Бекітілдіутвержденбет7/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

ЭК

Пәннің шифры ОВР1 3225

Пән атауы: Объектіге-бағытталған программалау 1

Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау

Постреквизиттері: Объектіге-бағытталған программалау 2

Мақсаты: қазіргі кезде жылдам, епкінмен дамып келе жатқан объектілі-бағытталған программалаудың негізгі ұғымдары және принциптерімен студенттерді таныстыру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Объектіге-бағытталған программалаудың негізгі ұғымдары. Delphi ортасына шолу. Қосымша құру, жоба сипаттамасы. Delphi программалау тілі. Визуалды компоненттерді қолдану және жалпы сипаттамасы. Мәтінді енгізу және редактрлеу. Батырмалармен жұмыс және түрлері. Ауыстырып қосқыштарды және жалаушаларды қолдану. Басқару элементтерін біріктіру. Форманың сипаттамалары. Формалардың өзара әрекетін ұйымдастыру. Стандартты диалогтар. Мәзірлермен жұмыс.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент: Delphi-да программалаудың негізгі ұғымдарын меңгеруі; программаны өңдеу барысында объектілі-бағытталған программалауды пайдалана білуі; объектілі-бағытталған программалаудың артықшылығын пайдаланып, оны анық сезіне білулері керек. Студенттер: Визуалды компоненттер кітапханасын пайдалана білуді; Бір жолдық және көп жолдық редактрмен жұмыс істеуді; Батырмаларды қосымшада қолдануды; Ауыстырып қосқыштарды тиімді қолдануды; формалармен жұмыс; формаларды өзара әрекеттестіру; Менюмен жұмысты; Қосымшалар өңдеуді; Диалогтік терезелер қосымшасын ұйымдастыру; Негізгі және жанама мәзірлермен жұмыс жасауды меңгерулері керек.

Құзыреті: объектілі-бағытталған программалау негіздерін біледі және қосымшаларды құру кезеңдерін орындау дағдыларын меңгерген


ЭК

Шифр дисциплины ООР1 3225

Название дисциплины: Объектно-ориентированное программирование 1

Пререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и программирование

Постреквизиты: Объектно-ориентированное программирование 2

Цель изучения: Изучить язык объектно-ориентированного программирования BorlandDelphi.

Краткое содержание основных разделов: Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Введение в среду Delphi. Создание приложений, описание проекта. Язык программирования Delphi. Использование визуальных компонентов и общее описание. Ввод текста и редактирование. Работа с кнопками и их виды. Использование переключателей и флажков. Использование элементов управления. Описание форм. Организация связи между формами. Стандартные диалоги. Работа с меню.

Ожидаемые результаты: знать основные понятия программирования в среде Delphi; знать использование объектно-ориентированного программирования в оброботке программы;

Должны уметь использовать преимущества объектно-ориентированного программирования.Студенты должны знать использовать библиотеку визуальных компонентов. Уметь работать с однострочными и многострочными редакторами; Использование кнопок в приложений; эффективное использование переключателей; работа с формами; Организовать связь между формами; работу с меню; обработку приложений; работу с главным и контекстным меню.

Компетенции: знает основы объектно-ориентированного программирования и приобретает навыки выполнения этапов разработки приложений


ЭК

Пәннің шифры ОВР2 3226

Пән атауы: Объектіге-бағытталған программалау 2

Пререквизиттері: Объектіге-бағытталған программалау 1

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Delphi объектіге-бағытталған программалау ортасында қосымшаларды жобалау, Delphi-дің жетілдірілген құралдарымен жұмыспен студенттерді таныстыру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Delphi объектіге бағытталған ортасының жетілдірілген құралдары, интерфейстің күрделі элементтері, мәндер аралығымен жұмысқа арналған компоненттер, реверсивті санағыштар, құрал-саймандар тақтасы, қалып-күй жолы, мультимедиалық құралдар және графикамен жұмыс. Файлдар және каталогтармен жұмысқа арналған компоненттер.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент: Delphi-дің жетілдірілген құралдары, интерфейстің күрделі элементтерімен жұмыс, мәндер аралығымен, реверсивті санағыштарды қолдану, құрал-саймандар тақтасын құру, қалып-күй жолын құруды меңгерулері керек. Сонымен қатар көпқұжатты қосышаларды ұйымдастыру; графикамен жұмыс, мультимедиа құралдарымен жұмыс, файлдар және каталогтарға арналған қосымшаларды құруды меңгерулері керек.

Құзыреті: Пәндік аймақтың есептерін шешу үшін объектіге-бағытталған программалау тілдерін қолдана біледі.


ЭК

Шифр дисциплины ООР2 3226

Название дисциплины: Объектно-ориентированное программирование 2

Пререквизиты: Объектіге-бағытталған программалау 1

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Разработка приложений в среде объектно-ориентированного программирования Delphi, ознакомление студентов работой с развитыми средствами Delphi.

Краткое содержание основных разделов: Развитые средства среды объектно-ориентированного программирования Delphi. Сложные элементы интерфейса, компоненты для работы с промежутком значений, реверсивные счетчики, панели инструмент, строка состояния, мультимедмные инструменты и работа с графикой. Компоненты для работы файлами и каталогами.

Ожидаемые результаты: При изучении предмета должен уметь работать с развитыми средствами Delphi, с сложными элементами интерфейса, использовать реверсивные счетчики, создавать панели инструментов, создовать строку состояния. А также организовать многодокументные приложения, работу с графикой, работу со средствами мультимедиа, создовать приложения для файлов и каталогов.

Компетенции: умеет применять объектно-ориентированные языки программирования для решения задач предметной области.


ЭК

Пәннің шифры KZh 3229

Пән атауы: Компьютерлік желілер

Пререквизиттері: информатика

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: компьютерлік тораптардың ұйымдастырылуы мен жұмыс атқару негіздерін, дербес компьютерлердің торапта жұмыс істеу ерекшеліктерін үйрену, қазіргі кездегі тораптық технологиялармен танысу, локальді тораптардың жұмысын игеру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы. Компьютерлік тораптардың жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. Компьютерлік тораптарды құру негіздері. Тораптық қызметтерді стандарттау. Компьютерлік тораптардың аппараттық құралдары. Локальды тораптарды құру және қолдану технологиялары. Серверге, жұмыс станцияларына және торапқа жалпы қойылатын талаптар. Ethernet технологиясы. Ethernet стандарттары. Глобальды тораптарды құру және қолдану технологиялары. Глобальды тораптардың құрылымы. Глобальды тораптар түрлері. Тораптық программалық қамтама. Тораптарды басқару және талдау құралдарына щолу.

Күтілетін нәтиже: қазіргі заманғы тораптық технологиялардың ерекшеліктерін, компьютерлік тораптардың классификациясын, компьютерлік тораптардың аппараттық және программалық қамтамаларын білулері тиіс. Қазіргі кездегі операциялық жүйелерде тораптық – аппараттық жабдықтарды орнатуды және олардың күйлерін өзгерту әдістерін қолдана білулері керек.

Құзыреті: ақпаратты жіберу, сақтау, іздеу, өңдеу және берумен байланысты қазіргі заманғы желілік технологиялардың даму тенденциялары мен перспективалары туралы және нақты практикалық есептерді шешу үшін жергілікті желілерді жобалау әдістері туралы түсініктері қалыптасқан.


ЭК

Шифр дисциплины KS 3229

Название дисциплины: Компьютерные сети

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: освоение принципов организации и функционирования компьютерных сетей, особенностей работы персонального компьютера в сетях, знакомство с современными компьютерными сетевыми технологиями и способами передачи, хранения, поиска, обработки и представления информации, а также получение практических навыков работы в локальных сетях.

Краткое содержание основных разделов: Компьютерные сети, как основа построения информационной системы. Основы пострения компьютерных сетей. Классификация сетей. Локальные и глобальные сети. Сети отделов, кампусов, корпараций. Основные понятия. Физическая и логическая топологии. Стандартизация сетевых решений. Базовая модель организации взаимодействия открытых систем. Основные функции физического, канального сетевого, транспортного, сеансового, представительного и прикладного уровней. Аппаратные средства компьютерных сетей. Технологии построения и функционирования локальных сетей. Технологии построения и функционирования глобальных сетей. Сетевое программное обеспечение.

Ожидаемые результаты: знать классификацию компьютерных сетей, особенности современных сетевых технологий, аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей, средства и способы передачи, преобразования и представления информации в сетях.

Компетенции: имеет представление о методах проектирования локальных сетей для решения конкретных практических задач, перспективах и тенденциях развития современных сетевых технологий, связанных с процессами передачи, хранения, поиска, обработки и представления информации.

ЭК

Пәннің шифры IOA 4331

Пән атауы: Информатиканы оқыту әдістемесі

Пререквизиттері: Алгоритмдер және деректер құрылымы

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: Информатиканы оқып үйренуде, әр түрлі деңгейдегі мектептегі информатиканы оқыту аспектінің мазмұны мен тәсілін, мекеме бойынша оқытушы жұмысының мазмұнын, информатика сабағын жобалау және қамтамасыз етудің негізгі концепциясын білу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Информатиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым ретінде. Педагогикалық білім беру жүйесінде информатика курсын оқыту әдістемесі. Оның пәні және міндеттері. Информатика әрі ғылымі әрі мектептерде оқыту пәні ретінде. Мектептердегі информатиканы оқытудың мақсаты мен міндеттері. Информатика курсының педагогикалық функциясы. ҚР мектептік білім берудің мемлекеттік стандарты. Информатика бойынша жалпыға бірдей білім берудің функциясы мен тағайындалуы. Мектеп информатикасының құрылымы мен мазмұны. Мектеп информатика курсының оқулықтары мен бағдарламаларына талдау. Информатика бойынша оқыту - әдістемесі, олардың мазмұны, тағайындалуы және қолдану мүмкіндіктері.

Күтілетін нәтиже: әр түрлі деңгейлерде мектеп информатикасын оқытудың мазмұндық және әдістемелік әдістерін білуді; курсты сүйемелдейтін бағдарламаны қолдана білуді және оның әдістемелік мақсатқа сәйкестілігін; әр түрлі жас топтарындағы оқушыларда пәнге деген қызығушылықты дамыта отырып, информатикадан сабақты ұйымдастыруды.

Құзыреті: Информатика бойынша сабақты ұйымдастырудың негізгі әдістері мен тәсілдерін меңгерген.


ЭК

Шифр дисциплины MPI 4331

Название дисциплины: Методика преподавания информатики

Пререквизиты: Алгоритмы и структуры данных

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: Знать основные концепции обучения информатике, содержательные и методические аспекты преподавания школьной информатики на разных уровнях, содержание работы учителя по организации, планированию и обеспечению уроков информатики.

Краткое содержание основных разделов: Методика преподавания информатики как педагогическая наука. Методика преподавания курса информатики в системе педагогических знаний. Ее предмет и задачи. Информатика как наука и учебный предмет в школе. Цели и задачи обучения информатике в школе. Педагогические функции курса информатики. Государственный стандарт школьного образования РК. Назначение и функции общеобразовательного стандарта по информатике. Структура и содержание разделов школьной информатики. Анализ программ и учебников по школьному курсу информатики. Требования к учебным программам и учебникам. Учебно-методические пособия по информатике, их содержание, назначение и особенности использования. Программное обеспечение по курсу информатики. Планирование и реализация учебного процесса по курсу информатики. Структура урока информатики, требования к нему. Реализация методов и организационных форм обучения.

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент должен уметь использовать программную поддержку курса и ее методическую целесообразность.

Компетенции: владеет основными приемами и методами организации занятий по информатике.

ЭК

Пәннің шифры ZhIZh 4333

Пән атауы: Жасанды интеллект жүйелері

Пререквизиттері : Информатика

Постреквизиттері: Өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: жасанды интеллект есептерін шешу әдістеріне және курс мәселелеріне кіріспе. Ол инженерлік білім әдістерін және мазмұнын, жасанды интеллект жүйесі ретінде нейрон желілерін және эксперттік жүйелердің орны мен ерекшеліктерін оқытады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Жасанды интеллекттің базалық түсініктері. Жасанды интеллекттің есептері және әдістері. Терминология. Жасанлы интеллект жүйелерінің философиялық аспектілері. Жасанды интеллект жүйелерінің даму тарихы. Ақпараттық технологиядағы жасанды интеллекттің орны. Бейнелерді тану әдістері. Үшөлшемді объектілерді анықтау. Мәліметтерді көрсету әдістері. Бірінші ретті логика предикаттары. Білім және мәліметтер. Білімді құрылымдау және классификациялау тәсілдері. Білімді көрсетудің логикалық және эвристикалық әдістері. Предикат, формулалар, жалпылылық және бар болу кванторлары түсініктері. Ережелер-өнімдер. Логикалық нәтиже әдістері: тура және кері. Логикалық нәтижедегі таңдау ережелерінің стратегиялары. Ережелер-өнімдер білімді көрсету әдісіндегі кемшіліктер мен жетістіктер. Семантикалық желілер мен фреймалар. Семантикалық желілердің негізгі түсініктері. Семантикалық желілердегі қатынас түрлері. Семантикалық желілердегі ақпараттарды өңдеу принциптері. Фреймнің негізгі түсініктері, қасиеттердің берілуі. Фрейм желілері. Экспертті жүйелер. Экспертті жүйелердің мінездемесі. Экспертті жүйелерді құру технологиясы: Эксперттік жүйелерді құру сатылары. Эксперттік жүйелерді құрудағы оның модификациясы. Эксперттік жүйелерді құрудағы инструменттік құралдар. Күй кеңісігінде шешімді іздеу әдістері. Шешімді іздеу әдістерінің классификациясы. Бір күй кеңістігінде іздеудің қарапайым әдістері. Тереңдікке толық таңдау әдісімен іздеу. Қайтару механизмі. Ендікке толық таңдау әдісімен іздеу. Күйлердің көр саны бар кеңістікте эвристикалық іздеудің әдістері. Анықталмағандық шарттарында білімді көрсету. Анықталмағандық түрлерінің классификациясы. Сенімділік коэффициенттері негізіндегі логикалық әдіс. Байес формуласы және ықтималдылық теориясы негізіндегі логикалық нәтижелер. Тиістілік функциясының түсінігі және оның анықтамасы мен қасиеттері. Шынайы қатынас және оның негізіндегі логикалық нәтиже. Оларды логикалық шешімде қолдану мүмкіндіктері. Ықтимал нәтижесі бар экспертті жүйелер ережелерінің форматтары. Нейронды желілер. Жасанды және табиға нейронды желілер және нейрондар жайлы негізгі түсініктер. Нейрондық дық желілердің программалық және аппараттық жүзеге асуы.Күтілетін нәтиже: білімдерді ұсыну модельдерінің түрлі әдістерін (модель) қолдана отырып, студенттерді білімдер қоры эксперттік жүйелерде программалауға үйрету; жасанды интеллект тілдерінің негізін ұғындыру.

Құзіреті: Білімдерді берудің әртүрлі әдістері туралы, жасанды интеллектің жүйелері ретінде нейрондық желілер мен эксперттік жүйелердің ерекшеліктері туралы білімдері қалыптасқан

ЭК

Шифр дисциплины SII 4333

Название дисциплины: Системы искуственного интеллекта

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Производственная практика

Цель изучения: введение в курс проблем и методов решения задач искуственного интеллекта. Это включает изучение содержания и методов инженерии знаний, особенностей и места экспертных систем и нейронных сетей как систем искуственного интелелекта, возможностей систем искуственного интеллекта.

Краткое содержание основных разделов:

Терминология. Философские аспекты проблемы систем ИИ. История развития систем ИИ. Место искуственного интеллекта в информационных технологиях. Тенденции развития систем искуственного интнллекта. Постановка задачи распознования образов. Методы распознавания образов. Структурный подход к анализу образов. Выделение признаков. Знания и данные. Способы структурирования и классификация знаний. Логические и эвристические методы представления знаний. Понятие предиката, формулы, кванторов всеобщности и существования. Интерпретация формул в логике предикатов 1-го порядка. Структура правил-продукций. Методы логического вывода: прямой и обратный. Стратегий выбора правил при логичесском выводе. Основные понятия семантических сетей. Типы отношений в семантических сетях. Основные понятия фрейма, наследование свойств. Сети фреймов. Характеристики экспертных систем. Функции экспертных систем. Средства построения экспертных систем. Назначение компонент экспертных систем. Этапы разработки экспертных систем. Модификация экспертных систем при ее разработке. Инструментальные средства разработки экспертных систеи. Классификация методов поиска решений. Простейшие методы поиска в одном пространстве состояний. Поис методом полного перебора в глубину. Механизм возврата. Поиск методом полного перебора в ширину. Методы эвристического поиска в пространстве с большим числом состояний. Классификация видов неопределенности. Формула Байеса и логический вывод на основе теории вероятности. Логический метод на основе коэфициентов уверенности. Отношение правдоподобия и логический вывод на их основе.Форматы правил эксперттных систем с вероятностным выводом. Дедуктивный вывод, основанный на нечетких знаниях. Нечеткие знания. Нечеткое множество. Основные операций над нечеткими множествами. Нечеткое отношение. Лингвистическая переменная. Логический вывод на основе нечеткой логики. Нечеткиевысказывания и операции над ними. Этапы нечетких логических выводов. Нейтронные сети. Основные понятия об естественных и искусственных нейтронных сетях и нейтронах.Классификация нейтронных сетей. Программная и аппаратная реализации нейтронных сетей. Однослойные перцентроны. Многослойные перцентроны. Обучение перцептронов. Обучение нейронной сети. Обучение с учителем и без учителя. Алгоритм обратного распространения ошибки. Сети встерчного распространения. Модель Хопфилда. Модель Кохоннсна.Ожидаемые результаты: Знать теоретические основы экспертных систем и систем искусственного интеллекта, принципы построения и функционирования экспертных систем, систем распознавания и генерации речи, архитектуру и парадигмы создания инструментальных средств СИИ

Компетенции: имеет представление о различных методах представления знаний, особенностей экспертных систем и нейронных сетей как систем искусственного интеллекта


ЭК

Пәннің шифры KG 4335

Пән атауы: Компьютерлік графика

Пререквизиттері: информатика

Постреквезиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Заман талабына сай дамыған графиктік жүйелерді, графиктік программаларды және анимацияларды үйрету болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Компьютерлік графика ұғымы. Даму кезеңдері. Компьютерлік графика түрлері. Векторлық графиканың математикалық негіздері. Графикалық мәліметтерді ұсыну. Түстер өлшемі және модельдері. Графиктік бейнелерді сақтау форматтары. Corel Draw векторлық редакторының интерфейсі. Сызықтар. Мәтінмен жұмыс. Бояу және контур. Объектілер тобы. Объектілермен жұмыс. Adobe Photoshop редакторы және оның интерфейсі. Қабаттармен жұмыс. Арналар. Бейнелерді редактрлеу. 3ds max интерфейс негізі. Терезе проекцияларын қолдану. Объектілермен базалық амалдар жасау. Жай обектінің негізінде күрделі объектілер құру. 3ds max қисығымен жұмыс. Жарықтандыру типтері және базалық әдістері. 3ds max-та материалдармен және текстуралық картамен негізгі амалдар. Визуализация және анимация.

Күтілетін нәтиже: Оқытудың нәтижесінде білімгер PhotoShop, Corel Draw, 3DS Max программаларымен жұмыс істейді.

Құзыреті: Компьютерлік графика құралдарын оқу және кәсіби қызметте қодануға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины KG 4335

Название дисциплины: Компьютерная графика

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Владеть основами компьютерной графики, компьютерного дизайна и анимаций.

Краткое содержание основных разделов: Понятие компьютерной графики. Этапы развития. Виды компьютерной графики. Математические основы векторной графики. Представление графической информаций. Разширение и модели цветов. Форматы хранения графических изображений. Интерфейс графического редактора Corel Draw. Модель кривой. Классификация текста. Цветовые палитры и модели цвета. Работа с контурами. Координатные сетки. Направляющие. Выравнивание объектов. Интерфейс графического редактора Adobe PhotoShop. Создание слоев. Тоновая и цветовая коррекция. Ретушь. Тонирование. Создание монтажа. Фильтры. Интерфейс программы 3ds max. Использование проекции окон. Создание сложных объектов на основе простых объектов. Работа с кривой 3ds max. Типы и базовые методы освещения. Визуализация и аниация.

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент должен уметь работать с программами PhotoShop, Corel Draw, 3DS Max

Компетенции: способен применять средства компьютерной графики в учебной и профессиональной деятельности


ЭК

Пәннің шифры IIy 1103

Пән атауы: Ілиястану

Пререквизиттері: Мектептегі қазақ әдебиеті

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: Классик ақын, жазушы, публицист, драматург, аудармашы, фольклорист, әдебиет зерттеушісі, тарихшы, фельетон жанрының негізін салған көп қырлы талант Ілияс Жансүгіровтің зертханасына «енгізіп», шеберлік мектебін саралау, таразылау, суреткердің сырын түсіндіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:   Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаяны, сөз өнерін игеру жолындағы алғашқы ізденістері, қоғамдық және мемлекеттік қызметтері, әртүрлі өнер саласына ат салысуы, поэмалар жазуы, прозаның дамуына қосқан үлесі, драматургиясы, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, жариялап, зерттеуі, аудармашылық еңбегі, журналистік қызметі, публицистикалық еңбектері, шығармаларының лингвистикалық және көркемдік қыры, ақынның қазақ әдеби тілін дамытуға қосқан үлесі, қаламгер шығармашылығының зерттелуі қамтылған.

Күтілетін нәтиже:

- қаламгер туындыларымен танысып, ондағы дәуір демін, қоғам шындығын айқындай алуы; прозалық туындыларындағы көркем образ, әдеби характер, әдеби тип, реализм, романтизм, жазушы стилі сияқты әдеби ұғымдардың негізгі белгілерін білуі;

- оқылған шығармалардағы кейіпкердің рөлі мен орнын, сондай-ақ кейіпкер характерінің қоршаған орта мен жағдайларға байланысты қалыптасуын ашып көрсетуге дағдылануы;

- тиісті деректерді келтіре отырып, пікір алмасуларда, диспуттарда өз көзқарастарын, пікірлерін дәлелдей алуы, әдеби сын – зертеулерге тезис және конспект жасай білуі.Құзыреті:

арнайы: қазақ әдебиетінің және әдебиеттану ғылымының дамуы туралы теориялық және практикалық сұрақтарын толық біледі.

пәндік: оқу бағдарламасы бойынша берілген әдеби мәтіндерді оқып-үйренеді, тіл грамматикасының ережелерін ұстанады, мәнерлеп оқу және шешендік тіл дағдыларын дамытады және қалыптастырады.


ЭК

Шифр дисциплины IIy 1103

Название дисциплины: Илиястану

Пререквизиты: Школьный курс казахской литературы

Постреквизиты: нет

Цель изучения: изучить историю; познакомить студентов с внутренним содержанием произведений; определить роль героев и их место; раскрыть основную сюжетную линию.

Краткое содержание основных разделов: Биография И.Жансугурова, его место в казахской литературоведческой науке. Его неоценимый вклад в формирование художественных принципов нашей литературы.

Ожидаемые результаты: При знакомстве студентов с творчеством И.Жансугурова параллельно:

- научить анализировать произведения;

- раскрыть идейно-художественное своеобразие;

- дать характеристику каждому произведению;

- на практических занятиях раскрыть основную тематику;

на основе деятельности видных общественных деятелей, батыров и людей искусства прививать студентам чувства патриотизма, любви к Родине.Компетенции:

специальные:

знает в совершенстве теоретические, практические вопросы развития казахской литературы, литературоведческой науки.предметные:

изучает литературные тексты, соблюдает нормы грамматики языка, развивает навыки выразительного чтения и ораторского искусства, формирует системы творческой мыслительной деятельности;
ТК 2.1

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан