«Дүниежүзі тарихы» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы 5-сынып Мазмұны Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты 3 Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 3 «Дүниежүзі тарихы»

Loading...


бет1/4
Дата07.04.2020
өлшемі0.49 Mb.
  1   2   3   4
«Дүниежүзі тарихы» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы
5-сынып

Мазмұны
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты 3
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 3
3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер, 5-сынып. 3
4. Ойлау дағдыларының деңгейі 4


 1. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу .. 4

6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі 5


7. Модерация және балл қою 5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 6
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 11
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 15
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 20

2


 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына сәйкес, оқушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларды анықтауға бағытталған.

Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу мақсаттарына жету деңгейін тексереді. 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Дүниежүзі тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
 1. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер, 5-сынып


Оқушы:
Білу
-тарихи тұлғаларды біледі;

-тарихи ұғымдарды түсінеді;


Түсіну
-мемлекеттердің қоғамдық-саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуына тән ерекшеліктерді түсінеді;

 • тарихи картаны қолдану арқылы саяси-экономикалық және әлеуметтік үдерістерді түсіндіреді;


Қолдану


 • әр түрлі тарихи дереккөздерді қолданады;

 • мемлекеттердің аумағын саяси картада көрсетеді;

 • тайпалардың миграциялық бағыттарын көрсетеді;


Талдау


 • этноәлеуметтік құрылымын талдайды;

 • тарихи оқиғалардың байланысын талдайды;

 • дереккөздегі маңызды ақпаратты талдайды;

 • тарихи оқиғалардың, құбылыстардың және үдерістердің себеп-салдарын және сабақтастығын талдайды;


Жинақтау


 • тарихи оқиғалар, құбылыстар және үдерістердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын топтастырады;

 • тарихи фактілердің маңыздылығын ашады;

 • тарихи оқиғалардың себеп-салдарын жинақтайды;


Бағалау


 • тарихи оқиғалардың, құбылыстардың және үдерістердің заңдылықтарын бағалайды;

 • ортағасырлардағы тарихи тұлғалардың рөлін анықтайды;

 • тарихи үдерістердің маңызын бағалайды.

3


 1. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау

Сипаттама

Тапсырмалар түрлері

дағдыларыныңдеңгейі
Білу және түсіну

Тарихи үдерістердің тұтастығы мен

КТБ - Көп таңдауы бар
ерекшеліктерін сипаттайтын тарихи

тапсырмалар
фактілерді, құбылыстарды, үдерістерді,

ҚЖ - Қысқа жауапты
ұғымдарды білу.

қажет ететін
Маңызды тарихи оқиғаларға қатысты

тапсырмалар
қазіргі зерттеулер мен көзқарастардыбілу.

Қолдану

Тарихи картаны қолдану арқылы саяси-

ҚЖ - Қысқа жауапты
экономикалық және әлеуметтік

қажет ететін
үдерістерді түсіндіреді.

тапсырмалар
Әр түрлі тарихи дереккөздерді қолдана

ТЖ - Толық жауапты
алады.

қажет ететін
Этноәлеуметтік құрылымын жіктейді.

тапсырмалар
Тарихи оқиғалардың байланысынанықтайды.Берілген дереккөзге сұрақ құрастыраалады.

Жоғары деңгей

Тарихи құбылыс, оқиға немесе үдерісті

ҚЖ - Қысқа жауапты

дағдылары

басқа ұқсас тарихи құбылыстармен

қажет ететін
уақыт пен кеңістікте байланыстырады

тапсырмалар
және бағалайды;

ТЖ - Толық жауапты
Тарихи дереккөздерді талдау және

қажет ететін
бағалау негізінде дәйекті қорытынды

тапсырмалар
жасайды;қоғамның дамуы үшін тарихиоқиғаның, құбылыстың, үдерістіңмаңыздылығын анықтайды;Тарихи оқиғалардың сабақтастығы менөзгерістерін уақыт пенкеңістік шеңберінде талдайды жәнебағалайды.
 1. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу

Тоқсан

Білу және түсіну

Қолдану

Жоғары деңгей


дағдылары

I

25%

75%

0

II

33%

67%

0

III

33%

67%

0

IV

33%

67%

0

Барлығы

31%

69%

04


 1. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.

Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.

Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.

Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
 1. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.


5


1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты – 40 минут Балл саны – 20
Тапсырмалар түрлері

КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар ҚЖ - қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар

ТЖ - толық жауапты қажет ететін тапсырмалар Жиынтық бағалаудың құрылымы
Нұсқада: 3 қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар берілген. 1-тапсырма ұғымдарға қатысты сипаттама жазу үшін, 2-тапсырма кескін картамен жұмыс жасауға және 3-тапсырма берілген ұғымдарды сипаттамаларымен сәйкестендіруге құрылған.

Көп таңдауы бар тапсырмаларда берілген жауап нұсқаларының ішінен дұрыс бір жауапты таңдайды.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Тапсырма бірнеше құрамдық бөлімдерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.


6
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасыБөлім

Тексерілетін мақсат

Ойлау

ТапсырмаТа
дағдыларының

саны*

тапсырма

т
деңгейі
*


5.1А бөлімі –

5.1.1.2 Адамдар тобыры, ру,
Терімшілер-

қауым, тайпа секілді алғашқы
аңшылардан

бірлестік формаларын және

Қолдану


бастап

олардың ұқсастықтары мен
егіншілер мен

айырмашылықтарын түсіндіру1

1

Қ

мал
5.2.1.2 Тотемизм, анимизм,


өсірушілерге

фетишизм, магия сияқты ежелгі

Білу және түсіну


дейін

діни наным-сенімдерді білу


5.1 В бөлімі –

5.4.1.3 Ежелгі өркениеттердің

Қолдану

1

2

Қ

Өзен

шаруашылық жүйесін сипаттау
алқаптары

өркениеттері1 С бөлімі –

5.2.2.2 Ежелгі Мысыр

Қолдану

1

3

Қ

Ежелгі Египет

ғибадатханалары мен


пирамидаларын сипаттау


Барлығы:


-
3

-Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

7


Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі


 1. Алғашқы адамдардың сенімі мен алғашқы бірлестік формаларына сипаттама беріңіз.
р/с

Ұғымдар

Сипаттамасы
 1. Тотемизм
 1. Анимизм
 1. Фетишизм
 1. Магия
 1. Тобыр
 1. Ру
 1. Қауым
 1. Тайпа

[8]


 1. Кескін картаға өзен алқаптары аймақтарын белгілеңіз.


Ніл өзені алқабы, Месопотамия, Үнді өзені алқабы, Хуанхэ өзені алқабы

[4]


8


 1. Кестедегі ұғымдарды сипаттамасымен сәйкестендіріп, арнайы кестеге жауабын толтырыңыз.


р/с
Ұғымр/с

Сипаттамасы


1

Сфинкс


А
қайтыс болған адамның денесін ұзақ уақытқа
сақтау үшін өңдеу;2

Мумия


В
мумияланған адамды салатын табыт;

3

Сакрофаг


С
басы – адам, денесі - арыстан мүсін;

4

Тутанхамон


D
ежелгі Египеттің әйгілі әйел билеушісі;

5

Хатшепсут


E
«Амонның жанды бейнесі» атанған билеуші;

6

Хеопс


F
Египеттің ең құпия және зор құрылысы;

7

Амон-Ра


G
Египеттегі ең биік пирамида;8

Пирамида


H
Египеттегі күн құдайы.1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

8-

[8]Балл қою кестесіТапсыр

Жауап

Балл
Қосымша ақпаратма №
1

1.тотемизм - әрбір ру белгісі бір қасиетті

1

мазмұнына сай жауап басқа

жануардан не өсімдіктен таралған дегенсөзбен жазылса қабылданады;

сенім;2. анимизм - табиғат құбылыстарын
1

мазмұнына сай жауап басқа

дәріптеу және олардың жаны бар деп


сөзбен жазылса қабылданады;

есептеу;3.фетишизм - әртүрлі заттарға сену,
1

мазмұнына сай жауап басқа

жыртқыш аңдардың тістерін бойтұмарсөзбен жазылса қабылданады;

ретінде тағу;4.магия - құдайлардың мейіріміне бөлену

1

мазмұнына сай жауап басқа

мақсатында атқарылатын түрлі іс-


сөзбен жазылса қабылданады;

әрекеттер;5. тобыр - белгілі бір ортақ мүддемен
1

мазмұнына сай жауап басқа

уақытша топтасқан адамдар жиыны;


сөзбен жазылса қабылданады;

6. ру - алғашқы қауымның экономикалық,

1

мазмұнына сай жауап басқа

әлеуметтік негізгі ұясы; арғы тегі бір


сөзбен жазылса қабылданады;

әкеден немесе бір шешеден тараған

туыстар тобы;
7.қауым-рулық-туыстық байланыстар

1

мазмұнына сай жауап басқа

негізінде пайда болған әлеуметтік


сөзбен жазылса қабылданады;

ұйымдастық. Қауым ортақ мүдделер,

ортақ құқықтар мен міндеттерді

біріктірген әрі бірыңғай заңдарға

бағынатын адамдардан құралады;

8. тайпа - қандас туыстардан тұратын
1

мазмұнына сай жауап басқа

әлеуметтік және этникалық бірлестік. Олфразамен жазылса қабылданады;

рулар мен аталарға бөлінеді. Көшпелі


халықтарда тайпалық бірлестіктері ұзақ


уақытқа дейін сақталады;


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...