«Информатика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған спецификация 7-сынып Мазмұны

Loading...


бет1/14
Дата25.03.2020
өлшемі1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14«Информатика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған спецификация
7-сынып

Мазмұны


1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты 3
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 3
3. Күтілетін нәтижелер 3
4. Ойлау дағдыларының деңгейі 4
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу .. 5
6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері 5
7. Модерация және балл қою 5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ 6
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ 13
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ 20
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ 27

2


1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы.
3. Күтілетін нәтижелер

Білу:

-ақпаратты өлшеу бірліктерін; • компьютерлік желілердің жіктелуін;

 • берілгендер типінің жіктелуін;

 • моделдеу ортасының негізгі модификаторлары мен элементтерін.


Түсіну:

 • компьютерлік жады түрлерінің қызметін (ЖЕСҚ, ТЕСҚ, СЕСҚ, кеш-жады);

 • нақты әлем нысандарын моделдеу.


Қолдану:

 • ақпаратты бір өлшем бірлік түрінен басқа түріне аудару дағдысын;

 • бағдарламалау тілінде алгоритм жазу дағдысын;

 • кіріктірілген бағдарламалау ортасында сызықтық және тармақталған алгоритмдерді жазу дағдысын;
 • моделдеу ортасында нысандарды құру үшін құралдарды;

 • 3D моделді құру үшін примитивтерді және модификаторларды.


Талдайды:

 • бірдей ақпаратты сақтаған түрлі форматтағы файлдар өлшемін;

 • 3D-редакторларда нысан моделдерін;

 • модель құру кезіндегі примитивтерді.


Синтездеу:

 • тармақталған, сызықтық алгоритм түрінде көрсетілетін ақпаратты;

 • есепті шешу реттілігін;

 • алгоритмді жазу түрін таңдау.


Бағалау:

 • енгізу және шығару берілгендерін анықтау және тестілеу арқылы есепті шешу нәтижелерін;
 • компьютерлік моделдің нақты нысанға сәйкестігін.

3


4. Ойлау дағдыларының деңгейі


Ойлау
Ұсынылатын
дағдыларыныңСипаттама
тапсырмалар түрлері
деңгейі

-ақпаратты өлшеу бірліктерін біледі;


- компьютерлік жады түрлерінің қызметін

Дәрежесін бағалау үшін(ЖЕСҚ,

ТЕСҚ,

СЕСҚ,

кеш-жады)се қысқа жауапты (ҚЖ)сипаттайды;немесе толық жауапты- компьютерлік желілердің жіктелуін;
Білу және түсіну

(ТЖ) қажет ететін
- берілгендер типінің жіктелуін біледі;тапсырмалар қолдану-

моделдеу

ортасының

негізгіұсыныладымодификаторлары мен элементтерін біледі.
- 3D моделдеуге өмірден мысал келтіре


алады;- ақпаратты бір өлшем бірлік түрінен басқа


түріне аударады;
- мәтіндік процессорде кесте элементтерін


пішімдейді;- электронды кестеде шартты пішімдеуді

Дәрежесін бағалау үшінқолданады;


се қысқа жауапты (ҚЖ)- электронды кестеде диаграмма құрады;

немесе толық жауапты
Қолдану

- бағдарламалау тілінде алгоритм жазады;

(ТЖ) қажет ететін-

кіріктірілген бағдарламалау

ортасында

тапсырмалар қолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus)

сызықтық

ұсыныладыжәне тармақталған алгоритмдерді жазады;


- моделдеу ортасында нысандарды құру


үшін құралдарды қолданады;

- 3D моделді құру үшін примитивтерді және


модификаторларды қолданады.

- бірдей ақпаратты сақтаған түрлі


форматтағы файлдар өлшемін

салыстырады;
- есептің шартын талдайды және оған


сәйкес алгоритм түрін таңдайды;

- енгізу және шығару берілгендерін


талдайды және берілгендер типін

Дәрежесін бағалау үшінанықтайды;

Жоғары деңгей


се қысқа жауапты (ҚЖ)
- алгоритмді талдайды және қосымша
дағдылары

немесе толық жауапты
интерфейсін құру үшін қажетті(талдау,
(ТЖ) қажет ететін
компоненттерді таңдайды;жинақтау,
тапсырмалар қолдану
- нақты және елестетілген нысандар мен
бағалау)

ұсынылады
үдерістерті зерттеу үшін компьютерлік
моделдерді талдайды;

- 3D-редакторларда нысан моделдерін


талдайды;-

модель құру кезіндегі примитивтерды


талдайды;- компьютерлік моделдің нақты

нысандармен сәйкестігін бағалайды.


4


5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу


Тоқсан

Білу және түсіну

Қолдану

Жоғары деңгей
дағдылары
I

70%

20%

10%
II

30%

50%

20%
III

20%

40%

40%
IV

50%

30%

20%

6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын нұсқаулық оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.


Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын хабарлап отыру қажет.

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

5


1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы - 40 минут Балл саны - 20
Тапсырма түрлері:

ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар; ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар типтері пайдаланылды: қысқа/толық жауапты тапсырмалар.

Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.

Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.


6


1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Бөлім__Тексерілетін_мақсаттар__Ойлау__Тапсырма'>Бөлім

Тексерілетін мақсаттар

Ойлау

Тапсырма

Тапсырма

Тапсырма

Орындау

Балл*

Бөлімдағдысының

саны*

*

типі *

уақыты,
бойыншадәрежесі


мин*
балл
 1. – ақпараттың
өлшем

бірліктерін атап

Білу және

2

1,2

ҚЖ,ТЖ

4

4


өтутүсіну
7.2.1.1ақпараттың

Қолдану

2

3,4

ТЖ, ТЖ

10

4


өлшем

бірліктерін атапАқпаратты

өту7.1.1.1 –
компьютердің

өлшеу
жады түрлерінің

және14
қызметін (жедел сақтау


компьютер


құрылғысы, тұрақты

Білу және


жады

3

5,6,7

ТЖ, ҚЖ

10

4сақтау құрылғысы,

түсіну


сыртқы сақтау
құрылғысы, кэш-жады)
сипаттау7.1.2.3 –
бірдей ақпарат

Жоғары

сақталған әртүрлі

деңгей

1

8

ТЖ

6

2


пішімдегі файлдардың


дағдылары

көлемін салыстыру

Жүйелер

7.1.3.1 –
компьютерлік

Білу және


және

желілерді топтастыру

2

9,10

ҚЖ

9

6түсінуқауіпсіздік

6


Барлығы:


39

20

20

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Информатика» пәні бойынша 1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары

1. Компьютер төмендегідей сипаттамаларға ие:

Ішкі жады көлемін анықтаңыз ________________[1]

Сыртқы жады көлемін анықтаңыз ______________[1]

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
мелетке толма
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
дістемелік кешен
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...