Жұмыс бағдарламасы «Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау»

Loading...


Дата08.09.2017
өлшемі130.84 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасыЖұмыс бағдарламасы
«Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәнінен
6М073100 - «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

мамандығы магистранттарына арналған

Павлодар

Мамандықтың жалпыға міндетті Форма

білім беру стандарты және типтік Ф СО ПГУ 7.18.1/06

бағдарламасы негізінде әзірленген

жұмыс бағдарламасының

бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректор

_________Н.Э. Пфейфер

«___»_________20__ж.
Құрастырушы: ___________ т.ғ.к., профессор Арынгазин К. Ш.

___________ КБ шебері Жакиянова А. Ж.

«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»кафедрасы
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәнінен


6М073100 - «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

мамандығы магистранттарына арналған


Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына 3.09.359-2006 ж. ҚР МЖМБС және РОӘК шешімімен іске қосылған типтік бағдарламасына сәйкес әзірленген.


Кафедра мәжілісінде ұсынылған «___» ___________ 20__ж.

Хаттама № ___


Кафедра меңгерушісі _____________ Қ. Ш. Арынғазин

Докторантура және магистратураның оқуәдістемелік кеңесінде мақұлданды «___» _____ 20__ж.

ОӘК төрайымы Жумабаева З. Е.
Келісілді

Докторантура және магистратура деканы _________Ю.А. Леньков

«___»__________200__ ж.ЖБ және ӘҚ мақұлданды

ЖБ және ӘҚ бастығы ______________ А.А. Варакута«___»_________20__ ж. Хаттама № ___
1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері
Пәннің мақсаты - Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша келешек мамандарды модернизациялайтын және құрастырылатын техникалық ғимараттардың және жүйелердің техногенді тәуекелді және сенімділікті бағалауға икемді болуына және техникалық ғимараттардың және жүйелердің сенімділік теориясының негізгі ережесін білуге жол ашу.
Пәннің міндеті  қоршаған ортаға қандай да бір зиян келтіре алатын бүкіл конструкциялар және ғимараттар сенімділігінің және техникалығының бағалау, сенімділік теориясының негізгі ережелерін білу.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:  • Техникалық жүйелердің сенімділігінің ұйымдастырушылық қамтамасыз етуінің нормативті-құқық негіздері туралы;

  • Сенімділік бойынша ақпаратты өңдеу және жинау туралы;

  • Сенімділікті қамтамасыз ету бағдарламаларға қойылатын жалпы талаптар жөнінде түсініктері болуы;

– Сенімділік теорияның негізгі түсініктерін;

– «Сенімділік», «белсенділік» түсініктердің мәні және анықтамасы, олардың өзара байланысын және қарым-қатынасын білуі;

– Бұйымдар және элементтер сенімділігінің сипаттамасын анықтауға;

– Сақтандырумен және сақтаусыз жүйелердің сенімділігін бағалауға;  • Сынақ нәтижелері бойынша сенімділік көрсеткішін анықтауға;

  • Өндірістегі тәуекел дәрежесінің сандық бағалауын анықтауға икемді болуы;2 Пререквизиты

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:  • Информатика;

  • Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі.


3 Постреквизиты

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет:  • Магистерлік диссертацияны жазу кезінде.

Пәннің тематикалық Форма

жоспары СО ПГУ 7.18.2/074 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тематикалық жоспары


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Сенімділік теориясының математикалық модельдері және негізгі ережелері

6

6

-

-

-

22

2

Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Апаттың негізгі көздері.

5

5

-

-

-

20

3

Экологиялық тәуекел бағалаудың әдістері.

4

4

-

-

-

18

БАРЛЫҒЫ :

15

15

-

-

-

60

Дисциплина «Основы надежности, живучести и безопасности технических систем» изучает основные положения теории надежности, оценку надежности и технологичности всех конструкций и сооружений, могущих нанести вред окружающей среде.4.2 Дәріс сабақтарының мазмұны
Тақырып 1 - Сенімділік теориясының математикалық модельдері және негізгі ережелері

Кіріспе. «Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәннің ролі және анықтамасы. Техникалық объекттің кешенді қасиеті ретінде сенімділік. Апат, күйреу, қабылдамау түсініктері. Сенімділік теориясының математикалық модельдері. Статикалық модельдеудің әдістері. Сақтандыратын жүйелер сенімділігінің есептеу әдістері.Тақырып 2 - Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Апаттың негізгі көздері

Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Тәуекелдің математикалық анықтауы. Жеке және ұжымдық тәуекел. Потенциалды территориалды тәуекел. Мүмкін болатын апаттардың масштабын сипаттайтын әлеуметтік тәуекел. F-N қисықтары. Стихиялық күштердің әсер етуімен байланысты тәуекел ретінде табиғи техношенді тәуекел: жер сілкінісі, су тасқыны, дауыл. Жағдай жүйелігінің қауіп-қатері, апат нәтижесі және олардың зардаптары. Технологиялық қауіп-қатер. Бастамашылық ететін жағдайлар. Апат эскалациясына әсер ететін межелік жағдайлар. Апат нәтижелері. Толық зардаптардың құрылымы. Тура және жанама зардабы. Ауыр апаттың және катастрофаның әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жақтары. Техногенді тәуекел анализының жалпы құрылымы.


Тақырып 3 - Экологиялық тәуекел бағалаудың әдістері

Экологиялық тәуекел. Химиялық қауіпті объектілердегі халықтың зардап шегуінің тәекелі. Улы эффекттердің тәуекелі. Ықтималдық сипатқа ие улы заттармен кәсіптенген және күнделік қатынасымен байланысты адам денсаулығының жағымсыз өзгерістері. Науқастық. Қоршаған орта ластануына және адам денсаулығына тәуекел. Радиационды апат. Ионизациялайтын сәулелену. Сіңу дозасы. Өнеркәсіп қауіпсіздіктің ресіделуі. Жауапкершіліктің міндетті сақтандыруы.4.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Тақырып 1 - Сенімділік теориясының математикалық модельдері және негізгі ережелері

Кіріспе. «Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәннің ролі және анықтамасы. Техникалық объекттің кешенді қасиеті ретінде сенімділік. Апат, күйреу, қабылдамау түсініктері. Сенімділік теориясының математикалық модельдері. Статикалық модельдеудің әдістері. Сақтандыратын жүйелер сенімділігінің есептеу әдістері.Тақырып 2 - Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Апаттың негізгі көздері

Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Тәуекелдің математикалық анықтауы. Жеке және ұжымдық тәуекел. Потенциалды территориалды тәуекел. Мүмкін болатын апаттардың масштабын сипаттайтын әлеуметтік тәуекел. F-N қисықтары. Стихиялық күштердің әсер етуімен байланысты тәуекел ретінде табиғи техношенді тәуекел: жер сілкінісі, су тасқыны, дауыл. Жағдай жүйелігінің қауіп-қатері, апат нәтижесі және олардың зардаптары. Технологиялық қауіп-қатер. Бастамашылық ететін жағдайлар. Апат эскалациясына әсер ететін межелік жағдайлар. Апат нәтижелері. Толық зардаптардың құрылымы. Тура және жанама зардабы. Ауыр апаттың және катастрофаның әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жақтары. Техногенді тәуекел анализының жалпы құрылымы.


Тақырып 3 - Экологиялық тәуекел бағалаудың әдістері

Экологиялық тәуекел. Химиялық қауіпті объектілердегі халықтың зардап шегуінің тәекелі. Улы эффекттердің тәуекелі. Ықтималдық сипатқа ие улы заттармен кәсіптенген және күнделік қатынасымен байланысты адам денсаулығының жағымсыз өзгерістері. Науқастық. Қоршаған орта ластануына және адам денсаулығына тәуекел. Радиационды апат. Ионизациялайтын сәулелену. Сіңу дозасы. Өнеркәсіп қауіпсіздіктің ресіделуі. Жауапкершіліктің міндетті сақтандыруы.4.4 Магистранттың өздік жұмысының мазмұны (МӨЖ)
4.4.1 МӨЖ түрлерінің тізіміМОӨЖ – дің түрі

Отчет формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Лекциондық сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Дәріс сабақтарына қатысуы

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Тәжірибелік сабақтарға қатысу

15

3

Аудиторлық сабақтар құрамына кірмеген материалдарды оқу

Конспект

Әдебиеттермен жұмыс

15

4

Рубеждік бақылауға дайындық
РК1, РК2 Коллоквиум

15

Барлығы: 604.4.2 Магистранттың өздік оқуға шығарылған тақырыптардың тізімі
Тақырып 1 - Сенімділік теориясының математикалық модельдері және негізгі ережелері

Кіріспе. «Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәннің ролі және анықтамасы. Техникалық объекттің кешенді қасиеті ретінде сенімділік. Апат, күйреу, қабылдамау түсініктері. Сенімділік теориясының математикалық модельдері. Статикалық модельдеудің әдістері. Сақтандыратын жүйелер сенімділігінің есептеу әдістері.Тақырып 2 - Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Апаттың негізгі көздері

Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Тәуекелдің математикалық анықтауы. Жеке және ұжымдық тәуекел. Потенциалды территориалды тәуекел. Мүмкін болатын апаттардың масштабын сипаттайтын әлеуметтік тәуекел. F-N қисықтары. Стихиялық күштердің әсер етуімен байланысты тәуекел ретінде табиғи техношенді тәуекел: жер сілкінісі, су тасқыны, дауыл. Жағдай жүйелігінің қауіп-қатері, апат нәтижесі және олардың зардаптары. Технологиялық қауіп-қатер. Бастамашылық ететін жағдайлар. Апат эскалациясына әсер ететін межелік жағдайлар. Апат нәтижелері. Толық зардаптардың құрылымы. Тура және жанама зардабы. Ауыр апаттың және катастрофаның әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жақтары. Техногенді тәуекел анализының жалпы құрылымы.


Тақырып 3 - Экологиялық тәуекел бағалаудың әдістері

Экологиялық тәуекел. Химиялық қауіпті объектілердегі халықтың зардап шегуінің тәекелі. Улы эффекттердің тәуекелі. Ықтималдық сипатқа ие улы заттармен кәсіптенген және күнделік қатынасымен байланысты адам денсаулығының жағымсыз өзгерістері. Науқастық. Қоршаған орта ластануына және адам денсаулығына тәуекел. Радиационды апат. Ионизациялайтын сәулелену. Сіңу дозасы. Өнеркәсіп қауіпсіздіктің ресіделуі. Жауапкершіліктің міндетті сақтандыруы.5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі:

1) Острейковский В.А. Теория надежности. Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2008. - 463с.

2) Воскобоев В.Ф, Слепушкин С.Б. Надежность технических систем и техногенный риск. Учеб. пособие.– М.: Академия гражданской защиты, 2007. - 147 с.

3) Алымов В.Т., Тарасова Н.П. Техногенный риск: анализ и оценка. – М.: Академкнига, 2007. - 157 с.


Қосымша:

4) Украинец В.Н., Гирнис С.Р. Действие подвижных нагрузок на однородные и слоистые оболочки в упругом пространстве. – Павлодар: РИО ИнЕУ, 2009. – 120 с.

5) Украинец В.Н., Гирнис С.Р. Моделирование динамики тоннелей и трубопроводов глубокого заложения при действии транспортных нагрузок. – Павлодар: «Кереку», 2010. – 138 с.

Мамандықтың жұмыс

оқу жоспарынан Форма

көшірме Ф СО ПГУ 7.18.1/10
Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме

«Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәнінен

6М073100 - «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

мамандығы магистранттарына арналған
Оқу түрі

Пәннің жұмыс көлемі

Семестр бойынша бақылау формасы

Семестр

Объем работы студентов по семестрам

кредиттер

Академ. сағаттар

кредиттер

Аудиторлық сабақтар

(ак. часов)МӨЖ

(ак. сағ)Барлығы

ауд

МӨЖ

Емт.

зач.

КЖ

КЖ

Барлығы

дәр

тәж.

зерт

Барлығы

МӨЖМ

Жоғары білім негізінде

2

90

30

60

3

-

-

-

2

2

30

15

15

-

60

6ӨТҚ және ҚОҚ кафедрасының меңгерушісі Арынгазин К.Ш.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
білім беруді
дарламасыны титулды
разрядты спортшы
мелетке толма
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...