Дипломдық жұмыстың мақсаты қазіргі уақыттың ағысымен дамытылып


 Брондау веб-сайтын   құрастырудағы Фреймворк

Loading...


Pdf көрінісі
бет2/5
Дата30.03.2020
өлшемі1.96 Mb.
түріДиплом
1   2   3   4   5

1.3 Брондау веб-сайтын   құрастырудағы Фреймворк  

 

 

Фреймворк-бұл  үлкен  бағдарламалық  жобаның  әр  түрлі  компоненттерін әзірлеуді  және  біріктіруді  жеңілдететін  бағдарламалық  қамтамасыз  ету.  Бұл 

платформа  сайттарды,  бизнес-қосымшаларды  және  веб-сервистерді  құру  үшін 

қолайлы. 

Фреймворк  кітапхана  бағдарламалық  өнімде  негізгі  бағдарламалық 

өнімнің  архитектурасына  әсер  етпей  және  оған  ешқандай  шектеулер  қоймай, 

жақын функционалдық кіші жүйелердің жиынтығы ретінде ғана пайдаланылуы 

мүмкін.  Фреймворк  қолданба  архитектурасын  құру  ережесін  талап  етеді, 

бастапқы өңдеу кезеңінде әдепкі мінез-құлықты қойып, осы талаптарға сәйкес 

кеңейтетін  және  өзгертетін  қаңқаны  қалыптастырады.  Фреймворк  қосалқы 

бағдарламаларды,  код  кітапханаларын,  сценарий  тілі  мен  басқа  да  БЖ,  үлкен 

бағдарламалық  жобаның  әр  түрлі  компоненттерін  әзірлеуді  және  біріктіруді 

жеңілдетеді. 

Фреймворктарды  пайдалану  кезінде  басты  артықшылықтардың  бірі-веб-

қосымшалар жиі компоненттерді ұйымдастырудың стандартталған құрылымын 

пайдаланады.    Фреймворкаларда  әзірлеу  кезінде  құрылым  құру  өте 

жеңілдетіледі. Шын мәнінде, фреймворк-бұл нақты және абстрактілі сыныптар, 

сондай-ақ  олардың өзара  қарым-қатынас  тәсілдерін анықтау.  Нақты  сыныптар 

әдетте сыныптар арасындағы өзара қатынастарды жүзеге асырады, ал абстракты 

сыныптар  каркастар  пайдаланылуы  немесе  бейімделуі  мүмкін  кеңейту 

нүктелерін білдіреді. ּ

Фреймворкті пайдалану ар

ּ

тықшылықтары 

Фреймворкада әзірлеу (өздігінен жазылған шешімдерге қарағанда) 

жобаның еріп жүруінің қарапайымдылығына қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Жүйеге бастапқыда салынған бизнес-процестерді ғана емес, кез келген 

бизнес-процестерді іске асыру мүмкін (салыстырмалы түрде қарапайым). 

Сондай-ақ фреймворк негізіндегі жобалар оңай масштабталады және 

жаңғыртылады. 

Фреймворктағы шешімдер, әдетте, әлдеқайда жылдам жұмыс істейді және 

CMS және өзін-өзі жазу жүйелеріне қарағанда үлкен жүктеуге төтеп береді. 


23

 

 Сондықтан көптеген танымал интернет-дүкендер қораптағы CMS-де жұмыс 

істемейді. Қауіпсіздік тұрғысынан алғанда, фреймворктағы шешімдер өздігінен 

жазылған жүйелерден айтарлықтай жоғары(әдетте, фреймворктағы сайттар 

тіпті қауіпсіз). 

Ке

ּ

йбiр  жергiлiктi  iздестiру,  тұтынушыларға  алּ

ыстағы  дүкендердегi 

сатылымдағы өнiмдi та

ּ

буға көмектесу , сатып алּ

улары тауарлар немесе әр түּ

рлi 


жабдықтаушылары бар қызметтердiң ұс

ּ

ынысын жылдам iздеу мүмкіндігі боּ

лып 


табылады.  Бір  не

ּ

месе  бірнеше  мемлекеттің  аумағында  орּ

наласқан  желілер 

ғаламдық деп ат

ּ

алады. 


Интернет - ақпаратқа шексіз қол жеткізу және басқалармен қарым-қатынас 

жасау  мүмкіндігін  ұсына  отырып,  мобильді  шлюздер  мен  қосылыстарды 

біріктіретін  әлемдегі  ең  кең  және  қазіргі  заманғы  желі  болып  табылады.  . 

Интернет-қоңырау-бұл  халықаралық  желі.  Интернет-бұл  бүкіл  әлем  бойынша 

компьютерлер  мен  платформалардың  жиынтығы  және  Ақпаратқа  қол  жеткізу 

тіпті бағалау үшін де шешуші мәнге ие. Интернет соңғы жаңалықтарды, ауа райы 

туралы  ақпаратты,  тауарға  немесе  билетке  тапсырыс  беруді,  электрондық 

поштаны жіберуді, видеоконференцияны және т.б. ұсынады. Ақаулықтарды жою 

туралы  ақпарат  веб-сайттарда  да  қолжетімді.  Веб-Сервердің  Веб-ресурсы-веб-

портал-бұл жалпы тақырып, навигация, жалпы URL мекенжайы, айқас сілтеме 

және бір сервермен біріктірілген веб-сайттар жиынтығы. I әрбір веб-сайт өз url-

мекенжайын бар, art Resource Locator, ол төменде мекен-жайда табуға болады. Веб - сайттарды құрудың принциптері  

В

ּ

еб - сайт деген сө

ּ

з (ағылш. weּ

bsite: web - «өּ

рмек-паутина», «жּ

елі-сеть» 

жә

ּ

не  site  -  «орּ

ын»,  сөзбе-сөּ

з  «желідегі  орын») 

ּ

  немесе  сайт  –  коּ

мпьютер 


желісінде бір мекен-ж

ּ

айымен (домендік атаумен неּ

месе IP-мекенімен) ּ

біріккен 

жеке  адамның  немесе  ұй

ּ

ымның  құжаттар  жиыны  болып  таּ

былады.  Сайт 

ғаламторда ор

ּ

наласады. Клиенттердің серверлердегі веּ

б-сайтына тікелей кіּ

ріуіy 


қамтамасыз ететін арнайы HTTP ха

ּ

ттама құрылған. 

Ве

ּ

б - сайт бір  - ּ

бірімен  өзара байланысқан Веб-беּ

ттердің жиынтығынан 

құралған  болып  табылады.  Бр

ּ

аузерде  ақпарат  қандай  түּ

рде  көрсетілетінін 

анықтайтын  арнайы  басқарулар  HTML-кодтан  тұ

ּ

ратын  *.htm  кеңейтілуі  баּ

р 

мәтіндік файлды веб-сּ

айт деп аталады. Баּ

рлық графикалық, аудио жәּ

не видео 

ақпараттар Веб- 

ּ

беттердің құрамына кірмейді жәּ

не *.gif, *.ּ

jpg (графика), *.ּ

mid, 


*.mp3  (д

ּ

ыбыс),  *.avi  (вּ

идео)  кеңейтілуінен  тұратын  т.б.  жеּ

ке  файлдар  ретінде 

көрсетіледі. 

ּ

HTML-кодта мұндай фаּ

йлдарға тек нұсқаулықтар ғана баּ

р. 


Веб-беттегі әрбір бетте файлмен байланысты файлдың атын және мекен-

жайын қамтитын өзінің жеке мекенжайы болады. Осылайша, веб-сайт веб-сайтта 

орналасқан  және  дербес  консультантымен  біріктірілген  гипермәтіндік 

құжаттармен  байланысты  ақпараттық  ресурс  болып  табылады.  Веб-сайтты 

интернетке қосылған компьютер бар кез келген адам пайдалана алады. Немесе 

қазіргі  уақытта  кез-келген  ұйымға  немесе  веб-сайтқа  кіру.  Қазіргі  заманғы  ақ 

қабыршақ  технологиясын  қолданудың  мақсаты  -  жарнамалық  индустрияны 

кеңейту немесе қосымша сыныпты иелерді тарту, нарықта өмір сүрудің жалғыз 

жолы.  


24

 

 Ве

ּ

б-сайтты құруда жәּ

не өңдеуде мына шарттар орּ

ындалуы керек:  

  с

ּ

айтты өңдеуге алғашқы техникалық директиваны қабылдау;  

  с

ּ

айттың  құрылымдық  негізін  –  деּ

ректерқорлардың,  бөлімдердің, 

на

ּ

вигацияның орналасуы;  

 

ּ

веб-дизайн  –  саּ

йтты  графикалық  элементтерін,  стּ

ильдерін  және 

навигация элементтерін құ

ּ

ру;  


  жо

ּ

ба  жасауда  керек  болатын  саּ

йттың  деректер  қорын,  баּ

ғдарламалық 

кодын, модульдерін жә

ּ

не т.б. 


ּ

элементтерін өңдеу;  

  с

ּ

айтты тестілеу және интернет жеּ

лісіне орналастыру. 

Ба

ּ

рлық шартттарға сай құрылған веּ

б-сайт – олּ

 сауда жасаудың ең тиּ

імді 


құралы.  Кез  ке

ּ

лген  маркетинг  құралы  сияқты, ּ

ол  ең  алдымен  сайтты 

па

ּ

йдаланушы  адамды  қызықтыруы  қажет, ּ

содан  соң  ғана  оны  беּ

лгілі  бір  іс-

әр

ּ

екетке итермелеуге мүмкіндік береді. ּ

Бұл қарапайым шартты сайт құּ

рушылар 


ескере  бермегендіктен,  са

ּ

йтқа  адам  тез  кіреді  деּ

,  көп  ұзамай  кетіп  қаּ

лады. 


Сондықтан,  қы

ּ

зық ақпараттары аз сайттарға кіּ

рушілер саны да аз боּ

лып жатады. 

Са

ּ

йт құрудың бірнеше мақсаттары баּ

р. Соның кейбіреуіне тоּ

қталайық: 

  ко

ּ

мпанияның атағы шығуы және онּ

ы қалыптастыру. Компанияның жеּ

ке 


сайтының болуы – он

ּ

ың тұрақты кәсіби жұмысының сиּ

патын көрсететін белгі;  

 

ּ

компанияның  сыртқы  ортасына  өзінің  қыּ

зметі  жөнінде  мәлімет 

беру. 

ּ

Сыртқы  ортаға  пайдаланушылар,  өнּ

імді  берушілер,  делдалдар  сиּ

яқты 


адамдар кіреді.  

 

ּ

компанияның клиенттеріне ақпараттық көмек бе

ּ

ру. Клиенттерді ұстап 

қа

ּ

лу.  


  кл

ּ

иенттерден қажетті мәлімет алу. ּ

Клиент үнемі соңғы жаңалықтарды 

бі

ּ

ліп  отыруы  қажет.  Саּ

йт  –  ол  клиенттерді  таּ

рту  құралы  болуымен 

қатар, 

ּ

олармен  жұмыс  істеу  де  құּ

ралы  болып  табылады.  Саּ

йттың  «кері 

байланыс»,

 ּ

 «техникалық көмек», ּ

 «сұрақ-жаּ

уап», деген бөлімдері жәּ

не форумдар 

мен  чаттар  кл

ּ

иенттермен  жұмыс  істеумен  қатар  клּ

иенттерді  ұстап  тұрудың 

тамаша құ

ּ

ралдары болып табылады;  

 

ּ

дилер  желісін  үнемі  қолдау, ּ

өнім  және  олардың  бағалары  туּ

ралы 


мәліметтерге дилерлердің қатынауы, 

ּ

дилер программаларын қолдау. 

  Ішкі  ақпаратқа  компания  қы

ּ

зметкерлерінің,  соның  ішінде  ісּ

-сапарда 

жүргендердің кіре ал

ּ

уын қаматамасыз ету;  

 

ּ

жаңа клиенттерді тарту;  

 

ּ

қазіргі және жаңа нарықта таּ

уарлар мен қызмет түрлерін жаּ

рнамалау. 

Ғаламтордағы жарнама ба

ּ

спа жарнамасына қарағанда арзан

 

ּ

жеделділік. Сайттың болуы прּ

айс-парағына компанияның өзּ

і, тауарлар 

жайлы  ақ

ּ

паратты  тез  кіргізуге,  өзּ

гертуге  мүмкіндік  береді.  Ғаּ

ламтордағы 

ақпарат  үнемі  жаңа, 

ּ

өзгертілген,  өзекті  болып  кеּ

леді,  сондықтан  ол 

ми

ּ

ллиондаған пайдаланушыны қызықтырады; 

 

ּ

пайдаланушы  таңдауына  әсер  етпеу. ּ

Ғаламтор  –  пайдаланушы  өз 

ер

ּ

кімен таңдау жасайтын көрнекті орּ

ын. Ол өзіне неּ

  ұнайды,  соны  таּ

ңдайды. 


Адамдарды еліктіретін ға

ּ

ламтордың ерекше қасиеттерінің бірі осּ

ы ;  


25

 

   са

ּ

тып  алушы  таңдаған  тауарын  таּ

псырыс  арқылы  алғанда  сатудың 

ав

ּ

томаттандырылған жүйесінің қызмет атқаруы; 

 

ּ

сатудың  жаңа  каналдарын  қалыптастыру: ּ

тауар  мен  қызмет  түрлерін 

ға

ּ

ламтор арқылы іске асыру. ּ

Дүниежүзілік желімен сауда жасау идּ

еясы қазірде 

көптеген  адамдарды  қы

ּ

зықтырып  отыр.  Осы  «үּ

йден  шықпай-ақ» ּ

сатып  алу 

үлгісі  қазіргі  за

ּ

ман  адамдарын  еліктіріп  отыр. ּ

Стресстер,  жолдағы 

кептелістер, 

ּ

уақыт  тапшылығы,  ызыңдайтын, ּ

бітпейтін  жарнамалар, 

жүздеген, 

ּ

мыңдаған  компаниялардың  саудасын  дөңгелентіп  отּ

ыр.  Сонымен 

бірге, 

ּ

сайт  сату  көлемін,  саּ

тудың  саны  мен  сапасын, ּ

жеткізу  уақыты  сияқты 

факторларға та

ּ

лдау жасай алуы; 

 

ּ

іскер  әріптестерді  іздеу  және  олּ

армен  қатынастар  орнату.  Жаּ

ңа 


технологияларды  пайдалана  отырып  ко

ּ

мпания  іскер  әріптестеріне  өз 

бө

ּ

лімдеріндегі қажетті жедел ақпаратты алּ

уларын қамтамасыз етеді. Таּ

лаптарға 

сай  келетін  сайт  мы

ּ

салын  қарастырайық.  Сайттың  коּ

нцептуалдық  үлгісі  1-

су

ּ

ретте  көрсетілген.  Сайт  ядּ

росы  –  сайтты  мәтінмен  тоּ

лтырудың  логикалық 

және құрылымдық құ

ּ

рамдас бөліктерінен құралған. Олּ

 сайтты іздеу жүйелерінде 

жы

ּ

лжытуға 


қолдаланылады. 

Қосымша 


мо

ּ

дульдерге: 

жаңалықтар 

лентасы, ּ

тапсырысты  каталог  бойынша  оңай  қаּ

лыптастыруға  арналған 

«корзина» 

ּ

сияқты  бөліктерден  тұрады.  Кеּ

рі  байланыс  –  клиенттердің 

ко

ּ

мпаниямен  байланысы,  ол  фоּ

румдар,  чаттар,  қоּ

нақ  кітаптары  сияқты 

түрлермен жү

ּ

зеге асырылады. Сайт әкּ

імшілігі сайттағы деректерді бақылайды 

жә

ּ

не оларды басқару жүйесінің ішּ

кі интерфейсі арқылы басқарады. ּ

Компания 

өз клиенттерін сайт кө

ּ

мегімен қызықтырады, ақпарат жәּ

не кеңестер береді.  

К

ּ

омпанияның немен айналысатыны шарт емּ

ес, ол мобильді құּ

ралдар сата 

ма, ғы

ּ

лыми-зерттеу жұмысымен айּ

налыса ма, құрылыста маּ

, банк қызметінде 

ме, 

ּ

үй гүлдерін сата ма, ּ

кез келген кәсіби қызмет түּ

рінде кәсіби шарттарға сай 

жа

ּ

салған  сайт  қосымша  жарнамалық-сּ

ауда  алаңы  қызметін  мүлтіксіз  атּ

қаруы 


қажет. Оның жұ

ּ

мысының басты  нәтижесі компанияға жаּ

ңа сатып алушыларды, 

та

ּ

псырыс берушілерді, іскер әрּ

іптестерді, инвесторларды тартып отּ

ыруы керек. 

Төменде 1.1

ּ

-суретте көрсетілген. 

 

 

 1.1

ּ

-cурет – Веб-с

ּ

айттың қызмет үлгісі 

26

 

  

Са

ּ

йтты  құрғанда  оны  пайдаланудың  ың

ּ

ғайлы  болуын  қадағалау 

керек. 

ּ

Ыңғайлы  дегеніміз  сайтта  орналасқан  ақּ

парттың  логикалық  құрылымы 

жақсылап  ой

ּ

ластырылған,  қолайлы  болуы  кеּ

рек.  Іздеуді  іске  асּ

ыратын 


жолдардың  барлығы  айқын  жә

ּ

не  түсінікті  болуы  шарт. ּ

Іздеудің  негізгі 

элементтерін: мә

ּ

ірлер, сілтемелер, теּ

з өту пернелері, ізּ

деу қалыптары құрайды. 

Ег

ּ

ер мәзірдің қалыбы бірнеше біּ

р біріне енген формалардан құּ

ралса, алдын ала 

ол

ּ

ар  жайлы  мағлұматты  жазып  қоּ

ю  қажет.  Әр  деּ

ңгей  закладки, 

пернелер, 

ּ

сілтеме ағаштары, түсіп тұּ

ратын мәзірлер, жайлатын паּ

рақтар сияқты 

формалармен өрнектелгені жө

ּ

н. 


Сайттың  гр

ּ

афикалық  дизайн  құрмас  бұрын  онּ

ың  ақпараттық 

архитектурасын (сә

ּ

улетін) жасау қажет. ּ

Әйтпесе, сайт құрушы онּ

ың құрылымын 

білместен алдын ал

ּ

а дизайнын жасаса, онּ

да « ақпаратты қалай ыңּ

ғайлы беруге 

болады» де

ּ

ген сұраққа жауап табу мүּ

мкіншілігі төмендейді. 

Қо

ּ

лдаланушы  үнемі  таңдауда  болады: ּ

ары  қарай  сайтты  қарауды 

жа

ּ

лғастыра  ма,  жоқ  баּ

сқа  ыңғайлы  сайтты  іздей  меּ

  деген.  Нашар  ақּ

параттық 

архитектура  сайтты  пайдалануда  үн

ּ

емі  қолайсыздық  тудырады,  кіּ

руші  адам 

одан кетіп қа

ּ

лады да, компания паּ

йдасынан қол үзеді. 

С

ּ

онымен мейрамхана сайтына кіּ

рген пайдаланушы не көреді? 

Біріншіден, басты бетті. Сайттың төбесіне қараған кезде орынды брондау 

бөлімшесі болады, сол бөлімге тышқанның сол жақ батырмасын басқан сәтте, 

қолданушы орын брондау бетіне ауысады.Сол беттен қолданушы бос орынды өзі 

қалаған  уақытқа  иемдене  алады.  Тағы  айта  кетерлік  артықшылық,  ол  сайт 

арқылы  тағамдардың  мәзірін  көріп,  оны  себетке  салып,  оның    бағасын  көрі 

мүмкіндігі. 

 

 

1.4 Мейрамхана қызметтерін ұсынатын қосымшаларды талдау 

 

 

ּ

Ғaлaмтoр – бүкiләлeмдiк кoмпьютeрлiк жүּ

йe. Oл алуан түּ

рлi кoмпьютeрлiк 

жүйeлeрдeн,  aқ

ּ

пaрaтты  aлмaсу  жәнe  aдрeстeудiң  бiּ

рeгeй  жүйeсiмeн  әдiстeрi 

турaлы бi

ּ

рiккeн стaндaртты рұқсaттaмaлaрдaн тұрaды. ּ

Ғaлaмтoр TCP/IP oтּ

бaсы 


хaттaмaлaрын қoлдaнaды. 

Мейрамхана  қәзіргі  заманда  өміріміздің  ажырамас  біּ

р  бөлшегі  ретінде 

күнделікті  тіршілігімізге  ен

ּ

ді.  Заманауи  интернет  технологиялардың  дамуына 

байланысты, 

автоматтандырылған 

жүйелер, 

веб-парақшалар, 

т.б.  

бәсекелестікпен  даму үрдісінде. ּ 

Жалпы, ғаламторда  орынды брондау көбею үстінде. Веб-парақшалардың 

құ

ּ

рылысы,  дизайны,  инּ

терфейс-негіздемелері  де  өзгешеленеді.  Бірегейлері 

жылдам  дайындалатын  CMS  жүйелерінде  құрастырылған.  Брондау  жүйелерді, 

брондау  жүйесі  енгізілген  сайттарды  атап  өтетін  болсақ 

ht

ּ

tp://


 

www.reserve.kz

ht

ּtp://www.krsteakbar.com 

ּ

дегендей т.б. түрлері  өте көп. ּ

Төменде біз әр сайтты 

толық зерттеп көрсеттік. 


27

 

 ּ

www.reserve.com    сайты  брондауды  іске  асырудың  қарайпайым 

функциялары  арқылы  көрсетілген. 

ּ

  Бұл  сайтта,  біз  қаланы  таңдап,  одан  әрі 

мейрамхананы таңдап, одан әрі уақытты таңдап, тапсырыс қалдырамыз. 

ּ

Сайттың 


басты беті 1.2

ּ

-суретте көрсетілген. 

 

 

 1.2

ּ

-сурет  reserve.com сайтының басты беּ

ті 

 

w

ּ

ww. krsteakbar.com

ּ

 сайты reserve автоматтандырылған жүйесін 

қолданады. СаДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...