Дипломдық жұмыстың мақсаты қазіргі уақыттың ағысымен дамытылып


ּ йттың қолданушы интерфейсі өте ыңғайлы жа ּ

Loading...


Pdf көрінісі
бет3/5
Дата30.03.2020
өлшемі1.96 Mb.
түріДиплом
1   2   3   4   5

ּ

йттың қолданушы интерфейсі өте ыңғайлы жаּ

салған. Бұл сайтты 

онлайн тапсырыс бе

ּ

руге және ақшаны онлайн төлеу мүмкіндігі 

қарастырылған. 

ּ

Сайттың басты беті төменде 1. ּ

3-суретте көрсетілген. 

 

 

 

1.

 ּ

3-сурет − ww

ּ

w.krsteakbar.com сайтының 

ּ

басты беті 

 

 

ּ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 1.5 Тапсырма қо

ּ

йылымы 

 

 Ди

ּ

пломдық жұмыстың тақырыбы «Мейрамхана бизнес кестесінің 

автоматтандырылған кестесін әзірлеу»  бо

ּ

лып табылады. Құрылатын веּ

б сайтта 

мейрамханада орынды брондау көрсетілген. Сайтта тағадардың бағасын білу 

үшін, арнайы есптеуіш себет орналасқан.ּ

 

Дипломдық жұмыстың нәтижесінде кеּ

лесі негізгі тапсырмалар орындалуы 

қа

ּ

жет:  


  we

ּ

b-қосымшасын құּ

ру; 


  пр

ּ

ограммалау тілін таңдау; 

 

ּ

деректер қорын таңдау; 

 

ּ

іздеуді оңтайландырудың тәсілдерін зерттеу; 

 

ּ

мейрамхана бизнесімен тоּ

лығымен зерттеп, танысу; 

 

ּ

тиімді және түсінікті программалық инּ

терфейсті құру; 

          Web-с

ּ

айтты құру барысында Django фреймворкі, ּ

HTML гипермәтіндік тілі 

және MySQL де

ּ

ректер қоры қолданылған таңдалынған. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 29

 

  

2 Теориялық бөлім 

 

ּ

2.1 Мейрамхана сайтының құрылымы 

 

 

Интернет  ертеден  келе  жатқан  деректердің  жиыны  болып  табылады. 

Көпшіктің бірері интернетті байланыс арнасы қолданады, ал бірері интернеттен 

ақпарат  алу  үшін  иемденеді.  Интернетті  бизнес  арнасында  пайдалану,  қазіргі 

уақытта  кеңінен  таралғн  оқиға.  Өн

ּ

iмнiң  өнiмдiлiгiн  немесе  кoмпaнияның 

им

ּ

иджiн жасау жәнe деңгейін жоғарлату үшּ

iн caйттap қаланады, бiּ

paқ бұл caйт 

тeк  қa

ּ

нa  кoмпaнияның  қызмeтi  жәнe  тaּ

yapы  жөнiндe  тaныcтыpып 

қoймaй, 

ּ

coнымeн  қaтap  caйттaн  тayapды  caּ

тып  aлy  жәнe  жeткiзyдi  pәּ

ciмдeyгe 

мүмкiндiк беретін мүмкіндіктері озық дамыған. 

Сайтты құpy – бизнесті ілгері жүргізу құралдарының, әрі әдістерінің бірі 

бола алатынына күмәнміз жоқ. Брондау сайтының мән-мағынасы қазіргі заманда 

және  нарықтық  ортада  өте  зор.  Мысалы,  біз  кез-келген  уақытта  және  де  кез-

келген жерде еш уайымсыз орындарды жалдап, тағам түрлеріне тапсырыс бере 

аламыз.  Жалпы,  осы  озық  технологиядарды  пайдалану,  автоматтандырылған 

жүйелерге көшу, т.б. адамзат өмірінің ыңғайлылығы үшін жасалынған амалдар. 

Кe

ּ

з кeлгeн жaғдaйдa жұмысты дұ

ּ

pыc бacқapса, жұмыc өнּ

iмдi бoлaды. 

Сайтты ұйымдастырудың төмендегідей артықшылықтары бар: 

  интернет арқылы cұpaныc қaбылдay; 

  o

ּ

n−line жүйeciндe cұּ

paныcты pәciмдey; 

  aнық бaғaны білу

  орындарды көру; 

  қашықтықтан басқару; 

  ыңғайлы интерфейс; 

  алдын-ала төлеу; 

          Сервис  тек  клиенттерге  ғана  емес,  мейрамханаларға  да  пайдасын 

ұсынатынына көз жеткізіңіз.  Сервис серіктестерінде брондау, деректерді талдау, 

қонақ базаларын жүргізу жүйесіне қол жеткізу болуы тиіс. Әдетте мұндай қол 

жеткізу онлайн режимінде жаңа брондауды көруге және өңдеуге болатын жеке 

кабинет арқылы жүзеге асырылады. Онда қонақ туралы (аты, телефоны, e-mail), 

брондау саны және олардың мәртебесі, сондай-ақ қонақтардың мәртебесі туралы 

ақпарат  сақталады.  Резервтердің  электронды  кітабы  мекеменің  жүктелуі 

бойынша  есептерді  қалыптастыруға  және  мейрамханалық  сервистер 

жұмысының тиімділігін қадағалауға мүмкіндік береді. Кейде сервис мейрамхана 

қонақтарының  базасында  Автоматты  мақсатты  SMS  және  email  - 

хабарламаларды жіберуге мүмкіндік береді. 

 

 

  

30

 

 2

ּ

.2 Бағдарламалық тілдер және асּпаптық құралдар сипаттамасы 

 

 

Са

ּ

йтты  құру  үшін  бірегей  бе

ּ

лгілеу  тілдерін,  программалық  тіּ

лдер, 


жергілікті серверді, 

ּ

деректер қорын, веб саּ

йтты ғаламторға ұсынуды және таּ

ғы 


басқа тұжырымдамаларды білу қажет.  

          Саּ

йт құрастыру барысындағы негізгі қаּ

жет заттардың бірі – HTML 

бе

ּ

лгілеу тілі. HTML (аּ

ғылш. Hypertext Markup Laּ

nguage: еренмәтін белгілеу 

ті

ּ

лі) – браузерде көּ

рсетілуге арнаулы еренмәтіндер мен баּ

сқа ақпараттан 

құрылған веб бе

ּ

ттерді жасап шығаруға арналған белгілеу тіּ

лі. 

          HTML  (HyperText  Markup  Language)-веб-беттерді  жасау  және  жариялау 

үшін World Wide Web-те қабылданған Тіл. HTML авторларға келесі құралдарды 

ұсынады:  веб-құжаттарға  тақырыптарды,  мәтінді,  кестелерді,  тізімдерді, 

фотосуреттерді  және  т.б.  қосу;  гипермәтін  сілтемесі  бойынша  тышқан 

батырмасын  басу  арқылы  басқа  Веб-беттерге өту;  ақпаратты  іздеу,  билеттерді 

брондау,  тауарларға  тапсырыстарды  ресімдеу  және  т.  б.  үшін  веб-құжаттарға 

бейнелерді,  дыбыстарды  және  басқа  да  сыртқы  объектілерді  тікелей  қосу.  Іс 

жүзінде, қазіргі заманғы Веб-бет үш тілдік құралдардың көмегімен қалыптасады: 

HTML тілі құжаттың логикалық құрылымын (тақырыптар, абзацтар, графикалық 

суреттер  және  басқа  объектілер)  орындау  үшін  қолданылады;  CSS  каскадты 

стильдердің  тілі  құжатты  бейнелеу  тәсілін  (мәтін  және  фон  түстері,  қаріптер, 

жеке  нысандарды  беттегі  теңестіру  және  позициялау  тәсілдері  және  т.  б.) 

орындау  үшін  қолданылады;  сценарийлерді  бағдарламалау  тілдері  (көбінесе 

JavaScript)  сценарий  жазу  үшін  қолданылады,  яғни,  сценарийлерді  жазу  үшін 

қолданылады.  құжатты  көрсету  барысында  шолушы  орындайтын  шағын 

бағдарламалар  және  әр  түрлі  оқиғаларға  жауап  ретінде  оның  динамикалық 

өзгеруін  қамтамасыз  етеді.  Бұл  ретте  HTML-құжат  Веб-беттің  қалған 

компоненттері  орналасқан  орта  болып  табылады.  Сондықтан  біз  біздің 

анықтамалықты  HTML  тілін  сипаттаудан  бастаймыз,  одан  кейін  CSS  және 

JavaScript сипаттаулары бар. 

          Web-беттерді HTML кодын автоматты түрде жасайтын арнайы редактор-

бағдарламалар  арқылы  жасауға  болады,  олармен  жұмыс  істеу  белгілеу  тілін 

білуді  талап  етпейді.  Бірақ  бұл  бағдарламалар  өз  мүмкіндіктерімен  жиі 

шектеледі,  қателер  бар  және  жиі  барлық  платформаларда  жұмыс  істемейтін 

нашар  HTML  кодын  жасайды.  Сондықтан,  егер  сіз  Web-дизайнды  байыпты 

игергіңіз келсе және Web-беттерді жасау принциптерін түсінгіңіз келсе, HTML 

тілінің негіздерін білмей қалсаңыз, онда Web-беттерді жасау қиын емес. 

CSS (акроним Cascading Style Shetts-стильдің каскадтық кестелері) - HTML 

(HTML  тегтері)  элементтерінің  стильдік  сипаттамаларының  кешені.  Олар  тек 

жеке элементке ғана емес, сонымен қатар сіздің сайтыңыздың барлық беттерінде 

бірдей тегтерге де қолданылуы мүмкін. Үлкен есеппен, CSS HTML қосымшасы 

болып  табылады,  оның  мүмкіндіктерін  айтарлықтай  кеңейтеді.

 

Бұл  HTML тегтерінің  көмегімен  де  басқаруға  болады,  алайда  каскадтық  стиль  кестелері 

барлық браузерлермен пысықталған және қолдау табады. 31

 

 Кез  келген  Интернет-жобаны  құру  кезінде  CSS  пайдалану  келесі 

артықшылықтарға қол жеткізуді ашады: 

-  жылдам  жүктелетін  таза  кодты  құру  мүмкіндіктері  оңай  және  іздеу 

жүйелерінің роботтары үшін жақсы оңтайландырылған. 

- rөптеген беттер үшін стиль ережелерін жасайтын модульдік кодқа кіру, 

Интернет-ресурсты басқаруды жеңілдетеді және біркелкі дизайнға ие. 

-  cайттың  барлық  бет  элементтерін  көрсету  және  позициялау  дәлдігін 

бақылау. 

-  әзірлеуші мен веб-дизайнердің міндеттерін бөлуге мүмкіндік береді. 

-  қол  жетімділік  дәрежесі  артады,  бұл  сайттар  құру  бойынша 

тапсырыстарды  орындайтын  веб-шеберлер  үшін  маңызды.  Клиентке  жұмыс 

тапсырғаннан кейін Тапсырыс беруші автордың стильдік кестелерін өз бетінше 

өзгерте алады. 

JavaScript-бұл web бетте күрделі заттарды қолдануға мүмкіндік беретін тіл 

—  web  бетте  оның  статикалық  көрінуінен  артық  нәрсе  орын  алған  сайын-

жаңартылып  отыратын  мазмұнды  немесе  интерактивті  карталарды  кезең  — 

кезеңімен  көрсету  немесе  2D/3D  графика  анимациясы  немесе  ойнатқышта 

бейнелерді  айналдыру,  және  т.б.  —  JavaScript  жоқ,  ең  алдымен,  өтпейтінін 

сенімді бола аласыз. Бұл стандартты web технологиялар қабатталған пирогының 

үшінші қабаты. 

JavaScript тілінің ядросы келесілерді жасауға мүмкіндік беретін қарапайым 

мүмкіндіктерден тұрады: 

-  деректерді  айнымалы  ішінде  сақтау.  Жоғарыда  мысалда,  мысалы,  біз 

енгізу керек жаңа атау енгізуді сұрадық,содан кейін name айнымалысында атын 

сақтадық. 

-  мәтін  фрагменттеріне  операциялар  ("жолдар"ретінде  бағдарламалауда 

белгілі).  Жоғарыда  мысалда  біз  "Player  1:"  жолын  алып,  оны  "Player  1: 

Chris"сияқты толық мәтін алу үшін name айнымалысының мәніне қосдық. 

- кодты web беттегі белгілі бір оқиғаларға сәйкес іске қосу. Біздің мысалда 

жоғарыда, біз click оқиғаны пайдаланды, батырма басу сәтін анықтау үшін, осы 

сәйкес мәтінді жаңарту коды іске қосылды. 

- және тағы басқалар! 

Сайт құру кезінде Python бағдарламалау тілі қолданылады. Серверлік СЦ 

(серверлік СЦ) HTTP-серверді пайдаланушының сұрауына жауап ретінде құжат 

іс жүргізуші алдында орындалады. Серинверлік сценарийлерді жасау үшін түс 

тілдерін  қолдануға  болады,  бірақ  Python  тілінің  артықшылығы  шындыққа 

байланысты кең мүмкіндіктерге ие. Толығырақ және де айтар болсақ, біз нақты 

Python тілінің негізіндегі Django фреймворкін пайдаланамыз. 

Python-бұл  веб-қосымшаларды  әзірлеу  үшін  де  пайдаланылатын  жалпы 

мақсаттағы  жоғары  деңгейлі  бағдарламалау  тілі.  Тіл  әзірлеушінің  өнімділігін 

және кодтың оқылуын арттыруға бағытталған. 

Python  бірнеше  бағдарламалау  парадигмаларын  қолдайды:  құрылымдық, 

объектілі-бағытталған, 

функционалдық, 

императивті 

және 


аспектілі-

бағытталған. Тілде динамикалық типизация, жадыны автоматты басқару, толық 32

 

 интроспекция, ерекшеліктерді өңдеу механизмі, көп ағынды есептеулерді қолдау 

және  деректердің  ыңғайлы  жоғары  деңгейлі  құрылымы  бар.  Python 

бағдарламалық коды модульдерге біріктірілуі мүмкін функциялар мен кластарда 

ұйымдастырылады, ал олар өз кезегінде пакеттерге біріктірілуі мүмкін. Python 

әдетте  интерпретацияланатын  ретінде  қолданылады,  бірақ  Java  байт-кодына 

және MSIL (платфора шеңберінде) жинақталуы мүмкін. NET). 

Өнімділігі  бойынша  интерпретацияланатын  Python  басқа  ұқсас  тілдерге 

ұқсас, бірақ байт-кодқа компиляция мүмкіндігі үлкен өнімділікке қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. 

Ruby және кейбір басқа тілдермен салыстырғанда, Python-да Int, str, float, 

list және басқалар сияқты кірістірілген класстарды түрлендіру мүмкіндігі жоқ, 

сонымен бірге Python аз жедел жады тұтынады және жылдам жұмыс істейді. 

Python  —  да  интерпретатордың  жаһандық  блоктауы  (GIL)  бар-өз 

жұмысында  негізгі  интерпретатор  үнемі  тасқын-қауіпсіз  деректердің  үлкен 

санын  пайдаланады.  Сондықтан,  әр  түрлі  ағындардан  Біріккен  модификация 

кезінде  осы  деректердің  бұзылуын  болдырмау  үшін,  бірнеше  нұсқауларды 

(әдетте жүз) орындау алдында интерпретатордың ағыны GIL-ды басып алады, ал 

соңында босатады. 

Cpython  (негізгі),  Jython,  PyS60,  IronPython,  Stackless,  Python  for.  NET, 

PyPy, python-safethread, Unladen Swallow, tinypy. 

Django-қауіпсіз және қолдайтын веб-сайттарды жылдам жасауға мүмкіндік 

беретін жоғары деңгейлі Python веб-инфрақұрылымы. Тәжірибелі әзірлеушілер 

құрған,  Django  көптеген  веб-әзірлеу  мәселелеріне  қамқорлық,  сондықтан  сіз 

дөңгелекті  ойлап  қажетсіз  сіздің  қолданбасын  жазуға  көңіл  аласыз.  Бұл  тегін 

және ашық дереккөз, гүлденген және белсенді қоғамдастық, тамаша құжаттама 

және тегін және ақылы қолдау үшін көптеген опциялар бар.

 

Django философиясы "жиынтықтағы  батареялар"  және  әзірлеушілер  "қораптан"жасағысы  келетін 

барлық  дерлік  ұсынады.  Сізге  қажет  барлық  бір  "өнімнің"  бөлігі  болып 

табылатындықтан, мұның бәрі проблемасыз жұмыс істейді, жобалаудың дәйекті 

принциптері  керек,  кеңейтілетін  және  up-to-date  documentation.

 

Django  веб-сайттың кез келген түрін жасау үшін пайдаланылуы мүмкін - контентті басқару 

жүйесі мен вики, әлеуметтік желілер мен жаңалықтар сайттарына дейін. Ол кез 

келген клиенттік платформамен жұмыс істей алады және контентті кез келген 

форматта (HTML, RSS арналарын, JSON, XML және т.б. қоса алғанда) жеткізе 

алады.  Толтыру  сіз  қалайтын  кез  келген  функционалдылық  үшін  іс  жүзінде 

таңдау ұсынады (мысалы, бірнеше танымал деректер базасы, үлгілеу және т.б.), 

ол қажет болса, басқа компоненттерді пайдалану үшін кеңейтілуі мүмкін. 

Django  әзірлеушілерге  сайтты  автоматты  түрде  қорғау  үшін  "дұрыс 

шешім" үшін әзірленген инфрақұрылымды ұсына отырып, көптеген кең таралған 

қауіпсіздік 

қателерін 

болдырмауға 

көмектеседі. 

Мысалы, 


Django 

пайдаланушылардың  есептік  жазбаларын  және  құпия  сөздерді  басқарудың 

қауіпсіз тәсілін қамтамасыз етеді, мысалы, сеанс туралы ақпаратты ол осал (оның 

орнына куки файлдарында тек кілтті ғана қамтиды, ал нақты деректер деректер 

базасында  сақталады)  cookie  файлдарына  қосу  сияқты  кең  таралған  қателерді 


33

 

 болдырмайды, немесе құпия сөздерді олардың хэштерінің орнына ашық түрде 

сақтайды. 

Django 

құрамдас "shared-nothing" 

архитектурасын 

пайдаланады 

(архитектураның  әрбір  бөлігі  басқаларына  байланысты  емес,  демек,  қажет 

болған  жағдайда  ауыстырылуы  немесе  өзгертілуі  мүмкін).  Әр  түрлі  бөліктер 

арасында  нақты  бөлу  кез  келген  деңгейде  жабдықты  қосу  арқылы  трафикті 

ұлғайту  үшін  масштабталуы  мүмкін:  кешіктіретін  серверлер,  дерекқор 

серверлері немесе қосымшалар серверлері. Ең көп келетін сайттардың кейбірі өз 

талаптарын  қанағаттандыру  үшін  сәтті  Django  масштабталуда  (мысалы, 

Instagram және Disqus, тек екі деп атаймыз). 

Django  коды  қолдау  және  көп  реттік  кодты  жасауды  ынталандыратын 

қағидаттар мен дизайн үлгілерін пайдалана отырып жазылған. Атап айтқанда, ол 

do  not  Repeat  Yourself  (DRY)  принципін  пайдаланады,  сондықтан  код  санын 

азайтады  қажетсіз  қайталану  жоқ.  Сонымен  қатар,  Django  көп  реттік 

"қолданбаларға"  байланысты  функцияларды  топтастыруға  ықпал  етеді  және 

төменгі деңгейде Model View Controller (MVC) паттерлік сәйкес модульдердің 

байланысқан кодын топтастырады. 

Django  көптеген  платформаларда  жұмыс  істейтін  Python-да  жазылған. 

Сонымен  қатар,  Django  көптеген  веб-хостинг  жеткізушілері  жиі  Django 

сайттарын  орналастыру  үшін  белгілі  бір  инфрақұрылым  мен  құжаттаманы 

ұсынады. 

Сайттарды  бағдарламалау  кейбір  пайдалы  функционал  құру  мақсатында 

орындалады. Деректер базасымен жұмыс жасау-динамикалық типтегі сайттарды 

бағдарламалаудың  маңызды  құрамдас  бөліктерінің  бірі.  "Ұшу"  беттерін 

қалыптастыру  немесе  сайтқа  келушілердің  іс  —  әрекеттеріне  жауап  беру-

дерекқорлармен өзара іс-қимыл жасау әрқашан талап етіледі. 

Сонымен қатар, әр түрлі ақпаратты сақтау мақсатында, сайттарға арналған 

деректер  қоры(ДБ)  қолданылады  және  өзара  байланысты  кестелердің  кейбір 

жиынтығы болып табылады. ДБ кестелерінің өлшемдері әр түрлі, олардың саны 

еркін.  Мысалы,  клиент  туралы  ақпарат,  тауарлар  каталогы,  статистикалық 

мәліметтер және т. б. 

Біздің  сайтымызда  қолданылатын  осындай  дерек  қорларының  бірі  ол 

MySQl. 

MySQL-СУРБД бағдарламалық 

қамтамасыз 

етудің 

көптеген нұсқаларының бірі. СУРБД және MySQL танымалдылығына байланысты бірдей 

деп саналады.  Facebook, Twitter, YouTube, Google және Yahoo сияқты бірнеше 

ірі  веб-қосымшаларды  атаңыз!  барлығы  MySQL  деректерді  сақтау  үшін 

қолданылады. Бастапқыда ол шектеулі пайдалану үшін жасалған болса да, енді 

ол  Linux,  macOS,  Microsoft  Windows  және  Ubuntu  сияқты  көптеген  маңызды 

есептеу платформаларымен үйлесімді. 

MySQL  негізгі  артықшылықтарына  жұмыстың  жоғары  жылдамдығын, 

деректерді  өңдеудің  жылдамдығын  және  оңтайлы  сенімділігін  жатқызуға 

болады.  Бұл  ДББЖ  тегін  таратылады  және  ашық  коды  бар  бағдарламалық 


34

 

 қамтамасыз ету болып табылады. Осы арқылы сіз өз өзгерістерді енгізуге және 

кодты өзгертуге болады, бұл өте пайдалы веб-шеберлер үшін. 

Дәл осылай реляциялық ДБ деректері сақталады – кестеде, бағандар мен 

жолдар  арқылы  ұйымдастырылады.  Әрбір  бағанға  атау  берілген,  ол  атауында 

көрсетіледі, бұл бағанның барлық мәндері тек бір түрдегі айнымалыға жатады. 

Бағандар белгіленген қатаң тәртіпте, ал жолдар реттелмеген. Бір кестедегі кейбір 

ұяшықтардың  деректері  көбінесе  басқа  кестедегі  ұяшықтардың  мәнімен  және 

тағы  басқалармен  байланысты.  ДБ-ға  сұрау  салулар  нәтижені  кесте  түрінде 

қайтарады. 

Деректер  ДБ  бірегей  немесе  түсініксіз  болып  бөлінеді.  Бірегей  –  кредит 

нөмірі, хостинг – қызметтер шарты, ал. Бірегей мәндер "бірегей индекс" тізімінде 

бар. 


MySQL-дің  үлкен  артықшылығы  API  (Application  Program  Interface) 

бағдарламалық  қосымшасының  интерфейсімен  жұмыс  істеу  мүмкіндігі  болып 

табылады.  API  пайдаланушы  бағдарламасынан  ДБЖ-ға  оңай  қатынауды 

қамтамасыз  ете  алады.  Тіпті  бұл  бағдарламалар  Perl,  C  және  т.  б.  жазылған 

болсын. 

Сайтты  басқару  үшін  ең  танымал  "байланыс"  -  PHP  тілі  бар  MySQL. 

Көптеген  CMS  MySQL  ДҚ-мен  байланыстыруда  PHP-те  жазылған.  Осы 

"одақтың"ең  жарқын  мысалдарының  бірі-WordPress  сайттары  мен  блогтарына 

арналған қозғалтқыш. Бұл жағдайда MySQL-мен өзара әрекеттесу функциялар 

жиынтығы  арқылы  жүргізіледі.  Мұндай  функцияның  мысалы  болып 

"mysql_connect"  қызмет  ете  алады,  ол  ДБ  серверімен  қосылады  және  онымен 

байланыс дескрипторын қайтарады. 

SQL  сұраныстар  тілін  қолдайтын  көптеген  ДҚБЖ  бар:  MySQL,  mSQL, 

PostgreSQL,  MSSQL  және  т.б.  Олардың  әрқайсысының  белгілі  бір  салада 

артықшылығы  бар.  Дегенмен,  MySQL  өзінің  икемділігі  мен  әмбебаптығы 

арқасында Интернетте кең танымалдылық пен танымалдыққа ие болды. 

MySQL  SQL  (құрылымдық  сұраныс  тілі)  қолдайды  және  SQL  сервері 

ретінде қолданылуы мүмкін. Бұл сервермен SQL тілінде сөйлесуге болатынын 

білдіреді:  клиент  серверге  сұрау  жібереді,  ол  оны  өңдейді  және  клиентке  осы 

сұрау нәтижесінде алынған деректерді ғана береді. Осылайша, клиент деректерді 

шығарып алу және Microsoft Access сияқты есептеулер жүргізуді талап етпейді. 

Сонымен  қатар,  MySQL  -  ашық  коды  бар  БҚ,  яғни  оны  еркін  оқып, 

өзгертуге болады. Пакет GPL (General Public License) шарттарымен таратылады, 

оны интернеттен тегін жүктеуге болады (http://www.mysql.com)  коммерциялық 

емес қолдану үшін. 

Динамикалық  Web-беттерді  жасауға  мүмкіндік  беретін  Интернет-

технологиялардың  пайда  болуымен  бұл  үшін  тез  әрекет  ету,  сенімділік  және 

тұрақтылық бойынша неғұрлым толық келетін ДББЖ-ға деген сұраныс ерекше 

өсті.  Сонымен  қатар,  MySQL-дің  ең  жақсы,  қарапайым  және  сенімді,  бірақ, 

функционалдылықтың 

нашарлауы 

есебінен 

(MySQL 

әзірлеушілері бағдарламаның ең жақын нұсқаларында жетіспейтін функцияларды қосуға уәде 

береді). 35

 

 Үлкен есеппен, тез әрекет ету мен сенімділік құрбандығына әкелген кейбір 

функциялардың  болмауы  пайдаланушыларға  үлкен  қиындық  тудырмайды 

(кейде ыңғайсыздық және орын алады). MySQL толық корпоративтік деректер 

базасымен жұмыс істеу үшін қол жетімсіз, бірақ күнделікті MySQL міндеттерін 

өте жақсы орындайды. 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...