«Геометрия» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспарДата14.11.2019
өлшемі26.16 Kb.
«Геометрия» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Ұзақ мерзімді жоспар

7-сынып


Аптасына 2 сағат

Оқу жылында 68 сағат

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар

бөлімінің мазмұны

Оқу мақсаттары

Сағат саны

Күні

Ескерту

1 тоқсан


Геометрия-ның алғашқы мәліметтері (10 сағ)

Геометрияның негізгі ұғымдары. Аксиома. Теорема

7.1.1.1

планиметрияныңнегізгі фигураларын білу: нүкте, түзу;

7.1.1.5

кесінді, сәуле, бұрыш, үшбұрыш, жарты жазықтық анықтамаларын білу;7.1.1.2

нүктелермен түзулердің тиістілікаксиомаларынбілу және қолдану;

7.1.1.3

аксиоманыңтеоремадан айырмашылығын түсіну: теореманың шарты мен қорытындысын ажырату;7.1.2.1

нүктелердің түзу менжазықтықта орналасу аксиомаларын білу және қолдану (реттік аксиомасы);

7.1.1.6

кесінділер мен бұрыштарды өлшеу аксиомаларын білу және қолдану;7.1.1.8

кесінділер мен бұрыштардысалу аксиомаларын білу және қолдану;

7.1.1.11

берілген үшбұрышқа тең үшбұрыштың бар болуы аксиомасын білу;

7.1.2.2

түзулердің параллельдікаксиомасын білу;4

1

3.09.19
1

5.09.19
1

10.09.19
1

12.09.19
Фигуралар теңдігі

7.1.1.7

тең фигуралардың анықтамасы мен қасиеттерін білу және қолдану;1

1

17.09.19
Теореманы дәлелдеу әдістері: тура дәлелдеу және «кері жору» әдісі

7.1.1.4

теоремаларды дәлелдеу әдістерін білу: тура дәлелдеу және«кері жору» әдістері2

1

19.09.19
1

24.09.19
Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қасиеттері


7.1.1.9

сыбайлас және вертикаль бұрыштардың анықтамаларын білу;

7.1.1.10

сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін дәлелдеу жәнеқолдану;7.1.1.32

перпендикуляр ұғымын біледі;


3

1

26.09.19
1

1.10.19
1

3.10.19
Үшбұрыштар__(5_са_ғ_)'>Үшбұрыштар

(5 сағ)

Үшбұрыш және оның түрлері

7.1.1.13

үшбұрыштардың түрлерін ажырату;2

1

8.10.19
1

10.10.19
Үшбұрыштың биссектрисы, медианасы, биіктігі және орта сызығы

БЖБ №1

7.1.1.14

теңқабырғалы, теңбүйірлі, тікбұрышты үшбұрыштардың элементтерін білу;

7.1.1.12

үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы, биіктігі, орта перпендикуляры,орта сызығы анықтамаларын білу және оларды салу;

7.1.1.15

сүйір бұрышты, доғал бұрышты және тікбұрышты үшбұрыштардың биіктіктерінің орналасуын салыстыру;3

1

15.10.19
1

17.10.19
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

1

22.10.19
Үшбұрыштың биссектрисы, медианасы, биіктігі және орта сызығы

7.1.1.14

теңқабырғалы, теңбүйірлі, тікбұрышты үшбұрыштардың элементтерін білу;

7.1.1.12

үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы, биіктігі, орта перпендикуляры,орта сызығы анықтамаларын білу және оларды салу;

7.1.1.15

сүйір бұрышты, доғал бұрышты және тікбұрышты үшбұрыштардың биіктіктерінің орналасуын салыстыру;


1

24.10.19


2 тоқсан

Үшбұрыштар

(15сағ)

Үшбұрыштар теңдігінің белгілері

7.1.1.21

үшбұрыштар теңдігінің белгілерін білу және дәлелдеу;

7.1.1.22

үшбұрыштар теңдігінің белгілерін есептер шығару мен дәлелдеулерде қолдану;8

1

5.11.19
1

7.11.19
1

12.11.19
1

14.11.19
1

19.11.19
1

21.11.19
1

26.11.19
1

28.11.19
Теңбүйірлі үшбұрыш, оның қасиеттері және белгілері

БЖБ №2

7.1.1.23

теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолдану;

7.1.1.24

теңқабырғалы үшбұрыштың қасиеттерін есептер шығаруда қолдану;7

1

3.12.19
1

5.12.19
1

10.12.19
1

12.12.19

1

19.12.19
1

19.12.19

17.12.19

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

1

24.12.19Теңбүйірлі үшбұрыш, оның қасиеттері және белгілері


7.1.1.23

теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолдану;

7.1.1.24

теңқабырғалы үшбұрыштың қасиеттерін есептер шығаруда қолдану;


1

26.12.19


3 тоқсан

Түзулердің өзара орналасуы

(19сағ)

Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері

7.1.2.3

екі түзуді қиюшымен қиғанда пайда болған бұрыштарды танып білу;

7.1.2.4

түзулердің параллельдік белгілерін дәлелдеу;7.1.2.5

түзулердің параллельдік белгілерін есептер шығаруда қолдану;

7.1.2.6

параллель түзулердің қасиеттерін дәлелдеу;7.1.2.7

параллель түзулердің қасиеттерін есептер шығаруда қолдану;5

1

9.01.20
1

14.01.20
1

16.01.20
1

21.01.20
1

23.01.20
Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы

7.1.1.16

үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы туралы теорема мен оның салдарларын дәлелдеу;

7.1.1.17

үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы туралы теорема мен оның салдарларын есептер шығаруда қолдану;

7.1.1.18

үшбұрыштың сыртқы бұрышының анықтамасын білу және үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы дәлелдеу;

7.1.1.19

үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолдану;5

1

28.01.20
1

30.01.20
1

4.02.20
1

6.02.20
1

11.02.20
Үшбұрыш теңсіздігі

7.1.1.20

үшбұрыштың бұрыштары мен қабырғалары арасындағы қатысты білу және есептер шығаруда қолдану;

7.1.3.1

үшбұрыш теңсіздігін білу және қолдану;2

1

13.02.20
1

18.02.20
Тікбұрышты үшбұрыштардың теңдігінің белгілері. Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері

7.1.1.25

тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілерін дәлелдеу;

7.1.1.26

тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілерін есептер шығаруда қолдану;

7.1.1.27

тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолдану;3

1

20.02.20
1

25.02.20
1

27.02.20
Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы
БЖБ №3

7.1.2.8

Перпендикуляр,көлбеу және көлбеудіңпроекциясы ұғымдарын меңгеру;

7.1.2.9

нүктеден түзуге түсірілген перпендикулярдың біреу ғана болуы туралы теореманы дәлелдеу және қолдану;7.1.2.10

перпендикуляр түзулердің қасиеттерін білу және қолдану;4

1

3.03.20
1

5.03.20
1

10.03.20Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

1

12.03.20Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы


7.1.2.8

Перпендикуляр,көлбеу және көлбеудіңпроекциясы ұғымдарын меңгеру;

7.1.2.9

нүктеден түзуге түсірілген перпендикулярдың біреу ғана болуы туралы теореманы дәлелдеу және қолдану;7.1.2.10

перпендикуляр түзулердің қасиеттерін білу және қолдану;2

1

1


17.03.20

19.03.204 тоқсан

Шеңбер. Геометрия-лық салулар

(13сағ)

Шеңбер, дөңгелек, олардың элементтері мен бөліктері. Центрлік бұрыш

7.1.1.31

нүктелердің геометриялық орнының анықтамасын білу;

7.1.1.28

шеңбер мен дөңгелектің және олардың элементтерінің (центр, радиус, диаметр, хорда)анықтамаларын білу;

7.1.1.29

центрлік бұрыштың анықтамасы мен қасиеттерін білу және қолдану;

7.1.1.30

шеңбер диаметрі мен хордасының перпендикулярлығы туралы теоремаларды дәлелдеу және қолдану;3

1

7.04.20
1

9.04.20
1

14.04.20
Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы. Екі шеңбердің өзара орналасуы

7.1.2.12

түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің өзара орналасу жағдайларын талдау;2

1

16.04.20
1

21.04.20
Шеңберге жүргізілген жанама. Шеңберге жүргізілген жанамалардың қасиеттері

7.1.2.11

шеңберге жүргізілген жанама мен қиюшының анықтамаларын білу;

7.1.2.13

есептер шығаруда шеңбер жанамасының қасиеттерін білу және қолдану;3

1

23.04.20
1

28.04.20
1

30.04.20
Үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлер

7.1.2.14

үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлердің анықтамаларын білу;

7.1.2.15

үшбұрышқасырттай және іштей сызылған шеңберлердің центрлерінің орналасуын түсіндіру;2

1

5.05.20
1

12.05.20
Салу есептері
БЖБ №4

7.1.2.16

берілген бұрышқа тең бұрыш салу, бұрыштың биссектрисасын салу, кесіндіні қақ бөлу;

7.1.2.17

кесіндінің орта перпендикулярын және берілген түзуге перпендикуляр түзу салу;

7.1.2.18

берілген элементтері бойынша үшбұрыш салу;2

1

12.05.20

7.05.20

1

14.05.20

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

1

19.05.20
7-сыныптағы геометрия курсын қайталау

Шеңбер, дөңгелек, олардың элементтері мен бөліктері. Центрлік бұрыш

7.1.1.31

нүктелердің геометриялық орнының анықтамасын білу;

7.1.1.28

шеңбер мен дөңгелектің және олардың элементтерінің (центр, радиус, диаметр, хорда)анықтамаларын білу;

7.1.1.29

центрлік бұрыштың анықтамасы мен қасиеттерін білу және қолдану;

7.1.1.30

шеңбер диаметрі мен хордасының перпендикулярлығы туралы теоремаларды дәлелдеу және қолдану;2

1

21.05.20
1

22.05.20


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
Сабақтың мақсаты
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бағалауға арналған
қызмет стандарты
бекіту туралы
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
жиынтық бағалауға
тоқсанға арналған
Әдістемелік кешені
республикасы білім
бағалау тапсырмалары
арналған жиынтық
арналған тапсырмалар
білім беретін
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
мерзімді жоспар
пәнінен тоқсанға
Қазақстан тарихы
Реферат тақырыбы
Қазақ әдебиеті
Жұмыс бағдарламасы
бағдарламасына сәйкес
болып табылады
нтізбелік тақырыптық
Мектепке дейінгі
біліктілік талаптары
оқыту әдістемесі
республикасының білім
әдістемелік ұсыныстар
мамандығына арналған
әкімінің аппараты
туралы анықтама
жалпы білім
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
қазақ тілінде
білім берудің
мемлекеттік әкімшілік