Дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медицина техникасының жарнамалық материалдарына бағалау жүргізуге қатысты № шарты Алматы қ. 20 ж. Бұдан әріДата10.09.2017
өлшемі28.59 Kb.
#19955

Дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медицина техникасының жарнамалық материалдарына бағалау жүргізуге қатысты

____ шартыАлматы қ. « »___________20___ж.
Бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі «Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік республикалық кәсіпорны атынан 01.09.2016ж. № 1.7-21/003 сенімхаты негізінде әрекет етуші Бас директордың орынбасары Д.М. Сабденалиев бірінші жағынан және бұдан әрі «Өтініш беруші» деп аталатын « » атынан ______ негізінде әрекет ететін ______ екінші жағынан төмендегідей шарт жасасты:
1. Шарттың мазмұны

1.1. Орындаушының жарнама саласында Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкестікке дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медицина техникасының жарнамалық материалдарына бағалау жүргізуі.2. Тараптардың міндеттері

2.1. «Өтініш беруші»:

2.1.1. Дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медицина техникасының жарнамасын жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы №105 бұйрығы) дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медицина техникасының жарнамалық материалдарына бағалау жүргізу үшін Орындаушыға ілеспе хатымен бірге құжаттар мен материалдарды:

1) бекітілген нысан бойынша өтінішті;

2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі қағаз және электронды тасымалдағыштардағы жарнамалық ақпаратты (модуль, мақала, бейне жарнаманың кадрлері, аудио жарнаманың жарнамалық мәтінін);

3) бейне және радио арналарда жариялаған кездегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жарнаманың бейне-, аудио жазбаларын;

4) пайдалану құжатын (медициналық техникаға қатысты жарнама берген кезде) беруге;

2.1.2.Шарт жасалған сәттен бастап салдарымен қоса өзінің заңды мәртебесінің кез келген өзгерістері (заңды мекенжайы, тіркелген заңды атауы) туралы жазбаша хабарлауға;

2.1.3. Туындаған сәттен бастап Орындаушының жұмысына тікелей қатысты туындаған наразылықтар мен келіспеушіліктер туралы жазбаша хабарлауға міндетті.2.2. «Орындаушы»:

2.2.1. Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген мерзімде дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медицина техникасының жарнамалық материалдарына бағалау жүргізуге;

2.2.2. Өтініш берушіге сараптау ұйымының мөртабаны басылған мемлекеттік және орыс тілдерінде қағаз тасымалдағыштардағы қорытынды мен жарнамалық ақпаратты (модуль, мақала, бейне жарнаманың кадрлері, аудио жарнаманың жарнамалық мәтіні) немесе дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медицина техникасының жарнамалық материалдарына жүргізілген баға беру нәтижелері бойынша жазбаша түрдегі дәлелді бас тартуды беруге;

2.2.3. Өтініш берушіден алынған ақпараттың құпиялылығын сақтауға, материалдардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.2.3. «Орындаушы»:

2.3.1. Заңнамамен қарастырылған жағдайларда Өтініш берушіге жазбаша түрде дәлелді бас тарту беруге құқылы;

2.3.2. Жарнама материалдарына бағалау жүргізуден дәлелді бас тартылған немесе өтініш беруші бас тартқан жағдайда жұмыс құны өтініш берушіге қайтарылмайды.
3. Жарнама материалдарын бағалау мерзімдері

3.1. Жарнама материалдарына бағалау жүргізу мерзімдері 20 жұмыс күнді құрайды.

3.2. Орындаушының есептік шотына қаражат түскен күннен бастап жарнама материалдарына бағалау жүргізу басталды деп есептеледі.

3.3. Жазбаша түрдегі қорытынды немесе дәлелді бас тарту берілген күні жарнама материалдарына бағалау жүргізу аяқталды деп есептеледі.

3.4. Жарнама материалдарына бағалау жүргізу аяқталғаннан кейін тараптар атқарылған жұмыс актісін рәсімдейді.

4. Сараптама құны мен есептер тәртібі

4.1. Төлем валютасы: теңге.

4.2. Осы шарт бойынша құны Орындаушының бекітілген Баға прейскурантына сәйкес белгіленеді.

Орындаушы дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медицина техникасының жарнамалық материалдарына бағалау жүргізуге өтініш қабылдаған сәттен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей төлемге шот беруге міндетті.

4.3. Шарт бойынша төлем Өтініш берушінің Орындаушының есептік шотына төлемге шот берілген сәттен бастап 20 жұмыс күні ішінде қаржы аударуы арқылы жүзеге асырылады.
5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Өтініш беруші ұсынылған ақпараттың дұрыстығына және Қазақстан Республикасының жарнама саласы бойынша заңнамасына сәйкестігіне, сондай-ақ интеллектуалдық меншікке қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған үшінші тұлғалардың мүддесімен байланысты бұзушылықтар үшін жауап береді.

5.2. Орындаушы дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медицина техникасының жарнамалық материалдарына бағалау жүргізу мерзімдері мен сапасына, сондай-ақ кәсіпорынның қызметтік құпиясына және Өтініш берушінің коммерциялық құпиясына қатысты құпиялылықтың сақталуына жауап береді.

5.3. Шарт талаптарын орындамағаны үшін қос тарап та Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап береді.6. Форс-мажорлық жағдайлар

6.1. Тараптардың бақылауынан тыс туындаған төтенше сипаттағы күтпеген оқиғалар (өрт, су тасқыны, басқа да табиғи апаттар, кез келген сипаттағы әскери әрекеттер) ретінде қолданыстағы ҚР заңнамасымен танылған еңсерілмейтін күш жағдайлары орын алған кезде осы шарт бойынша Тараптардың өз міндеттерін орындау мерзімі осы тектес жағдайлар немесе олардың салдары орын алған уақытқа сәйкес кейінге ысырылатын болады.

6.2. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайларының орын алу фактісі, сондай-ақ олардың тоқтатылуы туралы басталған немесе аяқталған сәттен бастап, 10 (он) күннен кешіктірмей дәлелдер ұсына отырып, бір-біріне жазбаша түрде дереу хабарлауы тиіс.

6.3.Еңсерілмейтін күш жағдайларының басталуы, жалғасуы және тоқтатылуы өкілетті орган берген тиісті құжатпен расталады.7. Шарттың қолданылу мерзімі

7.1. Осы шарт жасалған сәттен бастап күшіне енеді және үш жыл бойы қолданылады.


8. Қорытынды ережелер

8.1.Осы шарт бойынша немесе осыған байланысты барлық дау-дамайлар мен келіспеушіліктер тараптар арасындағы келіссөздер немесе наразылық білдіру арқылы шешіледі. Наразылықты қарау мерзімі - 15 күнтізбелік күн.

8.2. Егер дау-дамайлар мен келіспеушіліктер келіссөздер немесе наразылық білдіру арқылы шешілмесе, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Орындаушының орналасқан мекенжайы бойынша сотта қаралады.

8.3.Шарттың бұзылуы тараптардың келісімі немесе шартта немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасында қарастырылған негіздер бойынша орын алуы мүмкін.

8.4. Тараптардың бірі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте осы шартта қарастырылған шарт міндеттерін орындамаған жағдайда шарт бұзылуы мүмкін.

8.5. Осы шартқа қатысты барлық өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде рәсімделеді, оған қос тараптың құзыретті өкілдері қол қояды және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

8.6. Осы шарт екі данада – әр тарапқа бір-бірден жасалған, екі дананың да заңды күші бірдей.

10. Тараптардың заңды мекенжайлары және деректемелері:«Өтініш беруші»


Бас директор_____

«Орындаушы»

ҚРДСӘДМ «Дәрілікзаттарды медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техника-сын сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК 050004, Алматы қ., Абылай хан д-лы, 63,СТН 600 500 055 199,БСН 980 240 003 251 «Қазақстан Халық банкі» АҚ КБЕ 16 Код 601 Swift (БСК) HSBKKZKX KZTKZ706010131000118675Бас директордың орынбасары

Д.М. Сабденалиев
Договор №____

на проведение оценки рекламных материалов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
г. Алматы « »____________20___г.
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, в лице Заместителя Генерального директора Сабденалиева Д.М., действующего на основании Доверенности № 1.7-21/003 от 01.09.2016 года, в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ________ « », в лице ______ _____, действующего на основании ______, в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Проведение Исполнителем оценки рекламных материалов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники на соответствие законодательству Республики Казахстан в области рекламы.2. Обязанности сторон

2.1. «Заявитель» обязуется:

2.1.1. Для проведения оценки рекламных материалов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники предоставить Исполнителю документы и материалы с сопроводительным письмом, в соответствии с требованиями Правил осуществления рекламы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 105):

1) заявление по утвержденной форме;

2) рекламную информацию на бумажном и электронном носителях на государственном и русском языках (модуль, статья, раскадровка видео рекламы, рекламный текст аудио рекламы;

3) видео-, аудиозаписи рекламы на государственном и русском языках при распространении на видео-, радио каналах;

4) эксплуатационный документ (в случае предоставления рекламы на медицинскую технику).

2.1.2.Письменно информировать о любых изменениях своего юридического статуса со всеми вытекающими отсюда последствиями (юридический адрес, зарегистрированное юридическое название) с момента заключения договора.

2.1.3. Письменно информировать о возникающих претензиях и разногласиях, касающихся непосредственно работ Исполнителя с момента их возникновения.


2.2. «Исполнитель» обязуется:

2.2.1. Провести оценку рекламных материалов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

2.2.2. Выдать Заявителю заключение и рекламную информацию на бумажном носителе на государственном и русском языках (модуль, статья, раскадровка видео рекламы, рекламный текст аудио рекламы) со штампом экспертной организации или мотивированный отказ в письменном виде по результатам проведенной оценки рекламных материалов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

2.2.3. Соблюдать конфиденциальность информации, получаемой от Заявителя, обеспечить сохранность материалов.2.3. «Исполнитель» имеет право:

2.3.1. В случаях, предусмотренных законодательством, выдать Заявителю мотивированный отказ в письменном виде.

2.3.2. В случае мотивированного отказа или отказа заявителя от проведения оценки рекламных материалов стоимость работ заявителю не возвращается.

3. Сроки проведения оценки рекламных материалов

3.1. Срок проведения оценки рекламных материалов составляет 20 рабочих дней.

3.2. Началом проведения оценки рекламных материалов считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Окончанием проведения оценки рекламных материалов считается дата выдачи заключения или мотивированного отказа в письменном виде.

3.4. По окончании проведения оценки рекламных материалов стороны оформляют акт выполненных работ.
4. Стоимость экспертизы и порядок расчетов

4.1. Валюта платежа: тенге.

4.2. Стоимость по настоящему договору определяется в соответствии с утвержденным Прейскурантом цен Исполнителя.

Исполнитель обязуется предоставить счет на оплату не позднее 5-ти рабочих дней с момента приема заявления на проведение оценки рекламных материалов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

4.3. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления Заявителем на расчетный счет Исполнителя в течение 20 рабочих дней с момента выставления счета на оплату.

5. Ответственность Сторон

5.1. Заявитель несет ответственность за достоверность и соответствие предоставленной информации законодательству Республики Казахстан в области рекламы, а так же за нарушения, связанные с интересами третьих лиц предусмотренные законодательством Республики Казахстан в отношении интеллектуальной собственности.

5.2. Исполнитель несет ответственность за сроки и качество проведения оценки рекламных материалов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также за соблюдение конфиденциальности относительно служебной тайны предприятия и коммерческой тайны Заявителя.

5.3. За невыполнение условий договора обе стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых действующим законодательством РК в качестве непредвиденных событий чрезвычайного характера, возникших вне контроля Сторон (пожары, наводнения, другие стихийные бедствия, военные действия любой природы), срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать подобные обстоятельства или их последствия.

6.2. Стороны должны немедленно, в письменной форме, уведомить друг друга о факте наступления действий непреодолимой силы, а также прекращения их действия, с предоставлением доказательств не позднее, чем 10 (десяти) дней с момента их наступления или прекращения.

6.3.Наступление, продолжительность и прекращение действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждаются соответствующими документами, выданными уполномоченными органами.7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения настоящего Договора и действует в течение трех лет.


8. Заключительные положения

8.1.Все споры и разногласия по настоящему договору, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 15 календарных дней.

8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров или в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.3.Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным договором или действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.

8.4.Договор, может быть расторгнут, в случае неисполнения одной из сторон договорных обязательств, предусмотренных настоящим договором в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываемыми уполномоченными представителями обеих сторон, которые составляют неотъемлемую часть договора.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:


«Заявитель»


Директор____________

«Исполнитель»

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ СР РК г. Алматы, пр. Абылай хана, 63 РНН 600 500 055 199 БИН 980 240 003 251 АО «Народный Банк Казахстана» КБЕ 16 Код 601 Swift (БИК) HSBKKZKX KZTKZ706010131000118675


Заместитель Генерального директора

__________Сабденалиев Д.М.
Каталог: upload -> files
files -> Балаларды халықаралық ұрлаудың азаматтық-құқықтық аспектілері туралы конвенцияны ратификациялау туралы
files -> «II, III және IV санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
files -> Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін "Үздік педагог" атағын беру және мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің
files -> Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
files -> Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
files -> Есэдо го (версия 13. 2) Копия электронного документа. Положительный результат проверки эцп
files -> «Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтама беру»
files -> «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді