Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 05. 065-2010 негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20 жДата10.09.2017
өлшемі220 Kb.
#20012
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Математика кафедрасы
Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі пәні бойынша
5В010900 Математика мамандығы студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э.Пфейфер
20__ж. «___»____________

Құрастырушы: _________ аға оқытушы Р.Е.Шоманова

Математика кафедрасы

Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі пәні бойынша


5В010900 Математика мамандығы студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының ҚР МЖМБС 6.05.065-2010 негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20__ж. «____» _________, №_____Хаттамамен бекітілді.

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ____________ Исин М.Е. 20__ж. «____» ________

(қолы)

Физика, математика және ақпаратттық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Искакова А.Б. 20_ж. «_____»___________

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ФМжАТ ________ Испулов Н.А 20_ж. «_____»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ____________ Е.Жуманкулова 20_ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама

1. Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі әнінің негізгі мақсаты мен міндеттері, оның оқу жүйесіндегі орны
1.1 Пәнді оқыту мақсаты

Болашақта математика пәнінен сабақ беретін мұғалімдерді нақты білімдермен, практикалық дағдылармен қаруландыру және студенттердің педагогикалық ой өрісінің дамуына көмектесу. Болашақ мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруды және әдістемелері мен түрлерін меңгеруіне, педагогикалық жұмыстағы қарым-қатынастың әр түрлі талаптарын меңгеруге оқушылардың математикалық ойлауын дамытудың әр түрлі әдістерін меңгертуге үйрету.1.2 Пәнді оқыту міндеттері

Сабақ өткізудің әдістемелерін, практикалық дағдысына ие болу, үй тапсырмасын тексеру әдістемесі, өзбетіндік жұмыс, жаңа материалды үйрену әдістемесі, өтілген сабаққа талдау жасаудың түрі және сабақтың барысын жазу т.б.1.3 Пәнді меңгеру нәтижесінде білу керек:

Студенттер математиканы орта мектепте және жоғары оқу орнында оқытудың ұйымдастыру формасы туралы түсінік алу керек.


2 Пререквизиттер:

- мектеп математикасы;

- алгебра және анализ бастамалары;


  1. - геометрия, физика;

3 Постреквизиттер:

Математика курсының материалдары физика, химия және басқа да ғылымдарды игеруге қолданылады.4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


Пәннің тақырыптық жоспары

Күндізгі негізінде.п/п

Тақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

СӨЖ

1

Математиканы оқытудың пәні, математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

2

2

10

2

Математиканы оқытудың мақсаттары

2

2

10

3

Математиканы оқытудың принциптері

2

2

10

4

Математиканы оқытудың әдістері

2

2

10

5

Математикалық ұғымдар, сөйлемдер және оларды үйрену әдістемесі

2

2

10

6

Математиканы оқытуды ұйымдастыру

2

2

10

7

Математиканы оқыту барысында танымдық дербестікті қалыптастыру. Танымдық дербестіктің компоненттері мен деңгейі.

2

2

10

8

Алгебра және анализ бастамаларын оқыту әдістемесі

2

2

10

9

Геометрияны оқыту әдістемесі

2

2

10

10

Матеметикадан факультативтік сабақтар. Математикадан сыныптан тыс жұмыстар.

3

3

10

11

Математиканы есептер арқылы оқыту әдістемесі

3

3

10

12

Математиканы оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері

3

3

10

13

Мектепте педагогикалық практиканы өткізудің және ұйымдастырудың әдістемесі.

3

3

20

Барлығы:

30

30

120
Пәннің тақырыптық жоспары

Сырттай негізіндеп/п

Тақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

СӨЖ

1

Математиканы оқытудың пәні, математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі11

2

Математиканы оқытудың мақсаттары

1

1

11

3

Математиканы оқытудың принциптері

1

1

11

4

Математиканы оқытудың әдістері

1

1

11

5

Математикалық ұғымдар, сөйлемдер және оларды үйрену әдістемесі

1

1

11

6

Математиканы оқытуды ұйымдастыру

1

1

11

7

Математиканы оқыту барысында танымдық дербестікті қалыптастыру. Танымдық дербестіктің компоненттері мен деңгейі.

1

1

11

8

Алгебра және анализ бастамаларын оқыту әдістемесі

1

1

11

9

Геометрияны оқыту әдістемесі

1

1

11

10

Матеметикадан факультативтік сабақтар. Математикадан сыныптан тыс жұмыстар.

1

1

11

11

Математиканы есептер арқылы оқыту әдістемесі

1

1

15

12

Матеметиканы оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері

1

1

15

13

Мектепте педагогикалық практиканы өткізудің және ұйымдастырудың әдістемесі.

1

1

16

Барлығы:

12

12

156


4.2 Пәннің тақырыптар мазмұны
1 тақырып. Математиканы оқытудың пәні, математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі.

1. МОӘ-нің пәні, мазмұны, мақсаты, міндеттері.

2. МОӘ-нің тарихы, қазіргі жайы, даму перспективалары.

3. МОӘ-нің басқа ғылымдармен байланысы.2 тақырып. Математиканы оқытудың мақсаттары

1. Білім берерлік.

2. Тәрбие берерлік.

3. Практикалық.

4. Дамытушылық.

3 тақырып. Математиканы оқытудың принциптері.

1. Математиканы оқыту принципі туралы ұғым.

2. Оқытудың принциптер жүйесі.

3. Оқыту принциптерін іске асыру.4 тақырып. Математиканы оқытудың әдістері.

1. Математиканы оқытудағы индукция мен дедукция.

2. Математиканы оқытудағы анализ бен синтез.

5 тақырып. Математикалық ұғымдар, сөйлемдер және оларды үйрену әдістемесі.

1. Аксиомалар, теоремалар, аксиоматикалық әдістер.

2. Математикалық ұғымдарды нақты-ииндуктивтік әдіспен ендіру әдістемесі.

3. Математикалық ұғымдарды абстракты-дедуктивтік әдіспен ендіру әдістемесі.6 тақырып. Математиканы оқытуды ұйымдастыру.

1. Сабақ оның құрылымы.

2. Сабаққа қойылатын негізгі талаптар.

3. Сабақтың түрлері.

4. Мұғалімнің сабаққа даярлануы.

5. Математика сабағын талдау.7 тақырып. Математиканы есептер арқылы оқыту әдістемесі.

1. Математиканы оқытудағы есептердің маңызы және атқаратын функциясы.

2. Математиканы оқытудағы есептердің маңызы және атқаратын функциясы бойынша классификациялау.

8 тақырып. Матеметикадан факультативтік сабақтар. Математикадан сыныптан тыс жұмыстар.

1. Математикадан сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты, мазмұны және оның түрлері.

2. Математикадан сыныптан тыс жұмыстар өткізудің әдістемесі.

3. Математиканы тереңдетіп оқытатын мектептер мен сыныптар.9 тақырып. Мектепте педагогикалық практиканы өткізудің және ұйымдастырудың әдістемесі.

1. Мектепте педагогикалық практиканы өткізудің мақсаты мен маңызы.

2. Мектепте педпрактиканы ұйымдастыру мен өткізу әдістемесі.

10 тақырып. Алгебра және анализ бастамаларын оқыту әдістемесі.

1. Алгебра курсын үйрену әдістемесі.

2. Анализ бастамаларын үйрену әдістемесі.

3. Тригонометрияны үйрену әдістемесі.11 тақырып. Геометрияны оқыту әдістемесі.

1. Планиметрия курсын үйрену әдістемесі.

2. Теоремаларды дәлелдеу және есептерді шешуді оқыту әдістемесі.

3. Стереометрия курсын үйрену әдістемесі.12 тақырып. Матеметиканы оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері.

1. Матеметиканы оқытудың психологиялық негіздері.

2. Матеметиканы оқытудың педагогикалық негіздері.

3. Оқушылардың математикаға танымдық қызығушылығын қалыптастыру.13 тақырып Мектепте педагогикалық практиканы өткізудің және ұйымдастырудың әдістемесі.

1. Матеметиканы оқытудың психологиялық негіздері.

2. Матеметиканы оқытудың педагогикалық негіздері.

3. Оқушылардың математикаға танымдық қызығушылығын қалыптастыру.


4.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

1 тақырып. Математиканы оқытудың пәні, математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі.

1. МОӘ-нің пәні, мазмұны, мақсаты, міндеттері.

2. МОӘ-нің тарихы, қазіргі жайы, даму перспективалары.

3. МОӘ-нің басқа ғылымдармен байланысы.2 тақырып. Математиканы оқытудың мақсаттары

1. Білім берерлік.

2. Тәрбие берерлік.

3. Практикалық.

4. Дамытушылық.

3 тақырып. Математиканы оқытудың принциптері.

1. Математиканы оқыту принципі туралы ұғым.

2. Оқытудың принциптер жүйесі.

3. Оқыту принциптерін іске асыру.4 тақырып. Математиканы оқытудың әдістері.

1. Математиканы оқытудағы индукция мен дедукция.

2. Математиканы оқытудағы анализ бен синтез.

5 тақырып. Математикалық ұғымдар, сөйлемдер және оларды үйрену әдістемесі.

1. Аксиомалар, теоремалар, аксиоматикалық әдістер.

2. Математикалық ұғымдарды нақты-ииндуктивтік әдіспен ендіру әдістемесі.

3. Математикалық ұғымдарды абстракты-дедуктивтік әдіспен ендіру әдістемесі.6 тақырып. Математиканы оқытуды ұйымдастыру.

1. Сабақ оның құрылымы.

2. Сабаққа қойылатын негізгі талаптар.

3. Сабақтың түрлері.

4. Мұғалімнің сабаққа даярлануы.

5. Математика сабағын талдау.7 тақырып. Математиканы есептер арқылы оқыту әдістемесі.

1. Математиканы оқытудағы есептердің маңызы және атқаратын функциясы.

2. Математиканы оқытудағы есептердің маңызы және атқаратын функциясы бойынша классификациялау.

8 тақырып. Матеметикадан факультативтік сабақтар. Математикадан сыныптан тыс жұмыстар.

1. Математикадан сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты, мазмұны және оның түрлері.

2. Математикадан сыныптан тыс жұмыстар өткізудің әдістемесі.

3. Математиканы тереңдетіп оқытатын мектептер мен сыныптар.9 тақырып. Мектепте педагогикалық практиканы өткізудің және ұйымдастырудың әдістемесі.

1. Мектепте педагогикалық практиканы өткізудің мақсаты мен маңызы.

2. Мектепте педпрактиканы ұйымдастыру мен өткізу әдістемесі.

10 тақырып. Алгебра және анализ бастамаларын оқыту әдістемесі.

1. Алгебра курсын үйрену әдістемесі.

2. Анализ бастамаларын үйрену әдістемесі.

3. Тригонометрияны үйрену әдістемесі.11 тақырып. Геометрияны оқыту әдістемесі.

1. Планиметрия курсын үйрену әдістемесі.

2. Теоремаларды дәлелдеу және есептерді шешуді оқыту әдістемесі.

3. Стереометрия курсын үйрену әдістемесі.12 тақырып. Матеметиканы оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері.

1. Матеметиканы оқытудың психологиялық негіздері.

2. Матеметиканы оқытудың педагогикалық негіздері.

3. Оқушылардың математикаға танымдық қызығушылығын қалыптастыру.13 тақырып Мектепте педагогикалық практиканы өткізудің және ұйымдастырудың әдістемесі.

1. Матеметиканы оқытудың психологиялық негіздері.

2. Матеметиканы оқытудың педагогикалық негіздері.

3. Оқушылардың математикаға танымдық қызығушылығын қалыптастыру.4.4.1 СӨЖ мазмұны

Күндізгі оқу бөлімінің студенттерінің өздік жұмыстарының мазмұны


№ р/н

СӨЖ түрі

Бақылау формалары

Сағат көлеміДәріс сабақтарына дайындалу

Ауызша сұрау, аралық бақылау

20Тәжірибелік сабақтарға қатысу, үй жұмысын орындау

Сабаққа қатысу, есеп шығару

20Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Коллоквиум

25Семестрлік тапсырманы орындау

Семестрлік тапсырманы қорғау

25Бақылау жұмыстарына дайындалу, баяндама(реферат) жазу, тексерулерге қатысу

аралық бақылау, емтихан

30

Барлығы

120


Сырттай оқу бөлімінің студенттерінің өздік жұмыстарының мазмұны№ р/н

СӨЖ түрі

Бақылау формалары

Сағат көлеміДәріс сабақтарына дайындалу

Ауызша сұрау, аралық бақылау

30Тәжірибелік сабақтарға қатысу, үй жұмысын орындау

Сабаққа қатысу, есеп шығару

30Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Коллоквиум

30Семестрлік тапсырманы орындау

Семестрлік тапсырманы қорғау

30Бақылау жұмыстарына дайындалу, баяндама(реферат) жазу, тексерулерге қатысу

аралық бақылау, емтихан

36

Барлығы

1564.4.2 Өз бетінше дайындалу тақырыптары
1. Орта мектептегі математиканы оқытудың мақсаттары мен міндеттеріне, математиканың мазмұнына талдау жасау.

2. МОӘ-нің басқа ғылымдармен байланысына талдау жасау (студенттің хабары).

3. Математикадан орта мектепке арналған бағдарламамен, оның түсінік хатымен танысу.

4. Математиканың бағдарламасын, оқулығын, көмекші құралын мектептерді дифференциялдау есебінде талдау.

5. Күнтізбелік жоспар.

6. Математикадан үлгі тақырыптық жоспар және сабақ конспектісі

7. Ғылыми таным әдістерінің жалпы сипаттаммасының талдауы.

8. Мектептегі математика курсынан ұғымдарды анықтау, фигуралардың қасиетін үйрену, теоремаларды дәлелдеу барысында оларға сәйкес әдістерді қолдана білуге мысалдар келтіру.

9. Математикалық ұғымдармен олардың қасиетін оқыту әдістерінің талдауы.

10. Орта мектептің жаңа бағдарламасына сәйкес 7-11 сыныптардың математика оқулықтарының мазмұны мен құрылымының әдістемелік ерекшеліктерін үйрену.

11. Шәкірттердің танымдық қызметінің пәрменділігін арттыру әдістерін үйрену.

12. Студенттерге математикадан сабақ өткізуде практикалық білім қалыптастыру, оларды мектептегі жұмыстарында қолдана білу.

13. Педагогикалық практика кезінде сабақ өтуге дайындалу үшін студенттерді әдістемелік материалдармен, көрнекі құралдармен таныстыру.

14. Математика сабақтарында таңдап алған тақырып бойынша оқулықпен өз бетінше жұмыс істеуді ұйымдастыру әдістемесін сипаттау.

15. Математикадан 5-8 сыныптарға арнап бақылау жұмыстарының нұсқаларын құрастыру және оларды шешу.

16. Математикадан 9-11 сыныптарға арнап бақылау жұмыстарының нұсқаларын құрастыру және оларды шешу.

17. Сабақ – математиканы оқытудың құралы.

18. Есептерді классификациялау.

19. Мектеп оқушыларына стандартты емес математикалық есептерді шешуді оқыту.

20. Математика сабағы. Математика сабағының коспектісін құрастыру, оны өткізу және талдау.

21. Дайын сабақ конспектісін талдау және оны толықтыру.

22. Орта мектепте математикадан сыныптан тыс жұмыстар (математикадан сыныптан тыс жұмыстардың әртүрлі түрлерімен, формаларымен танысу, математика апталығын өткізу).

23. Математика кабинетін жабдықтау.

24. Математикадан көрнекі құралдар және оларды сабақта қолдану.

25. Математикадан 8-сыныпқа арналған бағдарламамен, оқулықпен және көмекші құралмен танысу.


5 Әдебиет тізімі
Негізгі:

1. А.Е. Әбілқасымова, Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі.-Алматы, 2004

2. Шыныбеков, Ә. Н. Алгебра және анализ бастамалары. 11 сынып:жалпы білім беретін мектептің 11 сыныбына арналған оқулық/Ә. Н.Шыныбеков.-Алматы:Атамұра, 2007\4..

3. Оспанов, Т. Қ. Математиканың теориялық негiздерi : оқулық [кәсiптiк бастауыш және орта бiлiм беру ұйымдарына ұсынылған] / Оспанов, Т. Қ., Құрманалина, Ш. Х., Құрманалина, С. Қ. - Астана : Фолиант, 2007.Қосымша:

7. Б.Е. Бидосов. Математиканы оқытудың әдістемесі.Алматы, 1995. Методика преподавания математики в сред. школе Под. ред. Колягина В.Е. и др.-М.1988.

8. А..Е. Әбілқасымова, А.К. Көбесов, Д.Р. Рахымбек, Ә.С. Кенеш, Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі, Алматы, 1998, 206 б.

9. Методика преподавания математики в ср. школе: частная методика. Сост. В.И. Мишин. –М., 1984. 416с.

11. Онищук В.А. Урок в свременной школе. –М., 1991.

12. П.М. Эрдниев, Укрупнение дидактических единиц как технология обучения, Часть І, М., 1985.

13. Ю.М. Колягин и др., Методика преподования математики в средней школе, М., 1980.

14. Е.Н. Кабанова-Меллер, Учебная деятельность и развивающее обучение, М., 1981, 96 с.

15. Г. Фройденталь, Математика как педагогическая задача, М., 1982.

16. В.И.Андреев Эвристическое программирование учебно-исследоватьельной деятельности, М., 1981.
Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


5В010900 Математика мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пәннің атауы Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

күндізгі

ЖОБ


негзінде

4

180

60

120

3

-

-

-

3

4

60

30

30

-

120

60

сырттай ЖКБ негізінде

4

180

24

156

3

-

-

-

2
12

6

6


3

4

12

6

6
156

12

Кафедра меңгерушісі _________________________ Исин М.Е.Жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/35

20__- 20__ оқу жылына арналған
5В010900 Математика мамандығының Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі пәннің жұмыс бағдарламасының келісу парағыКЕЛІСУ ПАРАҒЫМамандар дайындаушы

кафедра

Кафедра меңгерушісі


ҚолыКелісім күні

Математика

М.Е.Исин


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді