Келісілді директор

Loading...


бет1/3
Дата09.09.2017
өлшемі60.67 Kb.
  1   2   3

БЕКІТІЛДІ

Бірінші проректор

______________ А.З. Исагулов

«____» ____________ 2017ж.


КЕЛІСІЛДІ

Директор

«Разрез Молодежный» ЖШС

_________________ Ф.Э. Азизов

«_____»________________2017ж.ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР ТІЗІМІ

6М050600 «Экономика» мамандығы (оқыту 1 жыл)


  1. «Ұлттық экономика» білім бағдарламасыр

Кредиттер саны/

ECTS/

Кредиттер саны

Пән атауы

1

2

3

4

1

5/3

(БП)


2 модулі

KIKK 5202 Қаржылық инвестициялаудың қазіргі құралдары 2-1-0-1

Пререквизиттер:

EMR 2205 «Экономиканы мемлекеттік реттеу» 2-1-0-4

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: «Қаржылық инвестициялаудың қазіргі құралдары» пәнін негізгі қаржылық инвестициялау теориясы бойынша магистранттар білімін алу мақсатында, негізгі қаржылық инвестиция түрімен және қаржылық инвестицияның заманауи құралы сияқты бағалы қағаздар, негізгі функциялау инвестициялық компания және жеке ПИФ-те бағалы қағаз нарығындағы қор және «Хедж-қорымен» танысу.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: инвестицияның экономикалық категориясы инвестиция ретінде Капиталды (тнвестициялық) бағалы қағаздар: акция, облигация.Вексель, депозитті сертификаттар,чектер және БҚ басқасы. Инвестициялық пай. Мемлекеттік БҚ. Өндірістік бағалы қағаздар. Жылжымайтын мүлік нарығындағы бағалы қағаздар.

Оқыту нәтижелері: қаржылық инвестициялық құрал ретінде бағалы қағаздар түрін таңдау дәлелін білу, әр түрлі бағалы қағаздар түрі бойынша салыстырмалы шығынын санау, дәлелденген инвестициялық компания немесе бағалы қағаздағы ұжымдық инвестиция ұйымы сияқты қорды таңдау.

2 модулі

EBAT 5202 «Экономкиалық болжамдау әдістері және теориясы» 2-1-0-1

Пререквизиттер:

SZH 2205 «Cтратегиялық жоспарлау» 2-1-0-1

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жалпытеориялық негізін алдын ала болжауды баяндау, әр түрлі деңгейдегі ұлттық экономиканы басқару экономикалық үрдісін дамыту болжау методологиялық әдістемелік сұрақтар; нақты практикалық икемділікті өткізуге қалыптастыру т.б.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Жалпы теориялық негізді алдын ала болжау.Ұлттық экономиканы басқару қазіргі тұжырымдамасмында алдын ала болжау. Экономикалық обьектіні дамыту келешектерін алдын ала болжау жалпы әдістемелік негізі. Әлеуметтік-экономикалық жүйесінің серпінді болжау әдістемесі. Болжамдау әдісі: мәні; ерекшеліктері; даму обьектісін болжамдау өндеу алгоритміне орны. Болжамдау әдісін жіктеу. Болжамдау аналитикалық кезеңінің әдістері. Болжамдық сараптамалық баға әдістері. Экономика обьектісін дамыту балансты дәлелдеуді болжау.

Оқыту нәтижелері: ұлттық экономиканы басқару әр тұрлі деңгейінде үрдістері және экономикалық оқиғаның өзара байланысында талдай алу; әлеуметтік-экономикалық тиімділіктің белгілерді есептеумен айқындалған мәселелерді шешу тәсілдерін ұсыну, әлеуметтік-экономикалық зардап мүмкіндіктері және тәуекелді бағалау; экономикалық субьект міңезінің экономкиалық моделін болжамдау және стандартты теория негізіне, экономикалық үрдіс және оқиғаларды дамыту; қойылған тапсырмаға сәйкес экономикалық мәліметті қамтамасыз ету үшін аспапты қаражаттарды таңдауды жүзеге асыру.

2

5/3

(КП)


2 модулі

UEB 5303 Ұлттық экономикалық бәсекегеқабілеттілігі 2-1-0-1

Пререквизиттер:

EMR 2205 «Экономиканы мемлекеттік реттеу» 2-1-0-4

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты:меншікті әр түрлі формадағы ұлттық экономиканың бәсеке қабілеттілігі негізгі аңықтау әдісі, белгі және аңықтау, негізінен ұлттық экономика және нарық субьектісін басқару механизмі құрамдас бөлігі ретінде.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Теориялық ой эволюциясы және бәсеке қабілеттілік. Бәсекеқабілеттілік алдында болған тұжырымдар, теориялық әзірлеу. Бәсекеқабілеттіліктің америкалық мектеп теориясы. Бәсекеқабілеттіліктің жалпылама теориясы. Бәсекеқабілеттілік экономикасының аңықтаудың негізгі әдістемесі. Қарағанды облысы және Қазақстан экономикасының бәсекеқабілеттілігі. Әлемдік және ұлттық экономикадағы Қарағанды облыс қалаларының бәсекеқабілеттілігі.

Оқыту нәтижелері: экономиканың әр түрлі деңгейіндегі бәсекеқабілеттілікті бағалау және талдауды өткізу, фирманың бәсекеқабілеттілігін параметрлерін басқару жүйесінің негізгі функциялары, негізінен экономика компаниясы қазіргі кезеңде нарық бәсеке мәселесіне таладу жүргізу, практикалық икемділікті алу, пән бойынша ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар, нормативтік материалдармен және құжаттармен құжаттар.

2 модулі

MZHA 5303 «Мемлекеттік-жеке әріптестік»

2-1-0-1

Пререквизиттер:

EMR 3303 «Экономиканы мемлекеттік реттеу» 2-1-0-4

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттік-жеке әріптестік (МЖӘ) практикасында және формасы туралы магистранттардың негізгі білімін қалыптастыру, қойылған тапсырманы шешу үшін муниципалдық басқару және мемлекеттәк мүшемен қолдану.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: мемлекеттік-жеке кәсңпкерлік саласында тиімді басқару сұрақтары бойынша Еуропалық экономикалық комиссия Практикалық басшылықта бейнеленген МЖӘ спецификасы мемлекет өзара қатынасы және бизнес формасы ретінде.Шетелдік және отандық практикада мемлекеттік-жеке кәсіпкерлік моделдері белгісінде бөлінген. МЖӘ-жобасын іске асыру кезінде басқару тәуекел мүмкіндігі. Отандық практика негізінде МЖӘ қаржылық құралын бағалау. МЖӘ даму инстуционалдық ортасына бағалау. Инновациялық салада МЖӘні болашақты қолдану бағалау. Транспортты инфрақұрылым саласында МЖӘ болашақты қолдануды бағалау. Тұрғын-коммуналдық шаруашылық саласында МЖӘ болашақты қолдануды бағалау.

Оқыту нәтижелері: жаһандық ортада нарықты және экономикалық агент міңезі экономикалық талдау әдісімен ие болу, мемлекеттік-жеке кәсіпкерлік жобасын еңгізу үшін тиімді ұсынылатын бағалау, шаруашылық субьектісі және халық үшін мемлекеттік-жеке кәсңпкерліктің шығын/пайдасын бағалау, мемлекеттік-жеке кәсіпкерлікті пайдаланумен және бюджетті қаражат есебімен жобаларды жүзеге асыруға салыстырмалы шығынды талдауды жүзеге асыру

3

5/3

(КП)


3 модулі

BB 5304 Бизнесті бағалау 2-1-0-1

Пререквизиттер:

KE 3303 «Кәсіпорын экономикасы» 2-1-0-5

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: әр түрлі меншік формасындағы бизнесті (кәсіпорын) негізгі әдістерін және бағалау құнын шаруашылық формасындағы және нақты есепті шешу үшін комплексті бағалау есеп жүйесін оқыту.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Қазіргі бизнесті бағалау түсінігі: пәндер, мақсаттар,тәсілі. Әдістемелік негізгі кәсіпорын құнының бағасы. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау. Бизнесті бағалауға кіріс тәсілі. Бизнес бағасына салыстырмалы тәсілі. Бизнесті бағалауға шығынды тәсілі. Бизнесті бағалаудың опциондық әдіс. Бақылау құнының бағасы және бақыламайтын акция пакеті.Қосылыстарда және жұтуларда бизнесті бағалау.Бизнесті бағалау туралы (кәсіпорын) есеп беруін құру.

Оқыту нәтижелері:.өзіндік бағалау алгоритмін өңдеуін білу; экономикалық ақпарат жүйесін өңдеу, ішкі және сыртқы саладағы шаруашылық субьектісінің әрекеті; материалды баға ерекшелігінде және материалды емес активтер бөлшектеу.

3 модулі

ОТ 5304

«Ойын теориясы» 2-1-0-1

Пререквизиттер:

КKET 3220 «Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау» 2-1-0-6

Постреквизиттер: IZHBZH 5206 Инновациялық жобаны бизнес жоспарлау 2-2-0-2

МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ғылыми-ой өрісті қалыптастыру, қоюға болашақ мамандарды теориялық және қолданба дайындығы, тапсырма және үш типті мәселені шешу және зерттеу, туатын көкейкесті өндірістік және әлеуметтік-экономикалық қызмет

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Ойын теориясының пәні. Ойын үрдісінг модельдеу.Ойын теориясының базалық түсінігі және жанжалдарды жіктеу. Парето-тиімділігі және Нэшу бойынша тепе-теңдік.Ұтымдылық. Стратегиялық басқару шешімін қабылдау үшін ойын теориясын қабылдау. Тәуекел жағдайындағы шешімді қабылдау. Ұтымды инвестициялық стратегияны таңдау. Қайқы нүктемен ойындар. Ойын бағасы және аралас стратегия. Нөл емес суммалармен екі тұлғамен ойындар. Екі тұлғаның кооперативті ойыны. Арбитраж. Табиғатпен ойындар және толық емес ақпаратпен ойындар. Табиғатпен ойындағы рациональды таңдау белгісі. Көп мақсаттық тапсырмалар.

Оқыту нәтижелері: бастапқы дперектерді талдау және жинау тәсілі, экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер есептеу ұшін қажет, шаруашылық субьект қызметін міездейтін, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері және экономикалық есептеу нормативті-құықтық базасына әрекет ететін және типтік әдіс негізінде қабілетті, мiнездейтiн қызметтер шаруашылық жүргiзушi субъектi,

4


5/3

(КП)


3 модулі

ShB 5305 Шығындарды басқару 2-1-0-1

Пререквизиттер:

KE 3303 «Кәсіпорын экономикасы» 2-1-0-5

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: КР-дағы кәсіпорын бақылау механизмінің элементінен құралатындай шығынды басқару практикасымен теориямен танысу.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Шығынды басқару теориясының негізгі жағдайы. Экономикалық табиғат шығыны және оның шығынын жіктеу.Бюджеттеу шығыны. Шығын сметасын өңдеу тәртібі. Өнім өзіндік құңын есептеу. Шығын талдау негізіне қысқамерзімді басқару шешіміне қабылдау. CVP- талдау. Капиталды салым бойынша қабылдау шешімі кезінде нәтижесі және шығынды талдау және есебі. Шығынға жүгінудің негізгі принциптері. шығынды бақылау; есеп тиімділігі және жүйені бақылау. Трансфер баға белгілеуді басқару.

Оқыту нәтижелері: основные принципы расчета издержек обращения.есеп әдісін және шығын есептеу; есептеудiң мақалаларына арналған топтауды; құрылымды және шығын сметасы, айналым шығындарын есептеу негізгі принциптері.


3 модулі

ENU 5305 Еңбектi нормалау және ұйымы 2-1-0-1

Пререквизиттер:

КЕ 3303 «Кәсіпорын экономикасы» 2-1-0-5

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты:ұйым облысында мәселені оқу болып табылады, тірі еңбек шығынының есептеу және оларды жетілдіру бойынша өлшемді аңықтау үшін еңбек үрдісін нормалау және, сондай ақ сапа және орындалған жұмыстардың саны үшін төлем деңгейіне аңықтау, өндірістік кәсңпорында еңбектейтін тиімді қызметті қамтамасыз ету

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Кәсіпорынға еңбек ұйымы: мазмұны, негізгі факторлар және принциптер. Еңбек тиімділігінің көрсеткіштері. Еңбек шарты және факторлар оны қалыптастыру. Еңбек қауңпсіздігі және күзету. Жұмыс уақыты. Демалыс және еібек режимі. Жұмыс уақытының шығынды жіктеу. ФРД. Хронометраж. Моменттік бақылаулар әдісі. Еңбек үрдісінің оптимизациясы. Жұмыс орнының ұйымы. Еңбек кооперациясы және бөліну формасы.Еңбек төлемінің жүйесі және формалар. Еңбек уәждемесі. Шетел тәжірибесі.

Оқыту нәтижелері: еібек үрдістерін нормалау және оның төлемдер, ұйым әдістері және принциптерін білу; жұмыс уақыты және еңбек шығынының деңгейін аңықтау икемділігіне ие болу; жұмыс орнының ұйым әдісін және оны қызмет ету; негізгі еңбек нормасын орындау облысында өңдіріске алдыңғы жағдайға талдай алу.

  1. «Әлемдік экономика» білім бағдарламасы

1

2

3

4

5


5/3

(БП)2 модулі

HGTBSK 5202 Халықаралық ғылыми-техникалық байланыстар және сауда қызметтері 2-1-0-1

Пререквизиттер:

Mar 2206 Маркетинг 2-1-0-4

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: интелектуалды меншік сауда обьектісіндегі Қазақстанды қосу жолының мүмкіндігі және технологиямен және халықаралық қызметті айырбастау дамуына жағдайдағы оның Бүкіләлемдік сауда ұйымының мүшесі негізгі үрдістері туралы студенттерге ұсынуын қалыптастыру.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: саладағы халықаралық сауда ерекшеліктеі; іскерлік қызметтер, халықаралық туризм, транспортты қызметтер, білімдік және ақпараттық қызметтері және басқасы; әлем нарығындағы қызмет жаһандауына үрдіс; сауда қызметтерін реттеу формалары және ұлттық және мемлекетаралық деңгейі .

Оқыту нәтижелері:халықаралық экономикалық қатынас (ХЭҚ) жиынтығы туралы білімді тереңдету және кеңейту, әлем шаруашылығының білімдік мәні бүтін жүйесі ретінде;

Қызмет спецификасы туралы ерекше тауар ретінде және кәдімгі тауардан оның ерекшеленуі, технология мәні туралы және формасы оның ХЭҚ жүйесінде оны жіберу;
2 модулі

HSRKA 5202 Халықаралық сауданы реттеуді құқықтық аспектілері

2-1-0-1

Пререквизиттер:

Mar 2206 Маркетинг 2-1-0-4

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: халықаралық коммерциялық операцияны құқықтық реттеу және ұйым туралы білімді алу; халықаралық коммерциялық практикаға қатысты және халықаралық экономикалық ұйымды өңдеу, негізгі құжаттармен танысу.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Халықаралық коммерциялық практиканы ұйымдық-құқықтық реттеу. Халықаралық коммерциялық терминдер. Халықаралық контракт түрлері және мазмұны. Халықаралық контрактты орындау. Халықаралық кездесу операциясының құқықтық реттеуі. Халықаралық саудада делдалдық қызметті құқықтық реттеу. Құқықтық аспектіде аукциондарда және халықаралық тауарда коммерциялық операция техникасы және ұйымдастыру. Халықаралық жарнама қызметінің құқықтық реттеу. Халықаралық трансферт технологиясының құқықтық аспектілері. Халықаралық туризм бойынша құқықтық реттеу операциясы

Оқыту нәтижелері: сыртық экономикалық қызметтің құықытық реттеу бағытында қажеті туралы ұсынысы болу; қажетті халықаралық коммерциялық терминдерді білу, санаты және түсінігі, сыртқы экономикалық құқық каркас бейнеленген; шаруашылық құжаттың негізгі түрлерін талдай алу, халықаралық коммерциялық практикаға қатысты..

6


5/3

(КП)2 модулі

AEZHUSZH 5303

Әлем елінде жүргізілетін ұлттық салық жүйелері 2-1-0-1

Пререквизиттер:

Mac 2212 Макроэкономика 2-1-0-3

Постреквизиты: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: әлем елінде жүргізілетін салық саясатын ңске асыру ерекшеліктері және заңдылықтары туралы студенттерге айқын ұсыныстарды қалыптастыру.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: заңды және жеке тұлғалармен төленетін негізгі салық түрлері, қызмет ету мәтінінде салықтық әлем елінде жүргізілетін. Салықтық әкімшылық ету тиімділігінің белгісі. Салықтық құқық қатынастары қатысушылардың міндеттері және құқығы ( салық заңнамасының түсінігі және ақпаратқа құқығы). Сақтандыру қызметінен кірістер, валюталар есебі. Заңды және жеке тұлғаның салық салу үлеспайлары, несиелік-депозиттік операциялар, ұзақмерзімді келісімдер, резидент емес салық салу ерекшеліктері, салық салынатын пайдаға амортизацияның әсері. Салықтық саясатты қалыптастыру кезеңдері және негізгі принциптері, кәсіпорын, алда тұратын кезеңдерге төлем суммасын модельдеу.

Оқыту нәтижелері: негізгі түсініктерді қабылдау, принциптері, бәсекелестік экономикалық жағдайда мәселені шешу және талдау үшін шаруашылықты жүргізуші субьектінің міңезі.


2 модулі

ZHAEZHKR 5303

Жаһандық әлемдік экономика жағдайында кедендік реттеу

2-1-0-1

Пререквизиттер:

Mac 2212 Макроэкономика 2-1-0-3

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: кедендік іс саласында заңмен қамтамасыз ету және жаңаша қол жеткізумен, халықаралық бизнесте қолдану үшін ең көкейкесті студенттермен танысу.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу ерекшеліктері. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу кедендік әдістері. Нарық экономкиасына өткелде кеден қызметін құруға негізгі әдістері. Кедендік реттеу шетел тәжірибесі. Халықаралық мүшелермен ресейлік кеден заңнамасының келісу мәселесі. Нарық жағдайында кеден қызметінің жетілдіру жолдары. Кеден қызметінің қызметтiң бiрiздендiруi және ішкі сауданы мемлекеттік реттеу. Жаһандық әлем экономкиасы жағдайына кедендік қызмет. Ақапараттық тауардың шекаралық ағыстары және ұлтаралық өндірістік жүйелер. Кеден қызметінің дамуына олардың әсері. Кеден қызметінің қызметтері және әлемдік тауар нарығының бәсеке күрестің әсері

Оқыту нәтижелері: кәсіби саласында ғылыми зерттеуді жүргізудің әдіснамасы және әдістемемен иелік; бос ие деңгейіне категориялық құрылғымен кедендік реттеу.

7


5/3

(КП)3 модулі

SEKTKOB 5304 Сыртық экономикалық қызметте тәуекелдермен қаржылық операцияны басқару 2-1-0-1

Пререквизиттер:

Men 2113 Менеджмент 1-1-0-3

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: қаржылық операция компаниясын жүзеге асыру құралдары мен әдістері, форманы оқу, халықаралық экономикалық қатынаста қатысатындар, сондай-ақ сыртқы экономкиалық қызметте көрінетін қаржылық тәуекелдерді басқару тәсілдері.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: қаржылық сыртқы экономикалық қызметте компанияның аспектілері, қаржылық операцияны басқару және жоспарлау, компанияда қызмет ету саласында тәуекел-менеджментті іске асыру, Форекс халықаралық валюта нарығына делдалдық қызмет принциптері. Форекс халықаралық валюта нарығына сауда терминалдарын практикалық қолдану және ұйымы. Валюта нарығына іргелі талдау теориялық негізі. Валюталы нарықтың іргелі үрдістер тарихы. Іргелі талдаудың бастапқы көрсеткіштері. Іргелі талдаудың екінші көрсеткіштері.

Оқыту нәтижелері: сыртқы экономикалық қызметте қаржылық операция үшін шектеу және регуляция өлшемдерiн ескерiлуге икемi болу, ҚР заңнамасына тұратын және негізгі шет ел–серіктестері, қаржылық тәуекелді басқару тәсілдері, сыртық экономикалық қызметте көрінетін.


3 модулі

SEKMB 5304 Сыртқы экономикалық қызметтің мемлекеттік басқару

2-1-0-1

Пререквизиттер:

EMR 2205

Экономиканы мемлекеттік реттеу 2-1-0-4

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: сыртық экономикалық қызмет (СЭҚ) саласында мемлекеттік басқару мәні туралы терең білім жүйесін қалыптастыру, тұрлер, формалар, СЭҚ әр түрлі бағытына мемлекеттік әсердің құралдары және механизмдері

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Кіріспе. Предмет и методы учебной дисциплины «Сыртқы экономикалық қызметтің мемлекеттік басқаруы» (СЭҚ МБ). Нарық экономикасының мемлекеттік реттеудің жалпы жүйесіндегі СЭҚ МБ орны және рөлі. Сыртқы экономкиалық қызмет: мәні, негізгі формалар, әдістер, құралдар. СЭҚ дамуына әсер ететін негізгі мәселелер мен факторлар. Ортамерзімді болашақта Ресей СЭҚ тиімділігін жоғарлату және жаңа даму мүмкіндігі: объективті алдын ала келісіп алу, мақсаты, тапсырмалары, негізгі функциясы, объектілері және субъектілері, формалары, әдістері және құралдары. СЭҚ МБ теориялық негіздері. Әлемдік экономикалық ойда СЭҚ МБ бағытына зерттеуге ғылыми тәсілдер, абсолютті теория және артықшылықтарға қатысты, халықаралық сауда теориясы, халықаралық теория международной конкурентоспособности и др.) және оның мемлекеттік басқару практикасына іске асыру.

Оқыту нәтижелері: мемлекеттік және муниципалдық деңгейге СЭҚ басқару облысында тиімділікті шешу бағалау әдістеріне ие болу ; әлеуметтік-экономикалық елдің дамуы ұзақ мерзімді стратегиямен сәйкес СЭҚ саласына мемлекеттік әрекетті реттейтін оңтайлы нұсқаларды таңдай икемділігі

8

5/3

(KП)


3 модулі

ATTIZHB 5305 Әлемдік талдау тәжірибесі және инвестициялық жобаны бағалау 2-1-0-1

Пререквизиттер:

КЕ 3303 Кәсіпорын экономикасы 2-1-0-5

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: бұл тәсілдерді тиімді қолданатын оның ішінде басқару жобасының барлық деңгейінде мамандар жұмысына оқу, соның ішінде, отандық жағдайда, еі көкейкесті бұрынғыдай қалатын шетелдік инвестицияны тартатын мәселесі бар.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Бүкіләлемдік банк тұлғасына халықаралық қоғамдастық рөлі, теорияның дамуына ЮНИДО, ЕБРР және жоба тәсілінің практикасы; инвестициялық жобаның қазіргі принциптерін дайындау; жобалық зерттеу әдістемесінің ғылыми негізі;

Оқыту нәтижелері: халықаралық ұйымы тәрізді практикалық қызметте қабылданатын принциптері мен тәсілдерін білу, Бүкіләлемдік банк ретінде, ЮНИДО, ЕБРР, жинақтық бай талдау тәжірибесі, көп әлем елінде даму жобасын іске асыру және бағалау.


3 модулі

SHI 5305 Шетел инвестициясы 2-1-0-1

Пререквизиттер:

КЕ 3303 Кәсіпорын экономикасы 2-1-0-5

Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерге инвестициялық үдерістің активизация мақсатымен шетел инвестиция облысына практикалық білім және ғылыми жүйелерді қалыптастыру, өндірістік әлеуетті көтеруге және елдің экономикалық жағдайын бекіту.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Шетел инвестицияларының түрлері және мәні. ПИИ және оның құрамы. Шетел инвестициясымен кәсіпорын формалары. Тікелей шетел импорты және экспорт себептері. 1980-2006 жж ға ПИИ әлемдік құйылуына көлеміің серпіні. Ведущие страны-реципиенты ПИИ и ПИИ в 2005-2006 жжға ПИИ ел-көздері және ПИИ ел- қабылдаушы жүргізетін. Портфельді шетел инвестициясы және оның себептері. Халықаралық портфелбьді инвестициясын жіктеу. Шетел инвестициясынының жұмылдыру тәсілдері. Шетел инвестициясы бар келісім шарт формалары. Концессиялық келісім шарт. Өнім бөлімі туралы келісім. Мемлекеттік деңгейде шетел инвестициясын реттеу. Шетел инвесторымен инвестициялық қызметі бар мемлекеттік кепілдік.

Оқыту нәтижелері: теориялық зерттеудің жалпы сұрағы туралы ұынсы болу, қабылдайтын елдің ұлттық экономкиа дамуына шетел инвестициясының мағынасы және қатысты рөлдерді аңықтау, шетел инвестициялық ресурсты тарту саласында басқа елдердің тәжірибесі туралы, елдерде шетел инвестициясын тарту ерекшеліктері туралы


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сабақтың тақырыбы: Көлдер мен өзендер
2017 -> Сундетова Асемгуль Сапаровна Информатика мұғалімі Ақмола обл., Кокшетау қ. Кмм
2017 -> Ақпараттық қауіпсіздік Біліктілік: Ақпаратты сақтау бойынша т
2017 -> Компъютерлік желі және телекоммуникациялар Біліктілік: Техник
2017 -> Білім беру бағдарламасы мамандық: Жаңартылмалы энергетика, 0903000 Электр энергетикасы (сала бойынша) Біліктілік
2017 -> Сабақтың тақырыбы
2017 -> Бейнежазбаны (avi, mp4 форматында) 27. 03. 2017 дейін жіберу керек (қосымша №2)
2017 -> Қонақ үй бизнесі: мейманхананы/мейрамхананы басқару Біліктілік: Сервис менеджері
2017 -> Бағдарламалау Біліктілік: Техник-бағдарламашы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
мелетке толма
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
дістемелік кешен
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...