Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралыбет6/6
Дата16.01.2017
өлшемі1.58 Mb.
#248
1   2   3   4   5   6

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________ көрсетті.

Студент дипломдық жұмысты (жобаны) орындап, _________________________

бағамен қорғады деп есептеу.

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________

Төраға ________________________ (қолы)

Комиссия мүшелері _____________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін


ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау жүргізудің
үлгі ережесіне 6-қосымша

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының
№ ____ХАТТАМАСЫ

20__ж. «___»__________сағ. _____ минуттан ____сағ. ___минутке дейін

барлық мемлекеттік емтихандарды тапсырған, дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаған студентке біліктілігі мен (немесе) «Бакалавр» академиялық дәрежесін беру туралы.

Қатысқандар:

Төраға ___________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

Мүшелер __________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

Студент __________________________________________________________

(аты-жөні, тегі, мамандығы)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Мемлекеттік емтихандарды тапсырды және дипломдық жұмысты (жобаны) келесі бағамен қорғады: __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(пән атауы, дипломдық жобаның (жұмыстың) түрі, баға, тапсыру күні)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Мамандық бойынша оқу жоспарындағы барлық мемлекеттік емтихандар мен бітіру жұмысын қорғады.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

біліктілігі мен (немесе) «бакалавр» академиялық дәрежесін тағайындау

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ екенін ескеру керек.

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Диплом беру (ерекше, ерекше емес).

Төраға ________________________ (қолы)

Комиссия мүшелері _____________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін
ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау жүргізудің
үлгі ережесіне 7-қосымша
түрі
1-кесте

________жылдың мемлекеттік емтихан мен дипломдық жұмыс қорғау нәтижелері

оқу түрі _________________________________________________

мамандық _________________________________________________

ЖОО атауы ________________________________________________Қорытынды аттестаттау түрі

Қорытынды аттестаттауға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Соның ішінде:

 

 өте жақсы

жақсы

қанағаттанарлық

қанағаттанарлықсыз

Орташа балл

Кел ген жоқ

Сапа %

Тапсырғандар үлгерімінің %

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 Дипломдық жұмыс қорғауБарлығы2-кесте

______жылдағы түлектердің қорытынды аттестаттаудың жалпы нәтижелері
оқу түрі _______________________________________________
мамандық________________________________________________
ЖОО атауы_______________________________________________


ҚМА-ға жіберілгендердің саны

ҚМА-ға келмегендердің саны

ҚМА тапсырғандар

Соның ішінде

Қанағаттанарлықсыз баға алғандар

Орташа балл

Тек өте жақсы

Тек өте жақсы мен жақсы

Аралас бағалар

Тек қанағаттанарлық3-кесте

Күндізгі және сырттай оқыту түрлері бойынша мамандар даярлаудың сапалық көрсеткішінің салыстырмалы талдауы

Көрсеткіштер

Күндізгі

Сырттай

Барлығы

Сапа


Үлгерім


Үздік диплом алғандар


4-кесте

Бітірушілердің салыстырмалы талдауы


Көрсеткіштер

Алдыңғы кезең

Есеп беру кезең

Сапа %Үлгерім %Орташа баллБілім алушылардың үлгерімін
ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау жүргізудің
үлгі ережесіне 8-қосымша
түрі

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысы
(әр білім алушыға толтырылады)
№ ____ХАТТАМА

20__ж. «___»_________сағ. ___ минуттан ____сағ. ____минутке дейінҚатысқандар:

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы ___________________

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

Комиссия мүшелері: _______________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі) __________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________ магистратура/докторантура мамандығы бойынша мемлекеттік кешенді емтиханды тапсыру туралы

_____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Кешенді емтихан тапсырушы ___________________________________________

(аты-жөні, тегі, мамандығы)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Сұрақтар: (пән бойынша тест нәтижелері)

1. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1. Білім алушы ______________________________________________________ мемлекеттік кешенді емтиханды _____________________________ бағасымен (жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе бойынша)

тапсырғанын растау

2. Білім алушы ______________________________________________________

_______________________________________________________ екенін ескеру

3. Мемлекеттік аттестаттау комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Төраға ________________________ (қолы)

Комиссия мүшелері _____________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін
ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау жүргізудің
үлгі ережесіне 9-қосымша

Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының
№_____ХАТТАМАСЫ


Ескерту. 9-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2011.03.16 № 94 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20___ж. «__»__________ сағ.____ минуттан ___сағ.___минутке дейін

_________________________________________________________________

(аты-жөні, мамандығы)

__________________________________________ тақырыбында жазылған

магистранттың магистрлік диссертациясын талқылау бойыншаҚатысқандар:

Төраға _________________________________________________________

(аты-жөні)

Мүшелер:________________________________________________________

(аты-жөні)

________________________________________________________________

(аты-жөні)

________________________________________________________________

(аты-жөні)

________________________________________________________________

(аты-жөні)

________________________________________________________________

(аты-жөні)

Магистрлік диссертация _________________________________________

(аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________ ғылыми жетекшілігімен

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)

________________________________________________________________

___________________________________ консультациясымен орындалды.

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясына төмендегідей материалдар ұсынылды:

1) ____________ бет көлеміндегі магистрлік диссертация;

2) ____________ бет дипломдық жұмыстың сызбалары, кестелері;

3) магистерлік диссертация ғылыми жетекшісінің пікірі __________

________________________________________________________________

(«қорғауға жіберіледі» белгісін қою)

4) Бітіруші кафедрасының шешімі ______________________________

________________________________________________________________

(диссертацияны ашық қорғауға кафедраның атауы көрсетіледі,

ұсынылады немесе ұсынылмайды)

5) __________________________________ бағасы қойылған магистерлік

(рецензенттің бағасы көрсетіледі)

диссертацияның рецензиясы.

6) бейресми пікірлер _____________________________________________

Магистрлік диссертацияның орындалғандығы туралы хабарламадан кейін ____ минут ішінде магистрантқа төмендегідей сұрақтар қойылды:

1. _______________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________

Магистранттың қойылған сұрақтарға берген жауаптарының жалпы сипаттамасы ______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Магистрлік диссертацияны қорғау барысында магистрант _____________ _________________________________________________________ көрсетті.

(жалпы теориялық және арнайы дайындығының білім деңгейі қандай)

Магистрант магистрлік диссертациясын _____________________________

(білімді бағалаудың балдық-рейтигтік

_______________________________________________ бағасымен орындады.

әріптік қорғағандығын растау жүйесі бойынша бағасы)

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Төраға ________________________ (қолы)

Комиссия мүшелері________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін


ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау жүргізудің
үлгі ережесіне 10-қосымша

Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының
№____ ХАТТАМАСЫ


Ескерту. 10-қосымшада қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2011.03.16 № 94 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20_____ж. «___»_____ сағ.___ минуттан ___сағ.___минутке дейін

Кешенді емтихандарды тапсырып, магистрлік диссертация қорғаған магистрантқа «магистр» академиялық дәреже тағайындау туралы

Қатысқандар:

Төраға ___________________________________________________________

Мүшелер: _________________________________________________________

(аты-жөні)

__________________________________________________________________

(аты-жөні)

__________________________________________________________________

(аты-жөні)

__________________________________________________________________

(аты-жөні)

Магистрант _______________________________________________________

(аты-жөні, мамандығы)

__________________________________________________________________

(кешенді емтихан, магистрлік диссертация, баллды-рейтингтік әріптік

__________________________________________________________________

білім бағалау жүйесі бойынша, тапсыру мерзімі)

_________________________________________________ бағада кешенді емтихан тапсырып, магистрлік диссертация қорғады.

Магистрант кешенді емтихан тапсырды және магистрлік диссертация қорғады деп есептеу.

Магистрант ________________________________________________________

(аты-жөні)

_______________________________________________ мамандығы бойынша

(мамандық атауы мен коды)

_______________________________________________________________________________ «магистр» академиялық дәреже тағайындалсын.

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом берілсін

Төраға ________________________ (қолы)

Комиссия мүшелері ______________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

Хатшы ________________________(қолы)

___________________

Білім алушылардың үлгерімін


ағымдық бақылау, аралық және
қорытынды мемлекеттік аттестаттау
жүргізудің үлгі ережесіне
11-қосымша
№ 1 Кесте

Кешенді емтиханның тапсыру қорытындысы__________________жыл
ЖОО атауы ____________________________________
мамандығы ____________________________________Қорытынды аттестацияның

Қорытынды аттестацияға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Үздік

Жақсы

қанағат

қанағаттандырмау

Орташа балл

Келмегендер

% сапасы

% тапсырғандардың үлгерімі

Кешенді емтихан

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 № 2 Кесте

Диссертацианы қорғаудың _____________________ қорытындысы

(магистерлық/докторлық)__________________ жылға
ЖОО атауы ___________________________
мамандығы ___________________________


Қорытынды аттестацияның

Қорытынды аттестацияға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Үздік

Жақсы

қанағат

қанағаттандырмау

Орташа балл

Келмегендер

% сапасы

% тапсырғандардың үлгерімі

Диссретацияның қорғау

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 № 3 Кесте

Бітірушілердің қорытынды аттестацияларының бағалары
________ жылға


ЖОО атауы __________________________________________
мамандығы __________________________________________

№ 4 Кесте

Салыстырмалы анализ шығарылымы
Каталог: download -> prikazy
download -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
prikazy -> Егемен Қазақстан
prikazy -> "Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы
prikazy -> Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру) түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы
prikazy -> Білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың нысандарын бекіту туралы
prikazy -> Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен
prikazy -> Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну қағидаларын бекіту
prikazy -> Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық тағайындау қағидасын бекіту туралы
prikazy -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы