Қбео жүйелерінде куәландырушы орталықтың қызметтерін ұсыну туралы шарт алматы қ. 20 ж. Осы Шарт «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы»бет2/2
Дата15.01.2017
өлшемі0.68 Mb.
#112
1   2ҚБЕО жүйелерінде куәландырушы орталықтың қызметтерін ұсыну туралы

Шартқа № 1 Қосымша

Приложение № 1

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра в системах КЦМРКІЛТТЕР ЖӘНЕ ТІРКЕУ КУӘЛІГІН ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ, А ТАКЖЕ НА

ЖАСАУ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И РЕГИСТРАЦИОННОГО

ТІРКЕУ КУӘЛІГІН СВИДЕТЕЛЬСТВА И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИЮ

ТІРКЕУ ЖӘНЕ ҚОСЫЛУ ҮШІН ӨТІНІШ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

(заңды тұлғадан) (от юридического лица)

Осымен Настоящим

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы) (наименование юридического лица)

заңды мекен-жайы: юридический адрес:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

БСН / ЖСН / VATIN БИН / ИИН / VATIN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тіркеу туралы куәлігінің свидетельство о регистрации

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(нөмірі, берілген күні, берген орган) (номер, дата выдачи, выдавший орган)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

негізінде іс-әрекет ететін действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

атынан просит изготовить на имя уполномоченного лица

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні және тегі, жеке куәлігінің /төлқұжатының сериясы мен нөмірі) (фамилия, имя, отчетсво, серия и номер удостоверения личночти /паспорта )

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(кім және қашан берген, ЖСН, орналасқан мекен-жайы) (кем и когда выдан, ИИН, место жительства)

уәкілетті тұлға атына төмендегілерді беруіңізді сұраймын:

(қажетті тармақтарға сәйкес таңдау керек) (необходимо выбрать соответствующие пункты):

1.Криптографиялық кілттерін немесе 1. Криптографические ключи или

2.ПИН-конверт, 2. ПИН-конверт,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Пин-конверт сәйкестендіргіші Куәландырушы орталықпен (идентификатор ПИН-конверта, предоставляется

беріледі, егер 2 тармақ таңдалса) Удостоверяющим центром,если выбран пункт 2) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

және осы өтініште көрсетілген мағлұматтарға сәйкес, «ҚР ҰБ ҚБЕО» РМК куәландырушы орталығының тіркеу куәліктерінің тіркелімінде ҚБЕО Жүйелерінде пайдалану үшін құрылған тіркеу куәліктерін құруға және тіркеуге:

(қажетті тармақтарды белгілеу керек):

□ банк хабарламалармен алмасу жүйесі;

□ банкаралық ақша аудару жүйесі

□ банкаралық клиринг;

□ Авангард Плат бөлшектеп төлеу жүйесі;

□ көпшілік электронды төлемдердің жүйесі;

□ АТҚАЖ;

□ SWIFT сервистік Бюро;

□ SWIFT сервистік бюро пайдаланушыларының екі факторлы аутентификациясы;

□Эмитенттер үшін электронды ақшалар жүйесі (Банктер);

□ Агенттер үшін электронды ақшалар жүйесі;

□ Сауда ұйымдары үшін электронды ақша жүйесі.


создать и зарегистрировать в регистре регистрационных свидетельств

удостоверяющего центра РГП «КЦМР НБ РК», регистрационное(-ые)

свидетельство(-а), созданное(-ые) для использования в Системах КЦМР:

(необходимо отметить соответствующие пункты):

□ система обмена банковскими сообщениями;

□ межбанковская система перевода денег;

□ межбанковский клиринг;

□ система розничных платежей Авангард Плат;

□ система массовых электронных платежей;

□ ФАСТИ;


□ сервисное Бюро SWIFT;

□ двухфакторная аутентификация пользователей сервисного бюро SWIFT;

□ система электронных денег для Эмитентов (Банки);

□ система электронных денег для Агентов;

□ система электронных денег для торговых организаций

в соответствии с указанными в настоящем заявлении сведениями.Осы Өтініште бұдан әрі – «Куәландырушы орталық» деп аталушы «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнымен (ҚР ҰБ ҚБЕО РМК) құрылған

ҚБЕО жүйелерінде куәландырушы орталықтың қызметтерін ұсыну туралы Шартына (бұдан әрі – Шарт) Куәландырушы орталықтың тіркеу куәлігін қолдану Саясаты (бұдан әрі-Саясат) және Тіркеу куәлігін қолдану қағидасына (бұдан әрі-Қағида) Пайдаланушы қосылады және

және Куәландыру орталығының ресми Интернет ақпараттық ресурсында жарияланған Интернет желінің мына мекен- жайлары бойынша орналасқан


Настоящим заявлением Пользователь присоединяется к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра (далее – Договор), заключаемому с Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (РГП КЦМР НБ РК), далее именуемым «Удостоверяющий центр», подтвержает со своей стороны и со стороны вышеуказанного лица, уполномоченного Пользователем, ознакомление с Договором, Политикой применения регистрационных свидетельств (далее – Политика) и Правилами применения регистрационных свидетельств Удостоверяющего центра (далее – Правила), опубликованными на официальном информационном ресурсе Удостоверяющего центра в сети Интернет по адресам:

http://www.kisc.kz/ca/doc/new/dogovorca.rtf, http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf, http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf

оның барлық құқықтар мен міндеттерді өзінің атынан және Пайдаланушының уәкілі жоғарыда көрсетілген тұлға атынан таныстым, оның барлық құқықтар мен міндеттерді Пайдаланушы, сертификат Иесі, сенуші тараптың қол қоятын тұлғасы ретінде өз мойыныма аламын және жоғарыда көрсетілген Пайдаланушының уәкілі Куәландырушы орталығының Нұсқауына жіберілген жеке мәліметтерімді жинауға, өңдеуге сақтауға, өзгертуге қосуға, қолдануға, оларға кіруге ұсыну және Куәландырушы орталығымен Шартты орындау үшін оларды тарату (жариялау) және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сай рұқсат беремін.
(Пайдаланушының уәкілетті өкілінің АЖТ) (қолы)

и принятие ими в полном объеме всех указанных в них прав и обязанностей в качестве Пользователя, Владельца сертификата, Подписывающего лица и Доверяющей стороны.

Настоящим заявлением вышеуказанное лицо, уполномоченное Пользователем подтверждает согласие на сбор Удостоверяющим центром его персональных данных, перечисленных в Правилах, их обработку, накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление доступа к ним и распространение (публикацию) в целях выполнения Удостоверяющим центром Договора и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан


(ФИО уполномоченного лица Пользователя) __________(подпись)

Криптографиялық кілттері үшін сәйкестендіру мәліметтері: Идентификационные данные для криптографических ключей:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(аты-жөні және тегі) (фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(субъектінің атауы, Куәландырушы орталық ұсынады (CN name 64 таңбаға дейін)) (имя субъекта, предоставляет Удостоверяющий центр (CN name до 64 символов))

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(елдің атауы) (наименование страны)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(жұмыс орнының атауы) (наименование места работы)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(қызметтің атауы) (наименование должности)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(ЖСН (немесе резидент еместер үшін төлқұжат нөмірі) (ИИН (или номер паспорта для нерезидентов))

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(электронды пошта мекен-жайы) (адрес электронной почты)

Тіркеу куәлігінің қолданылу аясы Области использования регистрационного свидетельства

(электронды сандық қолтаңбамен электронды (объектные идентификаторы, определяющие отношения,

құжаттың заңды мәні болатын қатынасты айқындайтын при которых электронный документ с электронной цифровой

нысандық сәйкестендірушілер): подписью будет иметь юридическое значение):

(сәйкес тармақты таңдау керек): (необходимо выбрать соответствующий пункт):

□ Бастапқы иницализациясы □ Электрондық сандық қолтаңба, дәлелділік □ Первичная инициализация □ Электронная цифровая подпись, доказательность

□ Клиент аутентификациясы □ Ұйым немесе домен аутентификациясы □ Аутентификация клиента □ Аутентификация организации или домена

□ Құпиялықты қамтамасыз ету □ Обеспечение конфиденциальности

Тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі-______________. Срок действия регистрационного свидетельства – __________.

Аталған тіркеу куәліктерін қайтарып алуды жоғарыда көрсетілген Отзыв данного регистрационного свидетельства прошу осуществлять

тиісті тұлға (лар)дың өтініші бойынша жүзеге асыруды сұраймын. по заявлению соответствующего лица, указанного выше.

Осы өтінішті Настоящее заявление прошу принять от

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(уәкілетті қызметкердің аты-жөні) (фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(жеке куәліктің/ төлқұжаттың №, қашан және кіммен берілді) (№ удостоверения личности/паспорта, когда и кем выдан)

қабылдауыңызды сұраймын.

Электрондық сандық қолтаңбаның сәйкесінше жабық кілтін жасау үшін Данные о средствах электронной цифровой подписи, используемых для создания

пайдаланылатын электрондық сандық қолтаңбаның құралдары туралы соответствующего закрытого ключа электронной цифровой подписи и обозначение стандарта

мәліметтер және электрондық сандық қолтаңбаның алгоритм стандартын алгоритма электронной цифровой подписи: “TУМАР-CSP”; _____________

белгілеу үшін қолданылатын «TУМАР-CSP»; ________

Лауазымы: ____________________ Аты-жөні: _____________________ Должность _______________________ Фамилия И.О. ____________

Күні: 20___ ж. _______________ «___» Қолы:____________________ М.О. Дата «___»__________________ 20___г. Подпись _________________ М.П.


ҚБЕО жүйелерінде куәландырушы орталықтың қызметтерін ұсыну туралы

Шартқа № 2 Қосымша

Приложение №2

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра в системах КЦМР
ТІРКЕУ КУӘЛІГІН ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ (АННУЛИРОВАНИЕ)

ҚАЙТАРЫП АЛУ (ЖОЮ) ТУРАЛЫ ӨТІНІШ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

(заңды тұлғадан) (от юридического лица)

Осымен Настоящим

________________________________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы) (наименование юридического лица)

заңды мекен-жайы: юридический адрес:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

БСН / ЖСН / VATIN БИН / ИИН / VATIN

________________________________________________________________________________________________

тіркеу туралы куәліктің свидетельство о регистрации

________________________________________________________________________________________________(нөмірі, берліген күні, берген орган) (номер, дата выдачи, выдавший орган)

________________________________________________________________________________________________

негізінде іс-әрекет ететін в лице ________________________________________________________________________________________________

атынан действующего на основании ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

в связи с

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(тіркеу куәлігін қайтарып алу (жою) себебі: жабық (причина отзыва (аннулирования) регистрационного свидетельства:

кілттің беделін түсіру, жұмысын тоқтату және т.б.) компрометация закрытого ключа, прекращение работы и т.д.)

байланысты

просит отозвать (аннулировать) регистрационное

свидетельство с серийным номером

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(лауазымы, жөні, аты, тегі, сенімхаттың түпнұсқасы, ЖСН, (серийный номер и дата выдачи регистрационного свидетельства)

төлқұжаттың/жеке бас куәлігінің сериясы және нөмірі,

қашан және кіммен берілген)

атына берілген (уәкілетті тұлға) выданное на имя (уполномоченного лица)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(тіркеу куәлігінің сериялық нөмірі және берілген күні) (должность, фамилия, имя, отчество, оригинал доверенности,

ИИН, серия и номер паспорта/удостоверения, кем и когда выдан)

сериялық нөмірі бар тіркеу куәлігін

қайтаруды (жоюды) сұрайды.

Лауазымы: ____________________ Должность _______________________


Аты-жөні: _________________ Қолы:______________ Фамилия И.О. ______________ Подпись ____________

М.О. М.П.Күні: 20___ ж. _______________ «___» Дата «___»__________________ 20___г.
Каталог: doc
doc -> Конкурс құжаттамасының көшірмелерін 2012 жылғы 09 сәуір күні сағат 11. 00-ге дейін Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 4, 618 кабинетінде сағат 00-ден 18. 30-ға дейін немесе
doc -> Сабақтың тақырыбы Сырммен Малайсарының шешендік сөздері
doc -> 11 сынып. Тест жұмысы 1-тоқсан. 1 – нұсқа Іздеу жүйесін құрайтын бөліктерді көрсетіңдер
doc -> Тест 9 сынып, қазақ әдебиеті
doc -> Книга-Book Кітап-книга-Book Бет- страница Ұяшық- ячейка Диаграмма-диаграмма Кесте-таблица Формула-формула
doc -> 1. Microsoft Excel – электрондық кестесін қалай ашамыз?
doc -> Тақырыбы: 10-сыныпта өткенді қайталау
doc -> Ш. Жақсылықова №6 Хромтау гимназиясының директордың инновациялық жұмысы жөніндегі орынбасары Педагогикалық іс- әрекетті талдауға дайындықты ұйымдастырудағы әдістемелік нұсқаулар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан