Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Математика

Loading...


бет15/15
Дата02.03.2021
өлшемі1.25 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

БаллБілім алушы
Уақыт өлшем
арақатысына сүйеніп, уақыт өлшем
бірліктерін
бірліктерін салыстырады:
салыстырады

1

- сағат және минут;

1- тәулік және сағат;

1- минут және секунд;

1- жыл және ғасыр;

1

Уақыт өлшем
сағатты минутпен өрнектейді;

1

бірліктерін

тәулікті сағатпен өрнектейді;

1

түрлендіреді

2секундты минутпен өрнектейді;

1

Уақыт өлшем
уақыт шамаларының айырмасын табады:
бірліктерімен
- минут пен секунд

1

амалдар орындайды

3

- тәулік пен сағат

1- ғасыр мен жыл

1

Барлығы10

52

«Уақыт» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Білім алушының аты-жөні: ________________________________________


Бағалау критерийі

Тапсырма


Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Орта

Жоғары


Уақыт өлшем
Уақыт өлшем бірліктерін

Уақыт өлшем бірліктерін

Уақыт өлшем бірліктерін

бірліктерін

1

салыстыруда қиналады.

салыстыруда қателеседі: сағат

дұрыс салыстырады.

салыстырады

пен минут/ тәулік пен сағат/


минут пен секунд/ ғасыр мен жыл

Уақыт өлшем

2

Уақыт бірліктерін арақатысына

Уақыт бірліктерін олардың

Уақыт бірліктерін олардың

бірліктерін
сүйеніп түрлендіруде қиналады.

арақатысы негізінде түрлендіруде

арақатысына сүйеніп дұрыс

түрлендіреді

қателеседі: сағатты минутпен/

түрлендіреді. .

тәулікті сағатпен/ секундты

минутпен.


Уақыт өлшем

3

Уақыт шамаларымен

Уақыт шамаларымен

Уақыт шамаларымен

бірліктерімен
арифметикалық амалдар

арифметикалық амалдар

арифметикалық амалдарды

амалдар орындайды
орындауда қиналады.

орындауда қателеседі:сағ/мин,

дұрыс орындайды.

тәул./сағ, сек/мин, жыл/ғасыр.
53


4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ  1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.


Спецификация 3-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.


  1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

«Математика» пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), бастауыш сынып (1- 4-сыныптар)

  1. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу


3.1 Ұзақтығы – 40 минут

Балл саны – 16
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

54

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың

Тапсырма

Жалпы
сипаттамасы

саны

балл


1

Жазбаша

1.2

3.1.2.13 Бөліндінің бір разрядында нөл болатын

Білім алушы ашық түрдегі


көбейту және

Сандармен

кезде үш таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу

қысқа жауапты қажет

1

2
бөлу.

амалдар

алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану.

ететін тапсырманы

орындауорындайды.
2

Есепті шешу

5.1 Есептер

3.5.1.5** Жанама сұрақтары болатын есептерді

Білім алушы ашық түрдегі

1

5
жолдары

және

(«бірнеше бірлік артық/

кем» «бірнеше есе есе

толық жауапты қажет

математикал

артық/ кем» қатынастарымен байланысты); тік

ететін тапсырманы

ық модель

төртбұрыштың (шаршының) қабырғалары мен

орындайды.
ауданын; табуға берілген есептерді талдау жәнешығару3.5.1.2 Есептерді шығаруда бір заттың массасы,
1

2


саны, жалпы массасы/ бір затқа жұмсалғаны,заттың саны, жалпы жұмсалғаны/ ұзындық, ені,аудан шамалары арасындағы тәуелділіктіпайдалану


3

Уақыт.

1.3 Шамалар

3.1.3.4 Уақыт (сек,мин, сағ, тәул. ғасыр)

Білім алушы ашық түрдегі

1

4және өлшем

бірліктері олардың

арақатысына сүйеніп

қысқа жауапты қажет

бірліктері

түрлендіру
ететін тапсырманы


орындайды.
3.1.3.3** Шамалар мәндерін: уақыт (сек, мин,


сағ, тәул, жыл, ғасыр) өлшем бірліктерінсалыстыру және амалдар орындау.
1

3

Барлығы

5

16

55


  1. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі


«Математика» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары


  1. Баған түрінде жазып, есепте.

742 : 7 520 : 4


[2]


  1. Есепті шығар.

Бидонға 12 литр сүт сыяды, бұл банкаға қарағанда 4 есе артық. Бидон мен банкаға барлығы неше литр сүт сыяды?


[5]


  1. Есепті шығар.

Тіктөртбұрыштың ауданы 72 см2, ал ені 6 см. Тіктөртбұрыштың қабырғасының ұзындығын тап.


[2]


4. Өрнекте.
Сағатпен: 120 мин = ...
4 тәул. = ...
сағ.
сағ.

Минутпен: 3 сағ 12 мин = ... мин


Жылмен: 4 ғасыр 10жыл = ... жыл
[4]


  1. Амалдарды орында. 11 сағ 35 мин + 2 сағ 55 мин = 55 мин 20 сек – 4 мин 35 сек = 14 сағ • 4 =

[3]


56

Балл қою кестесі


Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

106
1
130
1
Бидон – 12 л.

4 есе артық

1

Есептің сызбасы да
Банка - ? л.

? л

қабылданады.2
12

: 4 =
1

Есептің шешуін бір

өрнекпен жазып, дұрыс
3 (л) – банкаға
1
шығарған жағдайда 4 балл
12

+ 3 =
1қойылады.
15(л) – барлығы

1
12 : 4 + 12 = 15 (л)

3

72

: 6 =
112

(см)
1


2 сағ
1


4

96

сағ
1
192 мин
1410 жыл
114

сағ 30 мин
1
5

50

мин 45 сек
1
56

сағ
1

2 тәул. 8 сағ жауабы дақабылданады.
Барлығы
16
  1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.


57

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.


  1. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.58

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
Сабақ тақырыбы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бойынша жиынтық
ғылым министрлігі
қызмет стандарты
жиынтық бағалау
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
туралы хабарландыру
Сабақ жоспары
тоқсан бойынша
бағалауға арналған
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
тоқсанға арналған
Жұмыс бағдарламасы
республикасы білім
Қазақстан республикасының
білім беретін
біліктілік талаптары
арналған жиынтық
әкімінің аппараты
жиынтық бағалауға
туралы анықтама
мамандығына арналған
бағалау тапсырмалары
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
арналған әдістемелік
Қазақстан тарихы
арналған тапсырмалар
мерзімді жоспар
жалпы конкурс
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
қатысушыларға қойылатын
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
әдістемелік кешені
Қазақстан облысы
ортақ біліктілік
қызмет регламенті
ткізу туралы
оқыту әдістемесі
мамандығы бойынша
конкурс қатысушыларына

Loading...