Химия пәні бойынша емтиханға дайындық сұрақтарыДата19.11.2021
өлшемі165.5 Kb.


43,44,56,58,59,60,63,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,99,104,105,106,107,108,109,115,116,117,118,

119,122,135
Химия пәні бойынша емтиханға дайындық сұрақтары, 064-20-05
1.моль затта қанша молекула бар? 6,02*10^23 моль
2.Оттегі эквивалентінің молярлық көлемі нешеге тең? 5,6 л/моль
3.Авогадро санының мәні. NA = 6.022·10^23моль
4.Газдардын молярлық көлемі. 22.4 л/моль
5.Тұзтүзбейтін оксидтер. CO, N2O, NO, SiO,S2O.
6.Қышқылдық оксидтер. N2O5, P2O5, SO2, SO3,Co2
7.Негіздік оксидтер. Na2O,MgO,CaO,K2О,Li2O,CuO,BaO,Fe2O3
8.Амфотерлі оксидтер. Al2O3,Fe2O3,Cr2O3,ZnO,BeO,PbO,SnO,SnO2
9.Амфотерлі гидроксидтер. Zn(OH)2+2HCl→ZnCl2+2H2O.

2Al(OH)3+3H2SO4→Al2(SO4)3+6H2O.

Zn(OH)2+2NaOH→Na2[Zn(OH)4].

Al(OH)3+KOH→K[Al(OH)4].

Zn(OH)2−→−t°ZnO+H2O↑

2Al(OH)3−→−t°Al2O3+3H2O↑


10.Қандай негіздер сілтілерге жатады? NaOH,KOH,Ba(OH)2,Ca(OH)2
11.Мына заттардың Al2(SO4)3, Zn(OH)2, H2CO3, Ca3(PO4)2, BaSO4, H2Cr2O7 эквивалентінің молярлық массасы нешеге тең?

Zn(OH)2=49,5

Al2(SO4)3= 57 г/моль

H2CO3= 31 г/моль

Ca3(PO4)2= 51,7 г/моль

BaSO4= 116,5

H2Cr2O7= 109 г/моль
12.Қандай заттар тұздар деп аталады? Тұздар — химиялық қосылыстар класы; қышқыл молекулаларындағы сутек атомдарының орны толықтай немесе жартылай металл атомдары не ОН топтарына ауысқан қосылыстар; қалыпты жағдайда иондық құрылымдағы кристалл заттар.
13.NaН2РО4 тұзы қалай аталады? Натрий дигидрофосфаты
14.Сутегі эквивалентінің молярлық көлемі нешеге тең? 11,2
15.Мына элементтер изотоптарындағы 13757Э, 19979Э, 14560Э, 15061Э протондар және нейтрондар саны қандай? 13757Э=57 п; 80. 19979Э,= 79 p 120 n. 14560Э=60 p 85 n
16.Элемент атомының электрондық формуласы [Xe54] 5d6 6s2. Бұл қандай элемент? Sm
17.Элемент атомының электрондық формуласы [Аr18] 3d6 4s2 . Бұл қандай элемент? Fe
18.Элемент атомынын электрондық формуласы [Ne10] 3s2 3. Бұл қай элемент?

P-фосфор
19.Элемент атомының электрондық формуласы [Хе54] 6s2 4f14 5d2. Бұл қай элемент? Hf (гафний)


20.Бірінші топ негізгі топшаның элементтері. H, Na, Li ,K
21. топ негізгі топшасының элементтері. B, Al, Ga, In, Ti
22.Қосылыстарда азоттың тотығу дәрежесі қандай? -3; -2;-1 ; 1; 2; 3; 4; 5
23.Күкірт атомында қанша жұптаспаған электрондар бар? 2
24.Фтордың тотығу дәрежелері. -1;0
25.Мұмкін емес электрондық кескін: 3d6, 4s2, 3р6, 1s1 , 5d0 , 1s3, 4f9.
26.S-элементтерге қандай элементтер жатады? H,Mg, Li
27.р-элементтерге қандай элементтер жатады? B,C,N,O,F,Ne
28.d-элементтерде қандай электрондар валентті болып келеді?Se,Ti,V,Cr,Mn,Fe,CO,Ni,Cu,Zn
29.Егер 400 г ерітіндіде 50 г негіз еріген болса ерітіндінің проценттік концентрациясы қандай? 11%
30.Егер 500 мл ерітіндіде 4 г NаОН бар болса, ерітіндінің молярлық концентрациясы қандай? 0.2 моль
31.Егер 400 мл 20 г натрий хлориді болса оның молярлық концентрациясы қандай? 0,85
32.Егер 2 г ВаСl2 200 мл ерітіндіде ерітілсе, оның молярлық концентрациясы нешеге тең? 0,048
33.Егер 1,5 л ерітіндіде 36г СuSO4 болса, ерітіндінің нормальдік концентрациясы қандай? 0,34
34.Күкірттісутек қышқылының диссоциация константасының өрнегі.– K= | H+|2 |S2-| |H2S|
35.Мына электролиттердің ішінен диссоциация дәрежесі 30% жоғары болатындарын атау: NН4ОН, Н2S, НСI, NаОН, НСN, Н2СО3, НF, Н23, Н22.
36.Мына электролиттердің қайсысының НСl, КСl, Nа2S, NН4Сl, Н2S, Н2СО3, НNО3, К2СО3, Н24, NаNО3 диссоциациялану дәрежесі 3% кем?
37.Аммоний фосфаты және натрий силикаты диссоциацияланғандағы катиондар мен аниондар қосындысы. - 7
38.2 молекула корғасын ацетаты және 1 молекула темір (III) хлориді диссоциация-

ланғандағы аниондар саны. – 5


39.1 молекула темір (III) сульфаты және 2 молекула барий хлориді диссоциация-ланғандағы аниондар саны. 7
40.Екі молекула натрий фосфаты және екі молекула калий сульфиді диссоциа-цияланғандағы катиондар саны. 10
41.Бір молекула натрий сульфиді диссоциацияланғандағы катиондар мен аниондар қосындысы.6
42.Калий сульфиді және магний хлориді диссоциацияланғандағы катиондар мен аниондар қосындысы. 6
43.Бір молекула аммоний сульфаты және бір молекула калий карбонаты диссоциациялан-ғандағы катиондар мен аниондар қосындысы.
44.1 молекула алюминий сульфаты және 1 молекула калий карбонаты диссоциациялағанда катион және анион қосындысы.
45.Мына теңдеудің СН3СООН + NаОН = қысқаша иондық түрі. H+OH=H2O
46.Мына қысқаша иондық теңдеуге Сu2++ S2- = СuS↓ сәйкес келетін молекулалық теңдеу. CuCl2+Na2S
47.Мына қысқаша иондық теңдеуге Ва2+ + SО42- = ВаSО4↓ сәйкес келетін молекулалық теңдеу. BaCl2+Na2SO4
48.Мына реакция үшін СаСО3 + НСI = СаСI2 + Н2О + СО2↑ қысқаша иондық теңдеуі. 2H+CO3=CO2+H2O
49.Мына реакция үшін Nа2S + Н24 = Nа24 + Н2S↑ қысқаша иондық теңдеу.

2H+S2-=H2S

50.Мына иондық теңдеу Pb2+ + SО42- = PbSО4↓ қандай үрдіске сәйкес келеді?

Натрий нитраты Pb(NO3)2 + Na2SO4


51.Мына қысқаша иондық теңдеуге 2Н+ + SiО32- = Н2SiО3 сәйкес келетін молекулалық теңдеу HCl+Na2SiO3
52.Мына қысқаша иондық теңдеуге Н+ + ОН- = Н2О сәйкес келетін молекулалық теңдеу. NaOH+HCl
53.Мына тұздардың СН3СООNа, Nа2SiО3, СuSO4, КNО3, КI қайсысы қышқыл орта береді?
54.Қай тұздын ерітіндісі гидролиз нәтижесінде сілтілі орта көрсетеді: LiCN, Pb(NO3)2, МgSО4, FeSО4, Ag24, AlCl3, Ca(NO3)2, K3PO4, (NH4)2S, Pb(CH3COO)2.
55.Мына тұздардың Nа2SiО3, ВаСl2, AlCl3, СrCl3, NаNО3 қайсысы гидролизінің 1-сі сатысында қышқыл тұз бен негіз береді?

56.Мына тұздардың Ca(NO3)2, K3PO4, NаСI, ZnSО4, ВаS қайсысы гидролизінің 1-сі сатысында негіз тұз бен қышқыл береді?

57.Мына тұздардың К2СО3, NаNО3, NаСI, К24, КСIО4 қайсысы гидролизге ұшырайды?
58.Мына тұздар ВаСl2, СН3СООNа, Pb(NO3)2, FeCl3, AgNO3 гидролизденгенде сілтілік орта беретіні қайсысы?
59.Мына тұздар SnCl2, Na3PO4, Nа2SiО3, Fe(СН3СОО)2, KCl гидролизденгенде қышқыл орта беретіні қайсысы?
60.Мына тұздардың KCl, К2СО3, FeSО4, AgNO3, SnCl2 қайсысы гидролизге ұшырамайды?
61.Мына тұздардың СН3СООNа, Nа2SiО3, СuSO4, КNО3, КI қайсысы гидролизденгенде қышқыл орта береді?
62.Мына тұздар АlCl3, Nа3РО4, Pb(СН3СОО)2, Са(NO3)2, (NH4)2S гидролизденгенде қайсысы сілтілік орта көрсетеді?
63.Мына тұздар МgSО4, KCl, К2СО3, AgNO3, NaI гидролизденгенде қайсысы сілтілік орта көрсетеді?
64.Қышқыл ерітінділерінен сутегін қандай металдар ығыстырып шығарады? Au, Cu
65Мына металдардың Са, Мg, Fe, Ni, Na, K, Ag қайсысы мырышты оның тұзынан ығыстыралады?
67.Мына реакциядағы Nа3AsO3 + I2 + Н2О = Nа3AsO4 + HI тотықтырғыш эквивалентінің молярлық массасын есептеңіз. 126.9
68. Мына реакциядағы КNO2 + KMnO4 + Н2О = MnO2 + KNO3 + KOH тотықсыздандырғыш эквивалентінің молярлық массасын есептеңіз. 85 г/ моль
69. Мына реакциядағы HBr + Н2SO4 = Br2 + SO2 + H2O тотықтырғыш эквивалентінің молярлық массасын есептеңіз. 49 г/моль
70. Мына реакциядағы FeSO4 + KClО3 + Н2SO4 = KCl + Fe2(SO4)3 + H2O

тотықсыздандырғыш эквивалентінің молярлық массасын есептеңіз. 152


71. Мына реакциядағы КMnO4 + Н2С2О4 + Н2SO4 = MnSO4 + К2SO4 + CO2 + H2O

тотықтырғыш эквивалентінің молярлық массасын есептеңіз. 158(г/моль)


72. Қай металдар сутегін қышқылдардан ығыстырады Mg, Zn, Fe
73. Қандай металдарды мырыш тұздарынан ығыстырады Са, Мg, Fe, Ni, Na, K, Ag
74. 0,01 М ерітіндісіне батырылған мырыш потенциалы нешеге тең ? -0,85В
75. 0,001 М ерітіндісіне батырылған мыс потенциалы нешеге тең? 0,281В
76. 0,1 М ерітіндісіне батырылған магний потенциалы нешеге тең? - 2,402 B
77. 0,01 М ерітіндісіне батырылған магний потенциалы нешеге тең? –2,422 В
78. 0,001 М ерітіндісіне батырылған қорғасын потенциалы нешеге тең? -0.2155 В.
79. Cu(NO3)2 ерітіндісінің электролизі кезінде катодта қандай зат бөлінеді? Cu-мыс
80. MgBr2 ерітіндісінің электролизі (анод ерімейтін) кезінде анодта қандай зат бөлінеді?

Br-бром


81. К3РО4 ерітіндісінің электролизі кезінде катодта қандай зат бөлінеді? H2
82. Кобальт, темір, магний үшін қандай металдар катодты қаптау болуы мүмкін?
83. Темір, мыс, кадмий үшін қандай металдар анодтық қаптау болуы мүмкін?
84. Берілген гальваникалық элементтердің ЭҚК Ag/Pd=0,93 Fe/Cu=0,78 Cu/Fe Sn/Cu=0,48 Mg/Fe Mn/Fe, Co/Fe, Pb-Cо=-0,14 нешге тең?

85. K3PO4, CuSO4, MgSO4 ерітінділерінің электролизі кезінде электродтарда қандай заттар бөлінеді?


86. Гальваникалық элементте кобальт анод болғанда, қандай металдар катод болуы мүмкін?
87. Гальваникалық элементте магний анод болғанда, қандай металдар катод болуы мүмкін?
88. Гальваникалық элементте қорғасын катод болғанда, қандай металдар анод болуы мүмкін?
89. Гальваникалық элементте никель анод болғанда, қандай металдар катод болуы мүмкін?
90. Гальваникалық элементте кадмий анод болғанда, қандай металдар катод болуы мүмкін?
91. Қандай процестер тотығу және тотықсыздану деп аталады?
92. Реакцияның Гиббс энергиясының шамасы? +130 кДж


93. Реакцияның Гиббс энергиясы 2000 K температурадағы шамасы (кДж/моль)? -53,4


94. Реакцияның энтальпия өзгерісі (кДж/моль)?

95. Реакцияның Гиббс энергиясының шамасы? +25кДж
96. Реакцияның энтропия шамасы (Дж/моль*К) -140


97. 2Al(к) + 3Cl2(г) = 2AlCl3(қ) Реакция жылдамдығының математикалық өрнегінің түрі.

V=k[ Al ] 2 [ Cl 2 ]3


98. 2NO(г) + Cl2(г) = 2NOCl Реакция жылдамдығының математикалық өрнегінің түрі. V=k[NO]2[Cl2]
99. 2NO(г) + O2(г) = 2NO2 Реакция жылдамдығының математикалық өрнегінің түрі.
100. 2H2(г) + O2(г) = 2H2O(г) реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңының математикалық өрнегі? V=k[H2] 2[О2]
101. Fe2O3(қ) + CO(г) ═ 2FeO(қ) + CO2(г) жүйенің тепе-теңдік константасының математикалық өрнегі? K=(CO2)/(CO)
102. CO(г) + Cl2(г) ═ COCl2(г) жүйенің тепе-теңдік константасының математикалық өрнегі?

К═ [COCl 2 ]/ [CO][Cl2]


103. CaCO3(қ) = CaO(қ) + CO2(г) жүйенің тепе-теңдік константасының математикалық өрнегі? K=(CO2)
104. Жүйеде температураны 250-тан 750-қа дейін жоғарлатқанда (=3) реакция жылдамдығы неше есе артады?
105. Реакциядағы 2СО(г) + О2(г) = 2CО2(г)

H0298 кДж/моль 110,6 0 -393,8

энтальпияның өзгеруі мәні (кДж/моль).
106. Жүйеде температураны 400-қа жоғарлатқанда (=2) реакция жылдамдығы неше есе артады?
107. Реакциядағы 2Сl2(г) +2HI(г) = I2(г) + 2HCl(г)

H0298 кДж/моль 0 27 0 -92

энтальпияның өзгеруі (кДж/моль).
108. 2NO + O2  2NO2 Әрекеттесетін заттардың концентрациясын 2 есе арттырғанда реакция жылдамдығы қалай өзгереді?
109. Реакция энтропиясының мәні 2Н2 + О2 = 2Н2О

S0298 Дж/моль*К 130,7 205 188,7

(Дж/моль*К).
110.  =2 болғанда жүйенің температурасын 500С-қа жоғарылатса, реакцияның жылдамдығы 32

111.   =3 болғанда, температураны 200С өсіргенде реакция жылдамдығы? 9

112. Жүйенің температурасы 300С суығанда реакция жылдамдығы қалай өзгереді, егер   =3 27
113. Жүйені 60°С температураға дейін суытқанда реакция жылдамдығының төмендеуі (  =2) 64

114. 2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г) реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңының математикалық өрнегі? V=k[SO2]2[O2]


115. К3РО4 ерітіндісінің электролизі кезінде катодта қандай зат бөлінеді?
116. Хром қандай металдармен ылғал ауада әрекеттескенде тотығады?
117. Мыс сульфаты ерітіндісінің электролизі кезінде катодта бөлінетін зат.
118. MgBr2 ерітіндісінің электролизі кезінде анодта қандай зат бөлінеді?
119. Cu(NO3)2 ертіндісінің электролизі кезінде катодта қандай зат бөлінеді?
120. CuSO4 ерітіндісінің электролизі кезінде мыс анодында қандай зат тотығады?Cu
121. MgSO4 ерітіндісінің электролизі кезінде катодта қандай зат бөлінеді? H2
122. Қандай металдармен темір ылғал ауада әрекеттескенде тотығады?
123. NaCl ерітіндісін электролиздегенде катодта бөлінетін заттар? + Na
124. Гальваникалық элементте никель-катод болған кезде анодтың қызметін атқаратын металл? Fe, Zn
125. Құрамында 147г MgSO4 бар 1м3 судың кермектілігі (ммоль/л)? 2,45
126. Уақытша кермектілігі 2,86 моль/л жою үшін 1000 л суға неше грамм Са(OН)2 қосу керек? 106
127. Жалпы кермектілігі 6 ммоль/л жою үшін 800 л суға неше грамм Na2CO3 қосу керек? 254,4
128. Тұрақты кермектілігі 9 ммоль/л жою үшін 400 л суға қажетті Ca(OН)2 мөлшері (г)? 133.2
129. 19 г магний хлориді бар 100 л судың кермектілігі (ммоль/л)? 4
130. Кермектілігі 10 ммоль/л жою үшін 300 л суға қажетті Nа3РО4 массасы (г)?164
131. Құрамында 219 г Мg(НСО3)2 бар 800 л судың кермектілігі тең (ммоль/л)? 3.75
132. Кермектілігі 12 ммоль/л жою үшін 50 л суға қосу керек Na2CO3 массасы (г)? 31.8
133. Қышқыл ортадағы KMnO4 эквивалентінің молярлық массасы (г/моль)? 158/ 31,6
134. Бір молекула мырыш нитраты және бір молекула натрий сульфиді диссоциацияланғанда катиондар және аниондар қосындысы тең? 6
135. Коррозия жылдамдығы жоғары болатын металл жұптары? Ni-Ag,

Ni-Sn, Ni-Fe, Ni-Cu,Ni-Cd


136. Коррозия жылдамдығы жоғары болатын металл жұптары?

Mn-Hg, Cu-Hg, Ni-Hg, Pb-Hg, Sn-Hg


137.Темірге протектор болатын металл?

Ni, Mg, Cu, Cd, Sn


138. AgNO3 ерітіндісін электролиздегенде катодта бөлінетін заттар? Ag
139. Марганецке анодтық қаптау болатын металл? Mg
140. Марганецке анодтық қаптау болатын металл?

Ni, Cd, Mg, Cu, Cd

141. Қалайымен әсерлескенде тұздарынан ығыстырылатын металдар?

Hg, Fe, Pb, Ag, Zn, Mg, Au, Cd


142. Қалайымен әсерлескенде тұздарынан ығыстырылатын металдар? Pb, Ag
143. Гальваникалық элементте никель-катод болған кезде анодтың қызметін атқаратын металл? Fe, Zn

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
Сабақтың мақсаты
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бағалауға арналған
қызмет стандарты
бекіту туралы
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
жиынтық бағалауға
тоқсанға арналған
Әдістемелік кешені
республикасы білім
бағалау тапсырмалары
арналған жиынтық
арналған тапсырмалар
білім беретін
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
мерзімді жоспар
пәнінен тоқсанға
Қазақстан тарихы
Реферат тақырыбы
Қазақ әдебиеті
Жұмыс бағдарламасы
бағдарламасына сәйкес
болып табылады
нтізбелік тақырыптық
Мектепке дейінгі
біліктілік талаптары
оқыту әдістемесі
республикасының білім
әдістемелік ұсыныстар
мамандығына арналған
әкімінің аппараты
туралы анықтама
жалпы білім
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
қазақ тілінде
білім берудің
мемлекеттік әкімшілік