Білім беру бағдарламасы 6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау В010 Физика мұғалімдерін даярлау 6В01504-Физика

Loading...


бет4/4
Дата05.04.2020
өлшемі480.5 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4

18

Механика

Механика бөлімінде студенттер бақылау әдістерімен, құралдармен өлшеудің ғылыми әдістерін, тәжірибені бақылау, механикалық қозғалыс, қозғалыстың салыстырмалылығы, материалдық нүкте, траектория, скалярлық және векторлық шамалар, координатаны және түзусызықты бірқалыпты қозғалыстың басып өткен жолын анықтауда графикалық есептерулерді жүргізу, өзара әрекеттесу, бүкіләлемдік тартылыс күші, деформация, жұмыс күші, энергия, жай механизмдер, «Механиканың алтын ережесі» қарастырылады.

5
++
+
19

Математикалық талдау

Гиперболалық түрдегі теңдеулер. Толқындық теңдеулер үшін Коши теңдеуі және шексіз кеңістіктегі толқынның таралуы. Шешімнің бар болуы және бірегейлігі. Сипаттамалар туралы деректермен жұмыс. Гурс тапсырмасы. Ауыспалы теңдеудің шекаралық маңызы. Энергетикалық интеграл, бірегейлік және тұрақтылық теоремасы. Шешімнің әдістері. Айнымалыларды бөлу әдісі. Штурм-Лиувилл проблемасының өздігінен және өз функциялары. Параболикалық теңдеулерге әкелетін физикалық есептер.

6
+
+
+20

Мектеп физикалық эксперименттер технологиясы

Физикалық оқу эксперименті және көрнекіліктер технологиясы болашақ физика мұғалімдерінің эксперименттерді жүргізу техникасының жүйелі білім мен біліктерін қарастырады. Студенттерге эксперименттер мен көрнекіліктер технологиясының оқыту мүмкіндіктерін кеңейтіп көрсету. Тәжірибе дайындауға және көрсетуге студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға жәрдемдесу; физикалық эксперимент теориясы мәселелеріне студенттердің назарын аудару.

4
+

+

+

21

Кәсіби (Оқу, жалпы физикадан лабораториялық практика) тәжірибе


Зертханалық сабақтар – БББ оқыту мүмкіндіктерін жүзеге асырудың бір формасы. Білім алушылардың эксперименттік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің жолдары мен тәсілдерін үйренуіне бағытталған айырықша түрі. Үздіксіз болашақ мамандарды дайындауда зертханалық жұмыстарды өздігінен жүргізе алу маңызды болып табылады. Оқу орындарындағы физикалық оқу эксперименттердің кезеңдерін ұйымдастырудың ерекшеліктері, аталған практикада студенттер зертханалық сабақтарды жүргізудің дидактикалық және әдістемелік талаптарын үйренеді.

2
+


+

+

+

+
+
22

Кәсіби (оқу, тілдік) тәжірибе

Қазақстан Республикасының білім беруді дамыту тұжырымдамасына сәйкес, негізгі құзыреттерінің бірі осы БББ-нің үш тілде жүзеге асырылуы көп тілді оқытуға бағытталған. Осылайша, білім беру және тілдік практиканы өткізу білім беру бағдарламаларын іске асырудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

1
++
+
23

Кәсіби (Оқу, физикалық практикум)

тәжірибе


Физикалық практикумның жүргізілу мақсаты физика курсының әртүрлі тақырыптары бойынша алған білімдерін қайталау, тереңдету, кеңейту және жалпылау.

Студенттердің эксперименттік білімдерін күрделі құрлылғылар мен күрделі эксперименттерге қолдану және дамыту. Оларда өздігіне эксперименттік тапсырмаларда шеше білуді қалыптастыру. Сондықтан да физикалық практикум практикасы БББ маңызды құрамы болып табылады.

2
+


+

+

+

+
+
24

Кәсіби (Педагогикалық) тәжірибе

Болашақ мұғалімдерді өздігінен оқу сабақтарын жүргізе білуге дайындау. Арнайы мектептерде сабақтар жүргізу және қатысу. Мектептерде сабақтың негізгі түрлері мен типтерімен танысу.

Оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізудің негізгі ұйымдастыру принциптері мен әдістерін үйрену. Мектептегі сабақ жүргізудің дидактикалық және әдістемелік талаптарын, сабақтың этаптары бойынша ұйымдастырылу ерекшеліктерін үйрену.4
++
+
Базалық пәндер циклі

Таңдау компоненті

25

Молекулалық физика және термодинамика

Заттардың физикалық құрылысын сипаттау әдістерін. Газдардың молекула-кинетикалық теориясы. Температура. Газ заңдары. Максвел және Больцман таралулары. Тасымалдау құбылыстары. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термодинамиканың екінші бастамасы. Жұмыс циклі. Пайдалы әсер коэффиценті. Реал газдар. Сұйықтар. Қатты денелер. Фазалық ауысулар.

5

++
+
26

Кинетикалық теория негіздері

Термодинамикалық жүйелердегі қайтымсыз процестер. Статистикалық әдіс. Кинетикалық теорияның даму кезеңдері. Молекулалық жүйелердің тепе-теңдік қасиеттері. Макропараметрлердің кең ауқымында тасымалду құбылыстарының ерекшеліктері. Газдардағы тасымалдау процестерінің элементар кинетикалық теориясы. Кинетикалық теңдеулер. Больцман теңдеуі. Газдардың кластерлік моделі. Газ қоспаларында процестердің кластерлік моделі.
+
+
+27

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра курсы математикалық және арнайы пәндер болашақты зерттеу үшін студенттерді дайындау қажеттілігі болып табылады, олардың көпшілігі алгебра және геометрияның негізгі ұғымдарымен байланысты, математикалық білім беру студенттерді базалық негізгі математикалық курстардың бірі болып табылады.

5+

++
28

Алгебра және сандар теориясы

Алгебра және сандар теориясы немесе жоғары арифметика — математиканың бөлімі, сызықтық теңдеулер жүйесі мен бүтін сандардың жүйелерін және ұқсас объектілерді зерттеу.

Сызықтық және эвклидтік кеңістіктердегі сызықтық функционалдар мен операторлар теориясы, бейсызықтық және квадраттық функционалдар мен формалар сызықты теңдеулер жүйесінің матрицасы және векторлық алгебра, жазықтықта және кеңістіктегі аналитикалық геометрия, сандардың элементар теориясы, диофанттық жуықтаулар, аналитикалық сандар теориясы, алгебралық сандар теориясы.

++

+
29

Электр және магнетизм

Бұл жалпы физика курсының негізгі бөлігі. Электромагниттік өзара әрекеттесу әлемнің физикалық суретін анықтайтын төрт негізгі өзара әрекеттесудің бірі болып табылады. Курстың құрамына электростатика және магнетостатика, вакуум және жартылай қорғалған өрістер, тұрақты және айнымалы ЖҚ, электромагниттік тербелістер және толқындар кіреді.

5
+


+

+
30

Электр және магнит өрісіндегі өткізгіштер

Пән қоршаған әлемнің бірлігі мен әрекеттесуіндегі физикалық заңдарды бейнелейді. Білім алушылар ғылыми-техникалық тапсырмаларды шешуде қолданбалы аспектілермен қаруланады. Курс студенттерге әлемнің қазіргі физикалық бейнесімен таныстыру, физикалық құбылыстар мен процестерді эксперименттік зерттеу дағдыларын қалыптастыру, физикалық құбылстарды талдауда теориялық әдістерді үйрену, табиғат құбылыстарына ғылыми талдау жасауда іргелі физика заңдылықтарын сауатты қолдауға үйрену.
+

++

+
31

Ядро және элементар бөлшектер физикасы

Томсонның атомдық моделі. Резерфорд тәжірибесі. Атомның ядролық моделі. Ядроның байланыс энергиясы. Бор постулаты. Стефан-Больцман заңы. Радиоактивті ыдырау заңдары. Альфа-ыдырау, оның заңдылықтары. Нейтрино. Бета-ыдырау теориясының элементтері. Гамма-сәуле шығару. Ядроның гамма-сәулеленуін сақтау заңдары. Ядролық гамма-резонанс. Изотоптар. Нейтрондық ашылулар. Лептондар. Нейтрино. Нейтрино массасы. Қарапайым бөлшектерді класқа бөлу. Кварк. Адрон.

5
+
+

+


32

Радиациялық физика

Электромагниттік сәулеленудің негізгі көздері, сипаттамалары, жіктелуі. Электромагниттік сәулеленудің биологиялық объектілермен өзара әрекеттесуі. Электромагниттік сәулелену дозиметриясы. Радиометриялық және дозиметриялық мәндер. Электромагниттік сәулеленудің биологиялық әсерінің ерекшеліктері. Адамға электромагниттік сәулеленудің әсері. Терапияда және медициналық диагностикада сәулеленуді қолдану. Гамма-спектроскопия. Синтиляциялық детектор. Радиациялық терапия. Радиохирургия Корпускулалы сәулелік терапия. Радионуклидтерді өндіру әдістері. Радионуклидті бейнелеу ерекшеліктері.
+

+

+

33

Атомдық физика

Томсонның атомдық моделі. Резерфорд тәжірибесі. Атомның ядролық моделі. Ядроның байланыс энергиясы. Бор постулаттары. Стефан-Больцман заңы. Радиоактивті ыдырау заңдары. Альфа ыдырау, оның түрлері. Нейтрино. Бета-ыдырау теориясының элементтері. Гамма-сәулелену. Гамма-сәулелену заңдылықтарының сақталуы. Ядролық гамма резонанс. Изотоптар. Нейтронды жаңалықтар. Лептондар. Нейтрино. Нейтрон массасы. Кәдімгі бөлшектердің әртүрлі кластарға бөлінуі. Кварк. Адрон.

5
+


+

+
34

Заманауи физика бастамалары

Бұл курс қазіргі заманғы физика үрдісін қарастырады. Тұрақты вакуум тұжырымдамасы. Уақыттың ауысуы, кеңістіктік координаттардың эталондық жүйесін ауыстыру, кеңістіктік координаттардың анықтамалық жүйесінің айналуы, салыстырмалықтың классикалық принципі, уақыт белгісінің инверсиясы, ұлы біріктіру теориясы.
+
+

+


35

Оптика


Пәннің бағдарламасы бойынша жарықтың электрмагниттік сипаты, жарық, фазалық және топтық жылдамдықтардың таралуы және электромагниттік толқындардың спектрлері зерттеледі. Фотометрия, геометриялық оптика негіздері мен заңдылықтары, когеренттік, жарық кедергісі, жарық дифракция, Гюйгенс-Френел қағидасы, Френел және Фраунхофер дифракциясы, дифракциялық тор, оптикалық аберрациялар, жарық поляризациясы. Жарықтың шашырауы, жұтылуы және шашырауы, сәулелену түрлері, Кирхгоф заңы, Стефан-Больцман радиациясы және Виннің ығысу заңы, Рэлея-Джинс формуласы, Планк формуласы, оптикалық кванттық генераторлар, фототүсірілім, Комптон эффектісі, жарық қысымы.

6
+

+

+

36

Толқындық оптика

Қазіргі заманғы физиканың дамуындағы оптика рөлі өте жоғары. Қазіргі заманғы физиканың түрлі салаларының дамуына, сонымен бірге бүгінгі күннің қарқынды дамуы кезеңінде оптика ықпал етіп келеді. Оптикалық құбылыстардың физикасы пәні молекулалық оптика, қазіргі заманғы материалтанудағы, плазмалық зерттеулерде, астрофизикада қолданылатын оптикалық спектроскопияны қарастырады. Сондай-ақ, ол электронды және нейтронды оптика теориялық және практикалық негіздерін, ақпаратты беру және өңдеудің оптикалық әдістерін талқылайды.+

+

+


37

Классикалық механика

Бөлшектер қозғалысының дифференциалдық теңдеуі. Материалдық нүкте механикасы. Потенциалдық күш өрісі. Даламбер принципі және Лагранж теңдеуі. Гамильтон Принципі.Екі дене мәселесі. Қатты дене қозғалысының кинематикасы. Кейли-Клейн параметрлері. Вектордың өзгеру жылдамдығы. Қатты дененің қозғалыс теңдеулері. Галилей мен Лоренц түрлендірулері. Теңдеулердің ковариантты формасы. Лагранждың релятивистік теңдеулері. Гамильтон-Якоби әдісі.

5


+

+
+
38

Механикалық қондырғылар

Механикалық қондырғылар көптеген өндірістік технологиялардың негізін құрайды (қуатты жел генераторларының жұмысы, күн электр станциялары, гидроэлектр станциялары және т. б.) Курс келесі бөлімдерден тұрады: механикалық қондырғылардың негізгі типтері мен пайдалану жолдары, аэродинамикалық құбырлардың мақсаты мен жіктелуі; жел жылдамдығын өлшеу (анемометр, Пито түтігі, тахометр, Цилиндрлік және сфералық зондтар); термоанемометрдің құрылысы мен жұмыс істеу принципі, тепловизорлар; механикалық қондырғылардың жинақтаушы (генератор, инвертор, аккумулятор); күн батареяларының құрылысы мен жұмыс істеу принципі; баламалы энергетика саласындағы Қазақстандық ғалымдардың перспективалық өнертабыстары.
+

+
39

Дифференциалдық теңдеулер

«Дифференциалдық теңдеулер» пәні экономикалық, қаржылық және жаратылыстану ғылымдарында туындайтын дифференциалдық теңдеулерді құрастырудың және шешудің негізгі техникасын үйретеді. Нәтижелердің көпшілігі классикалық болып табылады, бірақ курс барысында қолданылған математикалық тіл соңғы онжылдықта елеулі өзгерістерге ұшырады. Ерекшеліктердің тұрақтылығын талдауға ерекше назар аударылатын болады. Пән негізінен «Алгебра және талдау» курсынан математикалық талдау және сызықтық алгебра туралы ақпаратқа сүйенеді.

5
+
++
40

Интегралдық теңдеулер

Жаратылыстану заңдарын тануда Қазіргі заманғы математиканың логикалық жүйесін заманауи тәсілдер арқылы студенттердің көзқарастарын қалыптастыру.

Математика және техникалық басқару заңдарын зерделеу үшін қажетті осы білімдер мен дағдыларды студенттердің табысты кәсіби қызметінің негізі ретінде қарастырған жөн.


+
+
+41

Кванттық механика негіздері

Кванттық өріс теориясы теориялық физика ретінде кванттық механика көмегімен гравитациялық, электромагниттік өрістегі өзара әрекеттесуін сипаттайды. Гравитациялық және электромагниттік өрістерді ескере отырып, микроэлементтердің қозғалысы мен өзара әрекеттесуін сипаттайтын кванттық өріс теориясы.

5
+
+


+

42

Бөлшектердің толқындық табиғаты

Бөлшектердің толқындық теориясы, Шредингер теңдеуі кванттық физикадағы негізгі түсініктер болып табылады. Курс толқынды функциямен және оның физикалық мәнімен байланысты. Суперпозиция принципі. Физикалық шамалар операторлар. Динамикалық айнымалылар операторлар арқылы ұсынылады. Сызықтық операторлардың сипаттамасы. Физикалық шамалардың орташа мәндері. Қосқыштар. Координаторлық, импульстік, кинетикалық және потенциалдық энергияның операторлары, Бұрыштық импульс. Шредингер теңдеуі және оның ең қарапайым қолданыстары.
+
+


+

43

Электродинамика бастамалары және АСТ

Координаттар жүйесі Салыстырмалық принципі. Галилей мен Лоренцтің түрлендірулері. Уақыттың салыстырмалығы. Релятивистиік әсерлер. Уақыт аралығы. Бойлық ауқымда қысқарту. Төрт өлшемді кеңістік-уақыт. Магнетостатика. Векторлық потенциал. Эйнштейннің салыстырмалық теориясы. Энергия мен импульстың түрленулері. Пилинкаре-Эйнштейннің салыстырмалық принципі. Галилей түрлендірулері. Лоренц түрлендірулері. Минковский таралулары. Электромагниттік өріс теңдеуі. 4 өлшемді потенциал. Векторлық потенциал.

5

+
+
+44

Өріс теориясы

Өрістер туралы түсінік. Өрістер түрлері. Базистік вектордың ыдырауы. Скаляр және векторлық шамалар, аралас және қос векторлық шамалар. Скаляр өрісінің градиенті. Гамильтон операторы, векторлық өрістің дивергенция және роторы. Гаусс теоремасы. Пуассон-Лаплас теңдеуі және оны сфералық қабат үшін шешу. Дипольдік өріс, қос қабатты өріс. Энергетикалық өріс. Гетерогенді ортадағы өрістер. Поляризацияланған дененің потенциалы. Дирихле және Нейман проблемаларын интегралдық теңдеулер арқылы шешу. Электр және магнит өрісінің ағымы. Электромагниттік өрістің потенциалы үшін негізгі дифференциалдық теңдеулер. Электромагниттік өрістердің векторлары үшін шекаралық шарттар.
+
+
+45

Статистикалық физика және термодинамика

Пәнде термодинамиканың кинетикалық заңдалықтары макроскопиялық теорияның негізі ретінде ұсынылады. Практикалық тапсырмалар термодинамикалық шамалардың көмегімен түсіндіріледі. Сонымен қатар, кванттық механиканың микро жүйелерінің таралуы функциясымен байланыстырады.

5
+

+

+

46

Физикалық кинетика бастамалары

Молеклалық кинетикалық теорияның негізгі теңдеулері. Идеал газ. Газ заңдары. Абсолют температура және оны өлшеу әдістері. Газдардың молекула - кинетикалық теориясының негізгі түсініктері. Идеал газ күйінің негізгі теңдеуі. Идеал газдың ішкі энергиясы. Броудық қозғалыс. Больцман заңы және Авогадро тұрақтысы. Газ молекулаларының жылдамдығы және оларды өлшеу. Максвелл мен Больцманның таралу заңдары.
++

+Кәсіби пәндер циклі

ЖОО компоненті

47

Физиканы оқыту әдістемесі

Физиканы оқыту әдістемесі физикалық процестерді және заңдарды зерделеу, физика негіздерін оқып-үйрену, осы негіздерді тиімді меңгеру әдістемесі және студенттердің практикалық дағдылар мен дағдыларды игеру бағдарламасымен қарастырылады. Физика әдіснамасы - оқытудың жолдары мен құралдарын, заңдарын, сонымен қатар студенттерді тәрбиелеу және дамыту жолдарын зерттейтін педагогикалық ғылым.

5++

+
48

Астрономия

Астрономия пәні мен әдістері. Сфералық және практикалық астрономия негіздері. Күнтізбе негіздері (тәулік, ай, жыл). Әлемнің құрылысынының дамуына көзқарастың қалыптасуы. Күн жүйесінің кинематикасы. Күн жүйесінің денелеріне дейінгі қашықтықты анықтау. Тәуліктік параллакс. Аспан механикасының негіздері. Дүниежүзілік тартылыс заңдары. Кеплердің жалпыланған заңдары. Космонавтика элементтері. Есептеу әдісінің қарапайым әдістері. Айдың жер айналасындағы қозғалысы. Күн жүйесінің физикасы. Біздің галактика. Экстрагальактикалық астрономия негіздері. Космогония негіздері және космология мәселелері.

5
+
+

+


49

Өндірістік (педагогикалық) практика

Оқу үрдісінде студенттердің өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында оқу орнының жұмысын ұйымдастырумен, мамандардың қызметтік міндеттерімен, еңбек қорғау, қауіпсіздік техникасы ережелерімен және нормаларымен танысу; физика мұғалімдерінің, дефектологтардың, әдіскерлердің, педагог-психологтардың, медицина қызметкерлерінің кеңселерін жобалау және жабдықтаумен танысу; құқықтық құжаттармен танысу, білім беру процесінің мазмұны, тәрбие жұмысын жүргізу. мұғалімнің және логопедтің тәжірибесімен танысу.

10
++
+
50

Дипломалды практика

Диплом алды практика - дипломдық жұмыстың дайындық кезеңі, студент дипломдық жобаны жүзеге асыру үшін бастапқы деректерді жинауы тиіс.

  Диплом алды практиканы жүзеге асыру барысында студент дипломдық жоба, мақала, баяндаманың негізінде ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыстың нәтижелерін жинақтайды.2
++
+

+

Кәсіби пәндер циклі

Таңдау компоненті

51

Физикадан күрделі және құрлымданған есептер шешу әдістемесі

Физикадан күрделі есептерді шешу әдістемесіне кіріспе. Алгоритмдік және эвристикалық шешу әдістері. Математикалық аппаратты қолдану бойынша ұсыныстар. Физика бойынша есептерді шешу кезіндегі есептеу әдістері. Қарастырылатын құбылыстың физикалық моделі. Есептерді шешудің әдіснамалық принциптері. Физикалық есептерді шешуде симметрия және аналогия принципі. Салыстырмалылық принципі. Эксперименталды есептерді шешу әдістемесі. Олимпиада есептерін шешу.

6
+


+52

Физикадан есеп шығару теориясы мен әдістемесі

Физикадағы есептерді шешудің маңыздылығы және оның оқу үрдісіндегі рөлі. Физикалық есептерді шешудің психологиялық ерекшеліктері. Физикалық есептерді жіктеу. Физикалық есептерді шешу процесін дидактикалық талдау. Есептерді шешу жолдары мен әдістері. Оңтайлы есептік жүйені таңдау, физикадағы есептердің мазмұны мен құрылымын талдау. Есептерді шешу үшін пайдаланылатын математикалық аппарат. Физикалық есептердің шешу алгоритмі. Физикалық есептерді шешу алгоритмі. Сапалы есептерді шешу әдістемесі. Эксперименталды есептер, тест тапсырмалары, Физика бойынша графикалық есептер.

+

+

+
53

Қатты денелер физикасы

Студенттер қатты денелер физика курсын оқу барысында кристалдық құрылымдарды және олардың физикалық қасиеттерін классикалық және кванттық деңгейде сипаттаудың негізгі түсініктерін танысады. Қатты дене физикасы кристаллография және симметрия теориясы пәніне сүйенеді, себебі физикалық заңдар математикалық операторлар мен тензорлардың көмегімен дәл көрінеді.

6
+
+

54

Кристаллография

Кристал заттардың құрылысын, формаларын, кристалдардың құрылымын және түрлерін, кристалдар құрылымын зерттеу әдістерін, кристалдардың негізгі физикалық және химиялық қасиеттерін, кеңістіктегі таралған топтар және кристал симметрияларының түрлерін, кристалдық тордың энергиясын есептеу жолдары қарастырылады. Кристалл құрылымының пішінін құрастырыу, лауэграмма бойынша кристалл симметрияларын анықтау, химиялық байланыстар арқылы кристалдардың құрылысын анықтау.
++

+55

Физикалық процестерді компьютерде модельдеу

Физикалық және математикалық модельдеу тұжырымдамасы. Механиканың негізгі түсініктері мен заңдары. Механика мәселелерінің математикалық модельдерін жасау технологиясы. Дифференциалдық теңдеулерді сандық шешу (Эйлер, Рунге-Кутта әдістері). Компьютерлік модельдеу қателері. Электродинамиканың анықтамалары мен теңдеулері. Графикалық эквипотенциалды беттер. Тәжірибелік деректерді статистикалық өңдеудің аралас әдісі. Тербелістер жүйесі. Оптикалық модельдер. Әртүрлі жүйелердің дискреттік және үздіксіз сипаттамасы.

6
+
+
+56

Физикалық процестерді интерактивті визуализациялау

Физикалық процестерді интерактивті визуализациялауды қолдану, ақпараттық технологияларды пайдалана отырып дағдыларды қалыптастыруға және зерттеу жүргізуге, сондай-ақ компьютерлік эксперименттің қолданылу мүмкіндіктері мен шектеулерін түсінуге мүмкіндік береді. Пәннің қолданбалы бағыты бар.
+
+
+57

Электр тізбектер теориясы (minor)


Электр тізбектерінің теориясы пәні электр тізбектеріндегі электромагниттік процестердің сапалық және сандық аспектілерін зерттейді. Бұл курс үш бөліктен тұрады: сызықты электр тізбектеріндегі тұрақты процестер, сызықсыз электр тізбектеріндегі тұрақты күйдегі процестер, электр тізбектеріндегі өтпелі процестер.

5

+

+

+
58

Сандық схемотехника (major)

«Сандық схемотехника» мамандар даярлауға арналған, сонымен қатар қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды аппараттық қамтамасыз етуді дамыту арналған пән. Курсты меңгерудің негізгі мақсаты - базалық білімді, қазіргі заманғы технологияларды,

аппараттық қамтамасыз етудің практикалық дағдылары қалыптастыру.

Пәннің мазмұны: цифрлық схеманың негізгі түсініктері, комбинациялық логика, дәйекті тізбектер, құрылыстың принциптері, қазіргі заманғы элементтік база,

 қазіргі заманғы құралдарды сипаттау тілдері, практикалық даму тәжірибесінен тұрады.


+
+

+

+59

Микроэлектроника негіздері (minor)


Студенттерді электрлік сигналдар түрінде қабылдау, түрлендіру және беру кезінде физикалық процестер мен құрылғылардың функционалдық қасиеттерін түсіну деңгейінде электрлік дайындықпен қамтамасыз ету, сондай-ақ аппараттық және бағдарламалық-аппараттық кешендер үшін құралдарды таңдау кезінде негізгі электрлік және электрондық құрылғылардың мүмкіндіктерін талдау

Жүйелер - бұл білім беру бағдарламасының кішігірім «Физика-Smart Systems» жүйесінің маңызды бөлігі.5
++

+60

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (major)

«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» курсы жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған міндетті пән болып табылады және негізгі пән ретінде оқу жоспарына енгізілген.

Пәндерді жүзеге асыру барысында студенттер ақпараттық жүйелерді және сигналдарды генерациялау, беру, қабылдау және өңдеуге арналған аспаптарды құру әдістері мен негіздері бойынша дайындықтан өтеді. Сондай-ақ студенттер телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді құрудың негізгі тұжырымдамалары, модельдері мен қағидаттары, оларды дамытудың заманауи тенденциялары және телекоммуникация саласындағы стандарттармен танысады.
+


+

+
61

Мехатроника (minor)


Мехатроника басқарудың қазіргі заманғы әдістері мен автоматика құралдары, мехатронды объектілерді басқару әдістері мен құралдарын жетілдірудің міндеттері мен жолдары туралы қарастырады.

Бұл пән білім беру жүйесінде базалық пән болып табылады. Пән смарт жүйелер физикасы саласындағы мамандарды дайындауда негізгі пәндердің бірі.
5+
+

+62

Аналогты өлшеу құралдары (minor)

"Аналогтық өлшеуіш аспаптар" курсы жоғары оқу орындарының студенттері үшін міндетті пән болып табылады және оқу жоспарына базалық пән ретінде енгізіледі.

Пәнді оқыту барысында студенттерді ақпараттық жүйелер мен сигналдарды қалыптастыру, беру, қабылдау және өңдеу құрылғыларын құру әдістері мен негіздеріне оқыту қарастырылады. Сонымен қатар студенттер телекоммуникация жүйелері мен желілерін құрудың негізгі тұжырымдамаларымен, модельдерімен және қағидаларымен, олардың қазіргі даму үрдістерімен және телекоммуникация саласындағы стандарттармен танысады.
++

+63

Робототехника (major)

Теориялық оқыту нәтижесінде студенттерге әртүрлі класты роботтардың қызметімен, құрылымы және жабдықталуымен, оларды жинақтау мен монтаждаудың технологиялық негіздерімен, электроника және есептеуіш техника негіздерімен, ақпаратты бейнелеу жабдықтарымен, робототехниканың даму тарихы мен перспективалары меңгертіледі.
+


+

+
64

Датчиктер мен сенсорлар физикасы (minor)

Датчиктер мен детекторлардың әр түрлі типтерінің жұмыс істеуінің физикалық принциптерін зерттеу; Өнеркәсіпте қолданылатын детекторлардың принциптік сұлбалары мен техникалық іске асырылуын зерттеу; өлшеу аспаптары жұмысының физикалық принциптерін практикалық зерттеу мақсатында зертханалық сабақтар өткізу.

5
+
+

+

+

+
65

Микропроцессорлық бағдарламалау (minor)

Негізгі міндет - микропроцессорлық жүйелердің құрылымдық және ұйымдастыру функцияларын, талдау әдістерін, синтез және қазіргі заманғы микропроцессорлық жүйелер мен комплекстерді жобалау, алгоритмдер мен бағдарламалар құра білу дағдыларын қалыптастыру.
+
+

+


66

Сигналдарды цифрлық өңдеу (major)

Бұл пән студенттердің теориялық, эксперименталды және комплексті бейсызық жүйелер мен процестерді заманауи әдістерін оқытуға бағытталған «Смарт жүйелердің физикасы» пәндерінің жүйесімен біріктірілген. Пәндерді оқу барысында аналогты-сандық және цифрлы-аналогтық конверсия, цифрлық сигналдардың математикалық сипаттамасы, цифрлық сигналдарды сандық сүзу, үлгінің жылдамдығын айырбастау және т.б. қарастырылады.
+
+

+
4. Оқытудың стратегиясы мен әдістері


«6В01504-Физика» (ҰБШ 6 біліктілік деңгейі) БББ бойынша жалпы оқыту нәтижелеріне келесідегідей оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізуге болады:

  1. Аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, тәжірибелік сабақтар, зертханалық сабақтар –инновациялық оқыту технологиясы аясында ғылымның, технологияның интербелсенді нысандағы ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін қолдана отырып өткізіледі.

  2. Аудиториялық емес сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының басшылық етуімен жеке кеңестер;

  3. оқу және өндірістік тәжірибелерді өткізу, дипломдық жұмысты дайындау.

БББ мазмұны білім алушыға пәндік, пәнаралық, психология-педагогикалық және әдістемелік білімді меңгеруге, алған білімін және түсінігін кәсіби деңгейде қолдана алуына мүмкіндік береді.

Дәрістер, семинарлар, пікір таластар, тәжірибелік сабақтар, зертханалық сабақтар, тәжірибелердің әр түрлері бағдарлама бойынша студенттерге 6В01504-Физика БББ бойынша негізгі және арнайы құзыреттіліктерді бөлуде, атап айтсақ, нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайда физика бойынша теориялық білімін қолдануға, оқу үдерісінде педагогикалық технологиялар мен ақпараттық қайнар көздерді (мультимедиялық оқыту бағдарламалары, электрондық оқулықтар, ТА, Интернет және Интернет-технологиялар) ұтымды пайдалануға кең мүмкіндіктер ұсынады.

Студенттердің өзіндік жұмысына профессорлық-оқытушылық құрамның басшылығы, жеке кеңестер студенттерге оқу және ғылыми –зерттеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Одан басқа, бітіруші курс студенттері ғылыми жетекшінің жетекшілік етуімен өздерінің таңдаған тақырыптары бойынша диплом жұмысымен айналысады.

5. Оқыту нәтижелерін бағалау және бақылау


«6В01504 Физика» БББ бойынша бакалаврларды әзірлеуде бақылаудың және күтілетін оқыту нәтижелерін бағалаудың түрлі нысандары кең ауқымда қарастырылады: ағымдық және аралық бақылау (сабақтардағы сауалнамалар, оқу пәнінің тақырыптары бойынша тестілеу, есептеу информатикасы бойынша бақылау жұмыстары, курстық және шығармашылық жұмыстарды қорғау, пікір-таластар, тренингтер және т.б.), аралық аттестация (оқу пәнінің бөлімдері бойынша тестілеу, емтихан, тәжіриебелер бойынша есептерді қорғау), қорытынды мемлекеттік аттестаттау (мемлекеттік емтихан, диплом жұмысын қорғау).

Бағалау әдістері сыни тұрғыда ойлауды, зияткерлік, жазбаша және ауызша коммуникативтік, презентациялық дағдыларды дамытады.

БББ студенттерге оқу-педагогикалық қызметті жоспарлау мен ұйымдастыру, оқыту әдістемесін және оқу үдерісінде оқытудың инновациялық технологияларын қолдану, сонымен қатар, білім алушы мен оқытушының педагогикалық өзара қатынасы және т.б. аясындағы тәжірибелік- бағдарлы білімдері мен дағдыларын меңгеруге мүмкіндік беретін барлық оқу кезеңіндегі оқу және педагогикалық тәжірибелерді қамтиды.

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шкаласы және ECTS аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Сандық

эквивалентБаллдар (%-дық құрамы)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

C

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24


Достарыңызбен бөлісу:

1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...