Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»Дата10.09.2017
өлшемі194 Kb.
#19936
түріЖұмыс бағдарламасы

Оқу жұмыс бағдарламасының титулдық бетіФ
Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


ОҚУ жұмыс бағдарламасы

Пән Ақпараттық маркетинг


5B070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығында оқитын студенттер үшін


ПавлодарБЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

«__»_____________2010 ж.
Мамандық бойынша

элективтік пәндер каталогы негізінде әзірленген пәннің

оқу жұмыс бағдарламасын

бекіту парағы


Ф Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

Құрастырушы: аға оқытушы Нургазина Б.Қ.


Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасыОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
5B070300- «Ақпараттық жүйелер» мамандығының

Ақпараттық маркетинг пәні бойынша қашықтан оқитын студенттерге арналған


Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген. С. Торайгыров атындағы ПМУ-нің Ғылыми кеңесінде бекітілген. «___» ____20___ ж. №____ хаттама.

Кафедраның отырысында қарастырылған «___ 06_2010ж. №___ хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________________________ А.Ж.Асаинова

Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған «_28_»_06_2010__ж. №___ хаттама

ӘК төрайымы _______________________________ Ж.Г.Муканова

КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы ____________ Ж.К.Нурбекова «___»_______________ 2010 ж.


ОӘҚжЖБ КЕЛІСІЛГЕН


ОӘҚжЖБ бастығы _______________ А.А.Варакута «____»_____________2010 ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған

«______»______2010__ж. №______ хаттама

1. Пәннің мақсаты - суденттерге маркетингтік ақпаратты өңдеу технологиясы; компанияның маркетингтік қызметінде және басқаруда ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндіктері; Интернет желісін маркетингтік мақсатта пайдалану туралы білім беру.

Пәннің міндеті - компания қызметіндегі маркетингтің мәнін және маркетингтегі ақпараттық технологиялардың орнын негіздеу; маркетингке және басқаруға байланысты қазіргі бар технологияларды және олардың қолданылуын қарастыру; Интернет технологиялардың маркетинге ықпалын анықтау және олардың тиімділігін бағалау әдістерін ұсыну; компанияның маркетингтік қызметін зерттеу және талдау;

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:

білуі керек:


  • маркетинг ұғымын, қызметін, маркетингтік қызметтің түрлерін;

  • маркетингтік ақпаратпен жұмыстың негізгі түрлерін;

  • маркетингтік ақпаратты өңдеудің бағдарламалық құралдарын;

  • маркетингтік зерттеу түрлерін;

  • Интернет технологияларды маркетингтік қызметте пайдалану түрлерін;

меңгеру керек:

  • маркетингтік ақпаратқа байланысты ақпараттық үрдістерді (жинау, өңдеу, жүйелеу, талдау, сақтау, жеткізу) жүзеге асыруды;

  • компанияның, кәсіпорынның ақпараттық базасын құруды;

  • компанияның маркетингтік қызметін зерттеуді және талдауды;

  • маркетингтік қызметте Интернет технологияларды пайдалануды;

  • жалпы тұтынушылар мен Интернет прайдаланушылары үшін товардың немесе компанияның жарнамасын құруды.


2 Пререквизиттер

Аталған пәнді меңгеру үшін мына пәндерден білім болуы тиіс:

- Информатика

- Деректер базасын басқару жүйесі.


3 Постреквизиттер

Аталған пәннен алынған білімдері келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:- Мультимедиалық жүйелерді жобалау және құрастыру.
4 Пән мазмұны

4.1 Жалпы орта білім базасындағы сырттай оқу түрі, түскен жылы 2010 жТақырыптар

Сағат саны

Лекц

Практ

СӨЖ

1

Маркетингтің теориясы және тұжырымдамалары

1

2

15

2

Маркетингтік ақпарат

1
10

3

Маркетингтік ақпарат дайындаудың бағдарламалық құралдары

1

8

10

4

Тұтыну нарығы


1
15

5

Маркетингтік зерттеулер

1
15

6

Нарықты сегменттеу

1
12

7

Маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты

1
10

8

Маркетинг жүйесіндегі баға саясаты

0,5
10

9

Маркетингтік коммуникациялар

1
10

10

Халықаралық маркетинг

0,5
10
Барлығы

9

9

117

4.2 Пән тақырыптарының мазмұны


1 тақырып. Маркетингтің теориясы және тұжырымдамалары

Маркетинг мәні, мазмұны. Маркетинг тұжырымдамалары. Маркетинг түрлері мен қағидалары, қызметтері. Маркетинг мақсаттары. Қазақстанда маркетингтің қалыптасуы мен дамуының ерекшеліктері.2 тақырып. Маркетингтік ақпарат

Ақпарат және деректер, түрлері. Интернеттің маркетинг құралы ретіндегі сипаттамалары. Internet желісіндегі жарнамалық компаниялардың міндеттері. Интернеттің негізгі артықшылықтары.3 тақырып. Маркетингтік ақпарат дайындаудың бағдарламалық құралдары

Macromedia Flash бағдарламалық құралы, қызметі, интерфейсі. Негізгі ұғымдары. Сценалар құру негіздері. Әр түрлі эффектілерді құру әдістері. Жарнамалық фильмдер құру.4 тақырып. Тұтыну нарығы

Тұтыну нарығындағы сатып алушылардың мінез-құлқы. Тұтынушы ұйымдардың маркетингінің ерекшеліктері. Өндірістік мақсаттағы товарлар нарығы. Өндірістік мақсатқа арналған тауарларды сатып алушыларға әсер ететін факторлар.5 тақырып. Маркетингтік зерттеулер

Маркетингтік зерттеулердің ролі. Зерттеу кезеңдері мен әдістері.6 тақырып. Нарықты сегменттеу

Нарықты сегменттеу ұғымы, критерийлері. Мақсатты сегменттерді таңдау. Тауарды нарықта позициялау.7 тақырып Маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты

Тауар және оның жіктелуі. Тауар саясаты, жаңа тауарды жоспарлау. Тауар белгісі.8 тақырып Маркетинг жүйесіндегі баға саясаты

Бағаның нарықтық экономикадағы ролі. Баға белгілеу факторлары, нарық жағдайына бейімделуі.9 тақырып Маркетингтік коммуникациялар

Маркетингтік коммуникация түсінігі. Жарнама, оның мәні, функциясы, рөлі мен мағынасы. Жарнама түрлері мен құралдары. Маркетингті жоспарлау.10 тақырып Халықаралық маркетинг

Халықаралық маркетинг ерекшеліктері және оны қоршаған орта. Шетел нарығына шығу стратегиялары.

4.3 Практикалық сабақтардың тізімі мен мазмұны
1 тақырып. Маркетингтің теориясы және тұжырымдамалары

№1-2 Маркетинг тұжырымдамалары. Маркетинг түрлері мен қағидалары, қызметтері.3 тақырып. Маркетингтік ақпарат дайындаудың бағдарламалық құралдары

№4-6 Macromedia Flash бағдарламалық құралы, қызметі, интерфейсі.

№7-9 Электрондық, мультимедиалық жарнамалар құру .
4.4 Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлері

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект

Сабаққа қатысу

17

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй жұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

20

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект т.б

Коллоквиум т.б

30

5

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ1,МБ2

20

Барлығы:

117

4.4.2 Студенттің өзіндік жұмыстарының тақырыптары


1 тақырып. Маркетингтің теориясы және тұжырымдамалары

СОӨЖ1 Маркетинг тұжырымдамалары.

Әдебиет: [1] 5-46 бет.
2 тақырып. Маркетингтік ақпарат

СОӨЖ2 Internet желісіндегі жарнамалық компаниялар ақпараттарын талдау.

Әдебиет: [1] 59-74 бет.

3 тақырып. Маркетингтік ақпарат дайындаудың бағдарламалық құралдары

СОӨЖ3 Macromedia Flash бағдарламалық құралы, қызметі, интерфейсі.

Әдебиет: [5] 564-184 бет.

4 тақырып. Тұтыну нарығы

СОӨЖ4 Тұтыну нарығындағы тұтынушы ұйымдар маркетингінің ерекшеліктері.

Әдебиет: [1] 103-116 бет.

5 тақырып. Маркетингтік зерттеулер

СОӨЖ5 Маркетингтік зерттеулер жүргізу.

Әдебиет: [1] 119-151 бет.
6 тақырып. Нарықты сегменттеу

СОӨЖ6 Нарықта мақсатты сегменттерді таңдау. Тауарды нарықта позициялау.

Әдебиет: [1] 156-184 бет.

7 тақырып Маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты

СОӨЖ7 Тауар саясаты, жаңа тауарды жоспарлау.

Әдебиет: [1] 189-223 бет.

8 тақырып Маркетинг жүйесіндегі баға саясаты

СОӨЖ8 Нарықта бағаны белгілеу факторлары, нарық жағдайына бейімделуі.

Әдебиет: [1] 231-261 бет.

9 тақырып Маркетингтік коммуникациялар

СОӨЖ9 Жарнама түрлері мен құралдары. Маркетингті жоспарлау.

Әдебиет: [1] 297-332 бет.

10 тақырып Халықаралық маркетинг

СОӨЖ10 Халықаралық маркетингтің ерекшеліктері

Әдебиет: [1] 373-392 бет.

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1. Есімжанова С.Р. Маркетинг/ Оқу құралы. Алматы, Экономика, 2003ж.

2. Маркетинг: Учебное пособие/Под.ред. д.э.н., профессора Мамырова Н.К. – Алматы: Экономика, 1999. – 304 с.

3.Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие. – М., 2000. – 340 с.

4.Котлер Ф. Маркетинг негіздері: Пер. с англ. – М. : «Росинтэр», 1996. – 704 с.

5. Уотролл Э., Гербер Н. Эффективная работа: – юЖ Питер; Киев: Издательская группа , 2005

Қосымша


5.Успенский И. Интернет как инструмент маркетинга. – СПб., 1999. – 300 с.

6.Майоров С.И. Информационный бизнес: коммерческое распространение и маркетинг. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 128 с.


Мамандықтың оқу жоспарынан үзінді көшірме


Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/32
Оқу жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме
5B070300 “Ақпараттық жүйелер” мамандықтарының

«Ақпараттық маркетинг» пәні бойынша

Оқу түрі

Пәннің жұмыс көлемі

Бақылау түрі, семестр

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

Кре-дит

Академиялық сағаттар

Кре-дит

Аудиториялық сабақтар (ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд

СӨЖ

экз.


всего

лек

пр.

всего

СОӨЖ

Сырттай ЖОБ негізінде 2010ж

3

135

18

117

3

2
6

6


3

3

12

3

9

117

18


Кафедра меңгерушісі: А.Ж.Асаинова «____»________2010ж
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді