«Электролиттік диссоциациялану» тақырыбына тест тапсырмалары А

Loading...


Дата08.04.2020
өлшемі186.5 Kb.
«Электролиттік диссоциациялану» тақырыбына тест тапсырмалары

А

1.Зат ерітінділерінің қандай жұптары реакцияға түседі?

А. КСl және Na2SO4;

Ә. Cucl2 және NaOH;

Б. HCl және K2SO4;

В. МgCl2 және KNO3;

2. Аллюминий нитраты ерітіндісінің ортасы қандай?

А. Сілтілік;

Ә. Бейтарап;

Б. Қышқылдық;

3. Ион алмасу реакцияларына қандай реакция теңдеулер жатады?

А. NH3 + H2O→ NH4OH;

Ә. KOH + HCl →KCl + H2O;

Б. Zn + SnCl2 → ZnCl + Sn;

В. СаO + H2O → Ca(OH)2.

4. Іс жүзінде қандай реакция аяғына дейін жүреді?

А. Na2SO4 + KCl →....;

Ә. Cr(NO3)2 + Na 2SO4.....;

Б. NaNO3 + KOH→ .....;

В. H2SO4+ BaCl2......;

5. Бір моль натрий фосфатын Na3PO4 суда еріткенде тұз толық диссоциацияланса, неше моль натрий ионы түзіледі?

А. 1; Ә. 2; Б. 3 В. 4.

6. Қандай заттың судағы ерітіндісі сілтілік орта көрсетеді?

А. NaCl;


Ә.HCl;

Б. Na2CO3;

В. NH4Cl.

7. Қышқыл ерітінді алу үшін суда қандай затты еріту қажет?

А. Na2SO4;

Ә. Na2HPO4;

Б. NH4Cl;

В. Na2SO4;

8. Негіздік орта жасау үшін, суға қандай затты қосу керек?

А. Nа2CO3;

Ә. NaCl;

Б. AlCl3;

В. HCl;

9. Қандай затты суда еріткенде әлсіз сілтілік реакция береді?А. NH3;

Ә. CO2;

Б. SO2;

В. H2S;

10. Қайсысы күшті қышқыл болады?

А. H2CO3;

Ә.H2SO3;

Б. H3PO4;

В. H2SO4;

11. 100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі нешеге тең болады?

А. 40 %

Ә. 60 %


Б. 4 %

В. 6 %


В

1. Әлсіз электролиттік диссоциоциялау дәрежесін қалай көтеруге болады?

А. Ерітіндіні сұйылту;

Ә. Ерітіндіні буландыру;

Б. Ерітіндіні араластыру;

В. Ерітіндінің температурасын көтеру арқылы;

2. Қандай ион жұптары бір мезгілде сулы ерітіндіде бола алады?

А. Са2+ және CO32-;

Ә. Ca2+ және NO3-;

Б. Na+ және SO42-,

В. Ba2+ және SO42-;

3. Қысты күні тайғақ болғанда, мұз басқан жолға NaCl немесе CaCl2 себеді, сонда мұз ериді. Бұл немен түсіндіріледі?

А. Еріткіштен қату температурасы жоғары ерітінді түзіледі;

Ә. Еріткіштен қату температурасы төмен ерітінді түзіледі;

Б.Жылу бөлінеді;

В. Жылу сіңіріледі;

4. AlCl3 + Na2CO3 → реакция нәтижесінде қандай зат түзіледі?

А. Al2(CO3)3;

Ә. Al(OH)3;

Б. Al(OH)Cl2;

В. Al(HCO3)3;

5. Құрамында хлоры бар қышқылдардың ішінде қайсысы күшті?

А. HCIO;

Ә.HClO2;

Б. HClO3;

В.HClO4 ;C

  1. Стақандағы концентрациясы 0,10 моль/л 200 мл ас тұзының ерітіндісі бар. Егер одан 150 мл ерітіндіні құйып алса, стақанда қалған тұздың концентрациясы қандай?

А. 0,20 моль/л;

Ә. 0,10 моль/л;

Б. 0,075 моль/л;

В. 0,25 моль/л;

2. 2 моль 50 мл натрий гидроксиді ерітіндісі 25 мл тұз қышқылы ерітіндісін толығымен бейтараптайды. Сонда тұз қышқылы ерітіндісінің концентрациясы қандай болған?

А. 1 моль/л;

Ә. 2 моль/л,

Б. 3 моль/л;

В. 4 моль/л.

«Оттегі топшасы» тақырыбына тест тапсырмалары

А

1. VI А топтағы элемент атомдары О – S – Se – Te қатарында атом радиусы:А. Кішірейеді;

Ә. Артады;

Б. Өзгермейді;

В. Кішірейеді, содан кейін артады;

2. Қай қосылыста оттегінің тотығу дәрежесі – 1 тең?

А. Na2O;

Ә. KNO3;

Б. H2O2;

В.OF2;

3. Қалыпты жағдайда 50 л оттегінің массасы қандай?

А. 32;

Ә. 71,14;Б. 100;

В. 143.


4. Массасы 16 грамм оттегінен алуға болатын озонның массасы қандай?

А. 12 г;


Ә. 16 г;

Б. 24 г;


В. 32 г.

5. Күкірт қышқылының сұйылтқанда суға қышқылды құяды. Концентрленген H2SO4 –ке су құйып сұйылту неге қауіпті№

А. Өрт болуы мүмкін;

Ә. Судың айырылуы мүмкін;

Б. Улы газ бөлінуі мүмкін;

В. Жылу бөлінуі салдарынан ерітінді шашырауы мүмкін.

6. Күкірт бос күйінде қандай тұрақты молекула түзеді?

А. S2;

Ә. S4;

Б. S6;

В.S8;

В

1 3 моль калий хлораты толық термиялық ыдырағанда неше моль оттегі түзіледі?

А. 6;

В. 9;


Б. 3;

В. 4,5.


2. Көрсетілген заттар термиялық ыдыраған кезде оттегі бөлінеді. Егер осы заттардың әрқайсысының 10 грамм ыдыраса, қайсысынан оттегінің көп мөлшері түзіледі?

А. HgO;


Ә. KClO3;

Б. KMnO4 ;

В. H2O;

3. Массасы 11 г темір сульфиді толық еруі үшін 20% -дық тұз қышқылының неше грамм ерітіндісі қажет?

А. 2,28;

Ә. 4,56;


Б. 9,12;

В. 45,6.


4. 4FeS2 + 11O2→2Fe2O3 + 8SO2 теңдеуі бойынша 64 грамм SO2 алу үшін неше моль FeS2 қажет?

А. 0,4;


Ә. 0,5;

Б. 3,2;


В. 6,0.

5. H2O – H2SO – H2Se – H2Te қатарында қышқылдық қасиет қалай өзгереді?

А. Азаяды;

Ә. Артады;

Б. Өзгермейді;

В. Азаяды, содан кейін артады.

6. Мыспен концентрленген күкірт қышқылын қыздырып әрекеттестіргенде қандай заттар түзіледі?

А. CuSO4 + H2;

Ә. CuO + H2SO4;

Б. CuSO4 + H2O;

В. CuO + H2S.

С

1 Ауа қатысыныыз тигельді 0,64 грамм күкірт пен 1,97 грамм алтынның қоспасын қыздырып, содан соң суытты. Сонда тигельді не қылды?

А. Таза алтын сульфиді;

Ә. Алтын сульфидінің күкіртпен қоспасы;

Б. Алтын сульфидінің алтынмен қоспасы;

В. Күкірт пен алтын қоспасы.

2. Концентрленген H2SO4 мырышпен реакцияға түскенде күкірт (IV) оксидіне дейін тотықсызданады. Құрамында 245 грамм күкірт қышқылы бар концентрленген ерітінді мырышпен толық әрекеттескенде неше грамм күкірт (IV) оксиді түзіледі?

А. 64,0;


Ә. 80,0;

Б. 128;


В. 160.

3. Көлемі 1,5 литр жабық ыдыста күкіртсутегі мен артық мөлшердегі оттегінің қоспасы бар (қ.ж). Қоспаны жағып, реакция соңынан түзілген заттрады 49,2 см3 суда ерітіп, 1,64% - дық қышқыл ерітіндісін алды. Бастапқы қоспа құрамында не болған?

А. 0,34 л H2S және 1,16 л O2;

Ә. 0,60 л H2S және 0,90 л O2;

Б. 0,44 л H2S және 1,06 л O2;

В. 0,22 л H2S және 1,28 л O2;

4. Темір мен күкірт қоспасынн қыздырғаннан соң түзілген өнім тұз қышқылында толығымен еріп, қалыпты жағдайда 4,48 л газ бөлінеді. Газ түріндегі қорғасын (II) нитраты ерітіндісі арқылы өткізгенде 23,9 грамм тұңба түзіледі. Қоспаның бастапқы құрамы қандай болған?

А. 11,2 г Fe, 3,2 г S;

Ә. 5,6 г Fe, 3,2 г S;

Б. 2,8 г Fe , 1,6 г S;

B. 11,2 г Fe , 6,4 г S;

«Азот топшасы» тақырыбына тест тапсырмалары

1.VA топтағы элемент атомдарының сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрондық конфигурациясының жалпы формуласы қандай?

А. 5s2 5p3;

Ә. 5s1 5p4;

Б. 5s3 5p2;

В. 5s0 5p3;

2. Массасы 1,7 грамм аммиактан 5 грамм аммоний хлориді алынғандығы белгілі болса, тұздың шығымы қандай?

А. 5,35%;

Ә. 9,3%;

Б. 53,5%;

В. 93%.

3. Азот атомының электрондық конфигурациясы қандай?А. N ∙ ;

Ә. N : ;


Б. ∙ N : ;

В. : N : .

4. Азот қышқылы қай затпен реакцияға түспейді?

А. Cu;


Ә. Zn;

Б. Pt;


В. Fe.

5. Мыс түйіршіктері мен концентрлі азот қышқылының әректесуі нәтижесінде қандай газ түзіледі?

А. NO2;

Ә. NO;


Б. N2O;

В. NH3B

1 VA топтың элементтерінің реттік нөмерінің өсу реті бойынша Э2O3 – тің қасиеті қалай өзгереді?

А. Қышқылдық оксидтен негіздік оксидке;

Ә. Негіздік оксидтен қышқылдық оксидке;

Б. Өзгермейді;

В. Тек қышқылдық оксид түзеді.

2. Азот қандай қосылыста теріс тотығу дәрежесін көрсетеді:

А. N2O ;

Ә. NO;

Б. NO2;

В. Na3N.

3. NH3 – PH3 – AsH3 – SbH3 – BiH3 қатарында сутекті қосылыстарының тұрақтылығы:

А. Артады;

Ә. Кемиді;

Б. Өзгермейді;

В. Кемиді, содан соң артады.

4. Қандай қосылыста азоттың массалық үлесі көп?

А. NaNO3;Ә. NH4NO3 ;

Б. N2O3,

В. N2O5

5. Қандай зат термиялық ыдырағанда бос металл бөлінеді?

А. KNO3;

Ә. Mg(NO3)2;

Б.Pb(NO3)2;

В.AgNO3

6. Нитриттер тотығу-тотықсыздану реакциясында қандай қасиет көрсетеді?

А. Тек тотықсыздандырғыш;

Ә. Тек тотықтырғыш;

Б. Әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш;

В. Тотығу-тотықсыздандыру қасиет көрсете алмайды.

7. Құрамынды азоты ең көп минералды тыңайтқыш?

А. Натрий селитрасы NaNO3;

Ә. Калий селитрасы KNO3;

Б. Аммоний селитрасы NH4NO3;

В. Карбамид CO(NH2)2.

8. Азот қышқылын қоңыр шыныдан жасалған ыдыстарды сақтайды, себебі күн сәулесінде ыдырап мынадай заттар түзіледі?

А. NH3 және O2;

Ә. NO және NO2;

Б. NO2 және O2;

В. NO2 және N2O;

С

1. 15 л сутегі мен 15 л азоттан тұратын қоспа жоғары қысымда және жоғары температурада катализатор арқылы өткізілді. Егер негізі өнім шығымы 50 % болса, реакция жүргеннен кейін реакциялық ортада қандай газдар және қандай көлемдік қатынаста болады?

А. 10 л NH3 , 10 л N2;

Ә. 5 л NH3, 12,5 л N2, 7,5 л H2;

Б. 5 л NH3, 5 л N2, 7,5 л H2.

В. 30 л NH3.

2. 3Cu0 + 8H+ + 2 NO3→3Cu2+ + 2NO + 4H2O реакцияда не тотығады?

А. NO;


Ә. NO3;

Б. H+;

В. Cu0

3. 9.8%- дық 250 грамм фосфор қышқылыны ерітіндісінде 14,2 грамм фосфор (V) оксиді ерітілді. Түзілген ерітіндідегі фосфор қышқылының массалық үлесі қандай?

А. 5,4 %;

Ә. 14,7 %;

Б. 16,7 %;

В. 17,6 %

4. 32 л сутегі мен 10 л азот қалыпты жағдайда әрекеттестірілгенде шығатын өнім шығымы 10% болса, аммиактың қандай көлемі түзіледі?

А. 2 л;


Ә. 10 л;

Б. 20 л;

В. 32 л.

«Көміртегі топшасы» тақырыбындағы тест тапсырмалары

1. ІV А топтағы элемент атомдарының сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрондық конфигурациясының жалпы формуласы қандай?

А. ns2np2 ;

Ә. ns1np3;

Б. ns0np4;

В. ns3np1 ;

2. Кәдімгі шыны құрамында қандай заттар кіреді?

А.Na2O, SiO2 ;

Ә. Na2O, CaO, SiO2 ;

Б. K2O, CaO, SiO2;

В. Na2O, CaO,SiO, B2O3, Al2O3;

3. Металл карбонатын қышқылмен өңдегенде не түзіледі?

А. С (қ);

Ә. О2 (г);

Б.СО (г) ;

В. СО2 (г);

4. Қалыпты жағдайда 44,8 л көмірқышқыл газын алу үшін кальций карбонатының қандай массасы қажет?

А.200 г;


Ә.150 г ;

Б. 100 г;

В. 50 г ;

5. Цемент құрамына кіретін негізгі компоненттер қайсы?

А.Ca(OH)2, SiO2,H2O ;

Ә.CaSO4, SiO2, H2O;

Б.CaO, SiO2, Al2O3;

В. MgCl2, MgO;

6. Ауада көмірсутегі (СnHm) толық жанғанда не түзіледі?

А. СО және Н2;

Ә.СО2 және Н2;

Б. СО және Н2О;

В. СО2 және Н2О;

7. Қандай зат құрғақ мұз деп аталады?

А. Н2О;

Ә. қатты СО2;

Б. СО2;

В. Н2СО3;В

1. С – Si – Ge – Sn – Pb қатарында элементтердің бейметалдық қасиеті:

А. артады;

Ә. әлсірейді;

Б. өзгермейді,

В. артады, содан кейін әлсірейді;

2. Кипп аппаратында мәрмәрдан көмірқышқыл газын алу үшін қандай затты қолдануға болмайды?

А. сұйылтылған НCl;

Ә. сұйылтылған H2SO4;

Б. сұйылтылған HNO3;

В. сірке қышқылы ;

3. Оптикалық линзалар мен әшекейлі хрустальдар жасауға арналған шыныны алу үшін, кәдімгі шыны шихтасының құрамындағы СаО орнын қандай затпен алмастырған?

А. СоО;

Ә. В2О3;Б. Мо2О3;

В. РbO.


4. Сілті ерітіндісінде кремний қуаты ериді. Сонда тотықтырғыш рөлін қайсысы атқарады?

А.Na+ ;

Ә. H2O;

Б. Si;


В. OH- ;

5. Кәдімгі өрт сөндіргіш – құрамында көбіктендіргіш қоспасы бар концентрлі натрий гидрокарбонатының ерітіндісімен толтырылығын, болаттан жасалған балоннан тұрады. Өрт сөндірген кезде баллонды төңкереді, сонда болат баллонның жоғарғы бөлігінде орналасқан шыны ампула шағылып, реакция жүреді. Шыны ампула қандай затпен толтырылған?

А. КОН конц;

Ә. H2SO4 конц ;

Б. Ca(OH) конц;

В. HCl конц;

6. Массасы 10,6 г натрий карбонатын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде, қалыпты жағдайда түзілген көмірқышқыл газының көлемі қандай?

А. 2,24 л ;

Ә. 22,4 л ;

Б. 4,48 л ;

В. 44,8 л ;

7. Мына тұздардың қайсысының ерітіндісінің ортасы негіздік?

А. Na2SiO ;

Ә. NaCl;


Б. Na2SO4;

В. LiAlCl4;C

1.Қай карбидтің сумен әрекеттесу нәтижесінде метан бөлінеді?

А. СаС2;

Ә.ВаС2

Б.Al4C3;

В.Ag2C2;

2. Көмірқышқыл газы молекуласындағы химиялық байланыс түзілуінің электрондық формуласы қандай сызбанұсқа нақты бейнелейді?

А. О :: С :: О;

Ә. О :: С : О : ;

Б. ∙ О : С : О ∙ .

В. ∙ О : С ::: О : .

3. Бір кен орнынан құрамы мынадай көмір өндіріледі (%): С – 82,2; Н – 4,6; S – 1,0; O – 4,0; N – 1,2; H2O – 1,0; күл – 6,0. Осындай көмірдің 1 кг жануы үшін ауаның қандай көлемі (м3) қажет?

А. 1,5;

Ә. 1,7;


Б. 7,5;

В. 8,5


«Кальций және оның қосылыстары» тақырыбына тест тапсырмалары

1.Сөндірілген ізбестің формуласын көрсетіңдер.

А.Са(ОН)2 ;

Ә. СаСО3;

Б. СаО;


В. Са(НСО3)2.

2. Соданың ерітіндісі мына заттардың қайсысымен әрекеттескенде тұнба түзіледі?

А. NH4Cl ;

Ә. BaCl2;

Б. NaCl ;

В. NaNO3;

3. Карбонаттық кермектілікті мына тұздардың қайсысы туғызады?

А. NaHCO3;

Ә. Ca(HCO3)2;

Б.MgSO4;

В.KNO3;

4. Уақытша кермектілікті қалай жоюға болады?

А. Күйреу ;

Ә. Буландыру;

Б. Қайнату;

В. Сұйылту;

5. Мына қатарда Mg(OH)2 - Ca(OH)2 – Sr(OH)2 – Ba(OH)2 гидроксидтердің негіздік қасиеттері қалай өзгереді?

А. Күшейді;

Ә. Әлсірейді;

Б. Өзгермеген күйде қалады;

В. Периодты түрде өзгереді.

6. мфна иондардың қайсысы ерітіндіде кальций ионымен бірге бола калмайды?

А. NO3 - ;

Ә. PO43 - ;

Б. Cl - ;

В. NO2 - ;В

1.ІІА топша элементтерінің валенттілік электрондарының конфигурациясы қандай?

А. ns2 np0;

Ә. ns1 np1;

Б. ns0 np2;

В. ns1np2;

2. Өндірісте кальцийді қандай әдіспен алады?

А. Кальций қосылыстарын сутекпен тотықсыздандырып;

Ә. Кальций қосылыстарын иіс газымен тотықсыздандырып;

Б. Кальций қосылыстарын алюминиймен тотықсыздандырып;

В. Тұздардың балқымасын электролиздеп;

3. Мына қосылыстардың қайсысында кальций көп?

А. СаО,


Ә. Са(РО4)2;

Б. СаСl2;

В. СаСО3;

4. Егер белгісіз ІІ валентті металдың 3,6 г судан 3,36 л (қ. ж.) сутекті ығыстырып шығарса, ол қай металл болғаны?

А. Mg;

Ә. Ca;


Б. Sr;

В. Ba;


5. Кермек судың 200 л 44,4 г CaCl2 бар. Осы судың 1 литрінде қанша кальций бар?

А. 0,16 г/л;

Ә. 0,24 г/л;

Б. 0,04 г/л;

В. 0,08 г/л;

6. Кальций карбонатының ерітіндісінен артық мөлшерде көмірқышқыл газын өткізгенде түзілетін зат?

А. Ca(OH)2;

Ә. CaO;


Б. Ca(HCO3)2;

В. Ca;


C

1.Массасы 55,2 г 25%-дық калий карбонатының ерітіндісі мен массасы 55,5 г 20%-дық кальций хлоридінің ерітіндісі араластырылды. Түзілген ерітіндідегі заттардың концентрациясын анықтаңдар.

А. 7,14 % КСl;

Ә. 14,28 % КСl;

Б. 21,42 % КСl;

В. 28,61 % КСl;

2. Көлемі 500 л кермек судың кермектілігін жою үшін 0,53 г сода қажет болды. Осы судың 1 л қанша гидрокарбонат бар?

А. 0,81 г/л;

Ә. 1,62 г/л;

Б. 3,24 г/л;

В. 2,26 г/л;

3. Массасы 50 г кальций фосфоридінің кесегі көлемі 229 мл 20%-дық (ρ=1,1 г/мл) тұз қышқылының ерітіндісінде ерітілді. Құймада қанша кальций фосфиді болған?

А. 85 %;

Ә. 83,72 %;

Б. 78 %;

В. 86%;


4. Массасы 500 г ізбес тасын айырғанда 291 г сөндірілмеген ізбес алынды. Ізбес тасының айырылу дәрежесі қандай?

А. 92 %;


Ә. 93 %;

Б. 95 %;


В. 97 %;

«Алюминий және оның қосылыстары» таұқырыбына тест тапсырмалары

1.Алюминийдің валенттік электрондарының конфигурациясы қандай?

А. ns2 np1;

Ә. ns1 np2;

Б. ns0 np3;

В. ns3 np0;

2. Алюминий сульфатының ерітіндісіне соданың ерітіндісін қосқанда не түзіледі?

А.Al2(CO3)3 ;

Ә. Al(OH)3;

Б. AlOHSO4;

В. NaAlO2;

3. Aлюминийді өндірісте қандай жолмен алады?

А. Al2O3 + H2 →;

Ә. Al2O3 + CO →;

Б. Al2O3 + Mg →;

В. Al2O3 тұрақты ток─→;

4. Мына физикалық қасиеттердің қайсысы алюминийге тән?

А. Жартылай өткізгіш;

Ә. Қызғылт-қара түсті;

Б. Электр тогы мен жылуды жақсы өткізеді;

В. Ауыр металл;

5. Мына қатарда Al – Ga – Jn – Te элементтерінің металдық қасиеттері қалай өзгереді?

А. Артады;

Ә. Кемиді;

Б. Өзгермейді;

В. Периодты түрде өзгеріп отырады;

6. Мына реакциялардың қайсысында сутек бөлінеді?

А. Al + H2O →;

Ә. Al + NaOH →;

Б. Al + HNO3 (конц) →;

В.Al + H2SO4 (конц) →.

В

1.Қай тұз толығымен гидролизденеді?

А. Al2(SO4)3;

Ә. AlCl3;

Б. Al(NO3)3;

В. Al2S3;

2. Алюминий электролиз әдісімен өндіргенде алюминий оксидіне – кролит (Na3AlF6) не үшін қосылады?

А. Электр өткізгіштігін арттыру үшін;

Ә. Al2O3-дің еріту үшін;

Б. Al2O3-ніің балқу температурасын төмендету үшін;

В. Электр өткізгіштігін азайту үшін;

3. Мына реакция нәтижесінде қай зат түзіледі Al(OH)3 + 2HCl →?

А. Алюминийдің дигидросохлориді;

Ә. Алюминийдің гидросохлориді;

Б. Алюминийдің тригидросохлориді;

В. Алюминий хлориді;

4. Зат мөлшері 0,2 моль алюминий тұз қышқылымен әрекеттескенде неше моль сутек бөлінеді?

А. 0,2;


Ә. 0,3;

Б. 0,4;


В. ,5,

5. Массасы 5,4 г алюминий темірдің (ІІІ) оксидімен әрекеттескенде неше грамм алюминий оксиді түзіледі?

А. 5,1;

Ә. 20,4;


Б. 10,2;

В. 15,7;


6. Мына реакция нәтижесінде қандай зат түзіледі?

Al(OH)Cl2 + 2NaOH →

А. Al(OH)3;

Ә. Al(OH)2Cl;

Б. AlCl3;

В. NaAlO2;С

1. Массасы 2,1 г магний мен алюминийден тұратын қоспа тұз қышқылымен әрекеттескенде 2,24 л (қ.ж) сутек бөлінген. Бастапқы қоспаның құрамы қандай?

А. 72 % Al , 28% Mg;

Ә. 45 % Al, 55% Mg;

Б. 50 % Al, 50% Mg;

В. 42,86 % Al , 57,14% Mg;

2. Массасы 2 т глиноземнен (Al2O3) 1 т алюминий алынса, өнімнің шығымы қандай?

А. 93,7%;

Ә. 95,24%,

Б. 98,2 %;

В. 99,3 %.

3. Алюминий мен мыстан тұратын қоспаның 10 г тұз қышқылымен әрекеттескенде 6,72 л (қ.ж) сутек бөлінсе, қоспаның құрамы қандай?

А. 46% Cu, 54% Al;

Ә. 50%, 50% Al;

Б. 55% Сu, 45% Al;

B. 40% Cu, 60% Al.

4. Термиттің жану реакциясының нәтижесінде

8Al+3Fe3O4 = 4Al2O3 + 9Fe+800 кДж

160 кДж жылу бөлінсе қанша алюминий реакцияға түскен?

А. 86,4 г;

Ә. 8,6 г;

Б. 43,2 г;

В. 4,32 г;

5 Массасы 16 г алюминий карбиді мына реакция бойынша гидролизденгенде

Al4C3 + 12HOH → 4Al(OH)3↓ + 3CH4

Көлемі 67,2 л (қ.ж) метан бөлінді. Реакция өнімінің шығымы қандай?

А. 75 %;

Ә. 69 %;


Б. 87 %;

В. 90 %;


6. Мына реакция бойынша:

2Al + 6H2SO4 () = Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Массасы 5,4 г алюминийді еріту үшін 80%-дық (ρ=1,732 г/мл) күкірт қышқылының ерітіндісінен қанша керек?

А. 4,48 мл;

Ә. 12,72 мл;

Б. 2,12 мл;

В. 4,24 мл.

«Металдар» тақырыбына тест тапсырмалары

А

1.Жер қыртысында ең көп таралған металл?

А.Fe;

Ә. Ti;


Б. Al;

В. Ca;


2. Қандай қатарда тек металдар орналасқан?

А. K, Zn, Fe;

Ә. Si, Ca, Bi ;

Б. Al, C, Cr;

В. W, Os, B;

3. Электротехникада қыздыру лампаларын жасау үшін қандай металдан жасалған сым пайдаланылады?

А. Al;

Ә. Cu;


Б. Mo;

В. W;


4. 4Al + 3O2 ↔ 2Al2O3 реакциясы бойынша 1 моль алюминийден неше моль алюминий оксиді түзіледі?

А. 0,5;


Ә. 2;

Б. 3;


В. 4;

В

1.Массасы 3,42 грамм сілтілік металл сумен әрекеттескенде қалыпты жағдайда 0,448 л сутегі бөлінді. Бұл қандай металл?

А. Na;

Ә. Li;


Б. K;

В. Rb;


2.Негізгі топша металы Me2O3 оксидін түзеді. Металл атомының қозбаған жағдайдағы валенттілік электрондарының конфигурациясы қалай болады?

А. ns2 np1;

Ә. ns2 np3;

Б. ns2 np2;

В. ns1;

3. Металдардың тотықсыздандырғыштық қасиетін қандай реакция көрсетеді?

А. Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NCl;

Ә. Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + H2O + SO2;

Б. K2CO3 + 2HNO3 → 2KNO3 + H2O + CO2;

В. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑;

4. Массасы 2,6 грамм темір кен 2,8 грамм күкірт әрекеттескен кезде түзілетін темір сульфидінің массасы қандай?

А. 2,04 г;

Ә.4,08 г;

Б. 8,8 г;

В. 7,7 г;

5. Ластанған қала ауасының қандай компоненті, әсіресе ылғалды кезде металдар үшін коррозия жүруіне жағдай жасайды?

А. CO2;

Ә. N2;

Б. CO;

В. SO2;6. Ең оңай балқитын металл?

А. Hg;


Ә. Na;

Б. Ga;


В. Cs;

7. 49%-дық 200 грамм күкірт қышқылын мырышпен әрекеттестіргенде, қалыпты жағдайда түзілген сутегінің көлемі қандай?

А. 2,24 л;

Ә. 4,48 л;

Б. 22,4 л;

В. 44,8 л;

8. Массасы 234 грамм натрий хлориді балқымасын электролиздегенде неше грамм металл Na түзіледі?

А. 23;


Ә. 46;

Б. 69;


В. 92;

9. Массасы 16 грамм Fe2O3-ті алюминиймен тотықсыздандырғанда 71,1 кДж жылу бөлінсе, реакцияның жылу эффектісін анықтаңдар.

А. 76,1 кДж;

Ә. 152,32 кДж;

Б. 761,6 кДж;

В.1523,2 кДж.

10. Мыс (ІІ) хлоридін электролиздегенде катодта 12,7 г мыс бөлінді. Қалыпты жағдайда анодта бөлінген газдың көлемі қандай?

А. 2,24 л;

Ә. 4,445 л;

Б. 6,72 л;

В. 8,96 л,

11. Массасы 23,2 грамм Fe3O4-ті көміртегінің (ІІ) оксидімен тотықсыздандырғанда неше грамм темір түзіледі?

А. 1,68 ;

Ә. 5,6 ;


Б. 11,2 ;

В. 16,8;


12. Концентрленген HNO3 -пен қандай металл әрекеттеспейді?

А. Cu;


Ә. Ag;

Б. Cr;


В.Zn;
13. Сумен қандай металл реакцияға түспейді?

А. Сa;


Ә. Ni;

Б. Na;


В. Ba;

14. Массасы 13,7 грамм металл заряды +2-ге тең катион түзіп сумен реакцияласқанда қалыпты жағдайда 2,24 л газ бөлінеді. Бұл қандай металл?

А. Mg;

Ә. Ca;


Б. Sr;

В. Ba;


C

1.Металдардың электрохимиялық коррозиясын қалай түсіндіруге болады?

А. Азот оксидтерімен қосылысып металдардың бөлінуі;

Ә. Ауадағы оттегімен металдардың қосылуы;

Б. Жүйе ішінде электр тогының пайда болуымен электролит ортасында металдың бөлінуі;

В. Күкірт (VI, IV) оксидтерімен металдың қосылуы;

2. Қандай металл бос күйінде кездеседі?

А. Са;


Ә. Mg;

Б. Au;


В. Ag;

«Темір және оның қосылыстары» тақырыбына тест тапсырмалары

А

1.Темір (ІІІ) оксидіндегі темірдің массалық үлесі қандай?

А. 40%;

Ә. 55,8%;Б. 68,4%;

В.70%.


2. Fe + O2 → қыздырған кезде реакция нәтижесінде темірдің қай оксиді түзіледі?

А. FeO;

Ә. Fe2O3;

Б. Fe3O4;

В. FeO3;

3. Fe – Co – Ni қатарында металдардың активтілігі қалай өзгереді?

А. артады ;

Ә. кемиді;

Б. өзгермейді;

В. артып, содан соң кемиді;

4. Темірді зертханада қандай әдіспен алады?

А. FeO + H2 →;

Ә. FeO +C →;

Б. FeO + CO →;

В. FeO + Al →;

5. Темірді өнеркәсіпте қандай әдіспен алады?

А. Fe2O3 + H2 →;

Ә. Fe3O4 + C →;

Б. Fe3O4 + Al →;

В. Fe2O3 + CO →;

6. Массасы 5,6 грамм темір тұз қышқылымен әрекеттескенде неше литр газ бөлінеді?

А. 2,24;


Ә. 4,48;

Б. 3,36;


В. 33,6;

В

1.Темірді қай кеннен өндірген тиімдірек?

А. Гематит Fe2O3

Ә. Магнетит Fe3O4

Б. Лимонит Fe2O3nH2O;

В. Сидерит FeCO3.

2. Құрамында 95% темірі бар 1 т құйма алу үшін, құрамында 78% темір оксиді бар қызыл теміртастан қанша кг қажет?

А. 950;


Ә. 1357;

Б. 1600;


В. 1740.

3. Темірдің валенттілік электрондарының формуласы қандай?

А. 3d64s2;

Ә. 4s24p0;

Б. 4s14p1;

В. 3d74s1;

4. Құрамында 10% қоспасы бар (ІІІ) оксидінен тұратын 200 г темір рудасын толық тотықсыздандыру үшін неше кг көміртегі қажет ?

А. 40,5;


Ә. 4,05;

Б. 20,25;

В. 2,25;

5. Қандай иондар арасында реакция аяғына дейін жүреді?

А. Fe3+ + Cl- →;

Ә. Fe2+ + SO42- →;

Б. Fe2+ + 2OH- →;

В. Fe2+ + 2NO3- →;

6. Қандай иондар электролиттің сулы ертіндісімен темір әрекеттеседі?

А. KCl;


Ә. MnSO4;

Б. CuSO4;

В. Ca(NO3)2;

7. Темір ысытылған концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде қандай заттар түзіледі?

А. FeSO4, H2;

Ә. Fe(OH)Cl;

Б. Fe(OH)Cl2 ;

В. Fe(OH)2Cl;С

1.Стақандағы 10%-дық 60 грамм тұз қышқылы ерітіндісіне 8 грамм темір үгінділерін салып ашық ауада қалдырды. Келесі күні тексергенде стақанда қандай зат түзілген?

А. FeCl2;

Ә. Fe(OH)Cl;

Б. Fe(OH)Cl2;

В. Fe(OH)2Cl;

2. Мыс пен темір қоспасын концентрлі HNO3 пен өңдегенде 4,48 л газ бөлінген, ал сол қоспаға HCl мен әсер еткенде 2,24 л газ бөлінген (қ.ж). Қоспа массасы қандай?

А. 5,6 г ;

Ә. 6,35 г ;

Б. 11,95 г ;

В. 18,3 г;

3. Массасы 31,9 грамм мыс (ІІ) оксиді мен темір (ІІІ) оксидінің қоспасын термиялық тотықсыздандарғанда 9 грамм су түзілгендігі белгілі болса, осы қоспадан неше моль темір алуға болады?

А. 0,2 моль;

Ә. 2 моль;

Б. 0,1 моль;

В. 1 моль;

4. Массасы 31,9 грамм мыс (ІІ) оксиді мен темір (ІІІ) оксидінің қоспасын термиялық тотықсыздандырғанда 9 гармм су түзілсе, алынған қоспадағы металдардың массалық үлестері қандай?

А. 22% Cu және 78% Fe;

Ә. 12% Cu және 88% Fe;

Б. 50% Cu және 50% Fe;

В. 75% Cu және 15% Fe;

5. Массасы 10 грамм темір (ІІ, ІІІ) сульфаттарының қоспасымен қышқыл ортада () әрекеттесу үшін 1,58 грамм калий перманганаты жұмсалынды. Қоспа құрамы қандай болған?

А.5 г FeSO4, Fe2SO4 5 г ;

Ә. 2,5 г FeSO4, Fe2(SO4)3 7,5 г ;

Б. 7,6 г FeSO4, Fe2(SO4)3 2,4 г ;

В. 9 г FeSO4, Fe2(SO4)3 1 г ;

6. Егер массасы 13 грамм темір, мыс, алюминийден тұратын қоспаға натрий гидроксиді ерітіндісімен әсер еткенде 6,72 л газ бөлінсе, ал тұз қышқылымен әсер еткенде 8,96 л газ бөлінсе (қ.ж) қоспа құрамы қандай?

А. 5,4 г Al, 5,6 г Fe, 2 г Cu;

Ә. 2,7 г Al, 5,6 г Fe, 4,7 г Cu;

Б. 2,7 г Al, 2,8 г Fe, 7,5 г Cu;

В. 5,4 г Al, 2,8 г Fe, 4,8 г Cu.

Алкандар»_тақырыбына_тест_тапсырмалары__А'>«Алкандар» тақырыбына тест тапсырмалары

А

1.Бутаннан оның изомерлерін қоса есептегенде қанша радикал алуға болады?

А. 3;

Ә. 2;


Б. 4;

В. 5;


Г. 6.

2. Изомерлердің анықтамасын дұрыс тіркеспен беріңдер:1. Әр түрлі құрылыс; 2. Әр түрлі қасиет; 3. Бірдей сандық және сапалық құрам.

А. 3 1 2;

Ә. 1 2 3;

Б. 3 2 1;

В. 2 3 1;

Г. 1 3 2;

3. Құрамында 16 сутек атомы бар қаныққан көмірсутектің молекулалық массасы нешеге тең?

А. 50;

Ә. 60;


Б. 100;

В. 120;


Г. 150.

4. – СН3, метил;

Ә. = СН2, метилен;

Б. ≡ СН, метин;

В. – СН2СН3, этил;

Г. = СН – СН3, этилиден.

5. Мына түсініктерді органикалық қосылыстарды зерттеу және ору барысында қолданылу ретімен орналастырыңдар.

1. Қасиеті; 2. Құрамы; 3. Қолданылуы; 4. Құрылысы.

А. 1 2 3 4;

Ә. 4 3 2 1;

Б. 2 4 1 3;

В. 2 1 4 3;

Г. 4 2 3 1.

6. Мына көмірсутектердің қайсысы алкандарға жатады:

1) С5Н12; 2) С7Н14; 3) С10Н22; 4) С8Н6?

А. 1, 3;


Ә. 1, 2;2

Б. 2, 3;


В. 3, 4;

Г. 1, 4;‌‌‌ ‌В

1.Радикалдардың молекуладан, атомнан, иондардан қандай айырмашылығы бар?

А. Айырмашылығы жоқ, бұл атаулардың бәрі де химия ғылымында қолданылатын терминдер;

Ә. Радикалдардың ең басты айырмашылығы – оның жұптаспаған дара электронының болуында;

Б. Ол зарядсыз бөлшек;

В. Ол электробейтарап бөлшек,

Г. Ол оң не теріс зарядты болып келеді.

2. Мына қосылыстардың ішінен қайсысы пентанның изомері болады?

СН3

1. Н3С – СН – СН2 – СН3; 2. Н3С – С – СН3;‌│‌ │

СН3 СН3СН3

3.СН3 – СН2 – С – СН3 4. СН3 – СН2 - СН2 – СН3 ;СН3; 5. СН3 – СН2 – СН – СН3СН3

А. 2, 5;

Ә. 1, 2;


Б. 1, 3;

В. 1, 4;


Г. 1, 5;

3. Мына формулалардың қайсысы бір ғана затқа сәйкес келеді?

СН3 СН3

│ │


А) С3Н – С – СН2 – СН3; Ә) Н3С – С – СН3;

│ │


СН3 С2Н5

СН3

Б) СН3 – СН – (СН2)2 – СН3; В) Н3С – С – СН3;СН3

г) Н3С СН3 Ғ) Н3С СН3

\ ⁄ \ /

С СН – СН

\ / \

Н3С СН3 Н3С СН3

А. а, ә, б, ғ;

Ә. а, ә, ғ, г;

Б. б, в, ә, а;

В. б, ғ, г, ә;

Г. б, а, ә, ғ;

4. Алкандардағы көміртек атомының гибридтелу типі:

А.sp3 ;

Ә.sp2;

Б.sp;

В.Гибридтелмеген;Г.Зерттелмеген;

C

1. Екінші период элементтерінің сутектік қосылыстарының CH4, NH3, H2O, HF қышқылдық қасиеттері қалай өзгереді?

А. Солдан оңға қарай С, N, O, F элементтердің электртерістіліктері артады, яғни молекулалардағы Н – Э байланысының полярлығы артады, бұл олардың қышқылдылығының өсуіне сәйкес келеді;

Ә. Осылардың ішіндегі реакцияға түскіштігі ең нашар зат – метан;

Б. Су молекуласы әлсіз электролит;

В. Аммиак молекуласында азот атомында ажырамаған электрон жұбы бар, сондықтан ол сумен әрекеттескенде әлсіз негіз пайда болады;

Г. НҒ күшті қышқылдық қасиет көрсетеді;

2. Гибридтелген орбитальдардың бір-бірінен қандай өзгешелігі бар?

А. Олардың энергия қоры бірдей;

Ә. Электрон бұлттарының пішіндері де бірдей;

Б. Гибридтелу тәсілі де бірдей;

В. Гибридтелген орбитальдардың кеңістікте бағытталуы әр түрлі;

Г. Олардың өзара ешқандай айырмашылықтары жоқ.

Тесттік тапсырмалар жауаптары

Электролиттік диссоциация Көміртегі

А В С А В С

1. Ә 1. А, В 1. Ә 1. А 1. Ә 1. Б

2. Ә 2. Ә, Б 2. В 2. Ә 2. Ә 2. А

3. В 3. Ә 3. В 3. В 3. В

4. В 4. Ә 4. А 4. Ә

5. Б 5. А 5. Б 5. Ә

6. В 6. В 6. А

7. В 7. Ә 7. А

8. А

9. А


10. В

11. А


Оттегі топшасы Металдар

А В С А В С

1. Ә 1. В 1. Ә 1. Б 1. В 1. Б

2. Б 2. В 2. Ә 2. А 2. А 2. Б,В

3. Ә 3. В 3. В 3. В 3. Ә, В

4. Ә 4.Ә 4. А 4. А 4. Б

5. В 5.Ә 5. В

6. В 6. Б 6. А

7. Б


8. В

9. Б


10. Ә

11. В


12. Б

13. Ә


14. В

Азот топшасы

Темір

А В С А В С

1. А 1. А 1. Ә 1. В 1. Ә 1. Ә

2. В 2. В 2. В 2. Б 2.Б 2. Б

3. Б 3. Ә 3. Б 3. Ә 3. А 3. А

4. В 4. Б 4. А 4. А 4. Б 4. А

5. А 5. В 5. В 5. Б 5. Б

6. Б 6. А 6. Б 6.А

7. В 7. Ә

8. Б

Алюминий Кальций

А В С А В С

1. А 1. В 1. В 1. А 1. А 1. А

2. Ә 2. Б 2. Ә 2. Ә 2. В 2. Ә

3. В 3. Ә 3. А 3. Ә 3. А 3. Ә

4. В 4. Ә 4. Б 4. В 4. Ә 4.Б

5. А 5. Б 5. В 5. А 5. В 5. Ә

6. Ә 6. А 6. В 6. Ә 6. Б 6. Б

Алкандар

А В С

1. В 1. Ә 1. Ә

2. А 2. А 2. Б

3. Б 3. А

4. Ә 4. А

5. Б


6. А

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
бойынша жиынты
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
ауданы кіміні
жалпы білім
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мерзімді жоспар
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев

Loading...