Жұмыс бағдарламасы «Тайм-менеджмент»

Loading...


Дата19.01.2017
өлшемі41.37 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕББМ
«МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК» КАФЕДРАСЫ
Оқу-әдістемелік Кеңес шешімімен бекітілген

Кеңес төрайымы

____________ Н.Дүйсенғұлова

« ___ » __________ 20__ ж., № __


Бакалавриат білім беру бағдарламасы

5В050507– «Менеджмент» мамандығы

Жұмыс бағдарламасы
«Тайм-менеджмент» пәні бойынша

Алматы, 2014


Құрастырған: аға оқытушы ___________________ Садуллаева А.П.
«Тайм-менеджмент» жұмыс бағдарламасы 5В050507 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне құрастырылған.

Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған


«____»_______________ 20___ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі__________________ О.М.Залученова

1 Алғы сөз
Тайм-менеджмент пәні басқару пәндері саласындағы қолданбалы пән болып табылады. Тайм-менеджмент бұл тек жеке ресурсты басқару емес бұл жеке өмірді басқару. Бұл курс үш деңгейде - жеке, топтық және корпоративтік деңгейде уақытты басқаруға арналады.

Бағдарлама уақытты басқару түсінігі мен мәнін, қағидаларын, басымдықтар мен мотивация қою арқылы жеке тиімділікке қол жеткізудің әдістері мен ережелерін қамтиды.

Курс мазмұнында тәжірибелік сабақ кезінде және студенттердің өзіндік жұмысы кезінде қарастырылатын тайм менеджемент түсінігі,оның мәні мен міндеттері көрстеілген.

Бұл пәнді оқыту әдістемесі келесідей: • дәріс (лекция) оқу;

 • практикалық сабақтар жүргізу;

 • ОБСӨЖ;

 • СӨЖ

Курстың мақсаты тайм-менеджемент түсінігі,оның мәні мен міндеттері жеке уақытты ұйымдастыру дағдысын қалыптастыру және дамытуды оқыту болып табылады.

Курс мақсатына жету үшін келесідей міндеттер орындалуы тиіс: • өмірлік мақсат пен басымдықтарды анықтау;

 • уақытты есептеудің персоналды жүйесін құру және оның жұмсалуын үнемдеу;

 • жұмыс пен демалысты дұрыс ұйымдастыру;

 • корпоративті тайм мендежмент негіздерін оқыту;

 • компьютерлік жүйе көмегімен жоспарлау және бақылау.

Алдыңғы деректемелер: Философия, социология, информатика

Соңғы деректемелер: стратегиялық менеджмент, персоналды басқару.

Жалпы біліктілік: • білу: уақытты тиімсіз жұмсауды төмендету әдістерін;

 • тайм менедежментттегі міндеттерге шолу жасау мәнін;

 • істей алу: өмірде болатын өзгерістерге бейімделу механизмін теориялық моделдеу;

дағдыны меңгеру: алған білімдерін экономикалық талдау әдістерінде қолданып, тәжірибеде ұштастыруға;

 • жеке құндылықтары негізінде өмірлік мақсаттарын анықтауы.

Пәндік мамандандырылған:

 • білу керек: жеке ресурстарын басқару;

 • жұмыс және жеке уақытын тиімді ұйымдастыру.

 • істей алу: қоршаған ортаның өзгерістеріне жедел бейімделу;

 • уақытты тиімді пайдалану.

дағдыны менгеру: жұмыс жүктемесін сауатты бөлу;

 • жоспарлауда ақпараттық технологияларды пайдалану.2 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспарыТақырып атаулары

Барлығы

Байланыс сағаттары

ОБСӨЖ

СӨЖ


Оның ішінде

Дәрістер

Практика-

лық сабақтарЗертхана-лық сабақтар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тайм-менеджментке кіріспе

9

2

1

-

3

6

2

Мақсат қою: құндылықтар мен өмірлік мақсаттарды анықтау

9

2

1

-

3

6

3

Хронометраж уақытты анықтаудың тиімді әдісі

9

2

1

-

3

6

4

Тайм-менеджменттегі жоспарлаудың анықтамасы, міндеттері және түрлері

9

2

1

-

3

6

5

Уақытты жоспарлау әдістері мен көкжиектері

9

2

1

-

3

6

6

Тапсырмаларға щолу жасау оның уақытты басқарудағы ролі

9

2

1

-

3

6

7

Майнд-менеджмент

9

2

1

-

3

6

8

Басымдықтарды анықтау анықтамасы, әдістері мен тәсілдері

9

2

1

-

3

6

9

Уақытты жұмсауды оңтайландыру

9

2

1

-

3

6

10

Жұмыс пен демалысты ұйымдастыру

9

2

1

-

3

6

11

Өз-өзін ынталандыру және икемдеу

9

2

1

-

3

6

12

Корпоративті тайм-менеджменттің мәні

9

2

1

-

3

6

13

Бизнесті оn-line басқару уақыт үнемдеу әдісі ретінде

9

2

1

-

3

6

14

Тайм-менеджментті комьютерлеу

9

2

1

-

3

6

15

Тапсырма мерзіміне шолу және бақылау

9

2

1

-

3

6
Барлығы:

135

30

15

-

45

903 Пән мазмұны
1-тақырып. Тайм-менеджментке кіріспе

«Тайм-менеджмент» түсінігінің анықтамасы. Қазіргі кезде уақытты басқарудың өзектілігі мен ролі.Тайм-менеджменттің қалыптасу тарихы. Тайм-менеджмент жүйесінің элементтері. Өмірге проактивті көзқарас. Өмірге реактивті көзқарас. Тайм-менеджмент қалыпатасуының әлемдік тарихы. Ресейдегі тайм-менеджмент қалыптасуының тарихы.


2-тақырып. Мақсат қою: құндылықтар мен өмірлік мақсаттарды анықтау

«Мақсат қою» түсінігінің анықтамасы. Құндылықтар мақсат қоюдың негізі ретінде. Мақсатты анықтау және қою. Өмірді басқару және өмірлік мақсаттар. Мақсатқа қойылатын талаптар.


3-тақырып. Хронометраж уақытты анықтаудың тиімді әдісі

Уақыт орны толмайтын ресурс ретінде. Тиімсіз бақылау кезінде уақытты жоғалту масштабы. Уақытты тиімсіз жұмсауды азайту әдістері. Хронометраж уақыттың жұмсалуын есептеу және бақылау жүйесі ретінде. Хронометраж түсінгі, мәні, және міндеттері. Жеке тиімділікті талдау. Уақытты жұмсаудыжіктеу және оны бекіту тәртібі.


4-тақырып. Тайм-менеджменттегі жоспарлаудың анықтамасы, міндеттері және түрлері. Уақытты басқарудағы «жоспарлау» түсінігінің анықтамасы. Жоспарлаудың міндеттері. Контекстті жоспарлаудың мәні. Контекстті жоспарлаудың жүйесі мен әдістері
5- тақырып. Уақытты жоспарлау әдістері мен көкжиектері

Ұзақмерзімді жоспарлау. Күнді тиімді жоспарлау ережелері. Мақсатқа жету жоспары.Құрылымданған назар салу (ҚНС) әдісі. Құрылымданған назар салу әдісі негізінде жоспарлау жүйесі. ҚНС негізіндегі органайзер


6- тақырып.Тапсырмаларға щолу жасау оның уақытты басқарудағы ролі

Тайм-менеджменттегі шолудың мәні. Шолу жасау құралдары. Бақылау тізімі. Ұзақмерзімді жұмыстардың екі өлшемді кестесі. Тапсырмаларды табыстауды бақылаудың екі өлшемді әдісі. Жүйелі тапсырмаларды екі өлшемді шолу кестесі.


7- тақырып.Майнд-менеджмент

Майнд-менеджмент түсінігі мен мәні. Инттелект карта құру ережесі. Майнд-менеджмент алгоритмі. Майнд-менеджмент арқылы шешім қабылдау ережесі.


8- тақырып.Басымдықтарды анықтау анықтамасы, әдістері мен тәсілдері

Уақытты басқаруда басымдықтарды анықтау және құру. Басымдықтарды анықтаудың негізгі әдістері мен тәсілдері. Ұзақмерзімді мақсаттардың басымдылығын анқытау. Ағымдағы міндеттердің басымдылығын анықтау.


9-тақырып.Уақытты жұмсауды оңтайландыру

Бас тарту стратегиясы. АВС-хронометраж. Негізгі міндеттерге зейін қою. Қарапайымдылық пен икемділік. Қызмет нәтижесін өлшенуі және көрнектілігі. Тапсырмаларды табыстау.


10- тақырып.Жұмыс пен демалысты ұйымдастыру

Жұмыс жүкетемесін сауатты түрде бөлу. Адамның жұмысқа қабілеттілгі және биоритм. Тиімді жұмысты ұйымдасытру ережесі. Жұмыс уақыты кезінде ырғақты демалыс. Тиімді ұйқы. Жұмыс уақыты кезінде ұйқыны қолдану.


11- тақырып.Өз-өзін ынталандыру және икемдеу

Өз-өзін мәселені шешуге икемдеу. Өз-өзін икемдеудің әдістері мен тәсілдері. Шығармашылық жалқаулық түсінігі мен ережелері. Шағын жағымсыз істерді орындау. Жеке марапаттау және жазалау. Өз-зін ынталандыру еңбек көп қажетсінетін мәселелерді шешу ретінде. Күнделікті жұмыс кестесі.


12- тақырып. Корпоративті тайм-менеджменттің мәні

Корпоративті тайм-менеджменттің өзектілігі. Корпоративті тайм-мендежмент алғышарттары мен анықтамасы. Корпоративті университет бағдарламасындағы тайм-менеджмент. ТМ-дағдыны диагностикалау және аттестау. ТМ-аттестаттау әдістемесі. Корпоративті тайм-менеджмент стандарттары.


13- тақырып.Бизнесті оn-line басқару уақыт үнемдеу әдісі ретінде

Мәжіліске жұмсалатын уақытты қысқарту. Жоспарлама және лездеме. Алқалы органдардың тиімді жұмысы: басқарма, комитеттер, жобаның жұмыс тобы. Уақытша персоналды икемді пайдалану.


14- тақырып. Тайм-менеджментті комьютерлеу

MS Outlookте жоспарлау: қатаң және икемді Басымдықтарды анықтау: Мәтінді автоматты түрде өңдеу. Автоформаттау ережесі. Тапсырмаларды ыңғайлы топтастыру. Категориялар жүйесін жасау.


15- тақырып.Тапсырма мерзіміне шолу және бақылау

«Күн-апта» әдісі бойынша жоспарлау. Аптаны жоспарлау қағидасы. Міндетттің орындалу мерзіміне шолу. Берілген тапсырманы бақылау. Орындалған тапсырманы талдау. Microsoft Outlook-тегі корпортивті тайм-менеджмент.


4 Практикалық сабақтардың тақырыбы
1-тақырып. Тайм-менеджментке кіріспе

«Тайм-менеджмент» түсінігінің анықтамасы. Қазіргі кезде уақытты басқарудың өзектілігі мен ролі.Тайм-менеджменттің қалыптасу тарихы. Тайм-менеджмент жүйесінің элементтері.


2-тақырып. Мақсат қою: құндылықтар мен өмірлік мақсаттарды анықтау

«Мақсат қою» түсінігінің анықтамасы. Құндылықтар мақсат қоюдың негізі ретінде. Мақсатты анықтау және қою. Өмірді басқару және өмірлік мақсаттар. Мақсатқа қойылатын талаптар.


3-тақырып. Хронометраж уақытты анықтаудың тиімді әдісі

Уақыт орны толмайтын ресурс ретінде. Тиімсіз бақылау кезінде уақытты жоғалту масштабы. Уақытты тиімсіз жұмсауды азайту әдістері. Хронометраж уақыттың жұмсалуын есептеу және бақылау жүйесі ретінде.


4-тақырып. Тайм-менеджменттегі жоспарлаудың анықтамасы, міндеттері және түрлері.

Уақытты басқарудағы «жоспарлау» түсінігінің анықтамасы. Жоспарлаудың міндеттері. Контекстті жоспарлаудың мәні. Контекстті жоспарлаудың жүйесі мен әдістері: күнделік, апталық, стикер, жоспарллау тақтасы, MS Outlook.
5- тақырып. Уақытты жоспарлау әдістері мен көкжиектері

Ұзақмерзімді жоспарлау. Күнді тиімді жоспарлау ережелері. Мақсатқа жету жоспары.Құрылымданған назар салу (ҚНС) әдісі. Құрылымданған назар салу әдісі негізінде жоспарлау жүйесі. ҚНС негізіндегі органайзер.


6- тақырып.Тапсырмаларға щолу жасау оның уақытты басқарудағы ролі

Тайм-менеджменттегі шолудың мәні. Шолу жасау құралдары. Бақылау тізімі. Ұзақмерзімді жұмыстардың екі өлшемді кестесі. Тапсырмаларды табыстауды бақылаудың екі өлшемді әдісі. Жүйелі тапсырмаларды екі өлшемді шолу кестесі.MS Outlook


7- тақырып.Майнд-менеджмент

Майнд-менеджмент түсінігі мен мәні. Инттелект карта құру ережесі. Майнд-менеджмент алгоритмі. Майнд-менеджмент арқылы шешім қабылдау ережесі.


8- тақырып.Басымдықтарды анықтау анықтамасы, әдістері мен тәсілдері

Уақытты басқаруда басымдықтарды анықтау және құру. Басымдықтарды анықтаудың негізгі әдістері мен тәсілдері. Ұзақмерзімді мақсаттардың басымдылығын анқытау. Ағымдағы міндеттердің басымдылығын анықтау.


9-тақырып.Уақытты жұмсауды оңтайландыру

Бас тарту стратегиясы. АВС-хронометраж. Негізгі міндеттерге зейін қою. Қарапайымдылық пен икемділік. Қызмет нәтижесін өлшенуі және көрнектілігі. Тапсырмаларды табыстау.


10- тақырып.Жұмыс пен демалысты ұйымдастыру

Жұмыс жүкетемесін сауатты түрде бөлу. Адамның жұмысқа қабілеттілгі және биоритм. Тиімді жұмысты ұйымдасытру ережесі. Жұмыс уақыты кезінде ырғақты демалыс. Тиімді ұйқы. Жұмыс уақыты кезінде ұйқыны қолдану.


11- тақырып.Өз-өзін ынталандыру және икемдеу

Өз-өзін мәселені шешуге икемдеу. Өз-өзін икемдеудің әдістері мен тәсілдері. Шығармашылық жалқаулық түсінігі мен ережелері. Шағын жағымсыз істерді орындау. Жеке марапаттау және жазалау. Өз-зін ынталандыру еңбек көп қажетсінетін мәселелерді шешу ретінде. Күнделікті жұмыс кестесі.


12- тақырып. Корпоративті тайм-менеджменттің мәні

Корпоративті тайм-менеджменттің өзектілігі. Корпоративті тайм-мендежмент алғышарттары мен анықтамасы. Корпоративті университет бағдарламасындағы тайм-менеджмент. ТМ-дағдыны диагностикалау және аттестау. ТМ-аттестаттау әдістемесі. Корпоративті тайм-менеджмент стандарттары.


13- тақырып.Бизнесті оn-line басқару уақыт үнемдеу әдісі ретінде

Мәжіліске жұмсалатын уақытты қысқарту. Жоспарлама және лездеме. Алқалы органдардың тиімді жұмысы: басқарма, комитеттер, жобаның жұмыс тобы. Уақытша персоналды икемді пайдалану.


14- тақырып. Тайм-менеджментті комьютерлеу

MS Outlookте жоспарлау: қатаң және икемді Басымдықтарды анықтау: Мәтінді автоматты түрде өңдеу. Автоформаттау ережесі. Тапсырмаларды ыңғайлы топтастыру. Категориялар жүйесін жасау.


15- тақырып. Тапсырма мерзіміне шолу және бақылау

«Күн-апта» әдісі бойынша жоспарлау. Аптаны жоспарлау қағидасы. Міндетттің орындалу мерзіміне шолу. Берілген тапсырманы бақылау. Орындалған тапсырманы талдау. Microsoft Outlook-тегі корпортивті тайм-менеджмент.5 Тақырыптар, СӨЖ-ді орындау тапсырмалары мен сұрақтары
1-тақырып. Тайм-менеджментке кіріспе

1.Келесі тақырыптарға презентация жасау: ТМ мәні және пайда болу тарихы

2. Келесі тақырыптарға эссе жазу: Қазіргі кезде тайм-менеджменттің өзектілігі.
2-тақырып. Мақсат қою: құндылықтар мен өмірлік мақсаттарды анықтау

1.Келесі тақырыптарға эссе жазу: Мақсатқа жетудегі құндылықтардың орны.

2.«Ролдік қызметтер» тапсырмасын орындау.
3-тақырып. Хронометраж уақытты анықтаудың тиімді әдісі

1.Келесі тақырыптарға презентация жасау: Толық хронометраж техникасы

2. Келесі тақырыптарға реферат жазу: Хронометраж жүргізудегі қиындықтар және оларды жою жолдары
4-тақырып. Тайм-менеджменттегі жоспарлаудың анықтамасы, міндеттері және түрлері

1.Тақырып бойынша теориялық материалдарды оқу.

2.Тақырып бойынша тапсырмаларды орындау
5- тақырып. Уақытты жоспарлау әдістері мен көкжиектері


 1. «Тайм-менеджмент» және «Уақытты ұйымдастыру» оқулықтарындағы ақпараттарды оқу.

2. Жеке контексттерді бөлу және әрбір контекстке тапсырмалар тізімін жасау.

3. Бөлім соңындағы сұрақтарға жауап беру.


6- тақырып. Тапсырмаларға щолу жасау оның уақытты басқарудағы ролі

1.Тақырып бойынша оқулықтан қосымша ақпараттар оқу.

2.Бөлім соңындағы бақылау сұрақтарына жауап беру.
7- тақырып. Майнд-менеджмент

1.Келесі тақырыптарға реферат жазу: Интеллект карта құру ережесі.

2. Майнд менеджмент тақырыбы бойынша негізгі әдебиеттерді оқу.
8- тақырып. Басымдықтарды анықтау анықтамасы, әдістері мен тәсілдері

1.Тақырып бойынша негізгі әдебиеттерді оқу.

2.«Уақытты ұйымдастыру» кітабынан қосымша материалдар оқу

3. Ұзақмерзімді мақсаттар үшін басымдықтар қою.


9-тақырып. Уақытты жұмсауды оңтайландыру

1.Уақытты жұмсауды оңтайландыру тақырыбы бойынша қосымша әдебиеттерді оқу.

2.«Күнді жоспарлаудың қатаң-икемді алгоритмі» қосымшасын оқу.
10- тақырып. Жұмыс пен демалысты ұйымдастыру

1.Тақырып бойынша негізгі әдебиеттерді оқу.

2. Студенттер бірнеше күн барысында өздерінің таңертеңгі ояну, күндізгі ұйқы/демалыс режимін орнату мүмкіндігін щерттейді.
11- тақырып. Өз-өзін ынталандыру және икемдеу


 1. Бөлім соңындағы тапсырмаларды орындау.

 2. Екі апта барысында шағын тапсырмалардың орындалуын бақылау.

 3. Келесі тақырыптарға эссе жазу: Бизнесті ұйымдасытруға кедендік жүйенің ықпалы


12- тақырып. Корпоративті тайм-менеджменттің мәні

 1. «Уақытты қадірлеу ережесін» оқу және қойылған сұрақтарға жауап беру.

 2. Келесі тақырыпқа презентация жасау: Корпоративті тайм-менеджментті енгізу кезеңдері


13- тақырып. Бизнесті оn-line басқару уақыт үнемдеу әдісі ретінде

 1. Келесі тақырыптарға баяндама жазу: ТМ корпоративті мәдениетке енгізудің артықшылықтары.

 2. Тақырып бойынша жаңа материалдарды игеру


14- тақырып. Тайм-менеджментті комьютерлеу

 1. Тақырып бойынша негізгі әдебиеттерді оқу

 2. Қосымша көздерді пайдалана отырып білімдерін кеңейту.

 3. MS Outlook арқылы икемді тапсырмалар тізімін жасау.


15- тақырып. Тапсырма мерзіміне шолу және бақылау

1.Тақырып бойынша негізгі әдебиеттерді оқу

2.Тақырып бойынша қосымша материалдар оқу.

3.Автоформаттау ережесін орнату.6 Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет 1. Тайм-менеджмент. |Полный курс. Учебное пособие. Под.редакцией Г.А. Архангельского. М.: Альпина Паблишер, 2014.

 2. Архангельский Г.А. Крпоративный тайм-менеджмент: Энциклопедия решений. - М.: Альпина Паблишер, 2010.

 3. Архангельский Г.А. Организация времени. От личной эффективности к

развитию фирмы. 2-е издание. СПб.: Питер, 2006.

 1. Бехтерев С.В. Майнд-менеджмент: решение бизнес задач с помощью интеллект карт. - М.: Альпина Паблишер, 2011.

 2. Васильченко Ю. Механизм времени. Тайм-менеджмент: теория, практикум. – Киев: Наша культура и наука, 2011.


Қосымша әдебиет

 1. Архангельский Г.А. Организация времени. От личной эффективности к развитию фирмы. 2-е издание. СПб.: Питер, 2006.

2. Болотова А. К. Психология организации времени. Аспект Пресс. М.,

2006.


3. Захаренко Г. Тайм-менеджмент. Спб.: Питер, 2004


Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы

Каталог: download
download -> Жұмыс бағдарламасы негізінде 5В051100 Маркетинг мамандығы үшін құрастырылған
download -> Жұмыс бағдарламасы «Кәсіби қазақ тілі»
download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
download -> Э н. профессор М. Д. Жұмабаева. Силлабус «5В090800 «Бағалау» мамандығының студенттеріне/магистранттарына арналған ««Іскерлік қазақ тілі» курсының типтік бағдарламасы
download -> Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско- российский медициналық
download -> «бжзқ» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 04 қазандағы №40 хаттамасымен бекітілген
download -> «бжзқ» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 04 қазандағы №40 хаттамасымен бекітілген
download -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал вестник таразского государственного педагогического института научно-педагогический журнал
download -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...