Әдістемелік нұСҚАУ

Loading...


бет2/4
Дата28.05.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4

4 Жалпы ережелер

4.1 Курстық және дипломдық жұмыстар (жобалар) - оқу қызметінің маңызды түрі және мамандық профилі немесе пән бағдарламасы бойынша университет студенттерінің өз еркімен таңдап алған және оған жетекшісі ұсынған ғылыми зерттеу болып табылады.Дипломдық жұмыс (жоба) мамандықтың МЖББС және оқу жоспарында көрсетілген жағдайда оқудың соңғы кезеңінде жазбаша орындалатын жұмыс.

4.2 Курстық және дипломдық жұмыстардың (жобалардың) орындалу мақсаты:.- мамандық бойынша теориялық білімі мен практикалық шеберлігін  жүйелеу, бекіту,  кеңейту және оларды нақты ғылыми, техникалық, экономикалық, өндірістік және мәдениеттік міндеттерді шешуде қолдану;

- өздік ғылыми жұмыстардың жүргізу дағдыларын дамыту, ғылыми зерттеудің заманауи әдістерін меңгерту, қарастырылатын мәселелер мен сұрақтарды шешуде эксперимент жасау;

- студенттердің өздік жұмыстарға қазіргі өндіріс, ғылым, техника, мәдениет жағдайында дайындығы, сонымен қатар олардың кәсіби кұзыреттілік деңгейін анықтау.

4.3 Курстық және дипломдық жұмыстар (жобалар) тиісті ғылым саласының нақты мамандығының өзекті мәселелерін өз еркімен меңгеру және зерттеу нәтижелерін қорыту.

Курстық, дипломдық жұмыстар (жобалар):

- мақсатты бағыттылықты;

- нақты құрылымды;

- берілген материалдың логикалық сабақтастығын;

- зерттеудің тереңдігі мен сұрақтардың толық түсіндіруін;

- дәлелдеуіді сеңдіруін;

- тұжырымдамалардың дәлдігі мен қысқалығын;

- жұмыс нәтижелерін баяндау нақтылығын;

- қорытынды дәлелдігі мен негізделген ұсынымдарың;

- талапқа сәйкес рәсімделуін қамтылуы тиіс.

4.4 Курстық және дипломдық жұмыстардың (жобалардың) тақырыбы өзекті болуы тиісті, ғылым, техника, ауыл шаруашылық, мәдениет дамуының қазіргі жағдайы мен келешегіне сәйкес болып және өзінің мазмұны бойынша келесі талаптың біріне жауап беру тиісті:

- ғалымдармен, сарапшылармен, тәжірибелермен: инженерлермен, конструкторлармен, менеджерлермен, экономистермен, заңгерлермен өткізілген зерттеу нәтижелеріне, жобалық шешімдерге талдау қорытылуы тиіс;

- зерттелетін объект бойынша ғылыми-негізделген теориялық қорытындылар болуы тиісті;

- ғылыми негізделген нәтижелерін қамыту олардын нақты қолдану міндеттерінің шешуін қамтамасыз ету.

Ол өндіріс, білім, ғылым және мәдениеттің нақты міндеттері мен мәселелерін есепке алып отыру керек.

4.5 Курстық жұмыстың (жобаның) тақырыбы, ғылыми жетекшісі кафедра отырысында бекітіледі.

4.6 Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) тақырыптары түлектерді даярлайтын кафедра әзірлейді, ол факультет кеңесімен бекітілген тақырып тізімі болып саналады. Тақырыптар тізімі жыл сайын 30 % - дан кем емес жаңартылып тұрады. А Қосымшада дипломдық жұмыстар (жобалар) тақырыптары бойынша құжат нысаны ұсынылған.

4.7 Бекітілген тақырыптар ішінен тақырып таңдап алуына студенттерге құқық беріледі. Студент өзінің де тақырыбын ұсыну алады. Бұл жағдайда ол кафедраға ұсынып отырған тақырыбының мақсатқа сәйкестілігіне негіздеме немесе мекеме тарабынан тапсырыс беріп отырған тақырыпты орындауға хат ұсынуы керек. Сырттай оқу нысанының студенттеріне өндіріс қажеттілікке сәйкес тақырып таңдауға рұқсат беріледі.

4.8 Дипломдық жұмыс (жобаның) тақырыбы курстық жұмысты орындау процесінде өткізілетін зерттеу тақырыбының жалғасы болып табылады. Ол өте кең болмауы керек, мұндай жұмыстар үстіртін және өзіндік сипаты аз болып келеді, ал шағын тақырыптын жұмыстары терең және тегжейлі талданады.

Бір тақырыпты екі студенттің таңдауы мүмкін емес, әр студенттің жұмыс тақырыбы дербес болуы керек. Зерттеу нысандары әр түрлі болғанда ғана тақырыптың тұжырымдамалары бірдей болуы мүмкін.

Кәсіпорындардың тапсырысы мен ұжым жобасы бойынша 2-4 студент орындауы мүмкін (24.06.2016 жылының № 8-2 ғылым кеңесінің шешімі).

4.9 Оқытушылардың жүктемесін жоспарлау, сондай-ақ жазғы өндірістік практикада дипломдық жұмыс (жоба) бойынша материал жинау үшін дипломдық жұмыс (жоба) жетекшілеріне күндізгі бөлімнің студенттерін бекіту және тақырыпты таңдау бітіруші курс алдында, ал сырттай бөлім студенттері үшін бітіруші курстың соңғы оқу-емтихан сессиясында өткізіледі. Түлек даярлайтын кафедралар студенттердің дипломдық жұмыс жетекшілерімен кездесулерін өткізеді (осы мамандық/тақырып бойынша зерттеу саласының мамандары болып табылатын түлек даярлайтын және басқа да кафедралар оқытушылары). Студенттер кафедра меңгерушісі атына өтініш жазады, оған сәйкес декан студенттерге дипломдық жұмыстар (жобалар) жетекшілерін және тақырыптарды бекіту жөнінде өкім шығарады.

Б қосымшада дипломдық жұмысқа (жобаға) өтініш нысаны ұсынылған.

Дипломдық жұмыстар (жобалар) тақырыптарының соңғы бекітуікүндізгі оқу бөлімі студенттеріне бітіруші курстың басында (1 қазанға дейін), сырттай оқу бөлімінің студенттеріне бітіруші курстың соңғы оқу-емтихан сессиясының аяқтауында жүзеге асырылып ректор бұйрығымен бекітіледі.

Қажеттілік жағдайда дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы қорғауға 2 аптаға дейін кешіктірілмей түлектер даярлаушы кафедраның ұсыныс хаты бойынша өзгертілуі, нақтылануы, түзетілуі мүмкін.

4.10 Дипломдық жұмыс (жоба) профессорлар, доценттер, тәжірибелі оқытушылар мен ғылыми қызметкерлер құрамынан тағайындалатын ғылыми жетекші басшылығымен орындалады. Сондай-ақ жетекші болып басқа мекемелер, кәсіпорындар, фирмалардың ғылыми қызметкерлері мен жоғары білікті мамандары және түлектерді даярламайтын кафедралардың жоғары білікті оқытушылары тағайындалады. Дипломдық жұмысқа жас оқытушы тәжірибелі оқытушымен бірлесіп жетекшілік етуі мүмкін.

Әр студенттің дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшісі, тақырыбы дербес көрсетіліп, ректордың бұйрығымен бекітіледі.

4.11 Дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшісі:

- дипломдық жұмыс тақырыбын таңдау жөнінде студентке көмегін көрсетеді;

- жұмыс (жоба) орындау үшін тапсырма береді;

- студентке жұмысты (жобаны) орындаудың барлық кезеңіне күнтізбелік кесте құрастыруға көмек көрсетеді;

- студенттерге тақырып бойынша қажетті әдебиеттер, анықтамалар, нормативтік және мұрағаттық материалдар мен басқа дереккөздер ұсынады;

- студенттің ағымдық бақылау өткізетін күнтізбелік кестесін сақтауға, бітіру жұмыстың орындаулыуның кеңес беру кестесін белгілейді;

- жұмыстың (жобаның) барлық бөлімдерінің көлемін белгілейді және студент пен кеңес берушінің жұмысын үйлестіреді;

- кемшіліктер мен ескертулерді ұсынады, олардың дұрыс жою жолдарын көрсетеді;

- дипломдық жұмыстың орындалу сапасын жан-жақты сипаттайды, бұрынғы көрсетілген кемшіліктерге қатан көңіл бөледі, дипломдық жұмыстың МАК-ға мүмкіндігін немесе орынсыз ұсынуын дәлелдейді.

4.12 Дипломдық жұмысқа (жобаға) пікір беруі біліктілігі қорғалатын дипломдық жұмыс бейініне сәйкес, тек сыртқы ұйымдардың ішіндегі мамандармен жүзеге асырылады.

Пікір берушілер ретінде басқа да жоғары оқу орындарының профессорлары, доценттері және аға оқытушылары тартылуы мүмкін.

4.13 Дипломдық жұмыстарға (жобаларға) пікір берушілер түлектер даярлайтын кафедра меңгерушісінің жұмыс орны, лауазымы және білімі (маман бойынша ғылым және академиялық дәрежесі, жоғары білім бойынша базалық дипломы) көрсетілген ұсыныс хаты бойынша жалпы тізіммен ректор бұйрығымен бекітіледі.

В қосымшада пікір берушілерге ұсыныс үлгісі ұсынылған.

4.14. Курстық жұмыстың (жобаның) тапсырмасы мақсатты орындауын, әзірлеуге жататын негізгі сұрақтарды, әдебиеттер тізімін, курстық жұмыстың көлемін, жетекшіге курстық жұмыстың (жобаның) тапсыруы мен әзірлеу барысы туралы баяндама мерзімін қамтиды.

Г қосымшада курстық жұмысқа (жобаға) тапсырма үлгісі ұсынылған.

4.15 Дипломдық жұмыстың (жобаның) тапсырмасы бастапқы материалдар мен дереккөздердің сипаттамасын, студенттің құрастырған сұрақтар тізімін, ұсынылған әдебиеттер тізімін, графикалық материалдар тізімі (таблицалар, схемалар, диаграммалар және т.б.) жұмысты (жобаны) жазудың толық күнтізбелік кестесін қамтиды.

Тақырып бекітілгеннен кейін жұмыс (жоба) жетекшісі жұмыстың тапсырмасы мен жеке кезеңдердің орындалу кезегін көрсете отырып, барлық мерзімге кеңес беру және күнтізбелік кестесін құрастырады.

Осыдан кейін кесте мен тапсырма түлектер даярлайтын кафедра меңгерушісімен бекітіледі. Бір данасы студентке беріледі, екінші данасы кафедрада сақталады, содан кейін жұмыспен (жобамен) бірге қорғауға ұсынылады.

Д қосымшада дипломдық жұмысқа (жобаға) тапсырмалар құрастыру үлгісі ұсынылған

Әр дипломдық жұмыстың (жобаның) тапсырмасына сәйкес жеке және перспективтік, теориялық пен практикалық сұрақтары болуы керек.

Мысалы,инженерлік мамандықтардың бітіру жобаларында негізгі тақырыптан басқа технолгиялар, автоматтандырылу, кешендік өндірісті механизациялау, стандарттау, еңбекті ғылыми ұйымдастыру, өндірісті басқару және т.б. мәселелер түсіндіріледі.

Әр жоба экономикалық негіздемеге тиісті, сондай-ақ еңбекті қорғау және өнеркәсіптік экология мәселелеріне арналған бөлімдері болуы керек.

Іргелі ғылымдар бойынша (физика, математика, химия және т.б.) дипломдық жұмыстарда (жобаларда) көрсетілген бөлімдер қажеттілікке байланысты ашылады.

4.16 Дипломдық курстық жұмыстың (жобаның) тапсырмасы жұмысқа (жобаға) титул бетінен кейін тігіледі.

4.17 Қажеттілік жағдайда дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшінің ұсынысы бойынша кафедраға жұмысқа (жобаға) бөлінген уақыт шегі есебінен кеңес берушілерді шақыруға құқық беріледі. Кеңес берушілер болып басқа мекемелер мен кафедралардың прфессорлары, доценттері және ғылыми қызметкерлері тағайындалуы мүмкін. Кеңес беруші студент жұмысының (жобасының) орындаған және рәсімдеген бөлімін тексеріп қол қояды.

4.18 Түлек даярлайтын кафедралар курстық және дипломдық жұмысын (жобасын) орындауың бастағанға дейін жұмысқа (жобаға) (мамандық ерекшелігін ескере отырып) қойылатын талаптарды белгілейтін әдістемелік нұсқаулар құрастырып студенттерді қамтамасыз ету тиісті.

4.19 Кафедра меңгерушісі (немесе ғылыми жетекші) жұмысты (жобаны) орындау бойынша студенттердің кезеңдік есебі мерзімін белгілейді; осы мерзімде жетекші мен кафедра меңгерушісі жұмыстың (жобаның) дайындық деңгейін анықтайды.

4.20 Курстық, дипломдық жұмыс (жоба) мамандық бойынша әдебиеттерді (оқулықтарды, оқу құралдарды, монографияларды, периодикалық әдебиеттерді, дәріс курстарды, журналдарды, оның ішінде шет тілдегі нормативтік әдебиеттер және т.б.) терең зерттеліп орындалады.

4.21 Дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі мәтіні шығармашылық ойын, зерттеуде қолданылатын әдістердің негіздемесін, есеп беруде қабылданған әдістері мен компьютерлік технологиялар қолдану арқылы орындалатын есептердің өздерін, өткізілген эксперименттерді сипаттауын, оларды талдау және олар бойынша қорытындыларды, нұсқаларды техникалық-экономикалық салыстыруларды және қажеттілік жағдайда иллюстрациялар, графиктер, эскиздер, диаграммалар, схемалар және тағы басқаларды ашу тиісті.

4.22 Студент дипломдық жұмысты (жобаны) университетте, сондай-ақ ғылыми, жобалау-конструкторлық және басқа да ұйымдарда орындай алады.
5 Жұмыстың мазмұны мен құрылымы
5.1 Курстық және дипломдық жұмыстарға (жобалар) келесі құрылымдық элементтер кіреді:

- мұқаба (міндетті емес элемент, қатты мұқаба қажет болған жағдайда);

- титул парағы;

- жұмысты (жобаны) орындау бойынша тапсырмалар;

- мазмұны;

- кіріспе;

- негізгі бөлім;

- қорытынды (түйіндер);

- пайдаланған дереккөздер тізімі;

- қосымшалар;

- ерекшеліктері (қысқартулар, шартты белгілер тізімдері және т.б.).

Курстық, дипломдық жұмыстардың (жобалардың) көлемі мамандықтардың ерекшеліктеріне сәйкес түлектер даярлайтын кафедрамен анықталуы керек.

5.2 Мұқабада (Е Қосымшада көрсетілген) келесі мәліметтер болады:

- жұмыс (жоба) орындалған мекеменің атауы,

- студенттің тегі, аты-жөні,

- жұмыстың (жобаның) атауы,

- жұмыстың түрі - дипломдық (жоба) жұмыс,

- мамандықтың шифры мен атауы,

- қала, жыл.

Титул парағы жұмыстың (жоба) бірінші беті болып табылады және құжатты іздеу және өңдеу қажеттілігінде ақпарат көзі болып қызмет етеді:

Титул парағында келесі мәліметтер болуы керек:

- министрлік, оқу орны және кафедраның толық атауы (әр қайсысы бас әріппен);

- шектеулі грифі (қажетлігі болса ғана);

- кафедра меңгерушісінің қолы;

- жұмыс түрі – курстық және дипломдық жұмыс (жоба);

- «тақырыбы» көрсетілген жұмыс (жоба) тақырыбының атауы;

- мамандықтың шифры мен атауы;

- оң жағында «орындады» сөзі, сол жақ қарсысында студенттің тегі, аты-жөні көрсетіледі;

- бір жол төмен «ғылыми жетекші», «жетекші» жазылады және тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі, оқу орны, оқу дәрежесі және басқа да белгілері көрсетіледі;

- қала, жыл.

Курстық және дипломдық жұмыстың (жобаның) мұқабасы мен титул парағын рәсімделу үлгісі Ж,К Қосымшаларда көрсетілген.

Титул парағы беттерді нөмірлегенде жалпы парақ санына кіреді, бірақ оған бет нөмірі («1» саны) қойылмайды.

5.3 Жұмыстың мазмұнына кіріспе, барлық бөлімдер мен бөлімшелердің тақырыптары мен реттік нөмірлері, қорытынды, пайдаланған дереккөздер тізімі және осы жұмыстың (жобаның) элементтері басталатын беттер нөмірі көрсетілген қосымша атаулары кіреді.

Мазмұнның тақырыптары (тараулары) мәтіндегі тақырыптарды қайталауы керек, оларға басқа тақырып беруге немесе қысқартуға болмайды.

Бірдей тараулары тақырып сатылар бірінен соң бірі жазылады. Тақырыптардың келесі сатылары тақырыптардың алдыңғы сатыларына қатысты оңға қарай екі үш белгіге ауысуы тиісті.

Барлық тақырыптар бас әріптен басталады, соңында нүкте қойылмайды, әр тақырыптың соңғы сөзі мазмұнындағы оң жағындағы бағанына сәйкес болу тиісті.

«Мазмұны» сөзі парақтың жоғарғы жағына, бас әріппен, қою шрифтпен, жолдың ортасына тақырып түрінде жазылады, «Мазмұны» сөзі мен мазмұнның өз арасында бір интервал шегініс жасау керек (Л Қосымшасын қараңыз).

5.4 Кіріспе курстық, дипломдық жұмыстардың (жобалардың) бірінші бөлімі болып табылады және өзектілікнегіздемесін, ғылыми жаңалықтар мен практикалық маңыздылықты, шешілетін ғылыми мәселелердің заманауи жағдайына бағасын қамтиды, сондай-ақ мақсаты, міндеттері мен зерттеу нысаны тұжылымдалуы керек, жұмысты (жобаны) жазудың теориялық және әдістемелік негізі, практикалық базасы сипатталуы керек.

Өзектіліктік айқындығы көп сөзді болмауы керек, оны алыстан сипаттап керегі жоқ. Бастысы - мәселелі жағдайдың мәнін көрсетіп, зерттеу пәнін білу және білмеу аралығындағы шекараны көрсете білу керек. Ғылыми мәселені тұжырымдап, логикалық түрде зерттеудің мақсатына көшу керек, сондай-ақ осы мақсатпен шешетін нақты міндеттерін көрсету керек. Бұл әдетте санамалы түрде көрсетіледі (үйрену..., сипаттау..., белгілеу..., айқындау..., анықтау..., және т.б). Тұжырымдалған міндеттерді мұқият орындау керек, өйткені олардың сипаттау шешімдері жұмыстың мазмұнын құрастыруы тиіс.

Сонымен қатар, зерттеуге ұсынылатын курстық, дипломдық жұмыстардың (жобалардың) бөлімі мен бөлімшелер тақырыптарын тұжырымдалған міндеттерін туындайды.

Кіріспенін міндетті элементі нысан мен пәні болып табылады. Нысан - зерттеу үшін таңдалған және мәселелі жағдайды тудыратын процесс немесе құбылыс. Пән - нысан шекарасында қарастырылады. Нысан және зерттеу пәні өзара жалпы және жеке қатынастағы ғылыми процестің категориясы. Нысанда зерттеу пәніне қызмет ететін бөлімі анықталады.

«Кіріспе» сөзі жаңа парақтың жоғарғы жағында, бас әріппен, жолдың ортасына тақырып түрінде жазылады. Кіріспенің көлемі шағын бір-екі бет болуы керек.

5.5 Дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі бөлімінде жұмыстың маңызы мен мазмұнын айқындайтын мәліметтер және орындалатын жұмыстың (жобаның) негізгі нәтижелері көрсетілуі тиіс.

Негізгі бөлім үш бөлімшені қамтуы керек: әдебиеттерді шолу, эксперимент әдістемесі, эксперимент нәтижелері және оларды талқылау.

Тақырып бойынша әдебиеттерді шолу білім алушылардың арнайы әдебиеттермен мұқият танысуын, дереккөздерден алынған мәліметтерді жүйелей білуге, оларды сыни түрде қарастыруға, негізгілерін көрсете алуға, басқа зерттеушілердің бұрынғы зерттеулерін бағалауға, зерттелген тақырыптың қазіргі жағдайының бастысын анықтау тиіс.

Онда зерттеу мәселелерінің маңыздылығы баяндалады, оны шешудің әр түрлі жолдары қарастырылады, оларға баға беріледі, студенттің өзіндік көзқарасы негізделеді және баяндалады. Әдебиеттерді шолу осы тақырып әлі ашылмаған немесе ішінара ашылған, бұл аспекте емес, сондықтан әрі қарай зерттеуі қажет деген қорытындыға алып келеді. Жұмыстың (жобаның) осы бөлімінің көлемі негізгі бөлім көлемін үштен бір бөлігі аспауы керек.

Екінші бөлім әдіснамалық сипатын және жұмыста қолданылған әдістер көрсеткіштері мен зерттеудің нақты әдістемесін қамту тиіс: зерттеу нысанын сипаттамасы; қолданатын экономикалық-математикалық модельдер мен компьютерлік бағдарламалар; құралдар, жабдықтар, қондырғылар; эксперименттік зерттеу өткізілген кәсіпорындар; қолданылатын сауалнама сипаттамалары, тақырыптардың метрологиялық анықталуы және т.б.

Үшінші бөлімде зерттеудің нәтижелері, эсперименттер, қолданбалы бағдарламалар пакеттері көмегімен жасалған есептер, оладың ішінде графиктер, кестелер, суреттер және т.б. көріністер табылады.

Зерттеу нәтижелерін талқыла отырып студент техникалық, табиғи, экономикалық және әлеуметтік процестердің өту әсерін, зерттелу құбылыстарының себептерін, олардың даму тенденцияларына әсер ететін заңдылықтар мен факторларды анықтауы қажет. Жұмыста алынған фактілі құжаттар негізінде экономикалық қызмет жағын жетілдіру бойынша ұсыныстар негізделеді, өндіріс, әлеуметтік, мәдени процестерге әсері айқындалады, кіріспеде тұжырымдалған міндеттер шешіледі.

Негізгі бөлімнің барлық үш бөлімі бір-бірімен логикалық байланыста болуы керек. Негізгі бөлімнің мазмұны жұмыстың (жобаның) тақырыбына дәл сәйкес келіп және оны толық ашу керек, бұл жағдайда баяндау тілі мен стиліне аса көңіл аударған жөн.

Бағдарламалық өнімдерді өңдеуге арналған дипломдық жұмыстардың түсіндіру хатының негізгі бөлімі үш бөлімді қамтиды:

- жобаның техникалық тапсырмасы;

- бағдарламалардың сипаттамасы;

- қолданушының жетекшілігі.

Ғылыми жазба сөйлеуінің өзіндік сипаты баяндаудың формалды-логикалық тәсілі болып табылады. Эксперименттерді сипаттау қысқаша ырықсыз есімше орамдары көмегімен жасалады, мысалы: «Күкірт қоспасынан оксид магний алынған» немесе «Бес құрылым анықталған».

Технологиялық тақырып бойынша жұмыстарда (жобаларда) машиналар мен механизмдерге қызмет ету бойынша нұсқауда тұйық етістік формасындағы сөйлемдер көмегімен берілуі керек, мысалы: «Бұл үлгіні алдын-ала механикалық қоспадан ажыратып, ауаның ластануын жойса ғана механизмнің жұмысын қамтамасыз етуге болады».

Ғылыми жазба сөйлеу стилі - бұл өзіне тең ерекшелігі жоқ монолог. Мазмұны әдеттей үшінші жақтан айтылады, көпше түрдін бірінші жағынан сирек айтылады («мен» есімдігінің орнына «біз» есімдігі қолданылады). Сөйлеу стилінін мәдиниетін дәлдік, айқындық, қысқалық анықтайды.

5.6 Қорытынды (түйін) зерттеу нәтижелері бойынша қысқаша қорытынды, қойылған міндеттердің толық шешілуін бағалайды, зерттеу нысаны бойынша нақты ұсынымдарды қамтиды.

«Қорытынды» сөзі жаңа парақтың жоғарғы жағында, бас әріппен, жолдың ортасына тақырып түрінде жазылады, «Қорытынды» сөзі мен мәтінің арасында бір интервал шегініс жасау керек.

5.7 Пайдаланған дереккөздер тізімі жұмысты жазу барысында қолданған әдебиеттер туралы мәліметтер болуы тиіс: жұмыс мәтінің әр әдебиетіне сілтеме болуға тиіс.

Пайдаланған әдебиеттердің сілтемелері квадратты жақшағымен көрсету керек (мысалы: [1]).

Әдебиеттер туралы мәлімет сілтемелерін пайда болу тәртібімен орналастыру керек, араб сандарымен нүктесіз нөмірленіп және абзацтан шегініс жасап басып шығару тиіс.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі белгілі тәртіп бойынша рәсімделеді

(М Қосымшасын қараңыз).

«Пайдаланған әдебиеттер тізімі» сөздері жаңа парақтың жоғарғы жағынан, бас әріппен, тақырып түрінде, қою шрифтпен жазылады. Тақырыппен мәтіннің арасында бір интервал шегініс жасау керек.

5.8 Қосымшаға жұмыстың (жобаның) орындалуымен байланысты негізгі бөлімде көрсетілмеген материалдар кіреді.

Қосымша жұмыстың (жобаның) жалғасы ретінде соңғы беттеріне рәсімделеді.

Дипломдық жұмыстардың барлық мәтініндерге сілтемелер қосымшада көрсетілуі керек. Мәтіндегі жасалған қосымшалар сілтемелер тәртібімен орналастырады.

Әр қосымша жаңа парақтан басталып жазылады. «Қосымша» сөзі жаңа парақтың жоғарғы жағына, бас әріппен, жолдың ортасына тақырып түрінде орыс алфавитіндегі Ё, З, И, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ дыбыстарынан басқа, А –дан бастап, бас әріппен қосымша ретінде көрсетіліп жазылады.

Әр қосымша мәтінге жеке жолдан жазылатын бас әріптен таңбаланған жолдың ортасына тақырып түрінде жазылады. Қосымшалар бетін нөмірлеу өтпелі болу керек, жұмыстың парақтарының жалпы нөмірін жалғастырушы болуы тиіс.

Негізгі мәтін мен қосымшалардың байланысы сілтемелер арқылы жүзеге асырыладыжәне «қара» сөзімен беріліп, ол қысқартылып және қосымша нөмірімен жақшаға алынады, мысалы, (А қосымшасын қараңыз).

Мәтіндегі көрсетілген кестелер, формулалар мен теңдеулер қосымшаларды әр қосымша шеңберінде санның алдына қосымшаны белгілейтін әріпті қоса отырып нөмірлеу керек.6 Жұмыстарды (жобаларды) рәсімдеу тәртібі

6.1 Мәтіннің баяндалуы және жұмыстың (жобаның) рәсімделуі осы Нұсқаудағы талаптарға сәйкес орындалады. Жұмыстың мәтіні және оның ішіндегі суреттер мен кестелер А 4 форматына сәйкес болуы қажет. Жұмыстың (жобаның) тысы студенттің таңдауы бойынша әр түрлі болуы мүмкін (қатты, серіппелі және т.б.).

Курстық жұмыс қолжазба және баспа түрінде, ал дипломдық жұмыс (жоба) - А 4 форматтағы ақ қағаз бетінің бір жағына, бір интервал арқылы баспа түрінде орындалуы керек. Шрифт –Times New Roman, 14 кегль. Парақ беттері көрсетіліп шрифт – әдеттегі, 14 кегль.

Мәтінді келесі жол өлшемдерін сақтап басу керек: оң жағы – 10 мм, жоғары жағы – 20 мм, сол жағы – 30 мм, төменгі жағы – 25 мм.

