«химия» ПӘнінен 10- сыныптың КҮнтізбелік-тақырыптық жоспары


Тоқсандық жиынтық бағалаубет2/8
Дата19.01.2023
өлшемі65.02 Kb.
#417388
1   2   3   4   5   6   7   8
Байланысты:
№399бұйрықпен КТП 10кл ЖМБ

Тоқсандық жиынтық бағалау


116

Тарауларды қайталау
12 тоқсан 16 сағат


17

10.2 B КинетикаХимиялық реакция жылдамдығы

10.3.2.1 гомогенді және гетерогенді реакциялар үшін жылдамдық өрнегін білу;
10.3.2.2 қарапайым реакциялардың орташа жылдамдығына есептеулер жүргізу

118

Концентрацияның реакция жылдамдығына әсері.10.3.2.3 реакциялар үшін әрекеттесуші массалар заңының қолданылатындығын түсіндіру

119

Қысымның реакция жылдамдығына әсері.10.3.2.5 химиялық реакция жылдамдығына қысымның әсерін түсіндіру120

Есеп шығару
«Әрекеттесуші массалар заңы»10.3.2.4 әрекеттесуші массалар заңы бойынша есептеулер жүргізу;121

Температураның реакция жылдамдығына әсері.10.3.2.6 химиялық реакция жылдамдығына температураның және концентрацияныңәсерін тәжірибе жүзінде зерделеу;122

Практикалық жұмыс №1 «Химиялық реакция жылдамдығына әр түрлі факторлардың әсерін зерттеу».10.3.2.6 химиялық реакция жылдамдығына температураның және концентрацияныңәсерін тәжірибе жүзінде зерделеу;123

Катализ.
2 зертханалық тәжірибе «Реакция жылдамдығына әр түрлі катализаторлар әсерінің тиімділігін зерттеу»
1 БЖБ10.3.2.7 гомогенді және гетерогенді катализді ажырату;124

10.2 C
Химиялық тепе-теңдікХимиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторлар.

10.3.3.1 химиялық тепе-теңдікке температура, концентрация және қысым өзгерісінің әсерін болжау;125

Ле-Шателье-Браун принципі.10.3.3.2 әр түрлі факторлардың тепе-теңдіктің ығысуына әсерін тәжірибе жүзінде зерттеу126

Ле-Шателье-Браун принципі.
3 зертханалық тәжірибе«Динамикалық тепе-теңдік күйін зерттеу»

10.3.3.2 әр түрлі факторлардың тепе-теңдіктің ығысуына әсерін тәжірибе жүзінде зерттеу

127

Тепе-теңдік константасы.10.3.3.5 берілген реакция үшін тепе-теңдік константасын жазу;128

Өнеркәсіптік процестердегі химиялық тепе-теңдік;

10.3.3.6 тепе-теңдік константасына әр түрлі факторлардың әсерін болжау;

129

«Тепе-теңдік константасын мен тепе-теңдік күйдегі концентрацияларды табу» тақырыбына есептер шығару
2 БЖБ10.3.3.7 тепе-теңдік константасына қатысты есептерді шығару

130

«Тепе-теңдік константасын мен тепе-теңдік күйдегі концентрацияларды табу» тақырыбына есептер шығару10.3.3.7 тепе-теңдік константасына қатысты есептерді шығару

131

Тоқсандық жиынтық бағалау


132

Қорытынды сабақ


1


3-тоқсан 20-сағат

33

10.3A Тотығу-тотықсыздану реакцияларыТотығу-тотықсыздану процесі

10.2.3.1 электрондық-иондық баланс әдісімент тотығу-тотықсыздану реакциясы теңдеулерін құрастыру;1

34

Тотығу-тотықсыздану процесі

10.2.3.2 жартылай иондық реакция әдісімен тотығу-тотықсыздану реакция теңдеулерін құрастыру

135

Гальваникалық элементтер.

10.2.3.4гальваникалық элементтің жұмыс принципін түсіндіру;136

Электролит
1 БЖБ

10.2.3.5 аккумуляторларды зарядтау және разрядтау процесін сипаттау

137

10.3C
17-топ элементтеріГалогендер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары10.2.1.3 топ бойынша галогендердің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру

138

Галогендердің тотығу-тотықсыздану қасиетттері10.2.1.4галогендердің тотығу-тотықсыздану реакция теңдеулерін құрастыру

139

Сулы ерітіндідегі галогенид иондарын анықтау

10.2.1.3 топ бойынша галогендердің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру

1

40

10.3D Элементы 2 (II) группы2 (ІІ)-топ элементтерінің физикалық қасиеттері

10.2.1.5 2(ІІ) топ элементтерінің физикалық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіре алу


41

2 (ІІ) -топ элементтерінің химиялық қасиетттері.10.2.1.5 2(ІІ) топ элементтерінің химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіре алу;142

Табиғи карбонаттар

2 БЖБ10.2.1.16 табиғаттағы карбонаттар айналымының схемасын құру және олардың қолданылу аймағын атау

143

10.3 E Органикалық химияға кіріспеОрганикалық заттардың құрамы мен құрылысы.10.4.2.1 органикалық химия - бұл көмірсутектер және олардың туындыларының химиясы деп түсіну;
10.4.2.2 көмірсутектердің эмпирикалық, молекулалық, құрылымдық және кеңістіктік формулаларын ажырату;144

Гомологтық қатар. Алифатты қосылыстардың IUPAC номенклатурасы.10.4.2.4 қосылыстардың құрылымдық формуласын құру және оларды Теориялық және қолданбалы химияның халықаралық одағы номенклатурасы бойынша атау145

Гомологтық қатар. Алифатты қосылыстардың IUPAC номенклатурасы.
4 зертханалық тәжірибе «Органикалық заттар молекулаларының модельдерін құрастыру»

10.4.2.3 гомологтік қатардың қалыптасуын және оның өкілдері қасиеттерінің ұқсастығын түсіндіру;146

Изомерия түрлері.10.4.2.5 изомерия түрлерін атау және изомерлер формулаларын құрастыру: құрылымдық, байланыстың орны бойынша, функционалдық топтар және классаралық изомерлер

147

Алкандар.
Алкандардың жану өнімдері.

10.4.2.6әртүрліалкандардыңжанупроцесінзерттеу
жәнеолардыңотынретіндеқолдануынтүсіндіру;
10.4.2.7 алкандардың жану өнімдерін және қоршаған ортаға экологиялық салдарын бағалау;

148

Алкандардың бос-радикалды орынбасу реакциясы механизмі.
Галогендеу10.4.2.9 алкандардың галогендеу реакция теңдеулерін құру

149

«Жану өнімдері және гомологтық қатарлар бойынша заттардың формулаларын анықтау» тақырыбына есептер шығару
3БЖБ

10.4.2.8 берілген жану өнімдері бойынша заттың молекулалық формуласын анықтау

150
«Жану өнімдері және гомологтық қатарлар бойынша заттардың формулаларын анықтау» тақырыбына есептер шығару10.4.2.8 берілген жану өнімдері бойынша заттың молекулалық формуласын анықтау

151
Тоқсандық жиынтық бағалау
152
Тарауларды қайталау
1


4 тоқсан20-сағат

53

10.4А
Қанықпаған көмірсутектер

Алкендердің құрамы, құрылымы және реакцияға түсу қабілеті.10.4.2.10"қанықпағандық" терминін және оның қосылыстың қасиеттеріне әсерін түсіндіру;154

Алкендердің құрамы, құрылымы және реакцияға түсу қабілеті.
5 зертханалық тәжірибе «Байланыстың қанықпағандығына сапалық реакция»

10.4.2.11алкендердің қанықпағандығын тәжірибе жүзінде дәлелдеу155

Полимеризация.10.4.2.12химиялық реагенттерге қатысы бойынша пластиктердің салыстырмалы инерттілігін тәжірибе жүзінде дәлелдеу;156

Полимеризация.10.4.2.13полиэтилен өндірісі процесінің схемасын құру;157

Алкадиендер

10.4.2.14алкадиендердің қасиеттерін олардың құрылысы негізінде түсіндіру;158

Алкадиендер

10.4.2.15 алкиндердің табиғатта таралуын, каучук пен резинаның алынуын зерделеу

159

Алкиндер

10.4.2.16 алкиндердің құрылымдық формулаларын құрастыру, алкиндердің химиялық қасиеттері мен алыну жолдарын зерделеу

160

Мұнай,құрамы, алынужолдары.10.4.2.17термиялықжәнекатализдік крекинг
процесінтүсіндіру;

161

Табиғигаздаржәнекөмір:негізгіөнімдержәне оны өндіружолдары

10.4.2.18 мұнайға серік газдардан маңызды өнімдер алу жолдарын білу

162

10.4 B Галоген-алкандарГалогеналкандарды алу

10.4.2.25 галогеналкандарды алу реакциясының радикалды механизімін түсіндіру;163

Галогеналкандарды алу
1БЖБ10.4.2.26 галогеналкандардың әсеріне байланысты қоршаған ортада туындаған мәселелерді айқындау

164

10.4 CСпирттерСпирттердің жіктелуі .10.4.2.19 спирттерді функционалдық топтардың орналасуы және гидроксил тобының саны бойынша жіктеу;


65

Спирттердің химиялық қасиетттері№6 зертханалық тәжірибе «Біратомды және көпатомды спирттерге сапалық реакция жүргізу».

10.4.2.20біратомды және көпатомды спиртттерге сапалық реакция жүргізу166

Этил спиртін өнеркәсіптік өндіру

10.4.2.21этанолды этиленді гидратациялау және глюкозаны ашыту арқылы алу реакциясының теңдеулерін құрастыру;167

Этил спиртін өнеркәсіптік өндіру Көрсетілім «Глюкозаны ашыту арқылы этил спиртін алу»

10.4.2.22этанолды алу әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау;168

Этил спиртін өнеркәсіптік өндіру Көрсетілім «Глюкозаны ашыту арқылы этил спиртін алу»

10.4.2.23спирттердің адам ағзасына уытты әсерін зерттеу

169
Фенол, оның құрамы мен қасиеттері

2 БЖБ


10.4.2.24фенолдың құрамы мен қасиеттерін білу, пластмасса өндіруде фенолдың қолданылуы

170
Тарауларды қайталау
171


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бағдарламасына сәйкес
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Реферат тақырыбы
бағалауға арналған
сәйкес оқыту
Сабақ жоспары
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасы
Қазақстан тарихы
жиынтық бағалаудың
мерзімді жоспар
тоқсанға арналған
республикасы білім
Жалпы ережелер
бекіту туралы
нтізбелік тақырыптық
арналған жиынтық
жалпы білім
болып табылады
Қазақстан республикасының
Зертханалық жұмыс
арналған әдістемелік
рсетілетін қызмет
оқыту әдістемесі
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
Қысқа мерзімді
білім берудің
пәнінен тоқсанға
тақырыптық жоспар
қызмет стандарты
туралы жалпы
атындағы жалпы
пайда болуы
әдістемелік ұсыныстар
Жұмыс бағдарламасы
қарым қатынас
емтихан сұрақтары
пәнінен тоқсан