Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 7-сынып (Барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)бет1/5
Дата21.09.2021
өлшемі125.57 Kb.
  1   2   3   4   5


Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

7-сынып (Барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)Ауыспалы тақырыптар /бөлім атаулары/

Сабақтардың тақырыбы

Оқудың мақсаттары

Сағат саны

Мерзімі

Ескерту

І - ТОҚСАН

1

Физика – табиғат туралы ғылым

Физика –табиғат туралы ғылым

7.1.1.1 - физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру

12

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері


7.1.1.2 - табиғатты зерттеудің ғылыми әдістерін ажырату

13

Физикалық шамалар мен өлшеулер

Халықаралық бірліктер жүйесі (SI) Скаляр және векторлық физикалық шамалар


7.1.2.1 - физикалық шамаларды олардың SI- жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сәйкестендіру.7.1.2.2 - скаляр және векторлық физикалық шамалар ажырату және мысалдар келтіру

14

Физикалық шамаларды өлшеу.

Өлшеуіш аспаптармен жұмыс.

1 Практикалық жұмыс

Аспап шкаласындағы бөліктің құнын анықтау


7.1.2.2 - физикалық шамаларды ажырату және өлшеу, мысалдар келтіру.

7.1.3.1 - дененің ұзындығын, көлемін, температурасын және уақытты өлшеу, аспаптардың шкаласындағы бөліктің құнын анықтау15

Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі.

Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу .

7.1.2.3 - үлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану, : санды: стандартты түрде жазу;

білу және сақтау


161 зертханалық жұмыс.

«Физикалық шамаларды өлшеу»

7.1.3.1 - дененің ұзындығын, көлемін, температурасын және уақытты өлшеу, өлшеу нәтижелерін аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып жазу;

7.1.3.3 - физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін сақтау


17

2-зертханалық жұмыс.

Кішкентай денелердің өлшемін анықтау7.1.3.2 - кішкентай денелердің өлшемін қатарлау әдісі арқылы анықтау;

7.1.3.3 - физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін сақтау18

2Практикалық жұмыс

сапалық және сандық есептер шығару.

1 БЖБҮлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану, санды стандартты түрде жазу;

білу және сақтау19

Механикалық қозғалыс

Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы

Санақ жүйесі7.2.1.1 - келесі терминдердің физикалық мағынасын түсіндіру - материялық нүкте, санақ жүйесі, қозғалыстың салыстырма-лылығы, траектория, жол, орын ауыстыру

110

Қозғалыстың салыстырмалығы

7.2.1.2 - механикалық қозғалыстың салыстырмалылығына мысалдар келтіру

111

Түзусызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыстар

7.2.1.3 - түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс пен бірқалыпсыз қозғалысты ажырата білу

112

Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу

2 БЖБ7.2.1.4 - қозғалыстағы дененің жылдам-дығы мен орташа жылдамдығын есептеу

113

Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу

7.2.1.4 - қозғалыстағы дененің жылдам-дығы мен орташа жылдамдығын есептеу

114
Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері.


7.2.1.5 - s -тің t-ға тәуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерінде және кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеу;

115

1 ТБЖБ
1


16

3Практикалық жұмыс

Координатаның уақытқа тәуелділік графигін зерттеу.

7.2.1.6 - дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен келесі жағдайларды анықтау:

(1) дененің тыныштық күйін,

(2) тұрақты жылдамдықпен қозғалысын;

7.2.1.7 - бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдығын анықтау


117
4 Практикалық жұмыстар

Сапалық және сандық есептер шығару

Қозғалыстағы дененің жылдам-дығы мен орташа жылдамдығын есептеу

1
ІІ - ТОҚСАН

18
Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу

7.2.2.12 - әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану

119

Заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі.

7.2.2.13 - тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.2.15 - тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану120

№3 зертханалық жұмыс. «Сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау»

7.2.2.14 - сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын тәжірибе арқылы анықтау;

7.1.3.3 - физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау121

Тығыздықты есептеу

6Практикалық жұмысСапалық және сандық есептер шығару;

1 БЖБ7.2.2.1 - инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру

122

Денелердің өзара әрекеттесуі

Күш. Инерция құбылысы

7.2.2.10 - масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату

7.2.2.8 - күштерді берілген масштабта графикалық түрде көрсету123

Тартылыс құбылысы және ауырлық күші. Салмақ

7.2.2.10 - масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату

7.2.2.8 - күштерді берілген масштабта графикалық түрде көрсету124

Деформация. Серпімділік күші, Гук заңы

7Практикалық жұмыс

Әр түрлі денелердің созылуын зерттеу.


7.2.2.3 - пластикалық және серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру 7.2.2.5 - Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу


125
4 зертханалық жұмыс.

«Серпімді деформацияларды зерделеу»

2 БЖБ


7.2.2.4 - серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін анықтау;

7.1.3.3 - физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау126

Үйкеліс күші.Үйкеліс әрекетін техникада ескеру

8 практикалық жұмыс

Сапалы, мәтінді есептер шығару


7.2.2.6 - тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау;

7.2.2.7 - үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянына мысалдар келтіру

7.2.2.5 – Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу


1
27

5 зертханалық жұмыс. «Сырғанау үйкеліс күшін зерттеу»

7.2.2.6 - тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау;

7.1.3.3 - физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау128

Бір түзу бойымен денеге әрекет еткен күштерді қосу


7.2.2.8 - күштерді берілген масштабта графикалық түрде көрсету;

7.2.2.9 - денеге әсер ететін және бір түзудің бойымен бағытталған күштердің тең әрекетті күшінің модулі мен бағытын анықтау129

2 ТБЖБ130

9 Практикалық жұмыс

Сапалық және сандық есептер шығару;


Денелердің өзара әрекеттесуіне арналған логикалық тапсырмаларды орындау

131

Қысым

Газдардың сұйықтар және қатты денелердің молекулалық құрылымы

7.3.1.1 - заттардың молекулалық құрылысы негізінде, газдардың сұйықтар мен қатты денелердің құрылымын сипаттау

132

Қатты денелердегі қысым

7.3.1.2 - қысымның физикалық мағына-сын түсіндіру және өзгерту әдістерін сипаттау;

7.3.1.3 - есептер шығаруда қатты дененің қысымының формуласын қолдану1
ІІІ - ТОҚСАН


33

Қысым

Сұйықтар мен газдардағы қысым, Паскаль заңы

7.3.1.4 - газ қысымын молекулалық құрылым негізінде түсіндіру;

7.3.1.5 - сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану134

Қатынас ыдыстар

7.3.1.6 - қатынас ыдыстарды қолдануға мысалдар келтіру

135

Гидравликалық машиналар

7.3.1.7 - гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттау;

7.3.1.8 - 1гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі күштен ұтысты есептеу1


3610 Практикалық жұмыс

Кез-келген пішінді қатынас ыдыстардағы бірдей және әртүрлі сұйықтардың беттерінің орналасуын зерттеу

7.3.1.7 - гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттау;

7.3.1.8 - 1гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі күштен ұтысты есептеу137

Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысымды өлшеу

7.3.1.9 - атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оны өлшеудің әдістерін ұсыну

138

11 Практикалық жұмысДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
Сабақ тақырыбы
жиынтық бағалау
ғылым министрлігі
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
тоқсан бойынша
қызмет стандарты
бекіту туралы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
туралы хабарландыру
жиынтық бағалауға
арналған жиынтық
бағалау тапсырмалары
арналған тапсырмалар
білім беретін
республикасы білім
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
арналған әдістемелік
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
Қазақ әдебиеті
туралы анықтама
Мектепке дейінгі
мамандығына арналған
нтізбелік тақырыптық
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
мемлекеттік әкімшілік
болып табылады
оқыту әдістемесі
жалпы конкурс
Реферат тақырыбы
қатысушыларға қойылатын
Қазақстан облысы
әдістемелік ұсыныстар
әдістемелік кешені
тақырыптық жоспар