Бекітілдіутвержденбет9/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Компетенции: способен строить схемы и объяснять принципы работы электронных цифровых устройств различных типов

ТК 2.6

Пәннің шифры КТ 3222

Пән атауы: Электр тізбектерінің теориясы

Пререквизиттері: физика.

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда.

Мақсаты: Материяның түрі, яғни электромагнит өрісін және осы өрістің нәтижесінде көптен-көп электрлік, электрондық құрылғыларда кездесетін құбылыстарды үйрену, зертеу; болашақта инженерлік проблемалардың шешімін түсініп табуда қажет болатын электромагниттік үрдістерді модельдеу, электр тізбектерін талдау әдістерін игеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәннің мақсаты мен міндеттері, мазмұны. Сызықты тізбектердің қасиеттері, негізгі заңдары және талдау әдістері. Сызықты синусоидалық ток тізбектері. Үш фазалы электр тізбектері. Периодты бейсинусоидалы сызықты ток тізбектері. Сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі процесстері. Өтпелі процестерді жиіліктік әдіспен есептеу. Төртүштықтылар және электрлік сүзгілер. Параметрлері таратылған тізбектер. Бейсызықты электр тізбектері және тізбектерді талдау тәсілдері. Электр тізбектерінің синтезі.

Күтілетін нәтиже: негізгі физикалық құбылыстар мен олардың жүру ерекшеліктерін; негізгі физикалық түсініктерді, шамаларды және олардың математикалық өрнектері мен өлшем бірліктерін; эксперимент жүргізудің және өлшеулер нәтижелерін өңдеудің кең таралған әдістерін білетінболады.

Құзыреті: әртүрлі типтегі электронды-цифрлық құрылғылардың жұмыс істеу прициптерін түсіндіріп, сұлбаларды тұрғыза алады


КВ 2.6

Шифр дисциплины TК 3222

Название дисциплины: Теория электрических цепей

Пререквизиты: физика.

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: изучение одной из форм материй – электромагнитного поля и его проявлений в различных устройствах техники, усвоение современных методов моделирования электромагнитных процессов, методов анализа электрических цепей, привитие навыков правильного их использования с целью проектирования, эксплуатации различных устройств и систем.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Основные законы и методы анализа электрических цепей при постоянных воздействиях. Линейные электрические цепи при гармонических воздействиях. Трехфазные цепи. Линейные электрические цепи в режиме периодических негармонических воздействий. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Спектральный метод анализа линейных электрических цепей. Четырехполюсники и фильтры. Цепи с распределенными параметрами. Нелинейные электрические цепи. Синтез электрических цепей.

Ожидаемые результаты: В результате изучения данного курса студенты должны знать: основные законы, понятия теории электрических цепей, основные методы анализа электрических цепей в установившихся и переходных процессах, методы синтеза.

Компетенции: способен строить схемы и объяснять принципы работы электронных цифровых устройств различных типов

ТК 2.7

Пәннің шифры AOZhPN 3224

Пән атауы: Android операциялық жүйелері үшін программалау негіздері

Пререквизиттері: Программалау тілдеріне кіріспе

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Әлем компьютер ұғымынан стандартты дербес компьютер ұғымы ретінде кете бастады. Смартфондар және басқа гажеттер біздің өмірімізге енуде және әдеттегі қызмет болады. Мұндай гаджеттер арасында көшбасшы бүгінгі күнге Андроид операциялық жүйесі болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Курста сенсорлар сияқты ұялы құрылғыларды қолдану тәсілдері сервистер, экранмен интерактивті әрекеттесу, деректерді, басқару элементтерін, медианы сақтау қарастырылады.

Күтілетін нәтиже: Курс Delphi программалау ортасында Андроид операциялық жүйесінің басқаруымен ұялы платформаларда программалау тәсілдеріне үйретеді. Курста мобильді құрылғыны ДК-ге ондағы орнатылған Delphi программалық ортаcымен қалай қосу керектігі, сонымен қатар датчиктерді, телефондарды, камераларды, интерактивті жестарды қолдану қарастырылады.

Құзыреті: Қазіргі заманғы мобильді платформаларға арналған программаларды құру дағдыларына ие.


КВ 2.7

Шифр дисциплины OPOSA 3324

Название дисциплины: Основы программирования для ОС Android

Пререквизиты: Введение в языки программирования

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Мир все больше стал уходить от понятие компьютера как исключительно стандартного персонального компьютера. Смартфоны и прочие гаджеты все более прочно входят в нашу жизнь и становятся привычным дело. Лидирующей платформой среди подобных гаджетов на сегодняшний день является ОС Андроид. 

Краткое содержание основных разделов: В курсе рассматривается приемы использования мобильных устройств, такие как сенсоры, сервисы, интерактивное взаимодействие с экраном, хранение данных, элементов управления, медиа.

Ожидаемые результаты: Курс обучает приемам программирования в программной среде Delphi на мобильных платформах под управлением ОС Андроид.

В курсе рассматривается, как подключать мобильного устройство к ПК с установленной на нем программной средой Delphi, а также использование датчиков, телефона, камеры, интерактивных жестов.Компетенции: владеет навыками разработки программ для современных мобильных платформ.

ТК 2.7

Пәннің шифры: PPN 3224

Пән атауы: РНР – да программалау негіздері

Пререквизиттері: Программалау тілдеріне кіріспе

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: PHP Интернетпен байланысты қосымшаларды программалау үшін қолданылады. Бірақ, PHP-ді командалық жолдың интерпретаторы ретінде қолдануға болады, негізінен *nix-жүйелерде. Соңғысы CORBA және COM интерфейстері негізінде мүмкін, сонымен қатар PHP-GTK кеңейтпесі көмегімен. PHP-l3 осындай қолдануда келесі тапсырмаларды шешуге болады: Интерактивті командалық жолдың қосымшасын құру; GUI кросс-платформалық қосымшаларды PHP-GTK кітапханасы көмегімен құру; Windows және Linux бойынша кейбір тапсырмаларды автоматтандыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: PHP тілі веб-программалау үшін арнайы арналған. PHP C және Perl тілдерінің артықшылығын жинақтаған және дәстүрлі программалау тілдері алдында артықшылыққа ие. PHP синтаксисі С тілінің синтаксисін еске түсіреді және көбіне Java және Perl сияқты тілдерден алынған.

Күтілетін нәтиже: PHP сценрийлерді жазу тілі болып табылады, ал бұл біраз ғана программалау тілдеріне тән. Яғни тілдегі амалдар оқиға болғаннан кейін орындалады, мысалы қолданушы форманы бергеннен кейін немесе URL-ге қатынағаннан кейін (Uniform Resource Locator - Web-адресті білдіретін техникалық термин).

Java, С немесе Perl сияқты программалау тілдерін Internet-ке ешқандай қатысы жоқ автономды қосымшаларды жазу үшін қолдануға болады.Құзыреті: қазіргі заманғы мобильді платформаларға арналған программаларды құру дағдыларына ие.

КВ 2.7

Шифр дисциплины: OPP 3324

Название дисциплины: Основы программирования в PHP Пререквизиты: Введение в языки программирования

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Дело в том, что PHP, как правило, используется сугубо для программирования приложений, связанных с Интернетом. Однако, PHP можно еще использовать в качестве интерпретатора командной строки, в основном в *nix-системах. Последнее возможно при помощи CORBA и COM интерфейсов, а также при помощи расширения PHP-GTK. При таком использовании PHP возможно решение следующих задач: создание приложений интерактивной командной строки; создание кросс-платформенных GUI приложений при помощи библиотеки PHP-GTK; автоматизация некоторых задач под Windows и Linux

Краткое содержание основных разделов: Язык PHP специально предназначен для веб-программирования. PHP сочетает достоинства языков C и Perl и при этом весьма прост в изучении и обладает значительными преимуществами перед традиционными языками программирования. Синтаксис PHP очень напоминает синтаксис языка C и во многом заимствован из таких языков как Java и Perl.

Ожидаемые результаты: РНР является языком написания сценариев, а это свойство немногих языков программирования. Значит, операции в языке начинают выполняться только после того, как событие произошло, например когда пользователь пе-

редает форму или обращается на URL (Uniform Resource Locator - технический термин, означающий Web-адрес). Языки программирования, такие как

Java, С или Perl, можно использовать для написания автономных приложений,

которые могут не иметь никакого отношения к Internet.Компетенции: владеет навыками разработки программ для современных мобильных платформ.


ТК 2.7

Пәннің шифры: AUP 3224

Пән атауы: Академиялық ұтқырлық пәндері

Пререквизиттері:

Постреквизиттері:

Мақсаты: Халықаралық білім беру кеңістігіне қозғалыс жүзеге асырылатын негізгі мақсат – Қазақстандық жоғары білім беру сапасын әлемдік стандарттарға сәйкес қамтамасыз ету, оның тартымдылығын және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қазақстан Республикасының жоғары білім беруінде Болон декларациясының негізгі принциптері жүзеге асырылған. Барлық жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту технологиясы енгізілген. Республика ЖОО-ы белсенді түрде шетелдік университеттермен білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады.

Мамандарды дайындаудың үш деңгейлі моделіне толық ауыстырылған: бакалавр – магистр - Ph.D. докторы.Күтілетін нәтиже: 2020 жылға қарай Болон процесі шегінде академиялық ұтқырлықты дамыту бойынша міндетті, ұсынылатын параметрлер орындалады.

Жоғары оқу орындары ғылыми-педагогикалық кадрларының және ғылыми-зерттеу институттарының құрамы нығаяды.

Академиялық ұтқырлық келесілерге ықпал етеді:


  1. Қазақстандық білім беруді халықаралық білім беру кеңістігіне интеграциялау;

  2. Білім беру сапасын жоғарылату және адам капиталы деңгейін дамыту;

  3. Қазақстандық білім беру бағдарламаларының шетелдік университет бағдарламаларымен сәйкестігі;

  4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді интернационализациялауды күшейту.

Құзыреті: Қазіргі заманғы мобильді платформаларға арналған программаларды құру дағдыларына ие.


KB 2.7

Шифр дисциплины:

Название дисциплины: Дисциплины академической мобильности

Пререквизиты:

Постреквизиты:

Цель изучения: Главная цель, ради которой осуществляется движение в международное образовательное пространство - обеспечение качества казахстанского высшего образования в соответствии с мировыми стандартами, повышение его привлекательности и конкурентоспособности.

Краткое содержание основных разделов: В высшем образовании Республики Казахстан реализованы основные принципы Болонской декларации. Во всех вузах внедрена кредитная технология обучения. Вузы республики активно реализуют совместные образовательные программы с зарубежными университетами.

Осуществлен полный переход на трехуровневую модель подготовки специалистов: бакалавр – магистр – доктор Ph.D.Ожидаемые результаты: К 2020 году будут выполнены обязательные, рекомендательные параметры в рамках Болонского процесса по развитию академической мобильности.

Будет усилен состав научно-педагогических кадров вузов и научно-исследовательских институтов.

Академическая мобильность будет способствовать:

1) интеграции казахстанского образования в международное образовательное пространство;

2) повышению качества знаний и уровня развития человеческого капитала;

3) сопоставимости и признанию казахстанских образовательных программ с программами зарубежных университетов;4) усилению интернационализации высшего и послевузовского образования.

Компетенции: владеет навыками разработки программ для современных мобильных платформ.


ТК 3.1

Пәннің шифры: OKDKK 3328

Пән атауы: ОБП құралдарымен деректер қорын құру

Пререквизиттері: Объектіге–бағытталған программалау 2

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: ОБП құралдарымен деректер қорын құруда негізгі үш ортақ деректер қорының сәулеті қолданылады – файл серверлік, клиент серверлік және үш деңгейлілі.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) – бұл деректер қорын құру, толтыру, жаңарту және өшіру үшін арналған программалық құрал. ДҚБЖ-ның үш негізгі түрін атауға болады. Әмбебап міндеттегі өндірістік, арнайы міндеттегі өндірістік және нақты тапсырыс беру үшін құрылатын.

Күтілетін нәтиже: Әдетте деректер қоры бір каталогта орналасатын бірнеше кестеден тұрады. Жаңа деректер қоры үшін каталог әдетегі жолмен құрылады, яғни сілтеуіш көмегімен. Кестені Delphi құрамына кіретін Borland Database Desktop утилатасымен немесе деректер қоры серверімен SQL-сұраныс құруға болады.

Құзыреті: Еркін пәндік аймақ үшін деректер қорының құрылымын жобалауға қабілетті және деректер қорын ұйымдастыру және басқару бойынша практикалық дағдыларға ие


КВ 3.1

Шифр дисциплины: SBDSO 3328

Название дисциплины: Создание баз данных средствами ООП

Пререквизиты: Объектно-ориентированное программирование 2

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: При созданий баз данных в ООП рассматриваются три наиболее распространенных архитектуры баз данных — файл-серверная, клиент-серверная и трехзвенная.

Краткое содержание основных разделов: Системы управления базами данных (СУБД) — это программные средства, предназначенные для создания, наполнения, обновления и удаления баз данных. Различают три основных вида СУБД: промышленные универсального назначения, промышленные специального назначения и разрабатываемые для конкретного заказчика.

Ожидаемые результаты: Как правило, база данных состоит из нескольких таблиц, которые размещают в одном каталоге. Каталог для новой базы данных создается обычным образом, например, при помощи Проводника. Таблицу можно создать, воспользовавшись входящей в состав Delphi утилитой Borland Database Desktop или организовав SQL-запрос к серверу базы данных.

Компетенции: способен проектировать структуры базы данных для произвольной предметной области и владеет практическими навыками организации и управления базами данных


ТК 3.1

Пәннің шифры MSD 3328

Пән атауы: MySQL ДҚБЖ

Пререквизиттері: деректер қорының теориясы

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты:  MySQL ДҚБЖ-ның құрлымын және мүмкіндіктерін зерттеу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:   Деректер қорын жобалау және құру. Кестелер және индекстерді құру. Кестені қою, өшіру және құрлымын өзгерту. MySQL сұраныстары және функциялары, кесте типтері және транзакцияны қолдану. Қолданушылар құқықтарын басқару. MySQL конфигурациясы және конфигурация операциялары. MySQL-ды администрациялау. MySQL-дың деректерін резервілеу және және қалпына келтіру. MySQL-дың файлдарын және есептеу жазбасын қорғау.

Күтілетін нәтиже: Студенттер MySQL-дың құрлымын және мүмкіндіктерін білулері керек; кестелерді қоюды, өшіруді, құрлымын өзгертуді, деректерді жаңартуды және сұраныстарды құра білуді үйренулері керек.

Құзыреті: еркін пәндік аймақ үшін деректер қорының құрылымын жобалауға қабілетті және деректер қорын ұйымдастыру және басқару бойынша практикалық дағдыларға ие

КВ 3.1

Шифр дисциплины SMS 3328

Название дисциплины: СУБД MySQL

Пререквизиты: теория баз данных

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Изучить структуру и возможности СУБД MySQL

Краткое содержание основных разделов: Установка, структура и возможности MySQL.Проектирование, создание баз данных, таблиц и индексов.Вставка, удаление, изменение структуры таблиц и обновление данных.Запросы MySQL. Запросы и встроенные функции MySQL. Типы таблиц и использование транзакций. Управление правами пользователей. Конфигурация и опции конфигурации MySQL. Администрирование MySQL. Резервирование и восстановление данных MySQL. Защита учетных записей и файлов MySQL. Репликация баз данных.

Ожидаемые результаты: Студенты должны знать структуру и возможности MySQL; уметь вставлять, удалять, изменять структуру таблицы, обновлять данные и создавать запросы.

Компетенции: способен проектировать структуры базы данных для произвольной предметной области и владеет практическими навыками организации и управления базами данных.


ТК 3.1

Пәннің шифры ZhDKBZh 3328

Пән атауы: Желілік деректер қорын басқару жүйелері

Пререквизиттері: деректер қорының теориясы

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты:  ДҚБЖ деректер қорын басқарудың жаңа жүйелерінің қорытындысы; деректер қорының деңгейлерін ашу; деректер үлгілері зерттеледі: иерархиялық, жүйелік және реляциялық. Міндеттер: туынды құралдар облысына арналған деректер қорының құрылымын жобалай алу; деректерді қорда іздестіру, кіріспе, толтыру және реттеу қабілетіне ие болу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:   Oracle ДҚБЖ негізгі сипаттамалары. Oracle ДҚБЖ жұмыстық платформасы. Жобалау негіздері. Oracle үшін жобалау маңыздылығы. Деректер қорын жобалау. Денормалау үшін шешім қабылдау.Мәліметтер типтерін таңдау, анықталмаған мәндер. Деректерді жүктеу және шығару. Объектілерді орналастыру және сақтау. Нақты архитектуралар үшін жобалау. Клиент/сервер архитектурасы үшін жобалау. Код модулін жобалау. Экрандық формалар, есептер және пакеттік программалар. Oracle Obects for OLE. Oracle Workflow модулі. Oracle Enterprise Manager компоненті.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент деректер қорының администраторлық функцияларын орындай алуы; Жобаланатын деректер қорының сызбасын және ішкі сызбасын суреттеу және жөндестіруді; ДҚБЖ-ны және жұмыс істеу ортасына қажетті қолданбалы программалар пакетін таңдауды; Қажетті жұмыс аймағы үшін деректер қорын жобалай алуы керек.

Құзыреті: еркін пәндік сала үшін деректер қорының құрылымын жобалауға қабілетті және деректер қорын басқару мен ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын меңгерген

КВ 3.1

Шифр дисциплины SSUBD 3328

Название дисциплины: Сетеве системы управления базами данных

Пререквизиты: теория баз данных

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Изучение теоретических основ посторения баз данных, основных операций над данными, методов организации поиска и обработки данных, языковых средств описания и манипулирования данными, принципов построения основных моделей данных и их использование в современных системах управления базами данных.

Краткое содержание основных разделов: Основные характеристики СУБД Oracle. Рабочие платформы СУБД Oracle. Основы проектирования. Важность проектированиедля Oracle. Проектирование базы данных. Принятие решения о денормализации. Выбор типов данных, неопределенные значения. Загрузка и выгрузка данных. Размещение и хранение объектов. Проектирование под конкретные архитектуры. Проектирование для архитектур клиент/сервер. Проектирование модулей кода. Экранные формы, отчеты и пакетные программы. Oracle Obects for OLE. Модуль Oracle Workflow. Компонент Oracle Enterprise Manager.

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент должен знать выполнять функции администратора базы данных; умение описывать и отлаживать схемы и подсхемы проектируемых баз данных; выбрать СУБД и пакеты прикладных программ окружения; проектировать структуру базы данных для произвольной предметной области; овладеть практическими навыками ведения, заполнения, упорядочения, поиска данных в базе; умение разработать методы поддержания базы данных в работоспособном состоянии; производить анализ функционирования, сопровождения и модификации базы данных; приобрести навыки в оформлении проектной документации по коммерческим базам данных.

Компетенции: способен проектировать структуры базы данных для произвольной предметной области и владеет практическими навыками организации и управления базами данных.


ТК 3.2

Пәннің шифры AKAK 3230

Пән атауы: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

Пререквизиттері: ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Постреквезиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қоғау жүйелерін қолданудың теориялық негіздерін құру мен практикалық дағдыларын игеру, студенттерге деректерді қорғауды жүзеге асыру үрдістерін, әдістерін және құралдарын жүйелі көрсетілуін оқыту, ақпараттық жүйелерді жобалау мен эксплуатациялау үшін ақпаратты қорғау бойынша практикалық дағдыларды игеру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ақпараттық процестерде ақпаратты енгізу, шығару, беру, өңдеу және сақтауды жүзеге асыру кезінде ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары. Ақпаратты қорғаудың теориялық әдістері. Ақпаратты қорғаудың тәжірибелік әдістері. Компьютерлер мен желілердегі ақпаратты қорғаудың программалық құралдары. Вирустардан қорғау. Программалық қамтаманы рұқсатсыз қолданудан қорғау. Программалық қамтаманы зерттеуден қорғауды ұйымдастыру. Ашық тораптарда ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары. Компьютерлік және желілік ақпараттарды қорғауды ұйымдастыруды және техникалық құралдары.

Күтілетін нәтиже: Ақпаратты қорғау объектілерінің ерекшеліктерін, олардың жіктелуін білу, ақпараттық үрдістерді енгізу, шығару, тасымалдау, өңдеу және сақтауды іске асыруда ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары туралы түсінігі болуы керек; Ақпараттық жүйелерді функционалды оптимизациялау үшін ақпаратты қорғау құралдарын қолдану бойынша нақты есептерді қоя және шеше білу қажет; ДЭЕМ қорғау объектісі ретінде білу, қорғау жүйелерін ДЭЕМ-ді бекітілмеген қатынастан және вирустардан қорғау жүйелерін қолдана білу керек.

Құзыреті: ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген.


КВ 3.2

Шифр дисциплины IBIZhI 3230

Название дисциплины: Информационная безопасность и защита информации

Пререквизиты: теория вероятностей и математическая статистика

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: изучение теоретических основ построения и практического использования систем защиты информации в информационных системах, обучение студентов систематизированным представлениям о принципах, методах и средствах реализации защиты данных, приобретению практических навыков по защите информации в информационных системах, необходимых для их проектирования и эксплуатации.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Защита информации при реализации информационных процессов ввода, вывода, передачи, обработки и хранения информации. Методы и средства защиты информации. Теоретические методы защиты информации. Практические методы защиты информации. Программные средства защиты информации в компьютерных сетях. Защита от вирусов. Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа. Организация защиты программного обеспечения от исследования. Защита информации в открытых сетях. Криптографические средства защиты информации Симметричные криптосистемы. Системы с открытым ключом. Организационные и технические средства защиты информации в компьютерных сетях.

Ожидаемые результаты: знать особенности объектов защиты информации, их классификацию, иметь представление о методах и средствах защиты информации при реализации информационных процессов ввода, вывода, передачи, обработки и хранении информации.

Компетенции: владеет теорией, принципами построения, методами расчета и оценкой ожидаемой эффективности системы безопасности информации

ТК 3.2

Пәннің шифры KZhAK 3230

Пән атауы: Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау

Пререквизиттері: компьютерлік желілер

Постреквезиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: ақпараттық қауіпсіздікке жүйелік қатынасының негізгі принциптерінің бірі – жеткіліктік принципі, оның мағынасы: кез-келген жағдайда жүз пайыздық қорғау жоқ, сондықтан теориялық максималды қорғау деңгейіне емес, ал нақты жағдайларда деректердің минималды қажетіне, мүмкін қауіп деңгейінде.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Компьютерлік техниканың дамуы және оның адам қызметінің әртүрлі салаларына енуі заңға қайшы әрекеттердің өсуіне әкелді, олардың болуының объектісі немесе құралы болып электрондық-есептеу машинасы. Манипуляциялаудың әртүрлі жолымен, яғни ақпаратқа оны өңдеудің әртүрлі кезеңдерінде өзгеріс енгізу, программалық қамсыздандыруға болады.

Күтілетін нәтиже: Ақпарат қорғау объектісі ретінде. Сенімді қорғауды тұрғызу компьютерлік жүйедегі алмасатын ақпаратты оның сенімділік деңгейін анықтау үшін бағалауды, оның қауіпсіздігінің потенциалды қаупін және оны қорғаудың қажет режимін орнату.

Құзыреті: Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген


КВ 3.2

Шифр дисциплины ZIKS 3230

Название дисциплины: Защита информации в компьютерных системах

Пререквизиты: компьютерные сети

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Один из основных принципов системного подхода к безопасности информации – принцип «разумной достаточности», суть которого: стопроцентной защиты не существует ни при каких обстоятельствах, поэтому стремиться стоит не к теоретически максимально достижимому уровню защиты, а к минимально необходимому в данных конкретных условиях и при данном уровне возможной угрозы.

Краткое содержание основных разделов:Развитие компьютерной техники и ее широкое внедрение в различные сферы человеческой деятельности вызвало рост числа противозаконных действий, объектом или орудием совершения которых являются электронно-вычислительные машины. Путем различного рода манипуляций, т.е. внесения изменений в информацию на различных этапах ее обработки, в программное обеспечение.

Ожидаемые результаты: Информация как объект защиты Построение надежной защиты включает оценку циркулирующей в компьютерной системе информации с целью уточнения степени ее конфиденциальности, анализа потенциальных угроз ее безопасности и установление необходимого режима ее защиты.

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы