Жалпы ережелерДата11.04.2017
өлшемі53 Kb.


«Самрұқ-Қазына» АҚ

Басқармасының

2010 ж. «__»______

№ _____хаттамасы

шешімімен БЕКІТІЛГЕН


«Павлодар Әуежайы» АҚ

Дивидендтік саясаты

Павлодар қ. 2010 ж.
 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
  1. Осы Дивидендтік саясат Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Корпоративтік басқару Кодексінің ұсынымдарына және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

  2. Осы Дивидендтік саясаттың мақсаты Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделерін қамтамасыз ету және дивидендтердің мөлшерін айқындау тетігі және оларды төлеу шарттарын қарапайымдылығы мен шыншылдығын қамтамасыз ету болып табылады.

  3. Қазіргі уақытта Дивидендтік саясатта келесі анықтамалар қолданылады:

Дивидендтік саясат – пайданы қолдану шегіндегі Қоғамның саясаты;

Қоғам – «Павлодар әуежайы» акционерлік қоғамы;

Жалғыз акционер – «Самрұқ-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы;

Дивидендтер – Жалғыз акционерге Қоғамның жарғылық капиталында оған тиесілі акциялары бойынша төленетін Қоғамдық (қорытынды пайдасының) таза табысының бөлігі;

Қоғамның акциялары – «Павлодар әуежайы» акционерлік қоғамының жай атаулы акциялары;

Норматив – Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген есепті к кезен бойынша Қоғамның (қорытынды пайдасының) таза табысының дивидендтерді есептеудің минималдық пайыз үлесі.

Негізгі дивидендтер – Жалғыз акционермен белгіленген, нормативке сәйкес есептік кезен бойынша Қоғаммен төленетін дивидендтер;

Қосымша дивидендтер – негізгі дивидендтердің үстінен төленетін дивидендтер;

ҚЕХС – Қаржылық Есептіліктің Халықаралық Стандарттары.


  1. Дивидендтік саясат Қоғамның мақсатына қарай қалыптасады, және

 • ҚоғамныңЖалғыз акционеріне төленетін;

 • үлестірілмеген пайда түрінде қалатын;

 • Қоғамның қорларын қалыптастыруына бағытталатын пайда үлесін анықтайды.


1.5. Қоғамның Дивидендтік саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және оның ішкі құжаттарында көзделген Жалғыз акционердің құқығын сақтау принциптерінде негізделеді.

Дивидендтік саясат Жалғыз акционердің әл-ауқатын көтеруге, Жалғыз акционердің мемлекетті акция пакетіне Жалғыз акционермен дивидендтер төлеуді қамтамасыз ету, Қоғамның инвестициялық өсуін және оның капиталдандырылуына бағытталған.1.6. Дивидендтік саясат:

- Жалғыз акционердің әл-ауқатын көтеру және Қоғамның капиталдандырылуының өсуін қамтамасыз ету;

- Жалғыз акционерге түсінікті дивидендтердің мөлшерін белгілеу механизімінің айқындағын және оларға төлем жасау тәртібі;

- Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге арналған шарттар қалыптастыруға жеткілікті ақпарат ұсыну;

- Дивидендтер төлеу кезінде Жалғыз акционерді Қоғамның қаржылық жағдайына қатысты адасушылыққа енгізуді болдырмау мақсатында қалыптасқан.


 1. ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУДІҢ НЕГІЗГІ ШАРТТАРЫ
  1. Қоғам жыл бойы алғанған (қорытынды пайдасының) таза табысы мөлшерінен және Қоғамның инвестициялық және өндірістік қызметінің даму пайдалануынан Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуді қамтамасыз етуге ұмтылады.

  2. Қоғаммен Жалғыз акционерге дивидендтер төлеу шарттары:

 • осы Дивидендтік саясаттың 3.1 тармағына сәкес анықталғаг Қоғамда есеп беру

кезеңінде таза паданың болуы;

 • «Акционерлік қоғамдартуралы» Қазақстан Республикасы Заңың 22 бабының 4 және 5 тармағымен көзделген дивидендтер төлеуге шектеудің болмауы;

 • Жалғыз акционердің шешімі болып табылады. 1. ДИВИДЕНДТЕР МӨЛШЕРІН АНЫҚТАУ. ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУ ТУРАЛЫ ШЕШІМДІ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ
  1. Қоғаммен есептелетін негізгі дивидендтер мөлшері, норматив және (қорытынды пайда) таза табыс есебімен анықталады.

(Қорытынды пайда) таза табыс ҚЕХС сәйкес құрылған қаржы есептемесінің негізінде анықталады.

Норматив Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен анықталады.3.2. Жалғыз акционердің шешімі бойынша, негізгі дивидендтерден басқа Қоғаммен қосымша дивидендтер төленеді.

3.3. Қолданыстағы заңнамаға, Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғамның директорлар Кеңесі өткен қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және жылға Қоғамның бір жай акциясына есептеп дивиденд мөлшері туралы ұсыныс дайындайды.

3.4. Қоғамның директорлар Кеңесі жыл бойынша дивидендтер төлеу мөлшері туралы ұсыныс дайындағанда, дивидендтер төлеуге бағытталған сомма нормативтан аз болмауды қарастырады.

3.5. Қоғамның директорлар Кеңесі Қоғам Басқармасының ұсыныстары негізінде, дивидендтік төлемге бағытталатын (қорытынды пайда) таза табысты орналастырудың негізгі бағыттарын қарастырады, (қорытынды пайда) таза табыстын үлесін анықтайды және Жалғыз акционерге ұсынады.

3.6. Дивидендтер мөлшері туралы соңғы шешім Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

3.7. Дивидендтер төлеу туралы шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 23 баптың 3 тармағында көзделген мәліметтер болу керек.

4. ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ
4.1. Дивидендтер Жалғыз акционерге Қоғамның Жарғысымен және Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген мерзімде төленеді.

4.2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу ақшамен және де Жалғыз акционердін шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам шығаратын бағалы қағаздармен жүргізіледі.

4.3. Дивидендтерді төлеу, Жалғыз акционердің дивидендтер төлеу туралы шешімінде көрсетілген тәсілмен жүзеге асырылады.

4.4. Қоғам Жалғыз акционерге дивидендтерді уақтылы және толық төлеуді қамтамасыз етеді.

4.5. Төленетін дивидендтерге салық салу, ҚазақстанРеспубликасының қолданыстағы заңымен көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.


 1. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІ ҚОҒАМНЫҢ ДИВИДЕНДТІК
  САЯСАТЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТАНДЫРУ5.1. Қоғам дивидендтік саясатты және оның өзгерістерін ж/немесе толықтыруларын Интернет желісінде Қоғамның корпоративтік веб-сайтына орналастырады.

5.2. Жалғыз акционерге шешім қабылдау үшін ұсынылған материалдар, дивидендтерді төлеуге арналған қажетті шарттар мен оларды төлеу тәртібін қалыптастыруға жеткілікті деректерден тұруы тиіс.

5.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап Қоғам он жұмыс күні ішінде шешімді бұқаралық ақпарат құралдарына міндетті түрде жариялайды.


 1. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРГЕ ДИВИДЕНДТІ

УАҚТЫЛЫ ТӨЛЕУ БОЙЫНША ЖАУАПКЕШІЛІК
6.1. Қоғаммен дивидендтер төлеу сұрақтар бойынша барлық іс-шараларды өткізу және дайындауды Қоғамның атқарушы органы жүзеге асырады.

6.2. Дивидендтер уақтылы төленудің орындалуына Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғамның атқарушы органы жауапкершілікте болады. 1. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР


7.1. Дивидендтік саясат Жалғыз акционермен бекітіледі. Дивидендтік саясатқа толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы шеші Жалғыз акционермен қабылданады.

7.2. Дивидендтік саясат Жалғыз акционермен бекітілген кезден бастап күшіне енеді.

7.3. Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгеру нәтижесінде Дивидендтік саясаттын кейбір тармақтары Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына қайшылық келтірсе, ол тармақтардың күші жойылып, Дивидендтік саясатқа өзгертулер енгізгенге дейін Қазақстан Республикасының заңнамасымен қолдану керек.

7.4. Қоғамның Жарғысына өзгертулер енгізу нәтижесінде Дивидендтік саясаттын кейбір тармақтары Қоғам Жарғысына қайшылық келтірсе, дивидендтік саясаттын ол тармақтардың күші жойылып, Дивидендтік саясатқа өзгертулер енгізгенге дейін Қоғамның Жарғысымен қолдану керек.


Каталог: orgs
orgs -> П. Васильев атындағы орталық қалалық кітапханасы
orgs -> ҚР мемлекеттік рәміздері күніне арналған іс-шаралар туралы есеп
orgs -> Ашы ОҢҒарсынова фариза
orgs -> П. Васильев атындағы орталық қалалық кітапханасы
orgs -> Ақпараттық-библиографиялық бөлім Центральная городская библиотека им. П. Васильева Информационно-библиографический отдел Павлодар
orgs -> Г. Р. Сафарова Редакторы : Б. Е. Әлімғазинова
orgs -> П. Васильев атындағы орталық қалалық кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім Центральная городская библиотека им. П. Васильева Информационно-библиографический отдел
orgs -> Алаш идеясының жаршысы


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
Сабақтың мақсаты
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бағалауға арналған
қызмет стандарты
бекіту туралы
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
жиынтық бағалауға
тоқсанға арналған
Әдістемелік кешені
республикасы білім
бағалау тапсырмалары
арналған жиынтық
арналған тапсырмалар
білім беретін
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
мерзімді жоспар
пәнінен тоқсанға
Қазақстан тарихы
Реферат тақырыбы
Қазақ әдебиеті
Жұмыс бағдарламасы
бағдарламасына сәйкес
болып табылады
нтізбелік тақырыптық
Мектепке дейінгі
біліктілік талаптары
оқыту әдістемесі
республикасының білім
әдістемелік ұсыныстар
мамандығына арналған
әкімінің аппараты
туралы анықтама
жалпы білім
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
қазақ тілінде
білім берудің
мемлекеттік әкімшілік