.5 ТТ дәлдік класы бойынша тексереміз, себебі счетчиктер есептік қадағалауды орындайды, онда дәлдік класы 0,5-ке тең және екіншілік орамның кедергісі Rк=0,4 Ом болу қажет
5.2-кесте. Аспаптың техникалық берілгендері

Құрал атауы

Типі

Фаза бойынша жүктеме

А(ВА)

В(ВА)

С(ВА)

PI

САЗУ

2,5
2,5

PK

СР4У

2,5

0,55

2,5

PA

Э712

0,5Барлығы
5,5

0,55

5


5.4.6 Сым кедергісін анықтаймыз
Rк≥Rкон+Rприб+Rпров (5.27)

Rк=0,4 Ом , дәлдік класы 0,5 болғандықтан

Rкон=0,1 Ом, екі аспаптан артық болғандықтан

(5.28)

Rпров= Rк- Rкон- Rприб=0,4-0,1-0,152=0,148 Ом (5.29)5.4.7 Сым қимасын анықтаймыз

(5.30)
мұндағы γ=32

L=4 м
5.4.8 1.3.5 [1] кестесі бойынша сымды таңдаймыз
АПВ-3(1×2)

Iдоп = 18 А
5.5 Өлшеуіш кернеу трансформаторларын таңдау және тексеру

5.4-сурет. Кернеу трансформаторының желісі
5.5.1 Кернеу бойынша кернеу трансформаторларын таңдаймыз
U1тн≥Uуст

6 кВ=6 кВ


5.5.2 5.13-кестесінен [6] кернеу трансформаторын таңдаймыз
НТМИ-6-66-УЗ

Sк=75 ВА
5.3-кесте. Аспаптың техникалық берілгендері

Атауы

Типі

S

cosφ

sinφ

n

n1

PI

САЗУ

1,75

0,38

0,92

6

2

7,98

19,32СР4У

1,75

0,38

0,92

2

3

3,99

19,66

PV

Э335

2

1

0

1

1

2

0

Барлығы13,97

28,98

5.5.3 Активті және реактивті энергияның счетчиктерінің қуатын анықтаймыз


P =S·cos ·n·n =1,75·0,38·6·2=7,98 Вт (5.31)

Q =S·sin ·n·n =1,75·0,92·6·2=19,32 Вар (5.32)

P =S·cos ·n·n =1,75·0,38·2·3=3,99 Вт (5.33)

Q =S·sin ·n·n =1,75·0,92·2·3=9,66 Вар (5.34)

PΣ=P + P +PPV=7,98+3,99+2= 13,97 Вт (5.35)

QΣ= Q + Q =19,32+9,66= 28,98 Вар (5.36)
5.5.4 Толық қуат
(5.37)

Sк>S→75>32,16

6 ЖОҒАРЫ ВОЛЬТТІ ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ РЕЛЕЛІК ҚОРҒАНЫСЫБерілгені:

Uн=6 кВ;

Iнд=63,14 А;

Pнд=630 кВт;

Iпуск=441,98 А;

Cosφ=0,9

η=0,91;

К=7
6.1 5.9-кестесінен [6] тоқ трансформаторын таңдаймызТПЛ-6-100/5-УЗ

Ктт=20
6.2 РТ-40 релесіне МТҚ-ның тағайындамасының есептемесін жүргіземіз
6.2.1 Қорғаныстың іске қосылу тоғын анықтаймыз
(6.1)Кн = 1,15 – беріктілік коэффициенті; (РТ-40, РТ-80, РТ-90 үшін Кн = 1,1-1,2; РТВ үшін Кн = 1,3-1,4)

Ксз = 1 – өздігінен қосу коэффициенті; (Қозғ. үшін Ксз = 1; торап, күштік тр. үшін Ксз = 2-3)

Кв = 0,85реленің қайтару коэффициенті; (РТ-40, РТ-80, РТ-90 үшін Кв = 0,8-0,85; РТВ үшін Кв = 0,6-0,7)
6.2.2 Реленің жұмыс істеу тоғын анықтаймыз
(6.2)
Ксх = 1 – сұлба коэффициенті
6.2.3 РТ-40 релесіне МТҚ тағайындамасын таңдаймыз
Iуст Icp→Iуст=6 А
Қозғалтқыш үшін МТҚ сезімталдығы тексерілмейді
6.3 РТ-40 релесіндегі тоқ айырымы
6.3.1 Қорғаныстың жұмыс істеу тоғын анықтаймыз
Iсзн·I*=1,25·441,98= 552,47 А, (6.3)
Мұндағы, I*= Iпуск- қозғалтқыш үшін
6.3.2 Реленің жұмыс істеу тоғын анықтаймыз
(6.4)
6.3.3 Тағайындаманы таңдаймыз
Iуст≈Iср=28 А
6.3.3 Тоқ тағайындамасының сезімталдығын анықтаймыз
(6.5)
6.3.4 Сезімталдық коэффициентін анықтаймыз
сәйкесінше [1] (6.6)
6.4 Кернеудің шамадан тыс төмендеуінен қорғаныс
6.4.1 Қорғаныстың жұмыс істеу кернеуін анықтаймыз
Uсз = 0,7·Uуст = 0,7·6000 = 4200 В (6.7)
6.4.2 Трансформатордың трансформация коэффициентін анықтаймыз
(6.8)
6.4.3 Реленің жұмыс істеу кернеуін анықтаймыз
(6.9)
70 В-қа тағайындамасымен РН53 релесін таңдаймыз
6.5 Жерге тұйықталудан қорғаныс
6.5.1 Жерге тұйықталу тоғын анықтаймыз
Iз = 23А>10А – (тапсырмадан)- қорғаныс өшіруге әрекет етеді және ТЗЛ трансформаторы мен 20 А тағайындамасымен РТ350 релесі қолданылады.

7 ЖЕРЛЕНДІРГІШ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ҚОРҒАНЫСТЫҚ АППАРАТУРАНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ШАРТЫНА ТЕКСЕРУ


7.1 Цехтық қосалқы станцияның жерлендіргіш құрылғыларын есептеу

7.1-сурет. Жерлендірудің орналасуы
Берілгені:

U1=0,4 кВU2=6 кВ

Iз=23 А

Грунт=камнистая почваa=5 м - тоғандар арасындағы қашықтық

tпол=0,7 м жерлендіру тереңдігі

ρ=0,4·104 ом/см – грунттың меншікті кедергісі (Цигельман 19.2-кесте)

Кт=1,4 – маусымдық коэффициент (Цигельман 19.2-кесте)

Жерлендіргіштер бір қатарға қосалқы станция жағынан орналасқан;

Жолақтар мөлшері
7.1.1 Жуықталған есептеме
7.1.1.1 Бір тоғанның кедергісін анықтаймыз
RПР= = 0,00227·1,4·0,4·104=12,712 Ом
7.1.1.2 Тоғандар санын анықтаймыз

7.1.1.3 Жолақтар ұзындығын анықтаймыз:

lпол=(n-1)·a=(3-1)·5=10 м
7.1.1.4 Жолақтар кедергісін анықтаймыз:

мұнда Кпол –созылмалы жерлестіруді қолдану коэффициенті 19.5 кесте [8].
7.1.1.5 Бір тоғанға келетін келетін кедергіні анықтаймыз

7.1.2 Нақтыланған есептеме
7.1.2.1 Тоғандардың нақты санын анықтаймыз:

7.1.2.2 Жерлендіргіш құрылғының кедергісін төмендету үшін тоғандар санын 4 данаға дейін арттырамыз.
7.1.2.3 Жолақ ұзындығы

7.1.2.4 Тоғандар кедергісін анықтаймыз


7.1.2.5 Жерлендіргіш құрылғының кедергісін анықтаймыз


<4 Ом § 1.7.62 [1] сәйкесінше

Таңдалған жерлендіргіш құрылғыны қосалқы станция жағынан орналастырамыз. Жерлендіргіш құрылғы жерлендіру магистралімен екі жерден кем емес байланыстырылады (ПУЭ § 1.7.71 сәйкес). Жерлендіргіш контурды цехта болат жолақпен еденнен 0,7 м биіктікте орындаймыз. Контурға барлық байланыстыруларды дәнекерлеумен және бұрандамамен орындаймыз. Цехтағы барлық төменвольтті жабдықтар радиалды жерлендіріледі.


7.2 Тікелей жерлендірілген бейтараппен 1000 В дейінгі кернеумен желілерде бірфазалы тұйықталу кезінде қорғаныстық аппараттың жұмыс істеуін тексеру


7.2-сурет. Бірфазалы қысқа тұйықталудан қозғалтқыштың қорғаныс сұлбасы «фаза – ноль»
Берілгені:

Uл=380 В

Uф=220 В

l1=40 м=0,04 км - НТП-дан ең алыс орналасқан РУ-ға дейінгі ұзындық;

АВВГ-1(3×6+1×6) Iдоп=46 А – НТП-дан ең алыс орналасқан РУ-ға баратын кабель маркасы ;

ВА57-35 Iтр=40 А - НТП-дан ең алыс орналасқан РУ-дың қорғаныс аппаратының маркасы;

l2=12 м=0,012 км - НТП-дан ең алыс орналасқан РУ-дан ең алыс орналасқан қозғалтқышқа дейінгі ұзындық;

АПВ-3(1×2) Iдоп=18 А - НТП-дан ең алыс орналасқан РУ-дан ең алыс орналасқан қозғалтқышқа баратын сым маркасы ;

ВА13-29 Iтр=10 А - НТП-дан ең алыс орналасқан РУ-дан ең алыс орналасқан қозғалтқыштың қорғаныс аппаратының маркасы;
ПУЭ талаптарымен сәйкес тікелей жерлендірілген бейтараппен 1000 В дейінгі кернеумен желілерде бірфазалы қысқа тұйықталудан қорғаныстық аппаратпен берік өшірілу қамтамасыз етілу қажет. Осымен байланысты электр қабылдағыштардың топтық қорғанысын кез келген қосылған электрлік қабылдағыштарда бірфазалы тұйықталу кезінде топ өшіруін қамтамасыз етілетіндей орындауға ұсынылады. Тексеру үшін ең алыс орналасқан электрлік қабылдағыш таңдалады.

Тікелей жерлендірілген бейтараппен 1000 В дейінгі кернеумен желілерде нөлдік сым және фаза аралық тұйықталудың өшіруін қамтамасыз естілуін тексеру үшін, бірфазалы қысқа тұйықталудың тоғы жуықталған формула бойынша анықтайды:


, мұндағы:
=0,14 Ом – қоректендіретін трансформатордың толық есептік кедергісі 19.10-кесте [8];

Z1 - қосалқы станциядан ШР-ға дейінгі кабелінің «фаза-ноль» петлясының кедергісі;

Z2 – ШР-дан қозғалтқышқа дейінгі сымның «фаза-ноль» петлясының кедергісі;

Z01=Ом/км 9.5-кесте [14]

Z02=Ом/км 9.5-кесте [14]
7.2.1 Кабель кедергісін анықтаймыз
Z1= l1· Z01=0,067·=Ом

7.2.2 Сым кедергісін анықтаймыз


Z2= l2· Z02=0,009·=Ом
7.2.3 ШР-ға бірфазалы қысқа тұйықталу тоғын анықтаймыз

7.2.4 Қозғалтқыштағы бірфазалы қысқа тұйықталу тоғын анықтаймызПУЭ-нің §1.7.79-мен сәйкес бірфазалы қысқа тұйықталу тоғы автоматты ажыратқыштың жылу ағытқышының тоғынан үш есе артық болу қажет.
7.2.5 К1 және К2 нүктелері үшін іске қосылу тоғын анықтаймыз:

7.2.6 Жасалған есептеу арқылы барлық қорғаныс аппараттары ең үлкен арақашықтықтағы электр қабылдағыштарының жерге бір фазалы тұйықталу кезінде іске қосылады және ПУЭ талаптарын қамтамасыз етеді.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді