Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағыДата16.01.2017
өлшемі90 Kb.
#292

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

Химиялық талдау пәні бойынша


5В073100 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығының студенттеріне арналған

Пәнді оқып игерудіңӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор __________ Пфейфер Н.Э.

201__ж.«___»____________


Қ ұрастырушы: аға оқытушы ___________________ Оралтаева А.С.


Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

Химиялық талдау пәні бойынша

5В073100 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығының студенттеріне арналғанәдістемелік ұсыныстары мен нұсқаулықтары

Пәнді оқып игерудің


Кафедраның отырысында ұсынылды

201__ж. «___»______________, №__ Хаттама


Кафедра меңгерушісі __________ Жапаргазинова К.Х.

201_ж. «__» ___


Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультенінің ОӘК мақұлданды


201__ж. «___»______________, №____ Хаттама
ОӘК төрағасы ______________Нургожин Р.Ж. 201__ж. «____» _____

МАҚҰЛДАНДЫ:

оәБ бастығы ___________ Варакута А.А. 201__ж. «____» ______
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

201__ж. «___»______________ №___ ХаттамаТақырып1. Кіріспе. Химиялық талдау пәні, мақсаты және қолданатын әдістері. Сапалық және сандық талдау. Аналитикалық реакцияларды орындау әдістері. Аналитикалық реакцияларды жүргізу жағдайлары.

Аналитикалық реакциялардын түрлері.Бақылау сұрақтары:

1. Химиялық талдау пәні нені зерттейді?

2. Қандай химиялық талдау әдістерің білесіз?

3. Аналитиқалық реакциялар дегеніміз не?

4. Сапалық талдаудың әдістеріне сипаттама берініз.

5. Сандық талдаудың әдісіне сипаттама берініз.

6. Қандай реакциялар спецификалы және сезімтал реакциялар деп аталады?

7. Талдаудың жүйелік жолы дегеніміз не?Әдебиеттер: 1 [122-126]
Тақырып 2. Аналитикалық химияның жалпы теориялық негізі.

2.1 Ерітінділердегі тепе-теңдік. Ерітінділердегі иондарға ортаның әсері. Қайтымды және қайтымсыз аналитикалық реакциялар.

Бақылау сұрақтары:

1. Қайтымсыз реакиялар дегеніміз не?

2. Ерітінділердегі иондарға ортаның әсері қандай?

3. Реакцияның тепе-теңдігіне қандай факторлар әсер етеді?

4. Қандай реакцияларды қайтымды деп атаймыз?

5. Реакция өнімдерінің және бастапқы заттардың бағытына қарай тепе-теңдікті қалай ығыстыруға болады?Әдебиеттер: 1 [126-130], 2[24-33]
2.2 Массалар әрекеттесу заңы және оның қолданылуы. Химиялық тепе-теңдік. Күшті және әлсіз электролиттер. Активтілік. Активтілік коэффициенті және иондық күш.

Бақылау сұрақтары:

1. Әрекеттесуші массалардың занңың анықтамасы қандай?

2. Ерітіндінің иондық күші деген не?

3. Химиялық тепе-теңдік деген не?

4. Қандай заттарды электролиттер және бейэлектролиттер деп атаймыз?

5. Қандай электролиттерді күшті деп атаймыз?

6. Қандай электролиттерді әлсіз деп атаймыз?

7.Тепе-теңдік концентрациясы мен жалпы концентрацияның айырмашылығы қандай?

8. Химиялық реакцияның тепе-теңдік константасының қандай физикалық қасиеті бар?

9. Иондардың активтілігі дегеніміз не?

10. Қалай анықтаймыз иондардың иондық күшің және активтілік коэффициентің?

Әдебиеттер: 1 [8-14], 2[14-23]

2.3 Гомогендік және гетерогендік жүйелер.Судың иондық көбейтіндісі. Электролиттік диссоциациялану константасы және дәрежесі.

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай жүйелерді гомогендік деп атаймыз?

2. Қандай жүйелерді гетерогендіқ деп атаймыз?

3. Судың иондық көбейтіндісі және сутектік көрсеткіш дегеніміз не?

4. Қалай анықтаймыз рН-ты және рОН-ты?

5. Электролиттік диссоциация деген терминға анықтама берініз.

6. Электролиттік диссоциация дәрәжәсі мен константасын қалай анықтауға болады?

2.4 Буферлі ерітінділердегі тепе-теңдік. Буферлі ерітінділер. Буферлі әрекеттесудің мәні. Гидролизденген тұздар ерітінділеріндегі тепе-теңдік. Гидролиздің теориялық негізі. Гидролиздің константасы мен дәрежесі.

Бақылау сұрақтары:

1.Тұздар гидролизі деп қандай процестерді айтамыз?

2.Тұздардың гидролизінің түрлері қандай?

3. Қандай ерітінділерді буферлі ерітінділер деп атайды?

4.Тұздардың гидролиздену константасын мен дәрежесін қалай анықтаймыз?

5. Буферлі ерітінділердің сыйымдылығы дегеніміз не?

6. Гидролиз процесіне қандай тұздар ұшырайды?

7. Ацетатты және аммиакты буферлі ерітінділерді атаныз, және сипаттама берініз.Әдебиеттер: 1 [12-25], 2[291-320]
Тақырып 3. Сандық талдау

Сандық талдау туралы түсінік. Сандық талдау әдістеріне жалпы сипаттама.Сандық талдау әдістерінінің классификациясы.Бақылау сұрақтары:

1.Қандай ережелерді сақтау керек аналитикалық таразымен жұмыс істегенде?

2. Анализ үшін ерітіндіні қалай дайындайсыз?

3. Қандай өлшеуіш химиялық ыдыстарды білесіз?

4. Қалай титрлі ерітінділерді дайындайсыз?

5. Стандартты ерітінділер дегеніміз не?

6. Анықтаушы заттар /стандарттар/ дегеніміз не? 7. Жұмысшы ерітінділер /титранттар/ дегеніміз не? 8. Классикалық /химиялық/ талдау тәсілдерінің классификациясы қандай?

9. Гравиметриялық /салмақты/ талдау деген әдісіне сипаттама берініз.

10. Салмақты әдістің техникасы кандай?

11. Салмақты форманы алу және еріту,тұндыру техникасын, тұнбаны сүзу және жууын қалай орындайсыздар?Әдебиеттер: 1 [223-227]
Тақырып 4. Титриметриялық /көлемдік/ талдау.

4.1 Титриметриялық талдаудың негізі, оның мәні. Ерітіндінің концентрациясы және оны өрнектеу әдістері.Бақылау сұрақтары:

1. Қандай әдісті титриметриялық деп атаймыз?

2. Титриметриялық әдістің классификациясы қандай?

3. Титриметриялық әдістерді орындауынын ережелері қандай?

4. Эквивалент нүктесін қалай анықтайды?

5. Титриметриялық талдауда пайдаланылатын индикаторлар ролінің маңызы неде?

6. Титриметриялық талдауда қолданылатын есептеулерді пайдалану.

Әдебиеттер: 1 [224-230]
4.2 Жартылаймикрокөлемдік әдіс. Жартылаймикрокөлемдік әдіс туралы түсінік және ерітінділердің көлемін өлшеу техникасының ерекшеліктері.

Бақылау сұрақтары:

1. Жартылаймикрокөлемдік әдіс деген терминге анықтама берініз.

2. Жартылаймикрокөлемдік әдісті орындағанда ерітінділердің көлемін өлшеу техникасының ерекшеліктері қандай?

3. Нейтралдану /бейтараптану/ немесе қышқылды-негіздік титрлеу әдісі деген не?

4. Титриметриялық талдауға қойылатын талаптарды түсіндіріңіз.

5. Қандай индикаторларды пайдаланасыз қышқылды-негіздік титрлеу өткізгенде?

6. Қалай анықтайсыз титрлеу қателіктерін?

Әдебиеттер: 1 [225-230], 2[213-220]

4.3 Нейтралдану /бейтараптану/ немесе қышқылды-негіздік титрлеу әдісі.

Бақылау сұрақтары:

1.Нейтралдану /бейтараптану/ немесе қышқылды-негіздік титрлеу әдісі деген не?

2. Қандай индикаторларды пайдаланасыз қышқылды-негіздік титрлеу өткізгенде?

3. Бейтараптану титрлеу әдісіне сипаттама берініз.

4. Усанович теориясына анықтама берініз.

5. Бренстед-Лоури протолитикалық теориясына анықтама берініз.

6. Льюис теориясына анықтама берініз.

7. Титриметриялық талдауда пайдаланылатын индикаторлар ролінің маңызы неде?

8. Титр көрсеткішін қалай анықтайды?

Әдебиеттер: 1 [92-98], 2 [334-364]

4.4 Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісі. Перманганатометрия.
Редоксиметрия Иодометрия.

Бақылау сұрақтары:

1. Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісіне сипаттама берініз.

2. Тотығу-тотықсыздану потенциалы деп нені айтамыз?

3. Қандай факторлар әсер етеді тотығу-тотықсыздану потенциалының мәніне?

4. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының механизмі қандай?

5. Редоксиметрия әдісінің классификациясы қандай?

6. Редоксиметрия әдісің өткізгенде қандай индикаторларды пайданаламыз?

7. Перманганатометрия әдісіне сипаттама берініз.

8. Қандай заттарды перманганатометрия әдісімен анықтаймыз?

9. Йодометрия әдісіне сипаттама берініз.

10. Йодометрия әдісін өткізгенде қандай жағдайлар болуы керек?

11. Қандай заттарды йодометрия әдісімен анықтаймыз?Әдебиеттер: 1 [192-205], 2 [259-284]

4.5Аргентометрия. Комлексонометрия. Комплексондар және олардың қасиеттері.

1.Аргентометрия әдісіне жалпы сипаттама берініз.

2. Аргентометрия әдісімен қандай заттарды анықтауға болады?

3. Комплексонометрия әдісіне сипаттама берініз.

4. Комплексонометрия әдісімен қандай заттарды анықтауға болады?

5. Осы әдістердің кемшіліктері және ерекшеліктері қандай?Әдебиеттер: 1 [192-205], 2[259-284]

Тақырып 5. Сапалық талдау.

5.1 Сапалық талдау әдістері.Ортақ және жеке аналитикалық реакциялар. Кұрғақ және дымқыл талдау әдістері. Сапалық талдаудың химиялық және физикалық әдістері.

Бақылау сұрақтары:

1. Сапалық талдауда қандай химиялық реакцияларды пайдаланамыз?

2. Қандай аналитикалық реакцияларды ортақ және жеке деп айтамыз?

3. Сапалық талдаудың әдістеріне сипаттама берініз.

4. Сапалық талдаудың қандай химиялық және физикалық әдістерін білесіз?

5. Бірінші аналитикалық топтардың реагенттері қандай?

6. Екінші аналитикалық топтардың реагенттері қандай?

7. 1-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама берініз. I-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары

8. II-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама. II-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары.

9. I-ші және II-ші аналитикалық топ катиондары қоспасын талдаудың жүйелі әдісі.

10.III-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама. III-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары. III-ші аналитикалық топ катиондары қоспасын талдау.

11.V-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама. IV-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары.

12.V-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама.V-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары. V-ші және IV-ші аналитикалық топ катиондары қоспаларын тазалаудың жүйелі әдісі.

13. Аниондар. Аниондарды анықтаудың (ашудың) қандай ерекшеліктерің білесіз?

14. Аниондарды аналитикалық жіктеу. Аниондардың топ реагенттері. Аниондарды талдаудың жіктеу әдістері. Аниондардың дербес реакциялары.

Әдебиеттер: 1 [235-250], 2[350-364]

Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер


  1. Шоқыбаев Ж. Бейорганикалық және аналитикалық химия, А.," Білім" 2003ж. -280 б.

  2. Ақмарал Утелбаева, Болыспек Утелбаев Химия – 1. Жалпы және бейорганикалық химия. Оқулық. Алматы. Қазақ – Британ техникалық университеті. -2006 ж. -370 бет

  3. Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа, М.,"Высш. Школа", 2003 г.

  4. Васильев В.П. Аналитическая химия (в 2-х книгах), М., " Дрофа," 2005г.

  5. Васильев В.П., Кочергина Л.А.,Орлова Т.Д. Аналитическая химия . Сборник вопросов, упражнений и задач , М., "Дрофа," 2003г.

  6. Крешков А.П. Основы аналитической химии , 2-я книга,

" Химия," 2003г.

Қосымша әдебиеттер

  1. Логинов Н.Я., Орлова М.Н. Сборник задач и упражнений по качественному анализу, М.," Просвещение", 2001 г.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі пәні бойынша дәрістер сабақтарға дайындалу тапсырмалар


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан