Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы пму ұс н 7 18 3/ 40бет2/3
Дата10.09.2017
өлшемі420 Kb.
#20104
1   2   3

Тапсырма 6. Өнімнің даму планының орындалуын және өндірілу көлеміне факторлардың әсерін талдау.

Таблица 12 - Өнімнің даму планының орындалуын талдау.Показатель

Сумма в план. ценах, тыс. тнг.

план

факт

+;-

 1. Остаток готовой продукции

на начало года

1820

1820
2. Выпуск ТП

87500

98610
3.Остаток готовой продукции на конец года

2185

3100
4. Отгрузка продукции за год (1+2+3)


5. Остатки товаров, отгруженных:

а) на начало года;

б) на конец года;

6. Реализация продукции (4+5а-5б)


4235


4812

4520


6187
Бақылау сұрақтары:

 1. Қандай мақсатпен өндірілу көлемінің және өнімнің дамуының базистік және цептік өсу темпін есептейді?

 2. Өнімнің шығарылуы және оның дамуының анализі кезіндегі құрылымдық қозғалулар нені білдіреді?

 3. Өнімнің өндірілу көлеміне құрылымдық қозғалулардың әсер етуін анықтауға қандай әдістер қолданылады?

 4. Пайда мен табысқа өнім сапасының өзгеруінің әсер ету дәрежесі қалай анықталады?

 5. Шығарылу көлеміне өнімнің сорттылығының әсер етуін талдау кезінде қандай қабылдау колданылады?

 6. Өнімнің шығарылу ритмділігі қандай көрсеткіштермен бағаланады?

 7. Аса жеткізілмеген өнімнің және сұранысы жоқ өнімнің тәуекелдері нені білдіреді?

 8. Өнімнің даму көлеміне әсер ететін негізгі факторларды атаңыз.


Тақырып 6. Кәсіпорынның маркетингтік қызметінің талдануы

Мақсаты: маркетингтік қызметтің талдау методикасын оқып үйрену және сұрақтарға жауап беру.
Тапсырма 1. Маркетингтік талдаудың кезеңдерінің сызбасын құрастыру.

Кәсіпорынның сыртқы және ішкі орталарының факторларын жіктеу.


Тапсырма 2. Тапсырыстың экономикалық нақтылығының әдісін қолдана отырып, өндірістік қордың оптималды мөлшерін анықтау. Фабриканың тігін цехында материалдарға деген қажеттілік 56000м құрайды, бір тапсырыстың жеткізілуінің орташа құны 25000 теңге, тауар бірлігінің сақталуының орташа құны – 115 теңге.
Бақылау сұрақтары:

 1. Кәсіпорынның маркетингтік қызметінің талдануының методикасы.

 2. Маркетингтік талдаудың негізгі кезеңдері.

 3. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасының талдануы.

 4. Нарықтық конъюнктураның талдануы.

 5. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің талдануы.


Тақырып 7. Кәсіпорынның негізгі құраодарының талдануы

Мақсаты: Негізгі қорлардың талдануының методикасын және олрды қолдануды оқып үйрену; экономикалық ақпаратпен жұмыс істеуді үйрену; негізгі құралдардың, құрал-жабдықтардың құрамының көрсеткіштерін, құрылымын оқып үйрену; өндіріс деңгейінің ғылыми-техникалық талдауының методикасын және өндірістік жерлерді қолдануды үйрену.

Тапсырма 1. Келесі берілгендердің көмегімен кәсіпорынның негізгі құралдарының нличие және динамикасын талдау:

Таблица 1 – «ЕЭК» АҚ-дағы негізгі қорлардың қозғалысының балансыОсновные фонды

На начало 2005г.

Поступило за год

Выбыло

за год


тыс. тенге

На конец 2005г.

тыс.тенге

%

Всего,

тыс. тенгеВ т.ч. ввод в действие новых ОФ

тыс. тенге

%

Всего ОФ,

1668620

100

77193

71398

1329в том числе

непроизводственные111739
14428

12400

57Производственные, в том числе

1556881

62765


58998


1272Здания

854174
30564

-

-Сооружения

65430
2131

-

-Передаточные устройства

70291
2718

-

-Машины и оборудование

476204
22193

20346

1137Транспортные средства

58550
1913

1908

66Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь

32232
3246

1331

69

Тапсырма 2. Кәсіпорынның негізгі құралдарының қозғалысының көрсеткіштерін есептеу және олардың кезеңнің басындағы және кезең аяғындағы күйіне баға беру. Талдауға алдыңғы тапсырманың берілгенін қолданыңыз.
Тапсырма 3. Кәсіпорынның құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуін және 2,3 таблицалардағы берілгендер бойынша олардың қолданылуының эффектілігін анықтау.

Таблица 2 – Құрал-жабдықтардың мөлшерлік (возрастной) құрамының талдануыВозраст груп, лет

Виды оборудования, единиц

Металло-режущее

Кузнечно-

прессовочноеПодъемно-транспортное

термическое

приборы

роботы

проч.

всего

Удельн вес, %


До 5

315

58

102

14

50

43

75-10

120

30

16

7

12
310-20

421

48

35

29

30

27

5520 и более

387

86

77

34

27
64Всего

1243

222

230

84

119

70

129Удельный вес
Таблица 3 - Кәсіпорынның құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуінің және оның қолданылуының талдануы

Показатели

план

факт

Отклонение, +; -

1. Количество наличного оборудования:

1.1. Установленного

а) действующего

б) недействующего

1.2. Неустановленного


1240

1150


1150

-

901240

1130


1130

-

90


2. Коэффициент использования наличного оборудования:

а) по установленному (стр1.1 / стр 1)

б) по действующему (стр1.1а / стр1)3. Коэффициент использования установленного оборудования (стр 1.1а / стр 1.1)Бақылау сұрақтары:

 1. Негізгі қорлар қандай топтарға жіетеледі?

 2. Негізгі құралдармен кәсіпорынның қамтамасыз етілу бағасын қалай өткізеді?

 3. Негізгі қорлардың жаңару коэффицентін не мінездейді?

 4. Техниканың жаңаруын талдағанда қандай көрсеткіш есептеледі?

 5. Негізгі құралдардың шығып кету коэффицентін қандай мақсатпен есептейді?

 6. Негізгі қорлардың техникалық жағдайын қандай көрсеткіш мінездейді?

 7. Құрал-жабдықтың жастық жағдайын талдаған кезде нені анықтайды?

 8. Негізгі құралдардың қолданылу эффектілігін талдағанда қандай экономикалық көрсеткіштер есептеледі?

 9. Негізгі құралдардың фондоқайтару деңгейіне қандай негізгі факторлар әсер етеді?

 10. Фондоқайтарудың факторлық талдауында қандай әдіс қолданылады?

 11. Құрал-жабдықтарды қолданудың экстенсивті талдауының мақсаты қандай?

 12. Құрал-жабдықтарды қолданудың интенсивтілігі қандай көрсеткіштермен есептеледі?

 13. Өндірістік қуатты талдаудың


Тақырып 8. Материалдық ресурстарды қолдануды талдау

Мақсаты: материалдық ресурстарды қолдану көрсеткіштерінің талдау методикасын оқып үйрену; материалдық ресурстардың жалпы сомасының өзгеруіне негізгі факторлардың әсер етуін анықтауды үйрену; материалоқайтару мен материалосыйымдылықтың динамикасы мен мөлшерін анықтауды үйрену және матералдық ресурстардың экономия резервтерін шығару; алынған шешімдерді жалпыландыру мен талдауды үйрену; аналитикалық есептер бойынша ұсыныстар мен қорытындыларды тұжырымдау.
Тапсырма 1. Өнімнің өндірілуінде материалдық ресурстарды қолдануды талдау және осыған қатысты шешімдер жасау.

Таблица 2. Материалдарды қолдануды талдауПоказатели

План

Факт

Отклонение

Количество закупленной ткани

118200

131405
Изменение переходящих остатков

+ 500

- 918
Отходы ткани

613

761
Расход ткани на выпуск продукции

117120

129750
Количество выпущенной продукции

40386

46339
Расход ткани на 1 изделие

2,9

2,8
Өнімнің өндірілуінің көлеміне әсер етуді анықтаңыздар: стаып алынған материалдардың көлемі; қалдық маталардың өзгеруі; кетулердің (отход) өзгеруі; маталардың салыстырмалы шығындары.
Тапсырма 2. Кәсіпорында жоспар бойынша шығарылған өнімнің құны 75200 мың теңге құрайды, ал амтериалдық шығындар 3800 мың теңге. Жыл ішінде өте сапалы материалдарды қолдану арқасында материалдардық шығындардың сомасы 5700 мың теңгеге, ал өнімнің құны 4300 мың теңгеге өсті. Шығарылған өнімнің материалосыйымдылығы қалай өзгергенін және оның өзгеруіне қолданылған шикізат сапасының жақсаруы қандай дәрежеде әсер еткенін анықтаңдар. Қорытынды жасаңыздар.
9 тақырып. Еңбек ресурстарының еңбегі
Мақсаты: жұмысшы күшпен кәсіпорын қамтамасыздық есеп-қисаптары жүргізуге үйрету ; құрам және кәсіпорын еңбекті қорларының қозғалысы талдау ; негізгі факторлардың оған еңбек өнімділік деңгей және ықпалын жасау дәрежесі бағалау ; еңбек ақы төлеу қоры өзгертуімен зерттеу өткізу және анықтамаға факторлардың ықпалын жасау дәрежелері мынауды өзгерту .

1. Динамикта кәсіпорында бары , құрам және өнеркәсіпті - өндіріс қызметші құрылымын 1. талдау . Шығаруларды істеңіздер .

Кесте 1 - Кәсіпорынның жұмысшылар құрамы мен саны

Көрсеткіш

2003 ж.

2004 ж.

2005 ж.

2006 ж.

ППП саны, барлығы

Соның ішінде

басшылартели

23

22

25

24

Специалисттер

44

40

43

43

Қызметкерлер

31

40

30

28

Жұмысшылар, барлығы

Соның ішінде

Негізгі

346

352

360

367

Қосымша

178

180

179

184


Тапсырма 2. Жұмысшылар саны мен қозғалысы жылына келесі берілгендермен сипатталады:

Кесте 2 - ЖШС- дағы 2006 жылға қызметкерлер қозғалысы мен барыКөрсеткіштер

саны

Жұмысқа алынған- барлығы

23

Соның ішінде
Жұмысбастылық қызмет арқылы

14

Келісім мезгілі аяқталуымен жұмыстан шығуы

18

Ұранға шақырылуына байланысты жұмыстан шығуы

24

Өз еркімен шығарылған

20

Себепсіз кешігулердің артынан шығарылған

2

Жыл басына сан

286

01.01 дейін 31.12 тізімде тіркелді

205

Жұмысшы күші қозғалыстары , жыл соңысына саны, орта тізімдік қызметші саны көрсеткіштерді анықтаңыздар , сонымен қатар тұрақтылық, аққыштықтың және құрам алмастырушылығының коэффициенттерін анықтаңыз. Еңбек қорларының талдауын жаса.


Кесте 3 - еңбек ресурстарын қолданудың талдауы

Көрсеткіштер

Жоспар бойынша

Фактілік

Ауытқу

1.орта жылдық жұмысшылар саны, адам

120

125
2. орта есеппен бір жұмысшымен күніне жасалынған жұмыс

225

213
3.орта есеппен бір жұмысшымен орындалған сағат

1777

1619
4. жұмыс күнінің отра ұзақтығы, сағат

7,9

7,6
5. жұмыс уақытының ортақ қоры, адам-сағат

213300

202350Абсолютті айырмалардың есептеу әдісімен уақыттардың жұмысшы қор өзгертуіне факторлардың ықпалын жасау дәрежесісеп-қисабын асау .


4 тапсырма. Уақыттың жұмысшы қолдану көрсеткіштері талдаңыздар.

Уақыттың жұмысшы қор өзгертуіне құрылысты жылжулардың ықпалын жасау талдауыӨнім түрі

Бірлік өніміне еңбек шығыны, адам-сағат

Шығару көлемі, мың

өім құрылымы, %

Ортаны

еңбек көлемінің деңгейі өзгеруі, сағатжоспар

факт

жоспар

факт

ауытқулар

А

10

250

280

В

14

300

260

С

15

120

135

жалпы

13

670

675


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақтың мақсаты
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Жалпы ережелер
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
Реферат тақырыбы
арналған тапсырмалар
арналған жиынтық
білім беретін
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
пәнінен тоқсанға
республикасының білім
сәйкес оқыту
Қазақ әдебиеті
Мектепке дейінгі
оқыту мақсаттары
қазақ тілінде
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
Жұмыс бағдарламасы
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
мамандығына арналған