Бекітілдіутвержденбет8/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Пәннің шифры DKКAShT 2214

Пән атауы: Дербес компьютерлерді қолданушыларға арналған шет тілі

Пререквизиттері: Шет тілі

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: Ағылшын тіліндегі мәтіндерді оқудың барлық түрін үйрету: арнайы ақпаратты ала отырып оқу, мәтіннің толық мағынасын түсіне отырып оқу, кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Сөйлемдер. IBMPC Architecture. Сөз жасау амал-тәсілдері. Зат есімдер. Артикльдер. Operating Systems. WindowsNT. Көмекші сөздермен зат есімдер. Сын есім. C++. Low-Level Languages. Compression in NTFS. Етістік. ColdFusion Web Server. Етістіктерді қолдану. From Bill Gates. Баяндауыштың белгілері. TCP/IP. From E-News Conference. ApacheWebServer. Модальді етістіктер. XMLBasics. Ырықсыз етіс. Шартты рай. Тұйық рай. ComputerSecurity. Есімше. Герундий. ERPSystem.Күтілетін нәтиже:

осы профильдің мамандары үшін кәсіби құзыреттіліктің ажырамас бөлігіне айналған шет тілін сауатты түрде қолдана алады.

Құзыреті: Байланыс арнасы арқылы берілген шетел тіліндегі компьютерлік ақпаратты ұғыну және тез әрекет ету, сауатты техникалық аударма жасау дағдыларына ие


КВ 2.1

Шифр дисциплины IYaPPК 2214

Название дисциплины: Иностранный язык для пользователей ПК

Пререквизиты: Иностранный язык

Постреквизиты: производственная практика

Целью изучения: обучение всем видам чтения английского текста: просмотровому чтению, чтению с извлечением специальной информации, чтению с полным пониманием прочитанного, а также обучение навыкам профессионального общения.

Краткое содержание основных разделов

Части Речи. Структурные слова (местоимения, союзы, предлоги). Предложения. IBM PC Architecture. Способы словообразования. Существительные. Артикли. Operating Systems. Windows NT. Существительные с предлогами. Прилагательные. C++. Low-Level Languages. Наречия. Числительные. Словосочетания. Compression in NTFS. Глаголы. ColdFusion Web Server. Употребление глаголов. From Bill Gates. Формальные признаки сказуемого. Прошедшее время. TCP/IP. Настоящее время. From E-News Conference. Будущее время. Apache Web Server. Модальные глаголы. XML Basics

Страдательные залог. Сослагательное наклонение

Инфинитив. Computer Security. Причастия. Герундий. ERP System. Просмотровое чтениеОжидаемые результаты: уметь грамотно использовать иностранный язык, который стал неотъемлемой частью профессиональной компетентности специалистов данного профиля.
Компетенции: знает иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников и общения на профессиональном уровне.


ТК 2.2

Пәннің шифры APN 2216

Пән атауы: Ассемблерде программалау негіздері

Пререквизиттері: бағдарламалау тілдері және технологиялары

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Студенттердің машиналық команда және программа түсініктерін қалыптастыру; “Ассемблер” тілінің командасының құрылымымен және командалар жүйесімен таныстыру; “Ассемблер” тілін қолданып тиімді қолданбалы программалар құруға, пайдалануға үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Intel тобы процессорларының архитектурасы. Процессордың негізгі құрылымы. Регистрлер. Жалпы қолданысты регистрлер. Сегменттік регистрлер. Күй және басқару регистрлері. Жедел жадтың ұйымдастырылуы. Командалар жүйесі. Машиналық командалардың форматы. Ассемблер тілінің негізгі элементтері. Лексемалар. Сөйлемдер. Директивалар. Мәліметтерді анықтау директивалары. Эквиваленттілік және меншіктеу директивалары. Өрнектер. Ассемблер тілі командалары. Орналастыру. Негізгі арифметикалық командалар. Өту командалары. Шартсыз өту. Тура өту. Жанама өту. Салыстыру командалары. Шартты өту командалары. Тармақты алгоритмдерді программалау мысалдары. Шартты және шартсыз өту командаларының көмегімен циклдар ұйымдастыру. Циклдарды басқару командалары. Құрылымды айнымалылармен жұмыс. Массивтер. Индексті айнымалылар. Бірнеше регистр бойынша модафикациялау. Биттық амалдар. Логикалық командалар. Жылжыту командалары.

Күтілетін нәтиже: программалау регистрлерінің құрылымындарын; машиналық команданың түрлері мен құрылымдарын; ассемблер сөйлемдерінің (командалар, директивалар, коментарилер) құрылымдарын; сызықтық құрылымды программа құруды; тармақтар мен циклддарды ұйымдастыруды; енгізу-шығаруды ұйымдастыруды; құрылымды мәліметтері (массив, жол, жазба, жиын) сипаттауды және өңдеуді; биттік амалдарды (логикалық командалар, жылжыту командалары) қолдануды.

Құзыреті: Компьютердің жұмыс істеуі мен құрылғыларының жалпы принциптерін меңгерген және Ассемблерде программа құруға қабілетті.


KB 2.2

Шифр дисциплины OPA 2216

Название дисциплины: Основы программирования на Ассемблере

Пререквизиты: языки и технологии программирования

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: усвоение студентами принципов работы ЭВМ, операционных систем и трансляторов с языков высокого уровня, обучение приемам разработки высокоэффективных программ

Краткое содержание основных разделов: Введение в дисциплину. Принцип работы современных микропроцессоров. Представление машинных команд. Форматы машинных команд. Представление данных. Понятия бита, байта, слово, адреса ячейки. Язык Ассемблер. Начальные сведения. Директивы определения данных. Выражения. Команды. Пересылки. Арифметические команды. Безусловный переход. Команды сравнения и условного перехода. Понятие о массивах. Структуры. Упакованные данные. Множества. Записи. Логические команды. Команды управления циклом. Программные сегменты. Стек. Подпрограммы-процедуры. Макросредства. Ввод-вывод. Прерывания.

Ожидаемые результаты: В процессе изучения дисциплины студент будет знать принципы работы ЭВМ; способы разработки высокоэффективных программ; структуру программного регистра; виды и состав машинных команд; структуру предложения (команды, директивы, коментарии) Ассемблера.

Компетенции: Владеет общими принципами устройства и работы компьютера и способен разрабатывать программы на Ассемблере


ТК 2.2

Пәннің шифры ZhP 2216

Пән атауы: Жүйелік программалау

Пререквизиттері: Алгоритмдер және деректер құрылымы

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: жоғарғы деңгейдегі маман программистерге қажетті компьютер жұмысын басқарушы программалық жабдықтарды құруды үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Негізгі оқу-жазу жүйесі (BIOS). Негізгі оқу-жазу жүйесінің бағдарламалары. BIOS үзілістері. Диск құрылымы. Файлдардың орналасу таблицасы (FAT). Жұмысқа қосу секторы. Жүйелік диск. Операциялық жүйенің жұмысқа қосылу стандарттары. Windows программасы. Win32 API функциялары. Windows хабарламалары. Графикалық құрылғылар интерфейсі. Программа ресурстары. Меню құру. Стандартты басқару элементтері. ActiveX басқару элементтерін құру, тіркеу және қолдану. Ассемблер тілі. Intel процессорларының құрылымы. Процессор регистрлері. Программа құрылымы. Командалар мен операторлар. Компьютер жпдысының адрестелуі. Мәліметтер ауыстыру командасы. Салыстыру командалары. Программа сегменттерін орналастыру. Көмекші программалар. Ассемблер тілінде динамикалық библиотека құру. UNIX операциялық жүйесінде ассемблер тілінде программалау.

Күтілетін нәтиже: Операциялық жүйелердің қасиеттері туралы түсініктері болуы қажет. Жүйелі және қолданбалы программалық жасаудың негізін білуі қажет. Операциялық жүйенің мүмкіндіктерін толық пайдаланып тиімді программалар құру тәжірибесін алуы қажет

Құзіреті: әртүрлі операциялық жүйелерде программа құру дағдыларына ие.


КВ 2.2

Шифр дисциплины SP 2216

Название дисциплины: Системное программирование

Пререквизиты: Алгоритмы и структуры данных

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: является обучение составлению высокоэффективных программ с использованием возможностей BIOS и операционных систем. Выработка практических навыков применения этих знаний.

Краткое содержание основных разделов: Базовая система ввода и вывода. Программы базовой системы вводаи вывода. Этапы загрузки операционной системы. Программирование Windows. Интерфейс графических устройств. Реестр Windows. Язык Ассемблера. Структура процессора Intel. Язык Ассемблера. Арифметические и логические команды. Подпрограммы. Построение динамических библиотек на Ассемблере. Программирование на Ассемблере в среде Unix.

Ожидаемые результаты: Знать основные программные принципы работы компьютера; прерывания BIOS. Уметь использовать функции Win32API. Знать системы команд процессора и распределения памяти.

Компетенции: имеет навыки разработки программ в различных операционных системах

ТК 2.3

Пәннің шифры Ozh 2217

Пән атауы: Операциялық жүйелер

Пререквизиттері: информатика

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: Операциялық жүйелер курсында компьютерлердің жабдықталуы, пайдалану ережелері, сонымен қатар операциялық жүйерелдің түрлері мен атқаратын қызметтері туралы сұрақтар оқытылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Операциялық жүйелер тарыхы. Операциялық жүйенің негізгі функциялары. Процестер және ағындар. Жадды басқару. Файылдық жүйе. Енгізу-шығаруды басқару.

Күтілетін нәтиже: компьютерлік техниканың және программалық әдістердің даму бағытының бүгінгі күнгі күйі, жана ақпараттық технологияларда пайдалану үшін бүгінгі күнгі бағдарламалық тәсілдерді, операциялық жүйелермен бағдарламалық қамтамасыздандыруды пайдалану және құру, соңғы пайдаланылынып жүрген операциялық жүйелердің шапшандығымен пайдалану.

Құзіреті: әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс істей алады


КВ 2.3

Шифр дисциплины OS 2217

Название дисциплины: Операционные системы

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: научить студентов устанавливать, настраивать и управлять операционной системой Windows XP, а также вкратце ознакомить с работой других операционных систем. Изучить операционные системы с точки зрения пользователя, администратора и программиста.

Знание Операционные системы, для работы на компьютере и управление вычислительными комплексами.Краткое содержание основных разделов: «Операционные системы» содержит теоретические и практические данные, отражающие основные тенденции и перспективы развития в временных информационных технологиях. Данный курс представляет собой один из основных курсов, важных для понимания сложности современной компьютерной системы, состоящей из одного или более процессеров интерфейсов сети и других устройств.

Ожидаемые результаты: свойства и классификация операционных систем, изучить возможности современных информацилнных технологий, перспектив их развития, перспективы программного обеспечения информационных систем и компьютерных сетей.

Компетенции: умеет работать в различных операционных системах.


ТК 2.3

Пәннің шифры OZhBZh 2217

Пән атауы: Операциялық жүйелерді баптау және жөндеу

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелер негіздері

Постреквизиттері: Жүйелік программалық қамтама

Мақсаты: Windows операциялық жүйесін орнатуды, баптауды және басқаруды үйрету және басқа операциялық жүйелерінің орнатылуымен қысқаша таныстыру. Қолданушы, басқарушы, программа жазушы және проект құрушы ретінде операциялық жүйелерді білу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Операциялық жүйелер туралы жалпы мәлімдеме. Операциялық жүйелердің қысқаша тарихы. Жүйені орнату. Операциялық жүйені қайта орнату себептері. Жүйені қайта орнату. Компьютер аты. Жабдықтау. Қосымша параметрлерді орнату. Автоматтық жаңару. Жүйені қалпына келтіру. Электр қоректенуін күйге келтіру. Қоректенудің басқару схемасы. Пайдаланушылардың есептік жазулары. Есептік жазуды құру. Есептік жазуды өзгерту. Пайдаланушылардың жүйеге кіру тәсілін өзгерту. Баспа құрылғысын орнату. Баспа күйін келтіру. Браузерді орнату. Жалпы параметрлер. Пошталық бағдарламаны күйге келтіру. Пайдаланушылық интерфейсін күйге келтіру. Windows XP қалпына келтіруі. Қалпына келтіру нүктесін құру. Жүйенің қалпына келтірмеуі.

Күтілетін нәтиже: оқытудың нәтижесінде білімгер Windows XP операциялық жүйесін орнатуды, баптауды және басқаруды білу керек.

Құзыреті: операциялық жүйелерді басқару және баптау дағдыларын меңгерген


КВ 2.3

Шифр дисциплины NAOS 2217

Название дисциплины: Настройка и администрирование операционных систем

Пререквизиты: Основы информационных систем

Постреквизиты: Системное программное обеспечение

Цель изучения: Приобретут знания по установке, настройке и администрирования операционной системы Windows. Изучить операционные системы с точки зрения пользователя, администратора и программиста.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Концепция операционной системы. Операционная система – расширенная машина. Операционная система менеджер ресурсов. История операционных систем. Основные функции операционных систем. Классификация ОС. ДОС. ОС. Системы виртуальных машин. Системы реального времени. Системы промежуточных типов. Загрузка операционной системы. Выбор операционной системы. Открытые системы. Загрузка программ.

Ожидаемые результаты: в результате изучения дисциплины студенты будут знать методы установки, настройки и управленияс периферийными устройствами операционной системой Windows.

Компетенции: владеет навыками оптимизации и администрирования ОС.

ТК 2.4

Пәннің шифры AMP 3219

Пән атауы: Әмбебап математикалық пакеттер

Пререквизиттері: математикалық талдау

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Еркін математикалық программалар ішінен

әртүрлі деңгейдегі математикалық тапсырмаларды шешуге мүмкіндік беретін maxima, scilab, freemat, octave деген сияқты әмбебап математикалық дестелерді ерекшелеуге болады. Осы дестелерде есептеу математикасы алгоритмінің үлкен саны жүзеге асырылған.Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Maxima – символдық және сандық есептеулердің математикалық жүйесі. Программа консолдық режимде және терезелік қосымша түрінде жұмыс істейді. Есептеулер орындау кезінде Maxima нақты бөлшектерді, бүтін сандарды және туынды нақтылықтағы жылжымалы нүкте сандарын қолданады, бұл есептеулерді жоғары нақтылықпен орындауға мүмкіндік береді. Maxima кейбір тапсырмаларды орындауда Maple және Mathematica-дан артықшылығы бар. Scilab — инженерлік және ғылыми есептеулерді орындау үшін арналған компьютерлік математика жүйесі. Мүмкін болған жағдайда Scilab дестесі Mathcad-қа дес бермейді, ал интерфейсі бойынша Matlab-қа жақын.  

Күтілетін нәтиже: Maxima аналитикалық есептеулерді жүргізу кезінде және екі және үшөлшемді графикаларды тұрғызу кезінде қолданыла алады. Scilab-та көптеген стандартты математикалық тапсырмаларды сандық шешу үшін орнатылған функциялары бар. ScilabScilab-та стандартты емес тапсырмаларды шешу. Қолданушы өзінің визуалды қосымшаларын құра алатын мықты объектілі-бағытталған программалау тілі бар (sci-тіл), олар Scilab ортасында жеке программа ретінде орындалады.

Компетенции: математикалық білім мен ақпараттық технологияны меңгерген


КВ 2.4

Шифр дсциплины UMP 3219

Название дисциплины: Универсальные математические пакеты

Пререквизиты: математический анализ

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Среди свободных математических программ можно выделить универсальные математические пакеты как maxima, scilab, freemat, octave позволяющие  решать математические задачи различной сложности. В этих пакетах реализовано большое количество алгоритмов вычислительной математики. Во всех пакет есть встроенный язык программирования близкого синтаксиса.

Краткое содержание разделов: Maxima — математическая система символьных и численных вычислений. Программа работает в консольном режиме и виде оконного приложения. При проведении вычислений, Maxima использует точные дроби, целые числа и числа с плавающей точкой произвольной точности, что позволяет проводить вычисления с очень высокой точностью. Maxima может заменить при решении некоторых задач Maple и Mathematica. Scilab — система компьютерной математики, которая предназначена для выполнения инженерных и научных вычислений. По возможностям пакет Scilab практически не уступает Mathcad, а по интерфейсу близок к Matlab. 

Ожидаемые результаты: Maxima может быть использована при проведении аналитических расчетов и построении двух и трехмерных графиков. В Scilab есть встроенные функции для численного решения большинства стандартных математических задач. Для решения нестандартных задач вScilabScilab. Есть довольно мощный объектно-ориентированный язык программирования (sci-язык), с помощью которого пользователь может создавать свои визуальные приложения (с использованием встроенных функций), которые могут выполняться, как отдельные программы в среде Scilab.

Компетенции: владеет математическими знаниями и информационными технологиями.


ТК 2.4

Пәннің шифры MKM 3219

Пән атауы: Математикалық және компьютерлік модельдеу

Пререквизиттері: математикалық талдау

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: ақпараттық жүйелер және ақпараттық менеджментің математикалық және компьютерлік жүйелер негізіне кіріспе. Математикалық модель математикалық құрылыммен, математикалық аппаратпен (сандар, әріптер, геометриялық үлгілер, қатынастар, алгебралық құрылымдар және т.б.) сипатталады (ұсынылады).

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Компьютерлік модельдеу – ЭЕМ-де білімдерді ұсыну негізі. Компьютерлік модельдеу жаңа ақпаратты туындату үшін ЭЕМ көмегімен өзекті етуге болатын кез-келген ақпаратты қолдануға болады. Модельдеу үдерісі модельдеудің барлық өмірлік циклін ұстанатын, компьютерлік модельдеу жүйесін құрумен байланысты, ал ақпараттық технологиялардағы прогресс компьютерде модельдеу тәжірибесін өзекті етумен, модельдер банкінен жаңа модельдерді жинауға мүмкіндік беретін модельдер банкін, әдістерін және программалық жүйелерін құрумен байланысты.

Автономдық ішкі модельдер бір бірімен ортақ ақпараттық шина, модельдер банкі, білімдер қоры арқылы ақпарат алмасады.Күтілетін нәтиже: компьютерлік модельдеу жүйелерінің ерекшелігі – олардың жоғары интеграциясы және интерактивтілігі. Көбіне бұл компьютерлік орталар нақты уақыт режимінде функционирленеді.

Құзырлығы: математикалық білім мен ақпараттық технологияны меңгерген.KB 2.4

Шифр дсциплины MKM 3219

Название исциплины: Математическое и компьютерное моделирование

Пререквизиты: математический анализ

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: введение в математические и компьютерные системные основы информационных систем и информационного менеджмента. Математическая модель описывается (представляется) математическими структурами, математическим аппаратом (числа, буквы, геометрические образы, отношения, алгебраические структуры и т.д.).

Краткое содержание разделов: Компьютерное моделирование - основа представления знаний в ЭВМ (построения различных баз знаний). Компьютерное моделирование для рождения новой информации использует любую информацию, которую можно актуализировать с помощью ЭВМ . Прогресс моделирования связан с разработкой систем компьютерного моделирования, которые поддерживает весь жизненный цикл модели, а прогресс в информационной технологии - с актуализацией опыта моделирования на компьютере, с созданием банков моделей, методов и программных систем, позволяющих собирать новые модели из моделей банка. Автономные подмодели модели обмениваются информацией друг с другом через единую информационную шину - банк моделей, через базу знаний по компьютерному моделированию.

Ожидаемые результаты: особенность компьютерных систем моделирования - их высокая интеграция и интерактивность. Часто эти компьютерные среды функционируют в режиме реального времени.

Компетенции: применяет математические знания для решения прикладных задач с использованием компьютерных технологий.ТК 2.5

Пәннің шифры ML 3220

Пән атауы: Математикалық логика

Пререквизиттер: Математикалық талдау.

Постреквизиттер: Компьютерлік есептеулер.

Мақсаты: математикалық логика негізгі ұғымдарымен және олардың қолданыстарымен таныстыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Математикалық логика курсының пәні және олардың математикадағы дамуындағы рөлі, математикалық индукция әдісі, дедукция теоремасы, предикаттар логикасы мен предикаттарды есептеу қарастырылады. Комбинаторика. Комбинаториканың негізгі ережелері, Ньютон биномы, графтар түсінігі, математикалық индукция әдісі қарастырылады. Комбинаторлық талдаудың негізгі анықтамалары, қосу мен көбейту ережелеріне баса назар аударылады.

Күтілетін нәтиже: Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Математикалық логика зерттеу әдістерімен танысады; есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, сандық әдістерді қолдана алады; сапалы математикалық зерттеулерді іске асыра алады;

Құзыреті: Өзінің кәсіби қызметінде математикалық логика әдістерін қолдана алады.


КВ 2.5

Шифр дсциплины ML 3220

Название дисциплины: Математическая логика

Пререквизиты: Математический анализ.

Постреквизиты: Компьютерные вычисления.

Цель изучения: ознакомить студентов с началами математической логики и основными разделами и их приложениями.

Краткое содержание разделов: Изучается предмет курса математической логики роль в развитии математики и в предложениях. Дается краткий исторический обзор этапов в развитий. Рассматриваются основные правила комбинаторики, бином Ньютона, понятия графа, метод математической индукций. Рассматриваются мультиграф и граф без кратных дуг, связанный граф и области связанности. Особое внимание уделяется разновидностям графов.

Ожидаемые результаты: после изучения курса студенты научатся основным методам исследования математической логики и решения задач; будут владеть навыками логического, аналитического и концептуального мышления.

Компетенции: способен оценить погрешность решения применяемых численных методов и выбрать наиболее оптимальный метод для решения конкретной задачи.ТК 2.5

Пәннің шифры SA 3220

Пән атауы: Сандық әдістер

Пререквизиттері: Математикалық талдау

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Студенттерде қолданбалы есептерді шешудің сандық әдістері мен есептеу тәжірибесі және математикалық модельдеу әдістері жөнінде түсініктер қалыптастыру. Сандық әдістердің мүмкіндіктерін салыстырып, артықшылықтарын бағалай отырып компьютерде қолданбалы есептердің шешімін табуға дағдылану.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Бір айнымалысы бар теңдеулерді тїбірді жекелей білу және оларды кесіндіні қақ бөлу, жәй қайталау, хорда және жанама әдістерімен шешу. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін Гаусс, Зейдел және итерациялық әдістерді қолданып шешу. Сызықтық прогаммалау есептерін шешу. Функцияларды интерполияциялау (Лагранж және Ньютонның интерполияцияланған көпмүшеліктерін құру). Қарапайым диференциялық теңдеулерді сандық дифференциалдау және интегралдау. Дербес туынды алуда теңдеулерді шешудің жуықтау әдістерін қолдану.

Күтілетін нәтиже: Студенттер:

  • Жоғары математика (алгебра, математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер) есептерін сандық (жуықтау) әдістермен шешуді;

  • Түбірді жекелей білу және бір айнымалысы бар теңдеулерді кесіндіні қақ бөлу, жәй қайталау, хорда және жанама әдістерімен шешуді меңгеруді;

  • Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен, Зейдел әдісімен және итерациялық әдістерді қолданып шешуді;

  • Сызыќтық прогаммалау есептерін Симплекстік әдісті қолданып шешуді;

  • Функцияларды интерполияциялауды (Лагранж және Ньютонның интерполияцияланған көпмүшеліктерін құру және т.б.);

  • Дербес туынды алуда теңдеулерді шешудің жуықтау әдістерін қолдануды меңгеруді білетін болады.

Құзыреті: қолданылатын сандық әдістердің шешімдерінің қателігін бағалай алады және нақты есепті шешу үшін тиімді әдісті таңдай алады.


КВ 2.5

Шифр дисциплины ChM 3220

Название дисциплины: Численные методы

Пререквизиты: Математический анализ

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: дать общие представление об основных численных методах, границах их применимости, научить классифицировать методы приближенных вычислений и применять их для решения задач прикладного характера в различных сферах науки и практики

Краткое содержание основных разделов: изучение наиболее распространенных численных методов;

знакомство студентов с готовыми программными комплексами по реализации численных методов;

Выработка навыков выбора вычилительных алгоритмов, умения эффективной реализации его на ЭВМ, качественного и количественного анализа полученных результатов;

обучение студентов реализации численных методов на компьютере на платформе MS Excel;знакомство студентов с примерами применения численных методов для решения прикладных задач в различных сферах науки и практики;

Ожидаемые результаты: студенты должны знать численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений с одной неизвестной, системы линейных алгебраических уравнений, обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными, задачи линейного программирования, а также методы численного дифференцирования и интегрирования, аппроксимации функций, обработки экспериментальных данных.

Компетенции: способен оценить погрешность решения применяемых численных методов и выбрать наиболее оптимальный метод для решения конкретной задачи.

ТК 2.5

Пәннің шифры DT 3220

Пән атауы: Деректерді талдау

Пререквизиттері: ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: MS Excel-ге қосылатын қосалқы программалармен жұмыс істеуді түсіндіру, студенттердің жалпы математикалық дайындықтарын арттыру, экономикада, техникада, ғылымда қолдануға болатын процестер мен жүйелердің қазіргі кездегі тиімділік әдістерін үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Excel ЭК-нің негізгі элементтері. Excel программасында жұмыс істеу, деректермен және диаграммалармен жұмыс. Формулалар және функциялар. Ұяшықтарға сілтеме. Диапазондар атаулары. Деректерді іріктеу. Мәтіндік файлдардан деректерді тасымалдау. Деректер қорынан мәліметтерді тасымалдау. Диаграммалармен жұмыс. Мастер бағдарламасының көмегімен диаграмма тұрғызу. Деректерді сипаттау. Ықтималдықтың таралуы. Шығару статистикасы. Кестелер. Регрессия. Коррелляция. Көптік регрессия. Дисперсиялық талдау. Уақытша қатарларды талдау. Сапаны бақылау. Бірнеше айнымалылар үшін диаграммалар. Пирсонның хи-квадрат статистикасы. Регрессия. Қарапайым сызықты байланыс. Регрессияны талдау. Корреляция. Excel программасының корреляция функциясы. Корреляция матрицасын құру. Корреляцияның нүктелік диаграммасының матрицасын құру. Жиындық регрессия. Бірнеше параметрлі регрессияның моделі. Уақытша қатарларды талдау. Сызықтық фильтрация. Сапаны бақылау. Сапаны статистикалық бақылау. Диапазондар диаграммасы. Жеке диаграммалар. Парето диаграммасы.

Күтілетін нәтиже: кездейсоқ таралған деректер жиынтығын құруды; үлкен деректер жиынтығынан кездейсоқ деректер таңдауын жасай білуі; бірөлшемді статистикалық кестелерді түрлендіре білуді; статистикалық диаграммаларды құрып, гистограммалар мен қалыпты таралу графиктерін құрастыра білуді; диаграммаларды категорияларға бөле білу мен кестелік деректерді құру және талдау жүргізе білуді үйренеді.

Құзіреті: математикалық білімдер мен ақпараттық технологияларды кәсіби тұрғыда меңгерген және оларды қолданбалы есептерді шешуде тиімді қолдана алады.


КВ 2.5

Шифр дисциплины AD 3220

Название дисциплины: Анализ данных

Пререквизиты: теория вероятностей и математическая статистика.

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: изучение теории и практики применения Анализа данных в рыночно-экономических исследованиях

Краткое содержание основных разделов: Базовые элементы ЭТ Excel. Работа с данными. Формулы и функции. Ссылки на ячейки. Имена диапазонов. Сортировка данных. Запросы. Импорт данных из текстовых файлов. Импорт информации из базы данных. Работа с диаграммами. Создание диаграмм с помощью программы-мастера. Диаграмма для нескольких переменных. Описание данных. Распределение вероятностей. Статистика выводов. Таблицы. Сводные таблицы. Таблицы по двум категориальным переменным. Вычисление ожидаемого количества наблюдений. Статистика хи-квадрат Пирсона. Регрессия. Простая линейная взаимосвязь. Анализ регрессии. Проверка модели регрессии. Корреляция. Функции корреляции программы Excel. Создания матрицы корреляции. Создание матрицы точечных диаграмм корреляций. Множественная регрессия. Модели регрессии с несколькими параметрами. Предсказание оценок. Проверка допущений регрессии. Дисперсионный анализ. Односторонний дисперсионный анализ. Сравнение средних. Однофакторный дисперсионный анализ и анализ регрессии. Двухфакторный дисперсионный анализ. Анализ временных рядов. Автокорреляционная функция. Линейная фильтрация. Простое экспоненциальное сглаживание. Двухпараметрическое экспоненциальное сглаживание. Контроль качества. Статистический контроль качества. Контрольная диаграмма. Диаграмма диапазонов. Индивидуальные диаграммы. Диаграмма Парето.

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент должен знать основные функции пакета анализа данных, выполнять расчеты с помощью инструментов

Компетенции: способен оценить погрешность решения применяемых численных методов и выбрать наиболее оптимальный метод для решения конкретной задачи.

ТК 2.6

Пәннің шифры Sul 3222

Пән атауы: Сұлбаттехника

Пререквизиттері: тілдер мен автоматтар теориясы

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: ЭЕМ-нің сандық құрылғылары элементтерінің интегралды сұлбаларын жобалау, жасау әдістерімен, ЭЕМ-нің жұмыс принципімен және әртүрлі сандық, аналогтық электронды құрылғылар құру; сандық құрылғының базалы-логикалық элементтерінің сұлбаттехникасы; комбинациялық және тізбекті типті сандық құрылғылардың құрылысы мен жұмыстарының принциптері; программалаушы сипаттамалары бар логикалық құрылғылар; операциялық күшейткіштер негізінде аналогтық сигналдарды түрлендіру тәсілдері; аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштердің сұлбатехникасы туралы студенттерге жүйелі білім беру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Базалық жартылай өткізгіш аспаптар және логикалық элементтер. Функционалдық түйіндер. Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы. Аналогтық электрондық құрылғылардың сұлбатехникасы. Аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Қоректендіру блоктарының сұлбатехникасы және ЭЕМ құрылғыларын программалық басқару элементтері.

Күтілетін нәтиже: электрлік сұлбаларды құра білуі және әр түрлі логикалық элементтердің жұмыс істеу принциптерін түсіндіре білуі, сонымен қатар, ЭЕМ-нің сандық құрылғылары мен тізбектерінің, сол сияқты оларды қолдануға қолайлы орындарын анықтай білуі керек.

Құзыреті: әртүрлі типтегі электронды-цифрлық құрылғылардың жұмыс істеу прициптерін түсіндіріп, сұлбаларды тұрғыза алады.


КВ 2.6

Шифр дисциплины She 3222

Название дисциплины: Схемотехника

Пререквизиты: теория языков и автоматов

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: изучение схемотехнических способов построения элементов, узлов и устройств ЭВМ и принципов их работы, а так же проектирования различных цифровых и аналоговых электронных устройств.

Краткое содержание основных разделов: Базовые полупроводниковые приборы и логические элементы полупроводниковые диоды и транзисторы. Функциональные узлы. Регистры. Цифровые счетчики. Полупроводниковые запоминающие устройства. Назначение, основные параметры, классификация запоминающих устройств. Статические запоминающие устройства. Динамические запоминающие устройства. Постоянные запоминающие устройства. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Схемотехника блоков питания и элементы программного управления устройствами ЭВМ. Перспективы развития схемотехники электронных устройств.

Ожидаемые результаты: студент должен уметь: составлять электрические схемы и объяснять принципы работы различных логических элементов, узлов цифровых устройств ЭВМ, а также определять область их предпочтительного применения.

Компетенции: способен строить схемы и объяснять принципы работы электронных-цифровых устройств различных типов.

ТК 2.6

Пәннің шифры MT 3222

Пән атауы: Микропроцессорлық техника

Пререквизиттері: тілдер және автоматтар теориясы

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: микроЭВМ және микропроцессорлар негізінде есептеуіш техникаларының жаңа құрылғыларымен танысу және радиоэлектронды құрылғыларды қамтамасыздандыратын метрологиялық есептерде осы техниканың қолдану негізін меңгеру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Микропроцессорлы жүйенің үш шиналы архитектурасы. Біркристальды микропроцессорлар (МП). Адрестер/деректердің мультиплекстік шинасы. Біркристальные микроЭВМ (контроллерлер). Есте сақтау құрылғыларының жартылай жолсеріктер (ЗУ). Генераторлар, жүйелік контроллерлер және шина контроллерлері. Тізбектеліп енгізу/шығару интерфейсі. Параллельді енгізу / шығару интерфейсі.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу нәтижесінде студент төмендегі мәліметтерді меңгеру керек: есептеуіш желілердің арифметикалық және логикалық негіздері; есептеуіш және цифрлық техниканың аппаратты құрылғылары: комбинациялық құрылғылар, арифметико-логикалық құрылғылар, цифрлік автоматтар өлшенетін аналогты ақпаратты және цифрлық форманы аудару, внақтылық сұрақтары; микропроцессорлық құрылғылар және микроЭВМ, архитектура және программалық қамсыздандыру.

Құзіреті: әртүрлі типтегі электронды-цифрлық құрылғылардың жұмыс істеу прициптерін түсіндіріп, сұлбаларды тұрғыза алады


КВ 2.6

Шифр дисциплины MT 3222

Название дисциплины: Микропроцессорная техника

Пререквизиты: теория языков и автоматов

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: Изучение студентами средств современной вычислительной техники на базе микроЭВМ и микропроцессоров и основ применения этой техники в задачах метрологического обеспечения радиоэлектронных устройств.

Краткое содержание основных разделов: Трехшинная архитектура микропроцессорной системы. Однокристальные микропроцессоры (МП). Мультиплексная шина адреса/данных. Однокристальные микроЭВМ (контроллеры). Полупроводниковые запоминающие устройства (ЗУ). Генераторы, системные контроллеры и контроллеры шин. Интерфейс последовательного ввода / вывода. Интерфейс параллельного ввода/вывода.

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты должны знать: арифметические и логические основы вычислительных систем; аппаратные средства вычислительной и цифровой техники; микропроцессорные устройства и микроЭВМ, архитектуру и программное обеспечение.

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан