Халықаралық ғылыми-практикалық конференция туралы АҚпараттық хатДата10.09.2017
өлшемі1.5 Mb.
#19958
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

__________________________________________________________________

010008, Қазақстан, Астана қ.., Қажымұқан к. 11, Оқу-зертханалық ғимараты.

Тел.: 709-500 ( 32-309).

e-mail: ahmetova_mk@enu.kz; bagira_03_05@mail.ru; suleimenova.shynar@mail.ru


Халықаралық ғылыми-практикалық конференция туралы

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер!

Сіздерді 2017 жылдың 21-22 қыркүйегінде Астана қаласында өтетін «Жоғары мектеп жүйесіндегі көптілді білім беру: қостілді, көптілді маман даярлау мәселесі және оны шешу жолдары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция жұмысына қатысуға шақырамыз.Мақсаты - көптілді білім берумен айналысатын тәжірибелі мамандар мен зерттеушілер арасында диалог орнатуға мүмкіндік беретін алаң құру.

Конференцияның ғылыми бағыттары:

 1. Жоғары мектепте көптілді білім беру: қазіргі таңдағы мәселелер мен олардың жүзеге асырылу жолдары;

 2. Қостілді, көптілді білім беруді енгізудің тиімді модельдері: шетелдік және отандық тәжірибе;

 3. Жаһандану, интеграция жағдайында қостілді, көптілді кәсіби білім беру;

 4. Қостілді, көптілді білім беру концепциясын жүзеге асырудағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесі.

Конференцияның диалогтік алаңы (дөңгелек үстел):

 • Қазақстандағы үштілділік: модельдер, мониторинг, тәжірибе және социолингвистикалық ахуал.

Қосымша (қабырға) баяндамалар:

Құрметті әріптестер, сіздерді таныстырылымдарыңыз арқылы үздік іс-тәжірибелеріңізбен алмасып, конференция жұмысына үлес қосуға шақырамыз.Постер-презентацияға қойылатын талаптар:

Плакат сіздің «Арнайы жобаңызды» немесе сіз бөліскіңіз келетін көптілді білім беруге байланысты, көптілді маман дайындау мен оны шешу жолдарына қатысты басқа да ақпаратты қамти алады.Қабырға баяндама қағидаттары:

 • Қабырға баяндама конференция тақырыбына сәйкес мекеменің (ұйымның) соңғы тәжірибесін көрсетуі қажет;

 • Плакат нақты жобаларды таныстыру үшін дайындалу керек;

 • Сурет, график, диаграммалар мен басқа да көрнекі құралдарды қолдануға болады.

 • Плакат мазмұны тақырыпты толық ашып, қосымша түсініктемелерсіз, логикалық жүйелілікке негізделу қажет.

Қатысу түрі – іштей.

Конференция тілдері – қазақ, орыс, ағылшын.

Конференцияға қатысу үшін 2017 жылдың 1 тамызына дейін ұйымдастыру алқасына: 1. Конференцияға қатысу үшін өтінім,

 2. Талапқа сай дайындалған ғылыми мақала тапсырылу қажет.

Екі бөлек файлда «Тегі_Өтінім», «Тегі_Мақала аты» түрінде жазылып жіберіледі. Материалдар төмендегі электронды пошталарға қабылданады:

 • қазақ тілінде ahmetova_mk@enu.kz;

 • орыс тілінде bagira_03_05@mail.ru;

 • ағылшын тілінде suleimenova.shynar@mail.ru

Ұйымдастыру алқасы басылатын мақалаларды сұрыптау құқығына ие. Материалдар қабылданғаннан кейін 3 күн ішінде автор поштасына хат жіберіледі. Хат келмеген жағдайда материалдарды қайтадан жіберуі немесе ұйымдастыру алқасына хабарласуы сұралады. Телефон: 8 (7172)501644.

Ұйымдастыру жарнасы – 3000 теңге немесе 10$.

Мақалаға қойылатын талаптар:

Мақала көлемі – А4 форматында 7 бетке дейін, жоларалық интервал – 1, мәтін форматы –Microsoft Word, *.doc, қаріп түрі - Times New Roman, көлемі 14, жиектері барлық жағынан 2 см, абзац 1,25 см, беттері нөмірленбей, тасымал автоматты түрде қойылып, библиографиялық тізім мақала соңында әліпби ретімен жазылады.

Конференцияға қатысушыға қалауына қарай сертификат беріледі (500 тг).

Ұйымдастыру алқасының мекен-жайы: Астана қ., Қажымұқан к., 11, ОЗҒ. 201, 208, 228, 315-ауд. Тел.: 709-500 ( 32-309).

Халықаралық бағдарламалық-ұйымдастыру алқасының төрағасы Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ филология факультеті деканы, ф. ғ. д., проф. Жарқынбекова Шолпан Құзарқызы.

Жауапты хатшылар: Ахметова Маржан Кәкімқызы (тел.: +7 777 317 58 45), Аюпова Гульбагира Каирбековна (тел.: +7 777 100 55 44); Сулейменова Шынар Берденовна (моб.тел.: + 7 775 463 36 90).

Қатысушылар назарына!

Іссапаршығыны, қонақ үйге тапсырыс беру т.с.с. қатысушы тарапынан.

Тапсырыс беру телефондары: 8 (7172)32-24-18, 32-77-24 (баға шамамен 36$-дан басталады). Сайттар:http://www.booking.com/city/kz/astana.

http://www.hotel.info/

http://www.astanahotels.kz/
Халықаралықғылыми-практикалық конференцияға қатысуға өтінім


Тегі, аты, әкесінің аты (толығымен)
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
Жұмыс орны (толығымен)
Лауазымы
Телефондар (жұмыс, ұялы)
E-mail
Конференцияныңғылымибағыты
Мақала аты
Сертификат (иә/жоқ)


МАҚАЛАНЫҢ БЕЗЕНДІРІЛУ ҮЛГІСІ

Асанова С.К.

Еуразия гуманитарлық институты, Астана қ.Asanova_k@gmail.com

Asanova S.K.

Eurasian Humanitarian Institute, AstanaAsanova_k@gmail.com

ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ АЯСЫНДА ТІЛДІК ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІ


Мақалада көптілді білім беру, Қазақстан Республикасында оның өзектелуіне ықпал еткен жағдайлар, қазіргі тілдік тұлғаны дамыту контексінде тілдердің қолданылу мәселесі қарастырылып, әр түрлі көзқарас-пікірлер салыстырылады.

Тірек сөздер: көптілділік, тілдік тұлға, тілдік жағдай, көпмәдениетті орта, көптілді білім беру.

THE QUESTION OF THE FORMATION OF LINGUISTIC IDENTITY IN MULTILINGUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF KAZAKHSTAN
The article considers issues of multilingual education, the reasons of its actualization in the Republic of Kazakhstan, problems of functioning of languages in the context of the development of modern linguistic personality and compares different points of view on this issue.

Keywords: multilingualism, language identity, language situation, multicultural environment, multilingual education.

Мәтін мәтін мәтін [1, 86]. Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін [2]. Мәтін мәтін мәтін.

Әдебиеттер:

1. Алтынбекова О. Б. Этноязыковые процессы в Казахстане. – Алматы: Экономика, 2006. – 415 с.

2.Ниязбекова К.С.Формирование двуязычия и многоязычия в Казахстане// Филологические науки.Успехи современного естествознания. – 2015. – N 1. – С.1243-1245.

3. Шаймерденова Н.Г. Языковая ситуация в Казахстане и проблемы перевода //Языковые проблемы перевода. – Алматы, 1996.– С. 86–87.МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

__________________________________________________________________010008, Казахстан, г.Астана, ул.Кажымукана 11, учебно-лабораторный корпус.

Тел.: 709-500 ( 32-309).

e-mail: ahmetova_mk@enu.kz; bagira_03_05@mail.ru; suleimenova.shynar@mail.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о проведении Международной научно-практической конференции
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работеМеждународной научно-практической конференции «Полиязычное образование в системе высшей школы: проблемы подготовки билингвального и полилингвального специалиста и пути решения», которая состоится 21-22 сентября 2017 г. в городе Астане.Цель конференции - создание международного форума для диалога между исследователями и практиками в области полиязычного образования.

Научные направления конференции:

 1. Полиязычное образование в высшей школе: современные вызовы и пути реализации;

 2. Эффективные модели внедрения би-, полилингвального образования: зарубежный и отечественный опыт;

 3. Профессиональное би-, полилингвальное образование в условиях глобализации и интеграции;

 4. Опыт Назарбаев интеллектуальных школ в реализации концепции би-, полиязычного образования.

Диалоговые площадки конференции (круглый стол):

 • Трехъязычие в Казахстане: модели, мониторинг, практика и социолингвистическая реальность.

Стендовые доклады:

Уважаемые коллеги, приглашаем вас внести свой вклад в работу Конференции путем обмена опытом и наилучшей практики в плакат презентации.Требования для постерных презентаций:

Плакаты должны представить ваши лучшие работы «Специальные проекты», инновации событий или любую другую соответствующую информацию, о чем вы хотели бы поделиться на Конференции, и которая связана с полиязычным образованием, проблем билингвального и полилингвального специалиста и пути решения.

Стендовые доклады в ходе Конференции будут представлены и освещены в ходе первого рабочего дня конференции. Во время конференции вы сможете дать комментарий на вашем posters и обсудить их с участниками конференции.

Руководящие принципы для стендовых докладов:


 • Стендовые доклады должны быть связаны с темой Конференции и представлять последние мероприятия (опыт) организаций;

 • Плакаты должны использоваться для представления конкретных проектов;

 • Допускаются рисунки, графики, диаграммы и другие визуальные эффекты;

 • Содержание плакатов должно иметь логический смысл для максимального раскрытия заявленной темы без ваших дополнительных комментариев.

Форма участия – очная.

Язык конференции – казахский, русский и английский.

Для участия в конференции необходимо до 01 августа 2017 г. представить в оргкомитет: 1. заявку на участие в конференции на каждого участника;

 2. текст научной статьи, оформленный по требованиям.

Все необходимые материалы отправлять в оргкомитет по электронной почте на:

 • казахском языке ahmetova_mk@enu.kz;

 • на русском языке bagira_03_05@mail.ru;

 • на английском языке suleimenova.shynar@mail.ru

в двух файлах: заявка и статья в текстовом формате с именами файлов «Фамилия_Заявка» и «Фамилия_Статья».

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для последующей публикации. При получении материалов Оргкомитет в течение 3 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением их получения. Участники, не получившие подтверждения, должны продублировать материалы, либо связаться с Оргкомитетом по телефону 8 (7172)501644.Организационный взнос – 3000 тенге или 10 $.

Требования к оформлению материалов для публикации

Объем статьи – до 7 страниц текста на листах формата А4, межстрочный интервал - одинарный, формат текста –Microsoft Word, *.doc, тип шрифта – Times New Roman, размер (кегль) 14, поля со всех сторон 2 см, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, страницы не нумеруются, устанавливается автоматическая расстановка переносов, библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце статьи.При необходимости участники смогут получить сертификат участника конференции (500 тг).

Адрес оргкомитета: г.Астана, ул.Кажымукана 11, учебно-лабораторный корпус. Ауд. 201, 208, 315.Тел.: 709-500 ( 32-309).

Председатель Международного программно-организационного комитета – Жаркынбекова Шолпан Кузаровна, декан филологического факультета ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, доктор филологических наук, профессор.

Ответственные секретари конференции: Ахметова Маржан Какимовна., (моб.тел.: +7 777 317 58 45, Аюпова Гульбагира Каирбековна (моб.тел.: +7 777 100 55 44), Сулейменова Шынар Берденовна (моб.тел.: + 7 775 463 36 90).

К сведению участников!

Орг.комитет не занимается вопросами размещения участников конференции. Бронирование мест в гостиницах производится участниками конференции самостоятельно. Телефоны для бронирования: 8 (7172)32-24-18, 32-77-24. (ориентировочная цена от 36$). Сайты:http://www.booking.com/city/kz/astana.

http://www.hotel.info/

http://www.astanahotels.kz/

Заявка на участие в Международной научно-практической конференцииФамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Место работы (полностью)
Должность
Телефоны (рабочий и мобильный)
E-mail
Научное направление конференции
Название публикации
Сертификат участника (да/нет)
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СТАТЬИ

Асанова С.К.

Евразийский гуманитарный институт, г.АстанаAsanova_k@gmail.com

AsanovaS .K.

Eurasian Humanitarian Institute, AstanaAsanova_k@gmail.com

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КАЗАХСТАНА


В статье рассматриваются вопросы полиязычного образования, причины, обусловившие его актуализацию в Республике Казахстан, проблемы функционирования языков в контексте развития современной языковой личности, сравниваются различные точки зрения поданной проблеме.

Ключевые слова: полиязычие, языковая личность, языковая ситуация, поликультурная среда, полиязычное образование.

THE QUESTION OF THE FORMATION OF LINGUISTIC IDENTITY IN MULTILINGUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF KAZAKHSTAN
The article considers issues of multilingual education, the reasons of its actualization in the Republic of Kazakhstan, problems of functioning of languages in the context of the development of modern linguistic personality and compares different points of view on this issue.

Keywords: multilingualism, language identity, language situation, multicultural environment, multilingual education.

Текст текст текст текст текст текст текст текст [1, 86]. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [2]. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст на рис.1. Текст текст текст текст текст в таблице 1.

Литература:

1. Алтынбекова О. Б. Этноязыковые процессы в Казахстане. – Алматы: Экономика, 2006. – 415 с.

2.Ниязбекова К.С. Формирование двуязычия и многоязычия в Казахстане// Филологические науки. Успехи современного естествознания. – 2015. – N 1. – С.1243-1245.

3. Шаймерденова Н.Г. Языковая ситуация в Казахстане и проблемы перевода //Языковые проблемы перевода. – Алматы, 1996.– С. 86–87.MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY OF L.N.GUMILYOV

PHILOLOGICAL FACULTY

__________________________________________________________________

010008, Kazakhstan, Astana, Kajymukanastreet 11, educational and laboratory building.Tel.: 709-500 (32-309).

mails are: ahmetova_mk@enu.kz;  bagira_03_05@mail.ru; Suleimenova.shynar@mail.ruINFORMATION

International Scientific and Practical Conference

Dear colleagues!

We invite you to take part in the workInternational scientific-practical conference "Multilingual education in higher education: problems of training and bilingual and polilyngual specialist and way of solutions"which will be held 21-22 September2017 in Astana.The aim of the conference is to create an international forum for dialogue between researchers and practitioners in the field of multilingual education.

Scientific directions of the conference:

 1. Polilingualeducationin high school:modernchallengesandways of implementation;

 2. Effective implementation of the model usedas bi-,polilingualeducation:foreign and country experience;

 3. Professional bi,polilingualeducationatconditions of Globalizationandintegration;

 4. The experience of Nazarbayev Intellectual Schools in the implementation of the concept bi,polilingualeducation.

Dialogues of the conference (round table):

 • Trilingualismin Kazakhstan:model,analyse,practiceand sociolinguistic reality.

Poster presentations:

Dear colleagues, we invite you to contribute to the work of the Conference by sharing experience and best practices in the poster of the presentation.Requirements for poster presentations:

Posters should present your best work "Special Projects", innovations of events or any other relevant information that you would like to share on the conference, and which is related to the multilingual education, the problems of the bilingual and polyilingual specialist and the solutions.

Poster presentations during the Conference will be presented and highlighted during the first working day of the conference.During the conference you will be able to comment on your posters and discuss them with the conference participants.

Guidelinesforposters:


 • Poster reports should be related to the theme of the Conference and represent the latest activities (experience) of organizations;

 • Posters should be used forspecific projects;

 • Permitteddrawings, graphs, charts and other visual effects;

 • Poster content should have a logical senseto maximizerevealdeclared theme theswithoutadding comments.

The form of participation is full-time.

Languages of the conference - Kazakh, Russian and English.

To participate in the conference are August 1, 2017 to submit to the Organizing Committee: 1. An application for participation in the conference for each participant;

 2. The text of a scientific article, issued according to the requirements.

All necessary materials should be sent to the organizing committee by e-mail at:

 • Kazakh ahmetova_mk@enu.kz;

 • in Russian bagira_03_05@mail.ru;

 • English suleimenova.shynar@mail.ru 

In two files: an application and an article in a text format with the names of the files "Surname_Object" and "Surname_Article".

The Organizing Committee reserves the right to select articles for subsequent publication.When receiving the materials, the organizing committee sends a letter to the author's address within 3 working days with confirmation of their receipt.Participants who have not received confirmation must duplicate the materials, or contact the organizing committee by calling 8 (7172) 501644.The registration fee - 3,000 tenge, or 10 $.

Requirements for the design of materials for publication

The volume of the article is up to 7 pages of text on A4 sheets, the line spacing is single, the text format is Microsoft Word, * .doc, the font type is Times New Roman, the size is 14, the borders on all sides are 2 cm, a paragraph indentation of 1.25 cm, pages are not numbered, automatic hyphenation is set, the bibliographic list is listed in alphabetical order at the end of the article.Participants will receive a certificate of the conference participant.

Organizing Committee:Astana, Kazhymukana 11 street, teaching and laboratory building.Room.201, 208, 315.Tel .: 709-500 (32-309).

Chairman of the International Organizing Committee and software – Zharkynbekova Sholpan Kuzarovna, Dean of the Faculty of Philology of ENU Doctor of philological sciences, professor.

Responsible conference secretaries: Akhmetova Marzhan Kakimovna, (Mobile phone: +7 777 317 58 45, Ayupova Gulbagira Kairbekovna (Mobile phone: +7 777 100 55 44), Suleimenova Shynar Berdenovna (mob. 7   775   463 36 90).

For information of participants!

The Organizing Committee does not deal with issues of accommodation of conference participants.Reservation of places in hotels is carried out by participants of the conference independently.Phones for booking: 8 (7172)32-24-18, 32-77-24.(Approximate price from 36S).Sites:http://www.booking.com/city/kz/astana .

Http://www.hotel.info/

Http://www.astanahotels.kz/

Application for participation in the International Scientific and Practical ConferenceSurname, name, patronymic (in full)
Scientificdegree, academicstatus
Place of work (in full)
Position
Phones (workandmobile)
E-mail address
Scientific direction of the conference
Publicationtitle
Certificate of participant (yes / no)
SAMPLE DESIGNATION OF MATERIALS OF THE ARTICLE

Asanovа SK.

Eurasian Humanitarian Institute, AstanaAsanova_k@gmail.com

ON THE QUESTION OF FORMING A LANGUAGE PERSON IN THE POLYAZANIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF KAZAKHSTAN


This article discusses thepolylingual Education, causes, obuslo curledhim Updateat The Republic of Kazakhstan, Problems Functioning of the Langua gesat The context of Of development Modern language personality Are comparedvarious Points Viewby This Problem.

Keywords: Multilinguism, Language Personality, language situation, n olikulturnaya, Multilinguism Noah Wednesdayeducation.

Text text text text text text text text [1, 86].Text text text texttext text text text text text text text text [2].Text text text texttext text text text text in Fig.Text text text text text in table 1.

Literature:

1. Altynbekova OB Ethno-linguistic processes in Kazakhstan.- Almaty: Economy, 2006. - 415 p.

2.Niyazbekova KS Formation Bilinguismand Multilingualism Kazakhstan //Filologicheskiescience.The successes of modern Nia natural science.- 2015. - N 1. - pp 1243-1245.

3. Shaimerdenova N.G. The language situation in Kazakhstan andproblems of translation //Langua getranslation problems.- Almaty, 1996.- S. 86-87.
Каталог: downloads -> materials
materials -> Конференцияның жұмысы келесі бағыттар бойынша өтеді: Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін артыру мемлекеттің стратегиялық міндеті ретінде
materials -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> БАҒдарламасы бағдарлама қазақ тіл білімі кафедрасының мәжілісінде талқыланды. «31» мамыр 2016 ж. №9 хаттама
materials -> Конференция бағыттары: Түркістанның түркі тарихы мен мәдениетінен алатын орны
materials -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақстан республикасының Ұлттық инженерлік академиясы
materials -> БАҒдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді