Химия кафедрасы 5В011200 химия

Loading...


бет16/16
Дата30.03.2020
өлшемі1.39 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

он сн3 эф. Хараша С


A) В – 2-метилбутанол-2; С – 3-метилбутанол-2

B) В – 3-метилбутанол-2; С – 3-метилбутанол-1

C) В – 3-метилбутанол-1; С – 3-метилбутанол-2

D) В – 3-метилбутанол-2; С – 2-метилбутанол-2


12. Реагенттер қатарынан а) нуклеофильдерді б) электрофильдерді корсет в) so3н+; г) NO2+; д) NH2; е) ОН ; ж) OR ; з) NH3; и) ROH; к) RF3; л) AICI3

Дурыс жауапты тап.


A) а – д,е,ж,з,и; б – в,г,к,л

B) а – д,е,ж; б – в,г,з,и,к,л

C) а – е,ж,и,к; б – в,г,д,з,л

D) а – д,е,к,л; б – в,г,ж,з,и,к


13. Іске асыру теңдеуіндегі соңғы өнімдері қандай:

нон (н+)

to В

сн3-сн - сн-сн3 А

| | - нсl нон (н2о2) С

CI сн3
Дурыс жауапты тап:
A) В – 2-метилбутанол-2; С - 3-метилбутанол-2

B) В – 3-метилбутанол-2; С – 3-метилбутанол-1

C) В – 3-метилбутанол-1; С – 3-метилбутанол-2

D) В – 3-метилбутанол-2; С – 2-метилбутанол-2


14. Реакциянық соңғы өнімі қандай:
NaOH Br2

сн3-сн2-сн2-сооNа баяқыту А В

A) 2-бромпропан

B) 1-бромпропан

C) 2-бромбутан

D) 1-бромбутан


15. Реакциялық соңғы өнімі қандай:

электролиз Br2

сн3-сн2-сооNа А В


A) 2. -бромбутан

B) 1-бромбутан

C).3-бромбутан

D).2-бромпропан


16. Реакциялық соңғы өнімі қандай:
2н5)3Аl НВr t0

сн2=сн2 А B C

Дурыс жауапты тап.

A) бутен-2

B) бутен-1

C) гексен-3

D) гексен-4
17. Реакцияның соңғы өнімі қандай:
(сн3)3с НВr

сн2=с-сн3 А В

|

сн3Дурыс жауапты тап:

: A) 2-бром-2,4,4-триметилпентан

B) 4-бром-2,2,4-триметилпента

С)3-бром-2,4,4-триметилпентан

D). 3-бром-2,2,4-триметилпентан
18. Тотығу- татыусыздаану реакция өнімінің коэффициенттер соны:

19. Реакцияның соңғы өнімі қандай:


20. Ацетиленнің сірке қышдымышен қасылу реакциясы келесі механизм бойынша жүреді:

A) АN

B) AR

C) AE

D) S
21. П-байланысқа бөлме t0 жүретін сапалық реакция:

А) Бромдау

В) Озондау

С) Алкидеу

D) Ацилдеу


22. Ацителенді этиленнен айыратын үш байланысуа сапалық реакция:

А) ацеленидтерді анатып арынбасу

В) алкиндеу

С) Вагнер реакциясыD) Львов реакциясы
23. Реакцияның соңғы өнімі зондай.


24. Ацителен гомологтарын гидратацияға ушырақтарда түзіледі.

А) альдигидтер

В) кетондар

С) карбон қышқылдарыD) формальдегид
25. Лебедев реакциясының соңға өнімі қандай.

26. Тарихи наменклатура бойынша гологеналкан келеседей аталады:27. Галогеналкан систематикалық (халықаралық) наменклатура бойынша келеседей аталады:28. Галогеналкан рационалады (метанды) наменклатура бойынша келесідей аталады:


29. Галогеналкандар қатарында галогеннің қозғалғыштығы келесі қатарда көбееді:30. Іске асыру теқдеуіндегі.31. Қосылыстардың қоойсысында хлор қозғалғыш:32. С-Г байланысындағы ең ракцияға беймх бонтыны:

A) C-I

B) C-C1


C) C-Br

D) С-F
33. SN2 реакция механизмі немесі реакция жағдайына және реагенттерге сәйнес келеді: а) сілтінің сулы еріпндісі б) сілтінің спирттік ерітіндісі в) біріншілік радинал г) үшіншілік радикал

Сәткестікті тап.

A) ав


B) аг

C) бв


D) бг
34. SN1 реакция механизмі келесі реакция жағдайнна және реагенттерге сәйкес келеді: а) сілтінің сулы ерітіндісі б) сілтінің спирттік ерітіндісі в) біріншілік радикал г) үшіншілік радикал.

Сәйкестікті тап.

A) аг

B) ав


C) бв

D) бг
35. Е1 және Е2 реакция механизмдері немесі реакциялар жағдайларына және реагенттеріне сәйнес келеді: а) сілтінің сулы ерітіндісі б) сілтінің спирттік ерітіндісі в) біріншілік радикал г) үшінші радикал

Сәткестікті тап.
A) Е1 – бг, Е2 – бв

B) Е1 – аг, Е2 - ав

C) Е1 – бв, Е2 - бг

D) Е1 – ав, Е2 - аг


36. Рацианалды наменклатура бойынша келесі қосылысты ата:

37. Іске асыру теңдеуіндегі.38. Біріншілік спирттерден үшіншілігіне қарай а) қышқылдың және б) негіздік қасиетері в) азалды г) кобледі . Сәткестікті тап:

A) ав и бг

B) аг и бв

C) ав и бв

D) аг и бг


39. Іске асыру теқдеуіндегі А және В өнімдерік тап.

40. Спирттердегі SN орынбасу механизмі галогеналкандардағы SN орынбасу қосымша белсенділікпен ерекшеленеді:

А) негізбен

В) нуклеофилмен

С) қышқылмен

D) палладиймен


41. Спирттердіқ механизмдері мен реакция жағдайының сәйкестлігін тап:

А) SN1-R (III), сулы сілті ерітіндісі, реакцияның екі сатысы;

SN2-R (I), сулы сілті ерітіндісі, реакцияның бір сатысы

В) SN1-R (III), спиртті сілті ерітіндісі, реакцияның еке сатысы;

SN2-R (I), спиртті сілті ерітіндісі, реакцияның бір сатысы

С) SN1-R (I), сулы сілті ерітіндісі, реакцияның бір сатысы;

SN2-R (III), сулы сілті еретіндісі, реакцияның екі сатысы

D) SN1-R (I), спиртті сілті еретіндісі, реакцияның екі сатысы;

SN2-R (III), спиртті сілтіерітіндісі, реакцияның бір сатысы
42. Спирттердегі механизмдер мен реакция жағдайының сәткестігін тап.

А) Е1-R (III), сулы сілті еретіндісі, реакцияның екі сатысы;

Е2-R (I), сулы сілті ерітіндісі, реакцияның бір сатысы

В) Е1-R (III), спиртті сілті еретіндісі, реакцияның екі сатысы;

Е2-R (I), спиртті сілті еретіндісі, реакцияның бір сатысы

С) Е1-R (I), спиртті сілті еретіндісі, реакцияның бір сатысы;

Е2-R (III), спиртті сілті еретіндісі, реакцияның екі сатысы

D) Е1-R (I), сулы сілті ерітіндісі, реакцияның бір сатысы;

Е2-R (III), сулы сілті ерітіндісі, реакцияның екі сатысы
43. Спирттердегі механизмдер мен реакция жағдайының сәйнестігін тап.

А) SN2- нуклиофилмен шабуыл жасалады  -көміртегі аталы ауыспалы

күйді.

Е2- негізбен шабуыл жасалады - көшіртегі аталы ауыспалы күйдеВ) SN2- негізбен шабуыл жасалады - көміртегі аталы ауыспасы күйде

Е2- нуклеофилмен шабуыл жасалады - көміртегі аталы ауыспасы күйде

С) SN2-филмен шабуыл жасалады - көмертегі аталы ауыспасы күйде

Е2-негізбен шабуыл жасалады - көміртегі аталы ауыспасы күйде


44. Спирттерді тотықтырғанда келесі реакция өнемдері пайда болады:

А) Біріншілік спирттер келесі кетондарды, екіншілік- альдегидтерді,

үшіншілік кетон мен қышқылды түзеді.

В) Біршілік спирттер альдегидтерді, екіншілік- кетондарды, үшіншілік

кетон мен қышқылды түзеді.

С) Біріншілік спирттер қышқылды, екіншілік кетонды, үшіншілік-

альдегидті.


  1. Біріншілік спирттер альдегидтерді, екіншілік- қышқылды, үшіншілік

кетондар мен альдегидтерді түзеді.
45. Көп аталды спирттер бір аталды спиртерден келесі сапалыу реакциямен

аныр атылады:

А) Күміс айна реакц

В) Троммер реакци

С) Қыздырысың мыс гидроксидімен әрекетесу

D) Күйдіргіш нотрмен әрекатесу


46. Қышқылдың замет келесі қаттарда азалды;
A) глицерин > этиленгликоль > этанол;

B) глицерин < этиленгликоль < этанол;

C) глицерин > этанол >этиленгликоль;

D) этиленгликоль > глицерин > этанол.


47. Спирттерді дегидратациялағанда жой эфирлер түзіледі.

А) Молекулаішілін

В) Молекулааралық

С) Карбон қышқылдармен

D) Минералды қышқылдармен
48. Спирттерді дегидратациялағанда күрделі эфирлер түзеледі.

А) молекулаішілік

В) молекулааралық

С) қышқылмен

D) альдегидпен
49. Іске асыру теңдеуіндегі реакция өнімдерін ата

А) А- хлорлы метилэтилоксоний, В- хлорсы метил, С- этанол

В) А- хлорлы метоксиэтан, В- элорэтан, С- метанол

С) А- этоксиметан, В- хлорметан, С-этанол

D) А- хлорлы демитил аксоний, В- метанол, С- хлорэтан

50. Ацетиленді этиленнен томендегі реакциясының комегінен ажыратуға

болады

А) КМnO4 судағы ерітіндісіВ) бром суы

С) күміс оксидінің аммиакты ерітіндісі Аg(NH3)2OHD) бром сутек

E) СО2

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...