Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулықтарДата09.09.2017
өлшемі176 Kb.
#19832

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАРПәнді оқыту бойынша

(жұмыс түрі)

Қазақстан Республикасының Экологиялық құқығы пәні бойынша
050301 Құқықтану мамандығының іштей және сырттай бөлімі студенттеріне арналған

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор __________ Пфейфер Н.Э.

(қолы) (А.Ж.Т.)

20__ж. «___»____________


Қ ұрастырушы: доцент _____________________Шалдыбаев Ж.А.

(қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, қолы) (А.Ж.Т.)
Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасы

(кафедра атауы)


ҚР Экологиялық құқығы пәні бойынша

(пән атауы)

050301 мамандығының студенттеріне арналған

(мамандық шифрі және толық атауы)әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар

пәнді оқыту бойынша

((КЖ-а/КЖ-с/Бж/ЕКЖ/ЗЖ)оқу құжат түрінің атауы)


Кафедраның отырысында ұсынылды

20__ж. «___»______________,№__ хаттама


Кафедра меңгерушісі _____________ Ахмеджанова Г.Б. 20__ж. «____» ________

(қолы) (А.Ж.Т.)Тарих және құқық факультетінің оқу әдістемілік құпталған

(факультет атауы)

20__ж. «___»______________, №____ хаттама

ОӘК төрайымы _______________ Батталов К.К. 20__ж. «____» ________


(қолы) (А.Ж.Т.)


КЕЛІСІЛГЕН:

Факультет деканы _____________ Акышев А.А. 20__ж. «____» ________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы _____________ Варакута 20__ж. «____» ________

(қолы) (А.Ж.Т.)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттамаӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар

1-тақырып. Экологиялық құқықтың түсінігі, пәні және жүйесі

Мемлекеттің экологиялық қызметі. Экологиялық құқықтың түсінігі. Экологиялық құқықтың мазмұны, субъектілері және объектілері. Әдістері, жалпы және арнайы қағидаттары. Экологиялық құқықтық қатынастардың пайда болуы, өзгертілуі мен тоқтатылуы. Экологиялық құқықтың әдістері, экологиялық-құқықтық қатынастар. Экологиялық құқықтың қазіргі кездегі құқық жүйесіндегі алатын орны. Экологиялық құқықтың басқа құқық салаларымен арақатынасы.Әдебиет:

Қазакстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы. - Алматы: Жеті Жарғы. 2003.

«Қоршаған ортаны қорғау туралы» ҚР Заңы - 15.07.1997ж.

ҚР экологиялық қауіпсіздік Концепциясы 30.04.1996ж.

Байдельдинов Д.Л. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. Алматы, 2005

Байдельдинов Д.Л., Бекишева С.Д. Қазақстан Республикасының Экологиялық құқығы (жалпы бөлім). - Алматы, 2004.Мақсаты: Экологиялық құқықтың негізгі институттарын талдап, оқу.

Бақылау нысаны: глоссарий ұғымдары бойынша жазбаша сұрау.
2-такырып. Эколоғиялық құкыктың тарихы және қайнар көздері.

Экологиялық құкықтың пайда болуы, өркендеуі және болашағы. Табиғат корғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану туралы республикалық заңдылыктардың негізгі даму кезеңдері. Экологиялық құқыктың қайнар көздерінін түсінігі, ерекшіліктері және классификациясы.Әдебиет:

Қазакстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы. - Алматы: Жеті Жарғы. 2003.

«Қоршаған ортаны қорғау туралы» ҚР Заңы - 15.07.1997ж.

ҚР экологиялық қауіпсіздік Концепциясы 30.04.1996ж.Мақсат: ҚР жер қорының түрлі категорияларының ерекшеліктерін талдау.

Бақылау нысаны: «Экологиялық бақылау саласындағы мемлекеттік реттеу органдарының »Составить таблицу «Компетенция органов государственного регулирования в области экологического контроля»
3-такырып. Табиғат объектілеріне меншік кұкығы.

Табиғат объектілеріне мемлекеттік меншік кұкығының түсінігі және жалпы сипаттамасы. Қүкыктық корғау объектілері мен мемлекеттік меншік құқығының ара қатынасы. Мемлекет - табиғат объектілеріне меншік кұкығының субъектісі.Әдебиет:

Қазакстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы. - Алматы: Жеті Жарғы. 2003.

«Қоршаған ортаны қорғау туралы» ҚР Заңы - 15.07.1997ж.

ҚР экологиялық қауіпсіздік Концепциясы 30.04.1996ж.Мақсаты: Азаматтық заңнаманың институттары негізінде экологиялық даулардың түрлеріне сипаттама беру.

Бақылау нысаны: ҚР Үкіметінің нормативтік актілеріне анализ жасау.
4-такырып. Табиғатты пайдалану құқығы,

Табиғатты пайдалану құкығының түсінігі. Табиғатты пайдалану кұкығының кағидалары және негізгі белғілері. Табиғатты пайдалану құқығының түрлері, объектілері және субъектілері. Табиғатты жалпы және арнаиы пайдалану.Әдебиет:

«Қоршаған ортаны қорғау туралы» ҚР Заңы - 15.07.1997ж.

ҚР экологиялық қауіпсіздік Концепциясы 30.04.1996ж.

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

Бекишева С.Д. Экологическое право РК.Караганда.2002.

Петров Б.В. Экологическое право России.М.1995.Рац М.В. Что такое экология или как спасти природу.М.1993г.

Сагымбаев Т.К. Экология и экономика. А.1997.

Мақсаты: Жер қатынастарын құқықтық реттеудің айырмашылықтарын бекіту.

Бақылау нысаны: Жер заңнамасы қайнар көздерінің таптастыру.
5-такырып. Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы баскарудын ұйымдастырушылық құқықтық нысандары.

Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік баскарудың түсініғі мен кызметі. Эколоғиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы мен түсінігі. Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды басқаратын жалпы және арнайы органдар. Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы жоспарлау, бағдарламалау және стандарттау мәселелері.Әдебиет:

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

Бекишева С.Д. Экологическое право РК.Караганда.2002.

Петров Б.В. Экологическое право России.М.1995.Рац М.В. Что такое экология или как спасти природу.М.1993г.

Земельный Кодекс РК от 20.07.2003.

Мақсаты: Азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болу, өзгертілу немесе тоқтатылу ережелерін салыстыру негізінде жер қатынастарының ерекшеліктерін бекіту.

Бақылау нысаны: «Жерге жеке меншік құқығы» тақырыбы бойынша шарттық жұмыс жасау.
6-такырып. Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігінің құқықтық негіздері.

Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігінің түсінігі мен құрамдас элементтері. Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық әдістері. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды жоспарлау мен қаржыландыру.Әдебиет:

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

Бекишева С.Д. Экологическое право РК.Караганда.2002.

Сагымбаев Т.К. Экология и экономика. А.1997.

Хаджиев А.Х. Принципы полного возмещения ущерба в сфере экологии: реальность и проблемы.А.1995г.

Бақылау нысаны: «Шаруашылық және тағы басқа қызметтерге экологиялық талаптар».
7-такырып. Экологиялык заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауапкершілік.

Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауапкершіліктің жалпы сипаттамасы. Экологиялық құқық бұзушылыктың түсінігі мен құрылымы. Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауапкершіліктің түрлері.Әдебиет:

Концепция экологической безопасности РК. от 30.04.1996.

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

Бекишева С.Д. Экологическое право РК.Караганда.2002.

Сагымбаев Т.К. Экология и экономика. А.1997.

Хаджиев А.Х. Принципы полного возмещения ущерба в сфере экологии: реальность и проблемы.А.1995г.

Земельный Кодекс РК от 20.07.2003.

Культелеев С.Т. Правовые проблемы экологии // право и государство №5.1997.Мақсаты: жер учаскесінің салымына және жер пайдалану құқығының тәртібін бекіту.

Бақылау нысаны: «Сервитут» схемасын сызу.
8-тақырып. Жердің құқықтық режимі.

Жер ресурстарының жалпы сипаттамасы. Қазақстан Республикасының Жер кодексі және жер туралы баска да заңдылыктар. Жер заңдарының міндеттері мен қағидалары. Жер қорының түсінігі және оның жекелеген санаттарының құқықтық режимі.Әдебиет:

Концепция экологической безопасности РК. от 30.04.1996.

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

Земельный Кодекс РК от 20.07.2003.

Культелеев С.Т. Правовые проблемы экологии

// право и государство №5.1997.

Колбасов О.С. Возмещение гражданам экологического вреда.

// Государство и право, 1994г.№10.

Бекишева С.Д. Экологическое право РК.Караганда.2002.

Сагымбаев Т.К. Экология и экономика. А.1997.Мақсаты: Жерді пайдаланғаны үшін ақы төлеуді бекіту.
9-тақырып. Жер қойнауының құқықтық режимі.

Жер қойнауының, пайдалы қазбалардың құқықтық жағдайының түсінігі және оларды қорғаудың жалпы сипаттамасы. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының заңы және жер қойнауын ұтымды пайдалануы мен қорғауды қамтамасыз ететін басқа да заңдар. Қазақстан Республикасы жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңдарының мақсаттары мен қағидалары.Әдебиет:

Концепция экологической безопасности РК. от 30.04.1996.

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

ҚР Жер клдексі от 20.07.2003.

Колбасов О.С. Возмещение гражданам экологического вреда.

// Государство и право, 1994г.№10.

Сагымбаев Т.К. Экология и экономика. А.1997.

Бақылау нысаны: Берілген тақырып бойынша глоссарий жасау.
10-тақырып. Судын құқықтык режимі.

Судың кұқықтық режимінің түсінігі мен жалпы сипаттамасы. Қазакстан Республикасының Су кодексі және суларды ұтымды пайдалану мен қоргауды қамтамасыз ететін басқа да заңдар. Қазақстан Республикасы су заңдарының максаттары мен міндеттері. Қазақстан Республикасы су корының түсінігі мен кұрамы және оның жеке бөліктерінің құқықтық режимі. Суды ұтымды пайдалануды және қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік-құқықтық механизмі. Су қорына меншік құқығы және оны жүзеге асыру нысандары.Әдебиет:

Концепция экологической безопасности РК. от 30.04.1996.

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

ҚР Жер кодексі от 20.07.2003.

Культелеев С.Т. Правовые проблемы экологии

// право и государство №5.1997.

Колбасов О.С. Возмещение гражданам экологического вреда.

// Государство и право, 1994г.№10.

Бекишева С.Д. Экологическое право РК.Караганда.2002.

Сагымбаев Т.К. Экология и экономика. А.1997.Мақсаты: жерлерді басқару бойынша өкілетті органдардың лауазымды тұлғалардың қызметтерін бекіту.

Бақылау нысаны: жерлерді басқару бойынша өкілетті органдардың лауазымды тұлғалардың өкілеттіктері бойынша шарттық жұмыстарды жасау.
11-такырып. Ормандардың құқықтық режимі.

Ормандардың кұқыктық режимінің түсінігі және жалпы сипаттамасы. Қазақстан Республикасының Орман кодексі және ормандарды ұтымды пайдалану мен корғауды камтамасыз ететін басқа заңдар. Қазақстан Республикасы орман қорының түсініғі мен кұрамы және оның жеке боліктерінің құқықтық режимі.Литература:

Концепция экологической безопасности РК. от 30.04.1996.

Указ Президента РК «О недрах и недропользовании» от 27 .01.1996г.

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

Земельный Кодекс РК от 20.07.2003.

Культелеев С.Т. Правовые проблемы экологии

// право и государство №5.1997.

Колбасов О.С. Возмещение гражданам экологического вреда.

// Государство и право, 1994г.№10.

Бекишева С.Д. Экологическое право РК.Караганда.2002.

Сагымбаев Т.К. Экология и экономика. А.1997.

Мақсаты: Усвоить глоссарий по данной теме

Бақылау нысаны: жер-кадастарлық құжаттамаға сипаттама беру.
12-тақырып. Жануарлар дүниесін пайдалану мен қорғаудың кұкыктық режимі.

Жануарлар дүниесін пайдалану мен қорғаудың құқықтық режимінің түсінігі және жалпы сипаттамасы. "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молаиту және пайдалану туралы" Қазакстан Республикасының заңы және осы саладағы басқа да заңдар. Жануарлар дүниесін ұтымды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік-құқықтық механизмі.Әдебиет:

Концепция экологической безопасности РК. от 30.04.1996.

ҚР Су кодексі от 9.07.2003г.

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

Земельный Кодекс РК от 20.07.2003.

Колбасов О.С. Возмещение гражданам экологического вреда.

// Государство и право, 1994г.№10.

Сагымбаев Т.К. Экология и экономика. А.1997.Мақсаты: жер учаскесіне құқықтарды ресімдеудің ережелерін бекіту.

Бақылау нысаны: «Жерге құқықты иелену» атты тақырыпқа іскерлік ойынды құрастыру.
13-такырып. Атмосфералық ауаны құқыктық қорғау.

Атмосфуралық ауаның казіргі жағдайы. Атмосфералық ауаны құқықтық қорғаудың түсінігі және жалпы сипаттамасы. "Атмосфералық ауаны қорғау туралы" Қазакстан Республикасының заңы және атмосфералық ауаны қорғау саласындағы баска да заңдар. Атмосфералық ауаны қорғау саласындағы мемлекеттік баскару. Атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі қызметті ұйымдастыру.Әдебиет:

Концепция экологической безопасности РК. от 30.04.1996.

«Атмосфералық ауаны қорғау туралы» ҚР Заңы 11 марта 2002

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

ҚР Жер кодексі от 20.07.2003.

Культелеев С.Т. Правовые проблемы экологии

// право и государство №5.1997.

Колбасов О.С. Возмещение гражданам экологического вреда.

// Государство и право, 1994г.№10.

Бекишева С.Д. Экологическое право РК.Караганда.2002.


14-такырып. Ерекше қорғалатын табиги объектілердің құқықтық режимі.

Мемлекеттік табиғи-корык корының тусінігі. "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының заңы және осы саладағы басқа да заңдар. Мемлекеттік органдарының ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы кұзыреті. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұйымдастыру.Әдебиет:

Концепция экологической безопасности РК. от 30.04.1996.

ҚР Орман кодексі от 12.07.03.

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

ҚР Жер кодексі от 20.07.2003.

Бекишева С.Д. Экологическое право РК.Караганда.2002.Бақылау нысаны: берілген тақырып бойынша шарттық жұмыстар жасау.
15-тақырып. Қоршаған ортаны халыкаралық-құқықтық қорғау.

Қоршаған ортаны халықаралық-құқыктық корғаудың түсінігі және жалпы сипаттамасы. Табиғатты халыкаралық-құқықтық корғаудың объектілері мен субъектілері. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық.

Әдебиет:

Концепция экологической безопасности РК. от 30.04.1996.

Закон: «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 21.10.1993г.

ҚР Орман кодексі от 12.07.03.

Байдельдинов. Д.Л. Экологическое законодательство РК.А.1995.

Земельный Кодекс РК от 20.07.2003.Бекишева С.Д. Экологическое право РК.Караганда.2002.

Мақсаты: жер құқығының пайда болуы бойынша дағдыларды бекіту. Жерге құқықтың пайда болуының тәртібін білу.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді