Емтиханға дайындалуға және өзін-өзі тексеруге арналған тапсырмалар, соның ішінде тесттер

Loading...


Дата30.03.2020
өлшемі42.89 Kb.
Емтиханға дайындалуға және өзін-өзі тексеруге арналған тапсырмалар, соның ішінде тесттер

1.Сутек молекуласындағы электрондық тығыздылықтың максимумы қайда орналасқан

A) ядролардың сыртында

B) ядроларда

C) ядролар арасында

D) монотонды өзгереді және максимумы жоқ

E) электрон бұлтында

*****


2. Аммиак молекуласындағы химиялық байланысты түзуге қанша электрон қатынасады

A) 8


B) 6

C) 10


D) 2

E) 3


*****

3.Байланыстардың полярлігі өсу ретімен орналасқан молекулалар қатарын табыңдар

A) HҒ, НСІ, НВг

B) NH3, РН3, АsН3

C) Н2Sе, Н2S, Н2O

D) СO2, СS2, СSе2

E) СS2, СSе2

*****


4.Берілген заттардың қайсысында сутектік байланыс бар

A) СН4

B) С6Н5ОН

C) NН4СІ

D) СН3СООNа

E) NaCl


*****

5.Атомның тотығу дәрежесі мен валенттілігі арасында қандай байланыс бар

A) тотығу дәрежесі валенттіліктен әр кез кіші

B) тотығу дәрежесі валенттілікке тең немесе үлкен болуы мүмкін

C) тотығу дәрежесі әр кез валенттілікке тең

D) екеуі бір ұғым

E) байланыс жоқ

*****


6.Орталық атомы sр2 -будандық күйде болатын молекулада кеңістіктегі құрылым қандай

болуы мүмкін

A) тетраэдр немесе октаэдр

B) тең жақты немесе тең қабырғалы үшбұрыш

C) тетраэдр немесе дөңес үшбұрышты пирамида

D) квадрат

E) ромб

*****


7.Су молекуласындағы оттек атомы қандай будандық күйде болады

A) sр3- буданды

B) sр2- буданды

C) sр- буданды

D) d22-буданды

E) будандаспайды

*****

8.Химиялық байланыс дегеніміз неA) атомның бір электронының басқа атомның электронына тартылуы

B) атомның бір ядросының басқа атомның ядросына тартылуы

C) әртүрлі атомдардың электрондарын біріктіруі

D) атомдық орбиталдардан басқа орбиталдардың түзілуі

E) бір бүтіндік ретіндегі молекуланың тұтастығын қамтамасыз ететін атомдардың өзара әрекеттесуі

*****


9.Химиялық байланыстың түзілу себебі

A) электрондардың өзара тартылуы

B) жүйенің жалпы энергиясының азаюы

C) атомдар ядросының өзара әрекеттесуі

D) электрондық бұлттардың көбеюі

E) электрондардың өзара тебілуіы

*****

10.Аммиак молекуласындагы химиялық байланыстың түзілуіне қанша электрон қатысадыA) 8

B) 6


C) 10

D) 2


E) 4

*****


11.Қай қатарда молекулалар байланыс полярлігін арттыру реті бойынша орналасқан

A) НҒ,НС1,НВг

B) NН3,РН3, АsНз

C) Н2Sе,Н2S,Н2O

D) СO2, СS2, СSе2

E) NН3,РН3, СO2*****

12.Бөлшектердің қайсысы электрон доноры бола алмайды

A) Н+

B) Н-

C) Hal-

D) ОH-

E) O

*****


13.Қоздырылмаған күйдегі көміртек атомы қанша химиялық байланыс түзе алады

A) төрт коваленттік байланыс

B) бес, жұптаспаған электрондар есебінен

C) үш, екеуі алмасу механизмі бойынша жұптаспаған электрон есебінен және біреуі донор-акцепторлы механизм бойынша бөлінбеген электрон жұбы есебінен

D) қоздырылмаған күйдегі көміртек атомы химиялық байланыс түзбейді

E) бір байланыс түзеді

*****

14.Орбитальдардың гибридтенуі (будандасуы) дегеніміз ол ...A) молекуланың кеңістіктегі құрылысын түсіндіру үшін қызмет ететін үлгі

B) физикалық құбылыс

C) молекулалық орбиталдардың түзілу процесі

D) орбиталдардың кванттық санының өзгеруі

E) зарядтың кемуі

*****


15.Егер орталық атом sр2 гибрид күйінде болса молекуланың кеңістіктегі кұрылысы қандай болу мүмкін

A) тетраэдр немесе октаэдр

B) тең жақты немесе тең қабырғалы үшбұрыш

C) тетраэдр немесе үшбұрышты дөңес пирамида

D) квадрат

E) үшбұрышты дөңес пирамида

*****

16.ВҒ4- ионындағы ҒВҒ валенттік бұрыш неге теңA) 120°

B) 109°28'

C) 90°

D) ВҒ3 молекуласындағы валенттік бұрышқа теңE) 105°

*****


17.Бір мезгілде иондық және коваленттік байланыстары болатын қосылыстың формуласын табыңдар

A) Н23

B) [Си(ОН) ]2СО3

C) КNO3

D) [Аg(NН3) 2]ОН

E) СO2

*****

18.Су молекуласындағы оттегі атомы ... күйде болады.A) sр3 - будандық

B) s2р - будандық

C) sp - будандық

D) будандық емес

E) аралас

*****


19.Барлық байланыстары ковалентті болып келетін молекулалар жұбын таңдап алыңдар

A) NaС1, НС1

B) СO2, РbO2

C) СН3С1, СН3Na

D) SO2, NO2

E) NaС1, NO2*****

20.Аммиак молекуласындағы азот атомында ... болады

A) екі sр будандық орбиталь және будандаспаған 2р орбиталь

B) үш sр2 будандық орбиталь және будандаспаған бір 2р орбиталь

C) төрт sр3 будандасқан орбиталь

D) үш sр3 будандық орбиталь және будандаспаған бір 2р орбиталь

E) будандаспаған бір 1s2 және 3р орбиталь

*****


21.Атомдары қысқаша электрондық конфигурацияда 3s1 Зр0 және 3s2 р5 болатын

элементтерден түзілетін заттың кристалдық торының типін нұсқаңдар

A) атомдық

B) иондық

C) молекулалық

D) атомды – иондық

E) донор-акцепторлық

*****


22. Қалыпты жағдайда атомы иондық және металдық байланыстар түзетін элементтің таңбасын нүсқаңдар.

A) Н


B) К

C) Cl


D) S

E) О


*****

23.Валенттілік байланыстар әдісі бойынша кешен түзуші мен лиганд арасында болады:

A) коваленттік полюсті байланыс

B) Иондық байланыс

C) коваленттік полюссіз байланыстар

D) семиполярлы байланыстар

E) донор-акцепторлық байланыстар

*****


24.Кешендік қосылыстардың магниттік қасиеттері немен түсіндіріледі

A) орбиталдардың будандасуымен

B) кешен түзушінің ядро заряды артуымен

C) орбиталдардың толуымен

D) коваленттік байланыстың түзілуімен

E) иондық байланыстың түзілуімен

*****

25.Циклоалкан молекуласындағы көміртек атомдарының гибридтенуі қандай боладыA) sр

B) sр2

C) sр3

D) гибридтену болмайды

E) sрd

*****


26.Пропан молекуласындағы σ және π- байланыстың қатынасы

A) 1:1


B) 2:1

C) 3:1


D) 6:1

E) 1:3


*****

27.Ван-дер-Ваальстік әрекеттесуді тудыратын күш түрін көрсетіңіз

A) диполді-қос өрісті және бағытталушы әрекеттесу

B) жәй индукциялық әрекеттесу

C) тек дисперсиялық әрекеттесу

D) бағытталу, индукциялық және дисперсиялық әрекеттесу

E) тек қана бағытталушы әрекеттесу

*****


28.Электрлік өрісіндегі полярлы молекуланың полюстенуі қандай шамалардан құралады

A) электрондық

B) атомдык

C) атомдық, электрондық және бағыттық

D) бағыттық

E) атомдық және электрондық

*****

29.Электрлік өрісіндегі полюссіз молекуланың полюстенуі қандай шамалардан кұраладыA) атомдық және электрондық

B) бағыттык және атомдық

C) электрондық және бағыттық

D) бағыттық

E) атомдық,

*****


30.Молекуланың атомдық және электрондық полюстенуі температураға қандай тәуелділікте өзгереді

A) төмендейді

B) тұрақты қалады

C) өседі


D) максимум арқылы өтеді

E) минимум арқылы өтеді

*****

31.Қаныққан көмірсутектерге көміртегі атомының қандай гибридтенуі тәнA) sр

B) sp2

C) sр3

D) s-s


E) р-р

*****


32.Заттың агрегаттық күйі немен анықталады

A) молекула аралық өлшем өзгермеуімен

B) молекула аралық әрекеттесу жоқ болғанда

C) зарядталған және бейтарап молекулалардың әрекеттесуімен

D) молекула аралық әрекеттесу күші мен молекула аралық өлшемнің өзгеруімен

E) бейтарап молекулалардың әрекеттесуімен

*****

33.Алкандарға қандай химиялық байланыс тәнA) қос

B) үш


C) екі қос

D) σ – байланыс

E) семиполярлық

*****


34.Сұйықтық тұтқырлығы немен байланысты туындайды

A) молекула қозғалғыштығын шектейтін молекула аралық әрекеттесуден

B) беттік энергияның артуымен

C) беттік энергияның азаюымен

D) молекула қозғалысын шектейтін молекула аралық өлшеммен

E) әр түрлі себептерден

*****

35.Этилен молекуласында байланыс түзуге қандай бөлшектер қатысадыA) гибридтелген р электрондар

B) бір р және екі s электрондар

C) sр2 -гибридтелген электрон бұлттары

D) екі s электрон

E) s электрондар

*****


36.Көміртек (II) оксидінде қанша байланыс бар

A) 1


B) 2

C) З


D) 5

E) 4


*****

37.Көміртек (IV) оксидінің кристалл торы қандай

A) иондық

B) атомдық

C) зарядтық

D) электрондық

E) молекулалық

*****


38.Қай элементтің атомы электрон беріп оң зарядты ионға айналады

A) S


B) Nа

C) О


D) С

E) Вг


*****

39.Қай элементтің атомы электрон қосып алып, теріс зарядты ионға айналады

A) СІ

B) Na


C) МВ

D) ВгО


E) КН

*****


40.Иондық байланысты зат

A) SO2

B) КСІ

C) СаҒ2D) Н2O

E) Н2

*****

41.Алкендер алкандарға қарағанда реакцияға жеңіл түседі, себебі ....барA) молекуласында π байланыс

B) молекуласында σ байланыс

C) реакцияға түсу үшін көп энергия қажет ететін байланыс

D) реакцияның басталуы үшін көп энергия қажеттігі

E) полюстілігі

*****


42.Полюсті коваленттік байланысты зат

A) SO2

B) NаСІ

C) O2

D) НСІ

E) Н2*****

43.Полюссіз коваленттік байланысы бар зат

A) NаВг

B) NaОН


C) Н2

D) НСІ


E) н2о

*****


44.Ионды кристалл тобы бар зат

A) СаСІ2

B) СsҒ

C) НСІ


D) NaСІ

E) н2*****

45.Молекулалық кристалл торы бар зат

A) КСІ

B) СаСІ2C) н2о

D) СІ2

E) н2*****

46.ВБ бойынша химиялық байланыстың өлшемі не

A) жалқы электрондар саны

B) бір атомдағы электрондар саны

C) бір атомдағы жұптасқан орбиталдар саны

D) екі атом арасындағы ортақ қос электрондар саны

E) ядро арасындағы электрондар саны

*****


47.σ- Және π- байланыстарының айырмашылығын көрсетіңіз

A) σ -байланыс атомдық орбиталдардың ядролар орталығысы арқылы бүркелуімен

түзіледі, ал π-байланыс ядролардың симметрия өсінен тыс қаптасады.

B) σ-байланыс жұптаспаған электрондардың бүркелуі кезінде түзіледі, ал π-байланыс

жұптаспаған электрондарға тәуелді емес

C) π -байланыстан өзгешелігі σ-байланыс делокализацияланған

D) σ -байланыстың π -байланыстан өзгешелігі болмайды.

E) σ –байланыстың энергиясы төмен

*****

48.Донордың акцептордан айырмашылығы недеA) донордың бос орбиталь болады

B) донорда байланысқа түзуге қатыспайтын тақ электрон болады

C) донорда акцептордың бос орбиталымен әрекеттесе алатын электрон жұбы болады

D) иондар ғана донор бола алады

E) акцептордың бос орбиталі болады

*****


49.Н2О молекуласының байланыс типін көрсетіңіз

A) s-s


B) s-p2

C) d-s


D) p-p

E) s-р


*****

50.NН3 молекуласындағы байланыс типін көрсетіңіз

A) s-р

B) s-р3C) s-р2

D) d-s


E) р-s2

*****


51.НgСl2 молекуласының гибридтену типін көрсетіңіз

A) sр3

B) sр2

C) sр


D) dр2

E) dр


*****

52.Қай молекулада иондық байланыс көрсетілген

A) NH3

B) Вг2

C) N2

D) ВаСІ2

E) Вг2

*****


53.КВг, СаСІ2, Вг, Си, SnСІ2 қосылыстарының қасиеттерін салыстырмалы түрде қарастырып және кай қосылысқа коваленттік байланыс тән екендігін көрсетіңіз

A) Вг2

B) КВг

C) СаСІ2

D) Си

E) SnСІ2*****

54.Қос байланыстың анықтамасын табыңыз

A) коваленттік байланыс - екі орталығы болатын байланыс

B) екі байланыстырмайтын электрон жұптарынан түзілетін байланыс

C) бір байланыстыратын және байланыстырмайтын электрон жұбы түзетін байланыс

D) екі ядроны байланыстыруға екі электрон жұбы қатысатын байланыс

E) атомның басқа атомдармен қосылуы

*****


55.Валенттілік ұғымының анықтамасын көрсетіңіз

A) атомның басқа атомдармен қосылу қабілеттілігі

B) белгілі электрон сандарын басқа атомдарға беру қабілеттілігі

C) басқа атомның белгілі электрон сандарын қосып алуы

D) химиялық байланыс өлшемі

E) атомның басқа атомдармен қосылуға қабілеттіксіздігі

*****

56.Ковалентті байланыстың негізгі түйіні недеA) жалқы электрондардың өзара тебісуі бойынша түзілетін байланыс

B) атомдық орбиталдардың бүркелуі нәтижесінде екі жалқы электронның жұптасуы

C) донордың және акцептордың атомдык орбиталдарының бүркесуі

D) әр аттас зарядтардың электростатикалық тартылысы

E) әр аттас зарядтардың электростатикалық тебілуі

*****


57.Ковалентті байланыстың қасиетін анықтайтын негізгі параметрлерді көрсетіңіз

A) байланыстыратын электрон жұбынан тебілу қабілеті

B) байланыстырмайтын электрон жұбынан тарту қабілеті

C) бағыттылығы, қанымдылығы, полярлануы

D) жоғары беріктігі

E) полярлылығы

*****

58.Ковалентті байланыстың қанымдылығының себебі недеA) жалқы электрондар санымен және Паули принципімен анықталады

B) атомдық орбиталдардың санымен анықталады

C) бос атомдық орбиталдардың болуымен анықталады

D) жұпталған электрондардың болуымен анықталады

E) резонанс әсерінен

*****


59.Ковалентті байланыстың полярлығы туралы түсінік

A) атомның электрон бұлтының деформациясы

B) байланыстырмайтын электрон әсерінен атомның электрон бұлтының деформациясы

C) атомдық орбиталдардың гибридтенуі

D) электртерістігі жоғары атомға қарай ортақ электрон жұбының ығысуы

E) атомның ядросының деформациясы

*****

60.σ-Байланыстың түзілу себебіA) байланыстың орталығы бойынша атомдық орбиталдардың қаптасуы

B) екі s-электрондардың байланысуы

C) екі р- электрондар жұбы түзілуі

D) s-электрондар жұбымен және бір бос орбиталмен түзілетін байланыс

E) тақ электрондардың тебілуі

*****


61.Молекулалары өзара сутектік байланыс түзетін затты атаңдар

A) су


B) сутек

C) этан


D) күкіртті сутек

E) оттегі

*****

62.ВеСl2 (валенттік бұрышы 180º) молекуласындағы орталық атомның орбиталдарыныңгибридтенуін көрсетіңіз

A) sр3

B) sр

C) sр2D) dsр2

E) dр2*****

63.ВҒ3 (валенттік бұрышы 120°) молекуласындағы орталық атомның орбитальдарының

гибридтенуін көрсетіңіз

A) d3s

B) sр3

C) sр2

D) sр

E) ds


*****

64.SlН2 (валенттік бұрышы 109°) молекуласындағы орталық атомның орбиталдарының

гибридтенуін көрсетіңіз

A) sр


B) sр2

C) sр3

D) dsр2

E) dр2

*****

65.SҒб молекуласындағы орталық атомның орбиталдарының гибридтенуін көрсетіңізA) sр3

B) sр2

C) d3s

D) d 2

E) d 23

*****


66.Атомдық орбиталдардың гибридтенуі дегеніміз не

A) байланыстырмайтын электрон жұбының әсерінен атомдық орбиталдардың

деформациялануы

B) электр терістігі жоғары атомға қарай атомдық орбитальдардың ығысуы

C) әртүрлі атомдық орбиталдары бар атомда, басқа атоммен химиялық байланыс түзуі үшін тиімді жаңа аралас орбиталдардың пайда болуы

D) атомдық орбиталдардың қаптасуы

E) атомдық орбиталдардың тебілуі

*****


67.Донорлы-акцепторлы байланыс туралы түсініктің дұрыс тұжырымдамасын көрсетіңіз

A) байланыстыратын электрондардың екі жұбымен түзілетін байланыс

B) байланыстыратын және байланыстырмайтын электрон жүптарымен түзілетін

байланыс


C) әр аттас атомдардың электростатикалық тартылыс есебінен түзілетін байланыс

D) бір атомның байланыстырмайтын электрон жұбы екінші атомның бос орбиталімен бүркелуі арқылы түзілетін байланыс.

E) байланыстырмайтын электрондардың екі жұбымен түзілетін байланыс

*****


68. NН3РН3АsН3SbН3 қатарындағы валенттік бұрыштың кему себебін түсіндіріңіз

(107°) (93°) (92°) (91°)

A) N→Sb қатарында металдық қасиет артады

B) көрсетілген қатарда атомдардың электртерістігі кемиді

C) көрсетілген қатарда атомдардың электртерістігі артады

D) электртерістік кемиді, байланыспаған электрондық жұптардың тебісу әрекеті валенттік бүрышты кішірейтеді

E) электрондық жұптардың тартылуы валенттік бүрышты кішірейтеді

*****


69.Н2 молекуласының түзілуінің кванттық-химиялық есептеулерін алғаш кім жүргізді

A) Полинг

B) Гайтлер және Лондон

C) Планк

D) Малликен

E) Ленгмюр

*****

70. Валенттік байланыс теориясының дұрыс анықтамасын көрсетіңізA) химиялық байланыс атомдардың электростатикалық тартылысынан түзіледі

B) ВБ бойынша химиялық байланыс донор және акцептор атомдардың тартылысы

нәтижесінде түзіледі.

C) химиялық байланыс табиғаты гравитациялық болып табылады, атом массасы неғұрлым көп болса, соғұрлым байланыс берік болады

D) химиялық байланыс жеке атомдардың жалқы электрондарының бірігуі себебінен түзіледі

E) химиялық байланыс жеке атомдардың жұп электрондарының бірігуінен түзіледі

*****

71.ВБ кемшіліктерін көрсетіңізA) ВБ парамагниттілікті, тақ санды электронды молекулалардың болуын, молекулалардың поюстігін, металдардағы байланысты түсіндірмейді

B) Н2 молекуласының түзілуін өте дәл түсіндірмейді

C) гибридтену теориясына сәйкес келмейді

D) ВБ валентілік туралы түсінік шықпайды

E) кемшілігі жоқ

*****


72. МО теориясының ВБ негізгі айырмашылығын көрсетіңіз

A) МО ортақ электрон жұбын түзу жағдайынан шығады, айырмашылығы жоқ

B) ВБ бойынша электрондар екі ядро өрісінде қозғалады

C) МО бойынша химиялық байланыстың екі орталығы бар

D) МО бойынша химиялық байланыс екі ядроның ортасында делокалданған

E) химиялық байланыстың бірнешеі орталығы бар

*****

73.Молекулалық орбиталдарды электрондармен толтыру принциптерін көрсетіңізA) Паули принципі, mіп энергия және Хунд ережесі қолданылады

B) n АО-дан n/2 МО түзіледі

C) жоғары энергиялы атомдық орбиталдар толтырылады

D) МО толтыру кезінде Клечковский ережесі қолданылмайды

E) Паули принципі және Хунд ережесі қолданылмайды

*****


74.Қандай молекулалық орбиталдар болады

A) тек қана байланыстырушы орбиталдар

B) тек қана босаңқы орбиталдар

C) байланыстыратын және босатушы орбиталдар

D) жұптаушы орбиталдар

E) жалқы орбитальдар

*****

75. МО теориясы бойынша магниттік қасиет қалай түсіндіріледіA) молекулада жалқы электрондардың болуымен

B) молекулада жұптасқан электрондардың болуымен

C) МО түзу кезінде ядроаралық электрон тығыздығының артуымен

D) МО түзу кезінде атомдардың арасындағы электрон тығыздығының кемуімен

E) атомдағы жұп электрондар санымен

*****


76. Мына қатарда NaҒ, МgҒ2, АІҒ3, SlҒ4, РҒ5, SҒб, Ғ2 химиялық байланыстың қалай өзгеретінін көрсетіңіз

A) коваленттік → иондық → полярлық

B) иондық → иондық-коваленттік → коваленттік

C) иондық → полярлық → коваленттік → полярлық-коваленттік

D) бәрі коваленттік

E) барлығы иондық

*****

77.Мына иондар мен молекулалардың ішінен донор болатын электрондық жұпты белгілеңізA) Н+

B) СІ2

C) Ғ-

D) NH3

E) F2

*****


78. Мына иондар мен молекулалардың ішінен акцептор болатын электрондық жұпты белгілеңіз

A) ВҒ3

B) Н2

C) Ғ2

D) СІ2

E) HCl


*****

79.Тотығу дәрежесі туралы түсінік

A) атомдардың әрекеттесуі процесінде қосып алған электрондар саны

B) атомдағы жұптаспаған электрондар саны

C) атомдағы жұптасқан электрондар саны

D) молекуладағы элементтің формалды заряды

E) атом заряды

*****


80.Н2O → Н2S → Н2Sе → Н2Те қатарында байланыстың полярлығы қалай өзгереді

A) кемиді

B) жоғарылайды

C) өзгермейді

D) Н2Sе дейін аздап өсіп, сосын кемиді

E) өзгермейді

*****

81.Сутектік байланыс ұғымына анықтама беріңізA) жоғары электртерістікті атомдармен байланысып тұрған сутек атомдары бар

молекулалар арасындағы тартылыс күші

B) полюсті молекулалардың әрекеттесуі бойынша болатын байланыс

C) полюсті және полюссіз молекулалардың әрекеттесуімен болған байланыс

D) дисперсті күштер әсері арқылы болатын байланыс

E) ориентациялық күштер әсерінен болатын байланыс

*****

82.Ван-дер-Ваальстік күштерге анықтама беріңізA) полюсті және полюссіз молекулалар арасындағы әсер етуші күштер

B) екі полюсті молекула арасындағы әсер етуші күштер

C) екі ковалентті молекула арасындагы әсер етуші күштер

D) Ван-дер-Ваальс күштеріне негізгі үлесті диполь-диполдік әрекеттесу тигізеді

E) кез-келген молекулалар арасындағы молекула аралық әрекеттесу

*****


83.Мына заттардың ВаСІ2, Н2, НҒ қайнау температурасының төмендеуіне байланысты орналасуын көрсетіңіз

A) Н2 > НҒ > ВаСІ2

B) НҒ = ВаСІ2 > Н2

C) Н2 > ВаСІ2 > НҒ

D) ВаСІ2 > НҒ > Н2

E) ВаСІ2 > Н2> НҒ

*****

84.Молекулалық орбиталдың анықтамасын көрсетіңізA) МО - электрондардың молекуладағы рұқсат етілген күйі

B) МО - екі электрон жұптарымен анықталатын орбиталь

C) МО - қозған атомдық орбиталь

D) МО – кәдімгі атомдық орбиталь сияқты

E) қозған атомдар

*****


85.«Байланыс реті» түсінігінің анықтамасын беріңіз

A) байланыстырғыш атомдық орбиталдардың қосындысы

B) байланыстырғыш атомдық орбиталдардың айырымы

C) байланыстырғыш электрон мен босаңқы электрон жұптары сан айырмасы

D) байланыстырғыш және босаңқы орбиталдардағы жалпы электрондар қосындысы

E) байланыстырмайтын орбитальдағы электрон саны

*****

86.Қандай химиялық байланыс ең мықтыA) иондық

B) коваленттік

C) полюсті

D) сутектік

E) дисперстік

*****


87.Затты суда еріткенде қандай химиялық байланыс иондарға ыдырайды

A) металдық

B) коваленттік полюссіз

C) коваленттік полюсті

D) иондық

E) сутектік

*****

88.Су молекуласының байланыс түрін анықтаңдарA) s-р

B) s-р3

C) d3

D) p3

E) р-р

*****


89.Байланыстырғыш молекулалық орбиталдардың босаңқы молекулалық орбиталдардан айырмашылығын көрсетіңіз

A) АО бүркелуі бойынша

B) байланыс энергиясы бойынша

C) гибридтену типіне байланысты

D) электрондардың жұп саны бойынша

E) айырмасы жоқ

*****

90.Байланыстырғыштық МО-ға анықтама беріңіA) электрон тығыздығы ядролар арасындағы аймақта болатын орбиталь

B) электрон тығыздығы байланысқан атомдар шегінде болатын орбиталь

C) байланыстырмайтын электрондар орналасатын орбиталь

D) бір атомдық орбиталдар мәніне тең орбиталь

E) резонанстық орбиталь

*****


91.N2 молекуласындағы π-байланыстың санын көрсетіңіз

A) бір


B) үш

C) екі


D) бес

E) ноль


*****

92. sр - Гибридтену кезіндегі валенттік бұрышты көрсетіңіз

A) 90°

B) 120°C) 109°

D) 210°


E) 180°

*****


93.Диполдік моменті үлкен молекуланы көрсетіңіз

A) СS2

B) NНз

C) Ғ2D) Н2O

E) Н2

*****

94.O2 молекуласындағы байланыс ретін табыңызA) І

B) З


C) 2

D) 0


E) 4

*****


95.Парамагнетизм ұғымына анақтама беріңіз

A) заттың бір немесе бірнеше жұптаспаған электрондары болуына байланысты магнит

өрісіне тартылу қасиеті

B) заттың магнит өрісінен тебісу қасиеті

C) заттың байланыстырмайтын екі электрон жұбы болатын қасиеті

D) заттың магниттік күшінің өзгеруіне әсер ететін қасиет

E) зат құрылысының өзгешелігі

*****


96.Электртерістік шамасы бірдей элементтер атомдарының арасында химиялық байланыстың қандай түрі пайда болады

A) донорлық

B) таза иондық

C) координациялық

D) сутектік

E) таза коваленттік

*****

97.Әртүрлі электртерістік шамалары бар элементтер атомдарының арасында химиялық байланыстың қандай түрі болуы мүмкінA) таза иондық

B) металдық

C) коваленттік үлесі бар иондық немесе иондық үлесі бар полюсті

D) молекулаларының сутектік байланысы

E) молекулааралық

*****


98.Электртерістік шамалары бір-бірінен алшақ жатқан элементтер атомдарының арасындағы химиялық байланысты қалай атайды

A) иондық

B) полюсті

C) сутектік

D) металдық

E) коваленттік

*****

99.Химиялық байланысқан атомдардың электртерістік шамалары (ЭТ) негізінде қандай заттың химиялық байланысының полюстілігі жоғары боладыA) CH, ЭТ(Н) = 2,1; ЭТ(C) = 2,0

B) H2S, ЭТ(Н) = 2,1; ЭТ(S) = 2,5

C) H2Se ЭТ(Н) = 2,1; ЭТ(Se) = 2,4

D) HBr, ЭТ(Н) = 2,1; ЭТ(Br) = 2,6

E) HCl, ЭТ(Н) = 2,1; ЭТ(Cl) = 2,8

*****


100.Полюсты ковалентті байланысы бар қосылысты атаңдар

A) F2

B) H2

C) O2D) HCl

E) KCl


*****

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...