Мәтін шеңберіндегі азат жолдың түсуі бірдей және тең 1,25 см. бес белгіге сәйкес болуы керек. Әр түрлі гарнитура шрифтерін қолдана отырып, белгілі терминдер, формалалар, теоремаларға басымдылық берілетін компьютерлік мүмкіндіктерді пайдалануға рұқсат беріледі.

6.2 Жұмысты (жобаны) даярлау процесінде анықталған қателер, жаңылыстар, графикалық дәлсіздіктерді ақ бояумен бояу немесе өшіріп, түзетілген мәтін орнына машинамен басу түрінде немесе қара сия, паста, қара тушпен-қолмен жазу арқылы түзетуге рұқсат етіледі.

6.3 Адамдардың тегі, ұйымның атауы, өнімнің атауы және басқа жалқы есімдер атаулары жұмыста бірінші рет түпнұсқа тілінде беріледі.

6.4 Курстық, дипломдық (жобалар) жұмыстарды бөлімге, бөлімшелерге бөлу керек. Әр бөлім мен бөлімше аяқталған мәліметтерді қамтуы қажет.

Бөлім, бөлімшелердің тақырыптары болуы керек. Тақырыптар бөлім, бөлімшелердің мазмұнын нақты және қысқа көрсетуі керек. Бөлім, бөлімшелер және пунктер тақырыптарын азат жолдан, бас әріппен, соңына нүкте қоймай, астын сызбай басу керек. Егер тақырыптар екі сөйлемнен құралса, олардың арасына нүкте қойылады.

6.5 Жұмыстың (жоба) бөлімдерінің барлық құжаттарда нүктесіз, араб сандарымен белгіленген реттік сандары болуы қажет.

Бөлімшелер әр бөлім шеңберінде нөмірленуі қажет. Бөлімшелер нөмірлері нүктелермен бөлінген бөлім және бөлімше нөмірлерінен тұрады. Бөлімше нөмірінің соңына нүкте қойылмайды. Бөлімдер екі және одан да көп бөлімшелерден құрылуы мүмкін.

Мысалы


1 Негізгі өлшемдері мен типтері

1.1


1.2

1.3


2 Техникалық талаптар

2.1


2.2

6.6 Жұмыстың беттері жұмыс мәтініндегі барлық өтпелі нөмірлерді сақтап, араб сандарымен нөмірленеді. Беттің нөмірі парақтың төменгі жағының ортасына нүктесіз жазылады.

6.7 Жалпы парақтар санына жеке парақтағы иллюстрациялар мен кестелер кіреді. А3 формат бетінде жасалған иллюстрациялар мен кестелер бір бет болып саналады.

6.8 Жұмыстың әрбір құрылымдық элементін жаңа парақтан (беттен) бастаған жөн.

Бір бөлім ішіндегі бөлімшелер өзара бір аралыққа түсіріліп басылады.

6.9 Сандық материалдар ең үздік көрнекіліктер мен көрсеткіштерді салыстыра қабылдау үшін кесте түрінде рәсімделуі керек.

6.10 Кесте атауы нақты және қысқа, мазмұнына сай болуы керек.

Кестенің атауын кестенің үстіне сол жағында, абзацтық шегіңіз жасамай бір жолға сызықша қойып номірін жазу керек.

6.11 Кестені жұмыстағы мәтінде бірінші рет кездессе, одан кейін немесе келесі бетке орналастыру керек.

6.12 Жұмыста барлық кестелерге сілтемелер болуы қажет. Сілтемеге нөмерін көрсете отырып «Кесте» сөзін жазу керек, мысалы, (1Кестені қараңыз).

6.13 Қосымшалардағы кестелерден басқа кестелер барлық жұмыс шеңберінде араб сандарымен реттік тәртіппен нөмірленеді.

6.14 Әр қосымшадағы кестені санның алдына қосымша белгісін қоса отырып, араб сандарымен жеке нөмірлеу қажет.

Егер жұмыста бір кесте болса, онда ол «1 Кесте» деп белгіленеді, ал егер кесте В Қосымшасында болса, онда« В1 Кесте» деп белгіленеді.

6.15 Баған тақырыптары мен кесте жолдын тақырыбы бір сөйлемнен тұрса кіші әріппен, ал егер олардың өзіндік мәні болса, бас әріппен жазу керек.

6.16 Көп жолдан құралған кестені келесі параққа (бетке) көшіруге болады. Кестені басқа бетке көшірген кезде «Кесте» сөзі мен нөмірі бірінші бөлігінде көрсетіледі, басқа бөліктеріне «Қосымша» сөзі жазылып, кесте нөмірі көрсетіледі, мысалы: «1 Кестенің жалғасы». «Кестенің жалғасы» оң жағында жоғарыда орналасады, кестені көшірген кезде бағандардың номірімен қосымша жол керек. Бағандарының саны көп кестелер қосымшаға шығарған дұрыс болып келеді.

6.17 Егер кестелердің әр түрлі жолдарында (бағандарында) қайталанатын мәтін бір сөзден тұрса, онда оны бірінші жазғанда тырнақшаға аламыз; егер екі немесе одан көп сөзден тұрса, бірінші қайталанғаннан кейін «тағы да» сөзімен, әрі қарай тырнақшамен алмастырамыз. Қайталанатын сандар, маркалар, белгілер, математикалық, химиялық белгілер тырнақшаға алынбайды. Егер кестенің қандай да бір жолында сандық немесе басқа мәліметтер берілмесе, онда оған сызық қойылады.

6.18 Сол, оң және төмендегі жақтағы кестелер тәртіп бойынша сызықтарға шектелген. Кестедегі шрифт өлшемін мәтінге қарағанда кішірек болады.

6.19 Бағана тақырыптарын тәртіп бойынша кесте жолдарымен параллельді жазады. Қажеттілік жағдайда бағандар тақырыптарын көлдененен орналастыруға болады. Кестенің басы кестенің басқа бөлігінен сызық арқылы бөлінуі керек.

6.20 Кесте және мәтін аралығы бір «бос» жолдан тұруы қажет. Кестенің рәсімделу үлгісі М Қосымшасында көрсетілген.

6.21 Иллюстративті материал курстық, дипломдық жұмыстардың (жобалардың) міндетті бөлігі болып табылады. Оның санын, құрамы мен

мазмұнын жұмыс жетекшісі белгілейді.

6.22 Иллюстративті (суреттер) материалдардың негізгі түрі сызу, схема, фотосуреттер, диаграммалар, графикалар.

6.23 Сызу –машина, тетіктердің құрастырылуы немесе олардың бөліктері максималды дәл бейнелеуде қолданылатын иллюстрациялардың негізгі түрі. Ол сызу тәртіптері мен стандарт талаптарына сай болуы керек.

6.24 Фотосуреттер – көрнекіліктің шынайы берілуінің сенімді және анық құралы. Ол құжаттамалық дәлдікпен пән және құбылысты барлық жеке ерекшеліктерімен бірге бейнелеу үшін қажет.

6.25 Техникалық сурет пән және құбылысты ешқандай бөлшексіз және егжей-тегжейсіз көзбен қабылдау кезінде қолданылады.

6.26 Схема – қандай да бір құрылғы, пән, құрылыс немесе процесстің негізгі идеясының масштабын сақтамай, шартты белгілер көмегімен берілетін және басты элементтердің өзара бір-бірімен әсерін көрсететін бейне.

6.27 Диаграмма – мөлшерлер аралығындағы тәуелділікті графикалық бейнелеудің бір тәсілі. Массалық мәліметтерді көрнекі түрде бейнелеу үшін құрастырылады.

6.28 Графика – мөлшерлердің шартты бейнесі және олардың геометриялық фигуралар, нүктелер, сызықтар арқылы қатынасы. Геометриялық образдан басқа графика мыналарды қамтуы керек:

- жалпы тақырып;

- шартты белгілер және графикалық бейненің жеке элементтерінің мазмұнын түсіндіру;

- координат осьтері, масштабты шкала, сандық торлар;

- графикалық көрсеткіштерге түсірілген мөлшерді анықтайтын және толықтыратын сандық мәліметтер.

Координат осьтері сызықтармен сызылады: ось соңында нұсқар қойылмайды. Қысқа тәуекелді ось бойынша оське масштаб жүргізіледі (немесе координатты тор), шкала масштабының сандық белгісі координат осінің сол жағына қарай және абсцисс осінен төмен жазылады. Осьте шартты белгілер және бөлінген мөлшерлердің өлшемділігі көрсетілуі қажет. Мөлшерлердің бөлшектік мағынасының орнына мөлшерді әріппен белгілей отырып, көбейткіш енгізіледі.

6.29 Егер иллюстрация бірінші рет ескерілсе мәтіннен кейін немесе келесі бетке орналастыру қажет. Иллюстрация комьютерлік орындауда болу керек, сондай-ақ түрлі түсті болып келеді. Жұмыстағы барлық иллюстрацияларға сілтемелер беріледі.

6.30 Фото суреттер өлшемдігі А4 форматтан аз болып стандартты ақ қағаз бетіне жабыстырылуы керек.

6.31 Иллюстративтік қосымшаларды жұмыстың барлық шеңберінде араб сандарымен нөмірлеу керек.

6.32 Егер бір сурет болса «Сурет 1» деп белгіленеді, сурет сөзі және оның атауы жолдың ортасына қойылады.

Иллюстрацияның қажеттілік жағдайындада атауы және түсініктемелік мәліметтері болады (асты сызылған мәтін). «Сурет» сөзі және оның атау түсіндірмесі мәліметтерден кейін және келесі түрде орналасады: 1 Сурет. Құрылғының бөлшектері.

6.33 Иллюстрациядағы сілтемелерді « ...2 суретке сәйкес» деп жазу керек.

6.34 Әр қосымшадағы иллюстрация санының алдына қосымшаның белгісін қосып араб санымен жеке нөмір беріледі, мысалы: Сурет А 3.

6.35 Иллюстрацияны бір бетте орындау керек. Егер иллюстрация бір бетке сыймаса, оны басқа беттерге шығаруға болады.

Бұндай жағдайда иллюстрацияның атауын бірінші бетке орналастырады, әр бетке түсіндіру мәлімет жазылады және олардың астына «сурет.. бет .. » деп көрсетіледі.

6.36 Суреттің жоғары және төменгі жағында орналасқан сурет пенмәтіннің аралығында екі «бос» жолды құрайды.

Иллюстрацияның рәсімделу үлгісі П Қосымшасында берілген.

6.37 Формулалар мен теңдеулерді мәтіннен жеке жолға шығару керек. Әр формула мен теңдеудің жоғары және төменгі жағында бір бос жол қалдыру керек. Бірінен кейін бірі келетін және мәтіннен бөлінген формулалар үтір арқылы бөлінеді.

6.38 Символдар және коэффициент сандар белгісін формулада берілген бірізділік бойынша формула астына келтіру керек.

Әр символ және коэффициент сандар белгісін жаңа жолдан бастап жазу керек. Түсіндірудің бірінші жолын қос нүктесіз, «қайда» сөзінен бастап жазу керек.

6.39 Формулаларды барлық жұмыс шеңберінде жолдың шеткі оң жағына дөңгелек жақшаға алынып, араб сандарымен реттік нөмірлеу арқылы нөмірленуі керек,

мысалы: , (1)

онда u - седиментация жылдамдығы;

g – еркін құлаудың үдеуі;

р – дисперлі фазаның тығыздығы;

p0 – дисперлі ортаның тығыздығы;

г – бөлшектер өлшемі;

η – дисперлі ортаның жабысқақтылығы.
6.40 Егер теңдеу бір жолға сыймаса тең болады (=), қосу (+), алу (-), көбейту (х), бөлу (:) және басқа математикалық белгілерден кейін көшірілуі керек, бұндай жағдайда белгі келесі беттің басында қайталанады.

6.41 Мәтіндегі формуланың тәртіптік нөмірінің сілтемелері жақшаның ішінде беріледі: (1) формулада.

6.42 Қосымшада көрсетілген формулаға, әрбір қосымшаның шегінде, Қосымшаны белгілейтін әріп қосылып, араб саны бойынша жеке нөмір беріледі, мысалы, формула А1.

7 «Антиплагиат» жүйесі негізінде өз бетімен жазбаша жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ету тәртібі
7.1 Дипломдық жұмыстарды студенттер ғылыми жетекшінің басшылығымен өз бетінше орындайды.

7.2 Плагиат (ұрлап пайдалану) деген сөз қағаз немесе электрондық жеткізгіште, әдебиетке сілтемесі жоқ немесе сілтеме бар болған жағдайда жарияланған, бірақ жұмыстың (жобаның) немесе оның бір бөлімінің көлемі мен сипаты дербестік күмән келтірсе дипломдық жұмысты орындағанда бөтен мәтінді пайдалануын көрсетеді.

7.3 Плагиат деп негізгі мәтіннің сөзбе сөз баяндалуын, сондай – ақ басқа мәтінді сөзбен ауыстырып парафраз-баяндау мен ауыстырылған мәтін мазмұның өзгертпей берілгенін айтады.

7.4 Плагиат - студенттің өз бетінше дипломдық жұмысты орындамағаннан оқу үрдісін бұзды деп қарастырылады.

7.5 «Антиплагиат» жүйесімен дипломдық жұмысты тексеру нәтижелері қорытынды бағаны қою барысында есепке алынады.

7.6 Дипломдық жұмыс (жоба), студенттің өтінішімен бірге, мамандық бойынша 2 апта бұрын дипломдық жұмысты қорғау жөніндегі МАК жұмысының басталғанына дейін түлектерді даярлайтын кафедраға «Антиплагиат» жүйесімен тексеріс өтуге ұсынылады.

Р Қосымшасында өтініш үлгісі көрсетілген.

7.7 МАК техникалық хатшысы АТБ талаптары бойынша дипломдық жұмыстың электронды және қағаз нұсқасын қабылдайды және оқу жұмысы жөніндегі деканның орынбасарына мамандық (топ) құрамының тізімі бойынша тапсырады.

Оқу жұмысы жөніндегі деканның орынбасары дипломдық жұмыстың мазмұнының электрондық және қағаз нұсқадағы сәйкестігіне тексеріс жасайды. Сәйкес келген жағдайда мамандық бойынша 2 апта бұрын дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау жөніндегі МАК жұмысының басталғанына дейін студенттің электрондық жазба жұмыс нұсқаны «Антиплагиат» бағдарламасының базасына енгізеді, ал қағаз нұсқасына «Электронды нұсқасы тапсырылды» деген белгі қойып, өз қолымен куәләндырады. Ал мазмұны қағаз және электрондық нұсқада сәйкес келмеген жағдайда жұмыс түлектер дайындау кафедрасына қайтарылады.

7.8 Мамандық (топ) бойынша барлық жұмыстар енгізілгеннен кейін тексеріс нәтижесі бойынша есеп жасалады, ол факультет деканының, тіркеу бөлімінің маманының қолымен және мөрмен куәләндырылып түлектер дайындау кафедрасына тапсырылады.

7.9 Дипломдық жұмыстың 20% - дан кем ауыстырулар болса, онда студент жұмысты (жобаны) қорғауға жіберіледі, антиплагиаттың бағасы 100 б. деп саналады (АБ=100б)..

Жұмыс мәтінінде 20% астам плагиат анықталса, оқу жұмыс жөніндегі деканның орынбасары, оқытушылар және кафедра меңгерушісі мен құрылған факультет деканымен бекітілген Комиссия қарауына жіберіледі.

Студенттін алдында комиссия соңғы шешім қабылдайды.

Комиссияның хаттамалық шешімімен шешім қабылданады:

- (40% астам плагиат болса) қорғауға жібермеу,

- (20-39% плагиат болса) жеке бөлімдердің, тараулардың пысықтаудан өткізіп қайта тексеру мерзімін белгілейді.

7.10 Дипломдық жұмыс 20-39% плагиаты болса студентке бұрынғы бекітілген тақырыбын сақтай отырып, жұмысты пысықтыуға қайтарады және содан кейін МАК жұмысы басталғанға дейін бір апта бұрын қайта тексеруге тапсыру тиіс.

Егер «Антиплагиат» жүйесінің екінші сараптаманың қорытындысы бойынша қайта тексерілгенде жұмыс плагиатты 20%-дан кем көрсетсе және нормативтік талаптарға сәйкес болса, онда қорғау алдындағы бағасы (ҚАБ), антиплагиат қорытындысын ескере отырып жетекшінің пікірі (ЖП) бастапқы қорғау алдындағы бағасы орта арифметикалық мәні ретінде шығарылады және антиплагиатқа баға қойылады. Антиплагиатқа қойылатын баға 60 баллға тең болып саналады (АБ=60б.).


Есептеу мысалысы:

Бастапқы бағалар

АБ

Антиплагиатты ескере отырыпбағалау

антиплагиатаОП

ОР

ОП

ОР

80

80

60

70

70

60

80

60

60

70

Жұмыс (жоба), қайта тексеріс өткеннен кейін 20% астам плагиат көрсетсе қорғауға жіберілмейді.

7.11 Дипломдық жұмыста 40 және одан астам пайыз плагиат көрсетсе, ағымдағы оқу жылда қорғауға жіберілмейді.

7.12 Қорғауға жіберілген студенттердің дипломдық жұмысты қорғауға жіберу рейтинг ведомосіне деканның оқу жөніндегі орынбасары плагиаттан тексеру өткен жөнінде белгі қояды.

7.13 Студент өзінің дипломдық жұмысын (жобасын) «Антиплагиат» жүйесіне белгіленген мерзімде тексеріске тапсыруға жауапты.

Студент, алдау жолымен «Антиплагиат» жүйесінен тексеру қорытындысы бойынша баға алуға әрекет жасаса (әріптерді орнын ауыстыру, көрінбейтін белгілерді қолдану және т.б.), ондай жағдай дәлелденіп тұрса, қорғауға жіберілмейді.Факультет деканы студентке комиссия ұсынысы бойынша плагиат фактісі анықталғаны жөнінде тәртіптік жаза түрін белгілейді және жоо басшылығына тәртіптік жаза қолдану жөнінде ұсыныс жасайды.

7.14 Ғылыми жетекші дипломдық жұмыстың кесте бойынша орындалуына, ғылыми жетекшінің пікірінің сапалы құрылуына жауапты.

7.15 Деканның оқу жөніндегі орынбасары дипломдық жұмыстың (жобаның) қағаз және электрондық нұсқада мәлімет сәйкестігін тексеруіне,

дұрыс және уақытында «Антиплагиат» жүйесіне енгізілуіне жауап береді.

7.16 Тіркеу бөлімі ұйымдастыру - әдістемелік көмек көрсетіп бітіру біліктілік жұмыстарды плагиатқа тексеру үрдісін бақылайды.
8 Мемлекеттік аттестациялық комиссия жұмысын ұйымдастыру

8.1 Барлық оқу нысанындағы әр мамандық бойынша білім алушылардың қорытынды аттестациясын өткізу үшін мемлекеттік аттестация комиссиясы (әрі қарай МАК) құрылады.

8.2 Факультет деканы МАК төрағасы үміткеріне ұсыныс хат дайындайды, ал университет ректоры ағымдағы жылдың 10 қазанына дейін А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ жұмыс істемейтін және бітіруші мамандардың профиліне сәйкес тәжірибе өтілі бар мұғалімдер менөндірістің тәжірибелі мамандары, оқытушылар, ғалымдар, доценттер, профессорлар қатарынан МАК төрағасы үміткерін өкілетті органға ұсынады.

8.3 МАК төрағасы күнтізбелік жылға құзіреттілік органның бұйрығымен бекітіледі.

8.4 МАК мүшелері құрамына кіреді (төрт адамнан кем емес): факультет деканы немесе түлектерді даярлайтын кафедра меңгерушісі. Басқа МАК мүшелері бітіруші мамандардың профиліне сәйкес мамандар, профессорлар, доценттер, жоғары білікті мамандар санынан құралады.

Оқуды бітіруші студенттер саны көп болса, бір мамандық бойынша бірнеше МАК ұйымдастырылады.

Оқуды бітіруші студенттердің саны аз болса, туыстас мамандықтар бойынша біріккен мемлекеттік аттестация комиссиясы ұйымдастырылады.

8.5 МАК құрамы әр жыл сайын 31 желтоқсанға дейін ректордың бұйрығымен бекітіледі және күнтізбелік жыл бойы жұмыс жасайды.

8.6 Білім алушыларды қорытынды аттестацияға жіберу қорытынды аттестацияның басталғанына дейін екі апта бұрын студенттердің тізімі бойынша факультет деканы өкімімен рәсімделіп, тіркеу бөлімімен келісіледі және МАК-сымен ұсынылады.

8.7 МАК жұмыс кестесін тіркеу бөлімі(кеңсе) құрастырады.

8.8 МАК жұмыс кестесін, МАК жұмысы басталар дан екі апта бұрын шешіліп, ректормен бекітіледі. МАК отырыс ұзақтығы күніне академиялық 6 сағаттан аспауы керек.

8.9 МАК-ға студенттердің аттестация қорытындысы болмас бұрын келесі құжаттар ұсынылады:

1) мемлекеттік емтихан тапсыруға және диплом жұмысын (жобасын) қорғауға жіберілгендерді тіркеу бөлімінің келісімімен декан өкімі түрінде білім алушылардың тізімі;

2) тіркеу бөлімінің келісімімен факультет бойынша білім алушылардың жеке оқу жоспарының орындалғаны, барлық пән бойынша бағаның алынғаны, оның көлемі, курстық жобаның (жұмыстың) және тәжірбие түрлерінің тапсырылғандығы туралы деканның анықтамасы;

3) қорғауға жіберілуге кафедра меңгерушінің қолымен диплом жұмысының (жобасының) бір данасы;

4) диплом жұмысының (жобаның) «қорғауға жіберілуі» не «қорғауға жіберілмегендігі» туралы қорытынды дәлелі көрсетілетін ғылыми жетекшінің пікірі;

5) диплом жұмысына берілетін пікір жан-жақты сипаттауын, қорғауға ұсынылған жұмыстың (жобаның) көрсетілген дәлелді қорытындысы және сол бойынша балдық-рейтингтік әріптік жүйесімен білімін бағалау және «бакалавр» академиялық дәрежесін алуға немесе мамандық бойынша квалификация беруге мүмкіндік көрсетеді.

Пікір мен рецензия дипломдық жұмысқа (жобаға) салынады.

8.10 МАК-ға басқа да материалдар ұсынылу мүмкін, ғылыми және практикалық жағынан орындалған жұмыстың құндылығын сипаттайтын ресми емес пікірлер, жобаның (жұмыстың) бейіндігі бойынша практикалық қызмет жасайтың мекемелерден жазбаша қорытындылар, анықтамалар немесе ғылыми зерттеу жұмыстың нәтижесін енгізу актілері, макеттер, бұйымдардың, материалдардын, ауыл шаруашылық өнімдерінің үлгілері, минералдардың коллекциялары, гербарийлер және сол сияқты басқалар.

8.11 Студент жұмысты (жобаны) бейіндігіне сәйкес бір рецензенттің пікірі және ғылыми жетекшінің оң пікірі болған жағдайда дипломдық жұмысты (жобаны) қорғай алады.

Егер ғылыми жетекшінің теріс пікір берілсе студент "қорғауға жіберілмейді", дипломдық жұмысты (жобаны) қорғай алмайды.

Рецензенттің оң немесе теріс пікір корытындысында студент дипломдық жұмысты (жобаны) қорғауға жіберіледі.


9 Диплом жұмысын (жобанын) қорғау тәртібі

9.1 Қорғаудың тәртібі білім беру саласындағы өкілетті органымен бекітілген ағымдағы үлгерімді бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау Ережелерімен анықталу тиісті.

9.2 МАК отырысының ұзақтығы 6 академиялық сағаттан аспауы тиіс. Бұл ретте дипломдық жұмыс қорғау күнінде 7-10 адамнан артық болмауы керек.

9.3 Диплом жұмысын қорғауын қатысушылар мүшелер жартысынан кем болмауында мемлекеттік аттестациялық комиссияның ашық отырысында өткізіледі.

Қорғау мамандық шығаратын кафедралардың оқытушыларымен студенттердің қатысуымен ашық түрде ұйымдастырылады. Қорғауға ғылыми жетекшіні, пікір берушіні, зерттеу жұмысы өткізілген ұйымның өкілін не қызығушылық танытқандарды шақыруға болады.

Дипломдық жұмыстар тақырыбына сәйкес зерттеу жүргізетін кәсіпорындарында дипломдық жұмыстарды сырттағы қорғауын жүргізу ұсынылады (факультет бойынша бір жылда екі қорғаудан кем емес) (24.06.2016 жылынан № 8-2 ғылыми кеңес шешімі).

9.4 МАК төрағасы жұмыс отырыстың регламентін белгілейді.

Ереже бойынша бір дипломдық жұмыстын қорғауы 30 минуттан аспауы тиісті.

Студентке диплом жұмыс (жоба) бойынша баяндама жасауға 15 минуттен артық уақыт берілмейді.

9.5 Студент өз қорғауында көрсету тиісті:

- теориялық, ғылыми және практикалық дайындық деңгейін;

- тақырыптың өзектілігін;

- дипломдық жұмыс (жоба) негізделетін теориялық және әдістемелік ережелерді;

- жұмыстың зерттеліп отырған талдау нәтижесін;

- проблемаларды шешу туралы ұсыныстар немесе экономикалық, әлеуметтік және экологиялық әзірленген әсерлердің, негіздей мүмкіндікті нақты бір кәсіпорнында жүзеге асыру, сәйкестік процессін жетілдіруін.

Баяндамаға әдебиеттін немесе нормативті құжаттардын теориялық ережелері кірмеуі керек, өйткені олар қорғаунысаны болып табылмайды. Еркіндік әзірлеуге ерекше назар аудару керек.

9.6 Баядама жасағанда көрнекі құралдарды пайдалану қажет.

Олардың қажеттілігі қорытындылар мен ұсыныстарды дәлелдеуін күшейтуі. Ыңғайлы аудиторияда көрсету үшін барлық қажетті иллюстрацияларды компьютерлік орындауы мүмкіндік мөлшерде орындалады.Барлық иллюстрациялардың тақырыптары болуы тиіс.

Өлшеу нәтижелерін көрсететін диаграммаларда эксперименталдық нүктелері көрсетілуі тиіс.

Зерттеу нәтижесінін сүреттеу және баяндама жасау үшін студент қазіргі техникалық құралдарды қолданып көрсете алады, мысалы, мультимедиялық проектор, баяндаманы презентация түрінде көрсету және т.б..

9.7 Дипломдық жұмысты (жобаны) талқылауында барлық қатысушылардың сұрақ қоюына, не пікір айтуына болады.

9.8 Талқылаудан сон комиссия хатшысы қорытынды шешімін (егер ғылыми жетекші қатысса оның жеке сөйлеуіне болады) және пікірді оқиды. Пікірде немесе рецензияда ескертулер болған жағдайда студент сол бойынша түсініктеме беру тиісті.

9.9 Көпшілік алдында қорғау аяқталғаннан кейін комиссия мүшелері МАК жабық отырысында білім алушылардың қорғалған дипломдық жұмыстарының (жобаларының) шешімін талқылайды.

Дипломдық жұмысқа баға баллдық-рейтингтік әріп жүйесімен қойылады. Бұл ретте теориялық, ғылыми және практикалық дайындық деңгейі, ғылыми жетекшінің пікірі (С қосымшасы), рецензенттін бағасы (Т,У қосымшалары) назарға алынады.

9.10 Дипломдық жұмыстың қорғау нәтижесіәр студентке арнайы мемлекеттік аттестациялық комиссия отырысының хаттамасымен ресімделеді және өткізілген күні хабарланады.

9.11 Дәлелді себеппен аттестацияға келмеген студент емтиханға қатыспаған себебін дәлелдейтін құжатты ұсынып, МАК төрағасы атына өтініш жазады және оның рұқсатымен басқа күнде емтиханды тапсыру немесе дипломдық жұмысты қорғау осы комиссияның отырысымен өткізіледі.

9.12 Қойылған бағаны жоғарлату мақсатында жобаны (жұмысты) қайта қорғауға болмайды.

9.13. Қорытынды аттестация кезеңінде «қанағаттанарлықсыз» баға алғандарға диплом жұмысын қайта қорғауға рұқсат берілмейді.

9.14 Егер жобаны (жұмысты) қанағаттанарлықсыз деп есептелуіне орай МАК кафедра берген жаңа тақырып бойынша, немесе қорғалған жұмысты толықтыруға студентке мүмкіндік беруді бекітеді.

9.15 Студент қорытынды аттестацияда қанағаттанарлықсыз баға алатын болса ректордың бұйрығымен, белгілі үлгідегі анықтама беріліп, университеттен шығарылады.

9.16 Қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейінгі денсаулыққа байланысты көрсетілген құжаттарды МАК қарастырмайды.
10 Курстық жұмысты (жобаны) қорғау тәртібі
10.1 Курстық жұмысты (жобаны) оқытушы-жұмыс (жоба) жетекшісі мазмұндылығын, сапасын, онды және кемшілік жақтарын көрсетіп, қажет болса жұмыстың толықтыруын көрсетіп жазбаша түрде қорытынды рецензиябереді. Рецензия жұмысты (жобаны) қорғауға жіберу нәтижесімен аяқталады (Ф Қосымшасын қараңыз).

10.2 Жұмыс (жоба) пікірмен бірге студентке танысуға және толықтыру енгізуге беріледі. Егер курстық жұмысқа берілген пікірде жетекшінің қорытындысы бойынша толықтыру енгізу керек болса, онда жұмыс қайта өңделгеннен кейін пікір қайта жазылады.

10.3 Сырттай оқу нысаны студенттін курстық жұмысы факультетте әдіскермен бақылау жұмыстарына арналған журналға тіркеліп, кафедраға тексеріске беріледі.

Сырттай оқу нысанында оқитын студенттің курстық жұмысы (жобасы) 7 күннін ішінде рецензия жазылып әдіскерге қайтарылу тиісті.

10.4 Рецензияға жіберілген жұмыс университетке түскен уақыттан бастап оқу-емтихан сессиясынан бұрын 15 күннен кешіктірмей студентке қайтару керек.

10.5 Сырттай оқу нысаны бойынша оқитын студенттер қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып Moodle қашықтықтан оқыту жүйесінің қашықтық курсына сәйкес орындалған жұмысты файл арқылы жіберуге тиісті.

Оқытушы пікірді 10 күннен кешіктірмей жұмыс сайтқа түскенінен бастап тексеріп жазады. Пікірде, он жақтары, кемшіліктері және түзету, пысықтау қажетілігі көрсетіледі. Пікір қорғауға жіберілу мүмкіндік қорытындысымен аяқталады. Сын-пікір Бағалау бөлімдегі файлға тіркеледі, бірақ курстық жұмыстын бағасы қорғауға дейін қойылмайды. Егер жұмысқа теріс пікір берілсе, студент кемшіліктерді түзетеді және қайтадан сайтқа жібереді. Пікір алғаннаң кейін студент жұмысты басып шығарады одан кейін оны қорғайды.

Курстық жұмыстың қорғауы тіркеу бөлімі жасаған кесте бойынша

оқу-емтихандық сессияның бірінші аптасында бейсенбіден кешіктірмей университетте өту тиісті. Қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша оқытушы курстық жұмыстың бағасын қорғау өтетін күнінде қойылады.

Баға келесі тәртіппен қойылады:

- курстық жұмыс қорғау ведомосын ресімдеу;

- ведомостан «Электрондық жоо» ақпараттық жүйенің оқытушының жеке кабинетіне нәтижелерді енгізу;

- ведомостан Moodle қашықтықтан оқыту жүйесіне нәтижелерді енгізу.

10.6 Курстық жұмыстың(жобаның) қорғалуы комиссиямен екі оқытушыдан аз емес, оның біреу жұмыс(жоба) жетекшісі. Комиссия студенттің теориялық және практикалық деңгейін, жұмыстың (жобаның) қойылатын талаптарға сай болғанын анықтайды.

10.7 Кафедра меңгерушісімен соңғы ішкі семестрлік аттестация басталмай тұрып комиссия құрамы және курстық жұмыстың (жобаның) кестесі бекітіледі.

10.8 Курстық жұмыстың (жобаның) қорғалуы соңғы ішкі аттестациядан кейін бір аптадан соң басталады, ал сырттай нысанда оқитын студенттердің курстық жұмысы емтиханнан бұрын қорғалады.

10.9 Студент қорғауда курстық жұмысының (жобасының) мазмұнын қысқаша 7-10 минут аралығында жеткізіп, рецензенттің ескертулеріне және комиссия мүшелерінің сұрақтарына толық жауап беру тиісті.

10.10 Курстық жұмыстың (жобаның) бағасы жұмыстың орындалуына, сапасына, жұмыстың рәсімделуіне және жетекшінің пікірін ескере отырып комиссия мүшелерімен қойылады. Курстық жұмыс оқу жұмыс пәні ретінде және оқу барысында кредиттік көлемінде орындалады.

10.11 Курстық жұмысты(жобаны) тапсырмаған студенттер тиісті пән бойынша емтиханға жіберілмейді.
11 Курстық және дипломдық жұмыстарды сақтау тәртібі
11.1 Курстық жұмыс (жоба) қорғалған соң студенттің оқу жылдарына дейін кафедрада сақталып, кейін есептен шығарылады. Есептен шығару кафедра меңгерушісі, лаборант, деканат өкілі және комиссия мүшелерінің актысы мен жүзеге асырылады.

11.2 Барлық дипломдық жұмыстар (жобалар) қорғалғаннан кейін кафедра меңгерушісінің бекітілуімен университет мұрағатына тізім бойынша тапсырылады (Х Қосымшасы).

Жеке тұлғаларға және басқа ұйымдарға дипломның түпнұсқасын тапсыруға тыйым салынады.

11.3 Дипломдық жұмыстар (жобалар) университет мұрағатында 5 жыл сақталады. Осы мерзім өткенен соң дипломдық жұмыстар (жобалар) ректордың бұйрығымен жасалған комиссия актысы мен есептен шығарылады.

Оқу-әдістемелік көмек беру, конкурсқа қатысу, өндірісте пайдалануға оқу және тәжірибе жөніндегі проректордың рұқсатымен жұмыстың (жобаның) көшірмесін мүделлі жаққа беріледі.
12 Келісу, тарату
12.1 Алғыс сөзде көрсетілген сарапшыларға Нұсқаудың жобасын таратылуы дайындаушылармен жүзеге асырылады.

12.2 Ереженін келісімі оқу және тәрбие жүмысы жөніндегі проректоры, юрисконсультпен, құжатпен қамтамасыз ету бөлімінің бастығымен жасасып жүзеге асыралады және «Келісім парағында» рәсімделеді, ол нақты құжатпен бірге сақталады.

12.3 Оқу-әдістемелік нұсқаудың даналарын құжатпен қамтамасыз ету бөлімі жүзеге асырады.

12.4 Құжаттың жұмыс даналары тәжірибе және оқу жөніндегі проректорға, барлық оқу бөлімдеріне, факультет декандарына, кафедра меңгерушілеріне таратылады.


А қосымшасыФакультет бойынша дипломдық жұмыстар (жобалар)

тақырыптарының құжат нысандары
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Ф. 4-90«А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті» РМК
_____________________

факультеті

Бекітемін

Факультет кеңесінің

төрағасы

____________аты-жөні

___ _________2017ж.201_ - 201_ оқу жылында __________ факультеті бойынша дипломдық жұмыстарының (жобаларының) тақырыптары/

Тематика дипломных работ (проектов) по _________ факультету на 201_ - 201_ учебный год

___________мамандығы бойынша/по специальности __________

(шифр-Атауы) (шифр-Наименование)

1. каз / рус

2.

3.4...
_______________мамандығы бойынша/ по специальности _____________

(шифр-Атауы) (шифр-Наименование)


1.

2.

3.4...
Кеңес хатшысы/Секретарь совета __________________ аты-жөні

Б қосымшасы

Дипломдық жұмысқа (жобаға) өтініш нысаны

Ф. 4-89

Кафедра меңгерушісіне

________________________________

(кафедра атауы)

________________________________

(аты жөні)

студенттен ______________________ _______________________________

(аты жөні)

_____ курс ___________топ

мамандық ______________________

________________________________

(коды, атауы)Ө Т І Н І Ш
_________________________________________________ кафедра бойынша

дипломдық жұмысты (жобаны) орындауға Сізден рұқсат сұраймын

тақырыбы:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(тақырыптың атауы қаз., орыс, ағыл. тілдерінде)


және ___________________________________жетекші болып тағайындалсын
Студент __________________ _______________

қолы (аты жөні)«______» ______201_ ж.

Жетекшінің келісімі: __________________ _______________

қолы (аты жөні)

«______» ______201_ ж.

Кафедра меңгерушісі: _________________ ________________

қолы (аты жөні)


«______» ______201_ ж.


В қосымшасы

Дипломдық жұмыс рецензенттерін бекітуге ұсынылған үлгі
Ф.4-65

А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ

ректоры Х.Х.Валиевке

ақпараттық технологиялар факультетінің деканы Н.А.Медетовтан
Ректору КГУ имени А. Байтурсынова Валиеву Х.Х.

декана факультета

информационных технологий

Медетова Н.А.
ҰСЫНЫС ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

_________________________ № ______ СТ


Қостанай қ. г. Костанай

Дипломдық жұмыстардың рецензенттерін бекіту туралы /

Об утверждении рецензентов дипломных работ
Білім алушылардың үлгірімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің Типтік ережелерін (ҚР БжҒМ 18.03.2008 ж. № 125 бұйрығы өзгерістермен және толықтырулармен) басшылыққа ала отырып, ақпараттық технологиялар факультеті күндізгі және сырттай оқу нысанындағы студенттердің дипломдық жұмыстарының рецензенттері келесі құрамда бекітілсін:
Руководствуясь Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (Приказ МОН РК от 18.03.2008г. № 125 с изменениями и дополнениями), утвердить рецензентов дипломных работ студентов очной и заочной форм обучения факультета информационных технологий по специальностям в следующем составе:


№ п/п

Аты-жөні, тегі / Ф.И.О.

Жұмыс орны / Место работы

Лауазымы / Должность
Білімі (ғылыми немесе академикалық дәрежесі, негізгі білімі) / Образование (ученая или академическаястепень, базовое образование)

1

2

3

4

5

5В060100 – Математика / 5В060100 – МатематикаКалжанов Марат Умирбекович


РМҚК «Қостанай мемлекеттік педагогикалық институт» / РГКП «Костанайский государственный педагогический институт»

физика математикалық және жалпы техникалық пәндерінің кафедра доценті/ доцент кафедры физико-математ. их и общетехн. дисциплин

ф.-м.ғ.к., доцент,

Е.А. Букетов атындағы Карағанды мемлекеттік университеті, Математика 1985 ж. / к.ф.-м.н., доцент, Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова, Математика, 1985 г.

В қосымшаның жалғасы

1

2

3

4

5

5В060200-Информатика / 5В060200-Информатика

1.

Ананько Александр Николаевич


ЖШС «Офис Сервис Плюс» (OSPComputers) /

ТОО «Офис Сервис Плюс» (OSP Computers)аға менеджері / старший менеджер

А. Байтурсынов атындағы ҚМУ, Информатика, 2007 ж. / КГУ имени А.Байтурсынова, Информатика, 2007 г.

2.

Емельянов Илья Сергеевич

«ISEcomp»/ «ISEcomp»

директоры /директор

А. Байтурсынов атындағы ҚМУ, Есептеуіш техника және автоматтандырылған жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету, 2011 ж.,

/ КГУ им. А. Байтурсынова Вычислительная техника и программное обеспечение , 2011 г.
Ұсынысты әзірлеген / Представление вносит:

АТФ деканы / Декан ФИТ ______________________________ Н. Медетов

қолы/подпись

Г қосымшасы
Курстық жұмысқа (жобаға) тапсырманың үлгісі

Ф. 4-127


А.Байтурсынов атындағы Костанай мемлекеттік университеті
Басқару және іскерлік әкімшілік кафедрасы
Мамандығы:5В051100-Маркетинг

Оқу нысаны және бағдарламасы:негізгі білімберу бағдарламасы

3 курс

Курстық жұмысты орындау үшін

тапсырма
Студент Асқаров Болат Нығметұлына

Тақырып: Коммерциялық емес қызмет саласындағы маркетинг
Мақсаты: Маркетинг кәсіпорын қызметінің сауда өткізу облысын зерттейтін, өндіріс процесі мен ұсыну және өндіруші тұтынушыға қызмет көрсетудің әсерін ескертетін барлық факторларды құрастыру кешенді шаралары бойынша практикалық ұсыныстарды әзірлеу.
Әзірлеуге (зерттеуге) арналған негізгі сұрақтар:

1.Маркетингтің негізгі принциптері мен функциялары.
2.Маркетингтің нарықпен байланысы.
3.Маркетингті басқару тұжырымдамалары.
4.Коммерциялық емес қызмет саласы.
5.Коммерциялық емес қызмет саласындағы маркетингтің мәні мен маңызы.

Негізгі әдебиет: (қосымшаға сәйкес)

Курстық жұмыстың көлемі: 25 беттен кем емес

Курстық жұмысты әзірлеу жолы туралы жетекшіге баяндама жасау мерзімі:

1)___.__________20__ж. дейін, курстық жұмысты әзірлеуге жинаған материал туралы баяндама

2)___.__________20__ж. дейін, курстық жұмысты жазу туралы баяндама

____._________20__ж. дейін, курстық жұмысты тапсыру мерзімі


Курстық жұмыстың жетекшісі______________ А.Мустафина

қолы


_____.___________20__ж.

Д Қосымшасы

Дипломдық жұмысқа (жобаға) тапсырманың үлгісі

Ф.4-128
А.Байтурсынов атындағы Костанай мемлекеттік университетіКафедра Басқару және іскерлік әкімшілік кафедрасы
Мамандығы:5В050700-Менеджмент

Оқу нысаны және бағдарламасы:негізгі білімберу бағдарламасы
БЕКІТЕМІН

Кафедра меңгерушісі

__________ _______________

қолы аты-жөні

____.________20__ж.
Диплом жұмысын (жобасын) орындау үшін

ТАПСЫРМА

Студент Оспанов Арман Казбекұлы

Тақырып: Коммерциялық емес қызмет саласындағы менеджмент
Университет бойынша____._____20 __ ж. №___ бұйрығымен бекітілген

Аяқталған жұмыстың (жобаның) тапсыру мерзімі ____._____20 __ ж.

Жұмысқа (жобаға) керекті бастапқы деректер_______________________

__________________________________________________________________

Дипломдық жұмыста әзірленетін сұрақтар тізімі немесе дипломдық жұмыстың қысқаша мазмұны:


  1. менеджменттің негізгі принциптері мен функциялары;

  2. менеджменттің нарықпен байланысы;

  3. менеджментті басқару тұжырымдамалары;

  4. коммерциялық емес қызмет саласындағы менеджменттің мәні мен маңызы.

Графикалық материалдардың тізімі (міндетті сызбаларды дәл көрсету керек):

Ұсынылатын негізгі әдебиет________________________________________

__________________________________________________________________


Д Қосымшаның жалғасы

Жұмыс (жоба) бойынша кеңес


Тарау

Мерзімі

Кеңесші

аты-жөні


Қолы


Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау кестесі
Тарау атаулары әзерленетін мәселелердің тізімі

Ғылыми жетекшіге ұсынылу мерзімдері

Ескертпе

1

Әдебиеттің жинақтығы, зерттелуі және қолдануы2

Жұмыс жоспрының құрылуы
3

Бірінші бөлімді тексеріске әкелу және өңдеу4

Материалдарды саралау және жүйелілігі, жинақтылығы5

Екінші бөлімді тексеріске әкелу және өңдеу6

Үшінші бөлімді тексеріске әкелу және өңдеу7

Жетекшімен түйінге және ұсыныстарымен келісім8

Баяндама тезистерін қорғауға өңдеу, пікір, сын пікірмен танысуТапсырманың берілген күні _____._______20­­­___ж.


Жұмыстың (жобаның)

жетекшісі __________________ ____________________

қолы аты-жөні

Тапсырманы орындауға қабылдады

Студент _________________ ____________________

қолы аты-жөні
Е Қосымшасы

Ф.4-131


Дипломдық жұмыстың мұқабасын рәсімдеу үлгісі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Смаилова А.С.


Коммерциялық заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеудегі, қайта тіркеудегізаңды қадағалауының актуалды сұрақтары


ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСЫ

5В030100–Құқықтану мамандығы

Костанай, 2017

Каталог: pluginfile.php
pluginfile.php -> Н. Назарбаев
pluginfile.php -> Биологиядан Ұбт-ға арналған шпор «Анималькулдар»
pluginfile.php -> «Windows типті операциялық жүйе Windows-ты баптау.»
pluginfile.php -> Шпаргалка по биологии для казахских школ на ент 2014 +10 градуста өне бастайтын өсімдік: Күнбағыс
pluginfile.php -> Сандар және есептеулер
pluginfile.php -> Шпаргалка на казахском языке по истории Казахстана ент, пгк. 100 м қашықтыққа ұшатын, орақ тәрәздә құрал-бумеранг
pluginfile.php -> Тақырыбы: Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері. 1 ОжсөЖ мазмұны
pluginfile.php -> Љаза›стан РеспубликасыныЈ Білім жЩне ’ылым Министірлігі
pluginfile.php -> Географиядан қазақ тiлiнде шпаргалка. География ғылымы зерттейді. Жердің табиғатын, халқын, оның шаруашылығын.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
бойынша жиынты
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
білім беретін
республикасы білім
жалпы конкурс
Барлы конкурс
ызмет регламенті
дістемелік сыныстар
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
мерзімді жоспар
Республикасы кіметіні
Мектепке дейінгі
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік мекемесі
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
санды жиынты
дебиеті маманды
білім беруді
мектепке дейінгі
дістемелік материалдар
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
алауды тапсырмалары
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
Конкурс жариялайды
теориялы негіздері
ырыпты жоспар

Loading...