ЖҰмыс бағдарламасы павлодар фсо пгу 18. 1/08Дата10.09.2017
өлшемі442.5 Kb.
#20061
түріЖұмыс бағдарламасы

Рабочая программа

ФСО ПГУ 7.18.1/06
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Экономикалық теория кафедрасы

«Стратегиялық жоспарлау» пәні бойынша


050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»,

мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

ФСО ПГУ 7.18.1/08

Лист утвеждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальностиБЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________Н.Э. Пфейфер

«__»_________200 ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Трушева Ш.А
Экономикалық теория кафедрасы
050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», мамандығының студенттеріне арналған.

«Стратегиялық жоспарлау» пәні бойыншаЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының жұмыс оқу жоспарына және элективті пәндер каталогіне негізделіп әзірленген С. Торайғыров ат. ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 200 ж «__»_________№__ хаттама
Кафедра отырысында ұсынылған 200 ж. «__»________№__хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________________________Г.Р. Байтаева

(қолы)
Қаржы-экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

200 ж. «__»_________________№___________хаттама


ӘК төрайымы__________________Л.А. Сидорова

(қолы)


КЕЛІСІЛДІ

Қаржы-экономикалық факультетінің деканы ________Т.Я.Эрназаров

(қолы) 200 ж. «___»_____________

(күні)


ЖжӘҚБ МАҚҰЛДАНДЫ

ЖжӘҚБ бастығы _________ А.А Варакута «___»_____________200 ж.

(қолы) (күні)

1 ПӘННІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ
«Стратегиялық жоспарлау» пәні мемлекеттік басқару мамандығының жоғары оқу орын ішіндегі компонент блогының құрамдық бөлігі болып табылады.

Пәннің мақсаты: мамандардың негізгі, теориялық, экономикалық дайындығын қамтамасыз ету, студенттердің негізгі теория түсініктерін және стратегиялық басқару тәжірибесінен білім алу.

Қойылған мақсатқа жету үшін ең алдымен осы міндеттерді шешу қажет:


 • студенттерді стратегиялық жоспарлауды құрастыру әдісіне оқыту;

 • аймақтық даму болжауын құрастыруын игеру;

 • стратегиялық жоспарлаудың заңдылығын, жағдайын, мүмкіндігін, әлеуметтік-экономикалық және интеллектуалдық нәтижесінің енгізілуін зерделеу.


2 ПРЕРЕКВИЗИТТЕР
«Стратегиялық жоспарлау» курсын оқу бірнеше экономикалық пәндердің алдын-ала оқуын қажет етеді, соның ішінде: «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мемлекеттік экономиканы реттеу», «Экономикалық болжау», «Экономикалық саясат», «Аймақтық экономика», «Инновациялық саясат».

.Тематический план дисциплины

Ф СО ПГУ 7.18.2/073 Пәннің мазмұны
3.1.1 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу түрінің (2006 ж.т.)


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫр/с

Тақырыптар аты

Сағаттар саны

Дәріс.

Практ.

СӨЖ

1.

Стратегиялық менеджмент СЖ бастапқы ұстанымы сияқты

3

1

9

2.

СЖ ғылыми-теориялық негізі

3

1


9

3.

СЖ әдіснамасы

3

1

9

4.

СЖ ұйымдастыру және жоспарлаудағы мемлекеттік ұйымдардың қызметтері

3

2

9

5.

Құрылым, даярлау сатылары және жоспарлаудың көрсеткіштері

3

2

9

6.

Макроэкономиканың СЖ және оның әдіснамасы

3

2

9

7.

Салалар дамуының стратегиялық жоспарларын дайындау және іске асыру

3

2

9

8.

СЖ аймақтық аспектісі және оның әдіснамасы

3

2

9

9.

ҚР сыртқы экономикалық стратегиясын таңдау және оның жоспарлаудағы есебі

3

1

9

10.

Жоспарлаудағы экономикалық және қаржылық бірлік

3

1

9

Барлығы:

30

15

90


3.1.2 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша жалпы орта білім негізінде сырттай оқу түрінің (2006 ж.т.)


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫр/с

Тақырыптар аты

Сағаттар саны

Дәріс.

Практ.

СӨЖ

1.

Стратегиялық менеджмент СЖ бастапқы ұстанымы сияқты

12.

СЖ ғылыми-теориялық негізі

1


3.

СЖ әдіснамасы

14.

СЖ ұйымдастыру және жоспарлаудағы мемлекеттік ұйымдардың қызметтері

15.

Құрылым, даярлау сатылары және жоспарлаудың көрсеткіштері

16.

Макроэкономиканың СЖ және оның әдіснамасы

17.

Салалар дамуының стратегиялық жоспарларын дайындау және іске асыру


8.

СЖ аймақтық аспектісі және оның әдіснамасы


9.

ҚР сыртқы экономикалық стратегиясын таңдау және оның жоспарлаудағы есебі


10.

Жоспарлаудағы экономикалық және қаржылық бірлік


Барлығы:

6
3.1.3 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша жалпы кәсіптік білім негізінде сырттай оқу түрінің (2007 ж.т.)


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫр/с

Тақырыптар аты

Сағаттар саны

Дәріс.

Практ.

СӨЖ

1.

Стратегиялық менеджмент СЖ бастапқы ұстанымы сияқты

12.

СЖ ғылыми-теориялық негізі

1

1

3.

СЖ әдіснамасы

14.

СЖ ұйымдастыру және жоспарлаудағы мемлекеттік ұйымдардың қызметтері

15.

Құрылым, даярлау сатылары және жоспарлаудың көрсеткіштері

16.

Макроэкономиканың СЖ және оның әдіснамасы

1

1
7.

Салалар дамуының стратегиялық жоспарларын дайындау және іске асыру
1
8.

СЖ аймақтық аспектісі және оның әдіснамасы
1
9.

ҚР сыртқы экономикалық стратегиясын таңдау және оның жоспарлаудағы есебі
1
10.

Жоспарлаудағы экономикалық және қаржылық бірлік
1
Барлығы:

6

6

3.2.1 Теоретикалық курстың мазмұны
3.2.1 Дәріс сабақтарының тақырыптарының мазмұны
Тақырып 1 Стратегиялық менеджмент СЖ бастапқы ұстанымы

сияқты

Стратегиялық менеджмент түсінігі үзіліссіз үрдіс сияқты. Экономиканы басқарудағы стратегиялық ыңғайдың артықшылығы. Алдағы уақыттағы мақсатты анықтаудағыстратегиялық көру және ыңғайлығы.Стратегиялық менеджменттің үзіліссіз аспаптануының жүзеге асуы. Стратегиялық жоспарлау оның жүзеге асуының ең басты механизмі сияқты.Нарықтық қатынас саласындағы жағдайындағы экономиканы басқарудағы ұлғаюды жетілдіруде СЖ рөлі.

Әлеуметтік нарықтық шаруашылық мемлекеттік реттеу және стратегиялық жоспар объектісі сияқты. Мемлекетттік жоспарлау жүйесіндегі стратегиялық жоспарлаудың міндеті.
Тақырып 2 СЖ ғылыми-теориялық негізі

Әлеуметтік-экономикалық үрдістерге қолданатын “стратегия” түсінігі. СЖ анықтамасы және оның объективті қажеттілігі. СЖ МЭР-дің негізгі механизмі сияқты.

СЖ ғылыми-теориялық негізі. Экономикалық заңдар жүйесі теориялық және әдіснамалық жоспарлау базасы сияқты. СЖ теориясының пәні және оның функционалдық жүйеде және экономикалық ғылыми салалық бағытындағы орны.

Мемлекеттік экономика секторының дамуы - СЖ басты объектісі сияқты. СЖ мемлекеттік емес объектілер және олардың жіктелуі. Стратегиялық міндеттерді шешу жағдайындағы нарықтың және жоспардың диалектикалық қатынасы.

Стратегиялық жоспарлау ғылым сияқты. Стратегиялықжоспарлаудың пәні, объектісі және субъектісі.
Тақырып 3 СЖ әдіснамасы

СЖ әдіснамасының мәні. СЖ әдіснамасының ыңғайы жүйелі кешен ыңғайы. Жүйелі-бағдарламалы (бағдарламалы-мақсатты ыңғай). Жүйелі мультипликациялық ыңғай. Жүйелі – нормативті ыңғай. Жүйелі – динамикалық ыңғай.

СЖ әдіснамасының ұстанымы. Саясат басымдылығындағы саясат және экономика бірлігінің ұстанымы. Дербестілік және орталықтану бірлігінің ұстанымы. Басқару шешімдерінің нәтижелілігі және ғылыми негіздеме ұстанымы.

СЖ әдістері эксперттік (бағалылық) немесе эвристік әдіс. әлеуметтік-эконормикалық анализ әдісі. Тура инженерлдік – экономикалық есептеу әдісі және моделі.

Стратегиялық жоспарларды және бағдарламаларды әзірлеу логикасы.

СЖ процедуралары. Стратегиялық болжам. Мәні, функциялары, стратегиялық болжамдардың жіктелуі. Стратегиялық болжам. Стратегиялық бағдарламаның мазмұны. Олардың мақсаттары, функциялары стратегиялық бағдарламаның жіктелуі. Стратегиялық проектілеу. Шаруашылық жүргізуші субъект және мемлекет толығымен, бұндағы проектілеудің ерекшелігі мен мәні. Стратегиялық жоспарлардың типологиясы.Тақырып 4 СЖ ұйымдастыру және жоспарлаудағы мемлекеттік ұйымдардың қызметі

СЖ субъект ұйымы және құқық негізі ҚР халық шаруашылығын басқару құрылымының жаңа жүйесі. Стратегиялық жоспарлардың жүзеге асырылудағы ҚР Үкіметінң негізгі бағыт-қызметтері.

Экономика министрлігі және бюджеттік жоспарлау: негізгі фнкционалдық міндеттер және жоспарлау бойынша ұйым қызметі. Жоспарлау сұрақтары бойынша орталық қаржылық құрылымдардың министрлікпен қарым-қатынасы.
Тақырып 5 Құрылым, даярлау сатылары және жоспарлардың көрсеткіштері

Стратегиялық жоспардың құрылымы және оның әзірлеу кезеңдері. Жай-күй ағымдағы баға. Мақсаттарды, артықшылық қызметтердің және оның негізделуін анықтау. Қойылған мақсаттарға жету SWOT анализ мүмкіндігі. Жоспарлау объектісінің мықты және әлсіз жақтарын анализдеу. SWOT матрицаны әзірлеу. Қойылған мақсаттарға жету стратегиясы. Стратегияны топтастыру.


Тақырып 6 Макроэкономиканың СЖ және оның әдіснамасы

Халық шаруашылығының құрылымдық көрсеткіштері, мәні және макроэкономикалық құрамы.қазақстандағы макроэкономиканың SWOT анализі. Макроэкономиканың мақсаттары мен ұстанымы және оның әдіснамасы. Макрокөрсеткіш деңгейдегі негізгі ғылыми моделдердің негіздемесі. Экономика дамуының құрылымдық көрсеткішінде еркін-экономикалық және салааралық баланстардың рөлінің негізделуі. Мемлекеттік бюджет пен макроэкономиканың даму стратегиялық жоспарын бірдей әзірлеу. СЖ кезеңі мен мазмұны және СЖ үрдісінің келісуі және бастамалық.

Мақсаты мен маңызды міндетін анықтау. Қоршалған ішкі және сыртқы баға. Стратегиялық мәселелерді анықтау. Мәселені шешу үшін стратегияны және жоспарды қалыптастыру. Жаңа стратегияларды және жоспарларды қарастыру және қабылдау.
Тақырып 7 Салалар дамуының стратегиялық жоспарлардын дайындау және іске асыру

Көрсеткіштер құрамы, анализдің әдісі, ұстанымы және инфрақұрылымдық саланың және өндірістің дамуы. Стратегиялық жоспарлардың даму әдіснамасын әзірлеу.

Ресурспен қамтамасыздануын жоспарлау. Артықшылықтарына қарай стратегиялық мәселелерді шешу.

Стратегиялық жоспарлаудағытәлеуметтік саланың ерекшелігі және оның есептелуі.әлеуметтік саланың негізгі көрсеткіштері және оның негізделу әдісі. Материалдық-техникалық, қаржылық, әлеуметтік саланың интеллектуалдықпен қамтамассыздануын жоспарлау.

Қоғамның экономикалық әлуеті. Экономикалық ресурстар мен экономикалық нәтиже. Экономикалық әлуеттің тиімді қолдануының қиыншылықтары мен көрсеткіштері.

Экономика құрылымы пропорция жиынтығы сияқты, жалпы экономикалық, салааралық, ішкі салалық, ішкі өндірістік.

Қазақстан экономикасының даму тенденциясы мен құрылымы. Қазақстан экономикасының құрылымының ерекшеліктері.

Экономикалық өсу. Экономиккалық өсудің түсінігі мен көрсеткіштері. Экономикалық өсудің факторы: ұсыныс факторы, сұраным факторы және үлестірім факторы. Экономикалық өсудің беталысы. Экономикалық өсудуң стратегиялық болжамы. Ұлттық есеп жүйесінің болжамын әзірлеу базасы сияқты.


Тақырып 8 СЖ аймақтық аспектісі және оның әдіснамасы

Аймақтың даму стратегиясын таңдау және оның стратегиясы. СЖ аймақтық ұстанымы және кезеңдері.

Жалпы мемлекеттің стратегиялық жоспарында орын алған көрсеткіш жүйелері және стратегиялық жоспарлардың аймақтық бөлімдері. Республика аймақтарының даму ерекшеліктері мен стратегиясы.
Тақырып 9 ҚР сыртқы экономикалық стратегиясын таңдау және оның жоспарлаудағы есебі

Жалпы мемлекеттік стратегия смыртқы экономикалық байланыстар тиімділігін негіздеу. Негіәзгі ұстанымдар, көрсеткіштер жүйесі, жоспарлау әдістері және сыртқы экономикалық қызметінің үйлестірімі.

ҚР экспорт әлуетінің ұлғаюына жоспарлы өлшемдерді іске асыру және шетелдік инвестициялардың қолдану тиімділігін жоғарлату. СЭҚ жоспарлаудағы төлем қабілітінің балансы және оның ондағы рөлі.
Тақырып 10 Экономикалық және қаржылық жоспарлаудың бірлігі

Мемлекеттік бюджеттің және аймақтың стратегиялық жоспарлаудың салалармен байланысы. Стратегиялық жоспардың қаржылық ерекшеліктерін және оның негіздеулі міндеттерін шешу.


3.2.2 Практикалық сабақтардың мазмұны
Тақырып 1 Стратегиялық менеджмент СЖ бастапқы ұстанымы

сияқты

1 Стратегиялық жоспарлау оның жүзеге асуының ең басты механизмі сияқты.

2 Нарықтық қатынас саласындағы жағдайындағы экономиканы басқарудағы ұлғаюды жетілдіруде СЖ рөлі.

3 Әлеуметтік нарықтық шаруашылық мемлекеттік реттеу және стратегиялық жоспар объектісі сияқты.

4 Мемлекетттік жоспарлау жүйесіндегі стратегиялық жоспарлаудың міндеті.
Тақырып 2 СЖ ғылыми-теориялық негізі

1 СЖ ғылыми-теориялық негізі.

2 Мемлекеттік экономика секторының дамуы - СЖ басты объектісі сияқты. СЖ мемлекеттік емес объектілер және олардың жіктелуі. Стратегиялық міндеттерді шешу жағдайындағы нарықтың және жоспардың диалектикалық қатынасы.
Тақырып 3 СЖ ғылыми-теориялық негізі

1 Стратегиялық жоспарлаудың пәні, объектісі және субъектісі.

2 Экономикалық заңдар жүйесі теориялық және әдіснамалық жоспарлау базасы сияқты.

3 СЖ теориясының пәні және оның функционалдық жүйеде және экономикалық ғылыми салалық бағытындағы орны.


Тақырып 4 СЖ әдіснамасы

1 СЖ әдіснамасының ұстанымы.

Саясат басымдылығындағы саясат және экономика бірлігінің ұстанымы. Дербестілік және орталықтану бірлігінің ұстанымы. Басқару шешімдерінің нәтижелілігі және ғылыми негіздеме ұстанымы.

2 СЖ әдістері эксперттік (бағалылық) немесе эвристік әдіс. әлеуметтік-эконормикалық анализ әдісі. Тура инженерлдік – экономикалық есептеу әдісі және моделі.


Тақырып 5 СЖ әдіснамасы

1 Стратегиялық жоспарларды және бағдарламаларды әзірлеу логикасы.

2 СЖ процедуралары.

3 Стратегиялық болжам. Мәні, функциялары, стратегиялық болжамдардың жіктелуі. Стратегиялық болжам. Стратегиялық бағдарламаның мазмұны.Тақырып 6 СЖ ұйымдастыру және жоспарлаудағы мемлекеттік ұйымдардың қызметі

1 ҚР Үкіметінің стратегиялық жоспарларды іске асырудағы қызметінің негізгі бағыты

2 Экономика және бюджеттік жоспарлаудың министрлігі: негізгі функционалдық міндеттері, жоспарлауды ұйымдастыру қызметтері және басқару

3 Министрліктің орталық қаржы ұйымдармен жоспарлау мәселесі бойынша қарым-қатнасы.


Тақырып 7 Құрылым, даярлау сатылары және жоспарлардың көрсеткіштері

1 Стратегиялық жоспардың құрылымы және оның әзірлеу кезеңдері. 2 Қойылған мақсаттарға жету SWOT анализ мүмкіндігі. Жоспарлау объектісінің мықты және әлсіз жақтарын анализдеу. SWOT матрицаны әзірлеу. Қойылған мақсаттарға жету стратегиясы. Стратегияны топтастыру.


Тақырып 8 Макроэкономиканың СЖ және оның әдіснамасы

1 Халық шаруашылығының құрылымдық көрсеткіштері, мәні және макроэкономикалық құрамы.қазақстандағы макроэкономиканың SWOT анализі.

2 Макроэкономиканың мақсаттары мен ұстанымы және оның әдіснамасы. 3 СЖ кезеңі мен мазмұны және СЖ үрдісінің келісуі және бастамалық.

Мақсаты мен маңызды міндетін анықтау. Қоршалған ішкі және сыртқы баға. Стратегиялық мәселелерді анықтау.


Тақырып 9 Салалар дамуының стратегиялық жоспарлардын дайындау және іске асыру

1 Материалдық-техникалық, қаржылық, әлеуметтік саланың интеллектуалдықпен қамтамассыздануын жоспарлау.

2 Қоғамның экономикалық әлуеті. Экономикалық ресурстар мен экономикалық нәтиже. Экономикалық әлуеттің тиімді қолдануының қиыншылықтары мен көрсеткіштері.
Тақырып 10 Салалар дамуының стратегиялық жоспарлардын дайындау және іске асыру
1 Экономика құрылымы пропорция жиынтығы сияқты, жалпы экономикалық, салааралық, ішкі салалық, ішкі өндірістік.

2 Экономикалық өсу. Экономиккалық өсудің түсінігі мен көрсеткіштері. Экономикалық өсудің факторы: ұсыныс факторы, сұраным факторы және үлестірім факторы. Экономикалық өсудің беталысы.


Тақырып 11 Салалар дамуының стратегиялық жоспарлардын дайындау және іске асыру

1 Экономикалық өсудуң стратегиялық болжамы.

2Ұлттық есеп жүйесінің болжамын әзірлеу базасы сияқты.
Тақырып 12 СЖ аймақтық аспектісі және оның әдіснамасы

1 Аймақтың даму стратегиясын таңдау және оның стратегиясы. СЖ аймақтық ұстанымы және кезеңдері.

2 Жалпы мемлекеттің стратегиялық жоспарында орын алған көрсеткіш жүйелері және стратегиялық жоспарлардың аймақтық бөлімдері.

3 Республика аймақтарының даму ерекшеліктері мен стратегиясы.


Тақырып 13 ҚР сыртқы экономикалық стратегиясын таңдау және оның жоспарлаудағы есебі

1 Негізгі ұстанымдар, көрсеткіштер жүйесі, жоспарлау әдістері және сыртқы экономикалық қызметінің үйлестірімі.

2 ҚР экспорт әлуетінің ұлғаюына жоспарлы өлшемдерді іске асыру және шетелдік инвестициялардың қолдану тиімділігін жоғарлату.
Тақырып 14 ҚР сыртқы экономикалық стратегиясын таңдау және оның жоспарлаудағы есебі
1 СЭҚ жоспарлаудағы төлем қабілітінің балансы және оның ондағы рөлі.
Тақырып 15 Экономикалық және қаржылық жоспарлаудың бірлігі

1 Мемлекеттік бюджеттің және аймақтың стратегиялық жоспарлаудың салалармен байланысы.

2 Стратегиялық жоспардың қаржылық ерекшеліктерін және оның негіздеулі міндеттерін шешу.

3.3 СӨЖ мазмұны

3.3.1 3050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша жалпы орта білім негізіндегі күндізгі оқу түрінің

(түскен жылы 2006)СӨЖ түрлері

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

30

2

Практикалық сабаққа дайындалу, үй жұмысын, жеке тапсырмаларды орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

30

3

Аудиторлық сабақтардың мазмұнына кірмей қалған тақырыптарды қарастыру

Конспект

Коллоквиум

20

4

Бақылау шараларына дайындық
АБ1,2

10

Қорытынды90


СӨЖ мазмұны

050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша жалпы орта білім негізіндегі сырттай оқу түрінің (түскен жылы 2006 )

СӨЖ түрлері

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу
2

Практикалық сабаққа дайындалу, үй жұмысын, жеке тапсырмаларды орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу
3

Аудиторлық сабақтардың мазмұнына кірмей қалған тақырыптарды қарастыру

Конспект

Коллоквиум
4

Бақылау шараларына дайындық
СБЖ
Қорытынды
3.4 Өздік зерделеу тақырыптары
Мемлекеттік жоспарлау жүйесіндегі стратегиялық жоспарлаудың міндетін, көрсеткіштерін талдау және нарықтық қатнас саласындағы экономиканы басқарудағы СЖ рөлін зерделеу «Стратегиялық жоспарлау» курсы бойынша оздік оқу мақсаты болып табылады
Тақырып 1 Стратегиялық менеджмент СЖ бастапқы ұстанымы

сияқты

Әлеуметтік нарықтық шаруашылық мемлекеттік реттеу және стратегиялық жоспар объектісі сияқты. Мемлекетттік жоспарлау жүйесіндегі стратегиялық жоспарлаудың міндеті.

Ұсынылған әдебиет: /3/ 15б, /5/ 28б , /13/ 111б, /14/ 21б
Тақырып 2 СЖ ғылыми-теориялық негізі

Стратегиялық міндеттерді шешу жағдайындағы нарықтың және жоспардың диалектикалық қатынасы.

Стратегиялық жоспарлау ғылым сияқты. Стратегиялық жоспарлаудың пәні, объектісі және субъектісі.

Ұсынылған әдебиет: /1/ 15 б, /3/ 11б,/11/ 26б


Тақырып 3 СЖ әдіснамасы

Стратегиялық болжам. Мәні, функциялары, стратегиялық болжамдардың жіктелуі. Стратегиялық болжам. Стратегиялық бағдарламаның мазмұны. Олардың мақсаттары, функциялары стратегиялық бағдарламаның жіктелуі. Стратегиялық проектілеу. Шаруашылық жүргізуші субъект және мемлекет толығымен, бұндағы проектілеудің ерекшелігі мен мәні. Стратегиялық жоспарлардың типологиясы.

Ұсынылған әдебиет: /3/ 15б, /5/ 28б,/13/ 111б, /14/ 21 б

Тақырып 4 СЖ ұйымдастыру және жоспарлаудағы мемлекеттік ұйымдардың қызметі

ҚР халық шаруашылығын басқару құрылымының жаңа жүйесі. Стратегиялық жоспарлардың жүзеге асырылудағы ҚР Үкіметінң негізгі бағыт-қызметтері.

Экономика министрлігі және бюджеттік жоспарлау: негізгі фнкционалдық міндеттер және жоспарлау бойынша ұйым қызметі. Жоспарлау сұрақтары бойынша орталық қаржылық құрылымдардың министрлікпен қарым-қатынасы.

Ұсынылған әдебиет: /1/ 7-8б,/4/ 61б,/1/ 87б,/14/ 21б


Тақырып 5 Құрылым, даярлау сатылары және жоспарлардың көрсеткіштері

Қойылған мақсаттарға жету SWOT анализ мүмкіндігі. Жоспарлау объектісінің мықты және әлсіз жақтарын анализдеу. SWOT матрицаны әзірлеу. Қойылған мақсаттарға жету стратегиясы. Стратегияны топтастыру.

Ұсынылған әдебиет:/1/ 11б,/3/ 45б,/10/ 9б,/11/ 118б
Тақырып 6 Макроэкономиканың СЖ және оның әдіснамасы

Экономика дамуының құрылымдық көрсеткішінде еркін-экономикалық және салааралық баланстардың рөлінің негізделуі. Мемлекеттік бюджет пен макроэкономиканың даму стратегиялық жоспарын бірдей әзірлеу. СЖ кезеңі мен мазмұны және СЖ үрдісінің келісуі және бастамалық.

Мақсаты мен маңызды міндетін анықтау. Қоршалған ішкі және сыртқы баға. Стратегиялық мәселелерді анықтау. Мәселені шешу үшін стратегияны және жоспарды қалыптастыру. Жаңа стратегияларды және жоспарларды қарастыру және қабылдау.

Ұсынылған әдебиет: /1/ 15 б, /3/ 11б,/11/ 26б


Тақырып 7 Салалар дамуының стратегиялық жоспарлардын дайындау және іске асыру

Ресурспен қамтамасыздануын жоспарлау. Артықшылықтарына қарай стратегиялық мәселелерді шешу.

Қоғамның экономикалық әлуеті. Экономикалық ресурстар мен экономикалық нәтиже. Экономикалық әлуеттің тиімді қолдануының қиыншылықтары мен көрсеткіштері.

Экономика құрылымы пропорция жиынтығы сияқты, жалпы экономикалық, салааралық, ішкі салалық, ішкі өндірістік.

Қазақстан экономикасының даму тенденциясы мен құрылымы. Қазақстан экономикасының құрылымының ерекшеліктері.

Ұсынылған әдебиет: /1/ 20 б, /5/ 56б,/12/ 40б


Тақырып 8 СЖ аймақтық аспектісі және оның әдіснамасы

Жалпы мемлекеттің стратегиялық жоспарында орын алған көрсеткіш жүйелері және стратегиялық жоспарлардың аймақтық бөлімдері. Республика аймақтарының даму ерекшеліктері мен стратегиясы.

Ұсынылған әдебиет: /1/ 15 б, /3/ 11б,/11/ 26б
Тақырып 9 ҚР сыртқы экономикалық стратегиясын таңдау және оның жоспарлаудағы есебі

ҚР экспорт әлуетінің ұлғаюына жоспарлы өлшемдерді іске асыру және шетелдік инвестициялардың қолдану тиімділігін жоғарлату. СЭҚ жоспарлаудағы төлем қабілітінің балансы және оның ондағы рөлі.

Ұсынылған әдебиет: /3/ 15б, /5/ 28б,/13/ 111б, /14/ 21 б
Тақырып 10 Экономикалық және қаржылық жоспарлаудың бірлігі

Мемлекеттік бюджеттің және аймақтың стратегиялық жоспарлаудың салалармен байланысы. Стратегиялық жоспардың қаржылық ерекшеліктерін және оның негіздеулі міндеттерін шешу.

Ұсынылған әдебиет: /1/ 7-8б,/4/ 61б,/1/ 87б,/14/ 21б


3.5 Бақылау жұмыстар тақырыптарының тізбесі
1 Стратегиялық жоспарлау ғылым ретiнде.

2 Мемлекеттiң әлеуметтiк саясатының мазмұны, оның экономикалық саясатпен өзара байланысы.

3 Ғылыми-техникалық үдерiстi стратегиялық жоспарлау және реттеу.

4 Экономикалық ұйымдарды жоспарлау принциптерi.

5 Қазақстанның экономиаклық саясаты.

6 Стратегиялық жоспарлаудың логикалық, жалпы және жергiлiктi принциптерi. Олардың мазмұны мен мәнi.

7 Стратегиялық жоспарлаудың сызбасы мен жүйесi.

8 Тұрғындарды, жұмысшы күштердi және жұмыстылықты қалпына келтiрудi стратегиялық жоспарлау.

9 Әлеуметтiк нарықтық шаруашылық мемлекеттiк реттеу және стратегиялық жоспарлаудың объектiсi ретiнде.

10 Стратегиялық жоспарлаудың мазмұны мен сатысы.

11 Фирма iшiлiк стратегиялық жоспарлау.

12 Ғылыми-техникалық бағдарламаны дайындау үрдiсiнде ұсынылатын, мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламаның мазмұны мен талабы.

13 Стратегиялық жоспарлаудың әдiсi мен көрсеткiштер жүйесi.

14 Халықтың өмiрлiк деңгейiн стратегиялық жоспарлау.

15 Стратегиялық жоспарлау, оның ұлттық экономиканың кемелденуiне тигiзетiн рөлi.

16 Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жастар саясаты.

17 Қазақстан Республикасының 2001-2005 жылдарға арналған демографиялық даму бағдарламасы.

18 Стратегиялық жоспарлаудың әдiстемелерi.

19 Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экономикалық қауiпсiздiк концепциясы.

20 Экономиканың құрлымның, пропорциясыны, болжау және қалыптасуының темпi.

21 ”Қазақстан – 2030” стратегиясы.

22 Сыртқы және iшкi ортаны талдау.

23 Әлеуметтiк саясаттың стратегиялық мақсаттары және оларға жетудiң шарттары.

24 Бизнес-жоспарды құрастыру сатылары.

25 Ұзақ және қысқа мерзiмдi қаржылық жоспарлау.

26 ”Экология және табиғи ресурстар – 2030” стратегиясы.

27 2001-2005 жылдары Қазақстан Республикасында дене тәрбие мен спортты дамытуға арналған мемлекеттiк бағдарлама .

28 Кәсiпорынның қаржысын жоспарлау.

29 Бюджеттi стратегиялық жоспарлау, мысал ретiнде облыстық бюджет.

30 Табиғи ортаның әл-аухатын стратегиялық жоспарлау мен мониторинг жүйесi.

31 Ұлттық шот жүйесi, болжам жасаудың базасы ретiнде.

32 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiң корупциямен күрес бағдарламасы.

33 Үй-жай құрлысындағы шағын және үлкен бизнестi коорпорациялау бағдарламасы.

34 Өмiр деңгейiн стратегиялық жоспарлаудың басты және жергiлiктi мiндеттерi.

35 Жоспарлаудың ұйымдық құрлымы.

36 Стратегиялық болжамдардың сыныпталуы мен функциясы, мәнi.

37 Стратегиялық бағдарламаның мазмұны.

38 Мемлекеттiк “Бiлiм” бағдарламасы.

39 Тұрғындардың жұмыстылығына көмектесу бағдарламасы.

40 Стратегиялық жоспарлаудың принциптерi.

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

Стратегиялық жоспарлау пәні бойынша мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірмесі

Оқу түріБақылау түрі

Студенттің жұмыс көлемі сағат

Курс және семестр бойынша сағаттар бөлінісі (сағат)

Емт

Сынақ

КП

КЖ

ЕСЖ

Бақ. жұм

барлығы

Дәр.

Тәж.

ОСӨЖ

СӨЖ

Дәр.

Тәж.

Лаб.

СӨЖ

Жалпы

Ауд.

СӨЖ

ЖОБ негізінде күндізгі 2004

6
135

90

45

6 семестр

семестр

30

15

45

455 семестр

семестр

ОКБ негізінде сырттай 2004
5


5

90

18

72

10

8
723 семестр

семестр

ЖКБ негізінде сырттай 2005
3


3

135

22

113

14

8
113
ПМУ ҰС Н 7.18.1/10522630 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

Стратегиялық жоспарлау пәні бойынша мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірмесі

Оқу түрі

Бақылау түрі


Студенттің жұмыс көлемі сағат

Курс және семестр бойынша сағаттар бөлінісі (сағат)

Емт

Сынақ

КП

КЖ

ЕСЖ

Бақ. жұм

барлығы

Дәр.

Тәж.

ӨСӨЖ

СӨЖ

Дәр.

Тәж.

Лаб.

СӨЖ

Жалпы

Ауд.

СӨЖ

ЖОБ негізінде күндізгі 2003

8

7

110

66

44


7семестр

8семестр

24

12
24

20

10
20


Әдебиеттер
Негізігі әдебиет

 1. Қазақстан Республикасының Президентiнiң халықа жолдауы «Қазақстан – 2030»,1998ж.

 2. “Стратегическое планирование ”/под ред. Уткина Э.М. – М.: “Тандем”, 1999г.

 3. Мамыров Н.К., ИхдановЖ. “Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана”.

 4. Басовский Л.Е. “Прогнозирование и планирование в условиях рынка”, Учеб. Пособие – М.: Наука, 1983г.

 5. Смехов Б.М. “Логика планирования”, Москва: Экономика, 1987г.

 6. Сундетов М. “Планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики”, Алматы, 1999г.

 7. “Прогнозирование и планирование в условиях рынка”, под ред. Морозовой Т.Г.

 8. Прокопчук, Корырев “Стратегическое планирование”, Санкт-Петербург, 2000г.

 9. Басовский Л.Е. “Прогнозирование и планирование в условиях рынка”. Учебное пособие. – М.: Инфра – М.,2002г.

 10. Будовей В.Ю., Галанский “Экономическое прогнозирование”, М.: Наука, 1983

 11. Рутгаузер В.М. “Социальная сфера: проблемы планирования”,1989

 12. Томпсон А.А. “Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации”. Учебник для вузов.- Пер. с анг.- 9-е изд. – М.: Инфро-М,2001

 13. Кинг У., Клиланд Д. “Стратегическое планирование и хозяйственная практика”. М.: Прогресс, 1985

 14. “Внутрифирменное планирование в США” под. ред. В.И. Седова, М.. 1995.

 15. “Прогнозирование и планирование”. Под.ред. Е.А. Черныш. М., 1999.

 16. Ильин А.И. “Планирование на предприятии”. В 2-х частях. Ч.–1 “Стратегическое планирование”. Мн., 2000г.

 17. Прокопчук Л.О., Козырев А.А. Применение компьютерных программных продуктов для прогнозирования деятельности предприятий. Учебное пособие. СПб ГТУРП. СПб.,1997г. 40с.

 18. Зиньковская Н.В., Волкова М.А., Кошевая Н.П., Стратегическое планирование на предприятии. Учебное пособие, – М., Государственная академия управления, 1993. 73 с.

 19. Бурцев Г.А. Государственное регулирование экономики и корпоративные стратегии. Учебное пособие, – М., 1998.

 20. Игнатьев А.М.. Рынок и стратегия развития предприятия. Учебное пособие. – СПб УЭФ, СПб., 1993, 165с.

 21. Петров А.Н. Методология выработки стратегии развития предприятия. Учебное пособие. – СПб УЭФ, СПб., 1992, 127с.

 22. Стратегическое планирование и управление /Под.ред. А.М.Петрова. Учебное пособие. – СПб УЭФ, СП., 1997, 145с.Қосымша

 1. Кныш Н.И., Тютиков Ю.П. Стратегическое управление корпорациями. Учебное пособие, – СПб.: Любавны. 1997.

 2. Соловьева М.С. Стратегическое планирование и прогнозирование на предприятии. – М. 1996.

 3. Винокур В.А. Организация стратегического планирования на предприятии. – М., 1996.

 4. Иваненко А.Ф. Построение методики анализа хозяйственной деятельности предприятия. МНИГ, – М., 1997.

 5. Оуэн А. Как осуществлять стратегию. Хрестоматия “Управление изменениями”. МЦДО “Лина”, – М.,1996.

 6. Стратегия и тактика; антикризисное управление фирмой/ Градов А.П., Кузин Б.И. Специальная литература, – СПб., 1996, 510с.

7 ИдрисовА.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. Филин, – М., 1997.

8 Финансовый анализ деятельности фирмы. Сервис. МИФИ – М., 1993.240с.9 Собрание актов Президента Республики Казахстан и правительства Республики Казахстан

10 Правительственный вестник
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді