Бекітілдіутвержденбет6/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

5В060200 – Информатика мамандығы бойыншаЭлективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2015ж


Каталог элективных дисциплин

по специальности: 5В060200 – Информатика

год приема: 2015 г

Талдықорған 2015 г.

ЭК

Пәннің шифры EB 1106

Пән атауы: Еңбекті қорғау

Пререквизиттері: жоқ

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: студеттерде төтенше жағдайларда қорғауды және өндірісте еңбектің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын ұйымдастыру жөнінде өзбеті жұмыс жүргізуіне мүмкіндік беретін еңбекті қорғау бойынша негізгі білімді қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық қызметтеу кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудағы басқару (ЕҚБ) жүйесі. ЕҚБ жүйесінің негізгі қағидалары. ЕҚБ жүйесінің мөлшерлік-құқықтық негіздері. Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің функциясы. ЕҚБ жүйесінің міндеттері. ЕҚБ жүйесінің психологиялық негіздері. Өндірістік санитария. Ақпараттық қызметету кәсіпорындарын құруға санитарлық талаптар. Ауа ортасының жағымсыз метеорологиялық жағдайларынан қорғану. Шудан, дірілден, инфра- және ультрадыбыстардан қорғану. Зиянды сәулелерден қорғану. Өндірістік жарықтама. Ақпараттық қызмет ету кәсіпорындарында қауіпсіздік техникасының негіздері. Қауіпсіздіктің жалпы шаралары. Электрондық-есептеуіш техникаларды пайдалану кезіндегі арнайы қауіпсіздік шаралары. Ақпараттық қызмет ету кәсіпорындарында өрт қауіпсіздігінің негіздері. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі. Төтенше жағдайлар. Төтенше жағдайлар салдарын жою.

Күтілетін нәтиже: негізгі заң шығару актілерімен нормативтерді, еңбек жағдайларын бағалау және өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанудың себептерін талдау әдістерін, өрт пен апаттар, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар туралы мағлұматтарды, ақпаратты жүйелер нысандарындағы күресу әдістері мен құралдарын білуі керек.

Құзыреті:

Еңбекті қорғаудың нормативтері мен ережелерін сақтау мәселелері туралы білімді меңгерген. Жұмысшылардың қауіпсіз жүріс-тұрысын қалыптастыруға, еңбекті қорғауға бағытталған профилактикалық жұмысты жүргізуге дағдыланған. Еңбек жағдайын жақсарту үшін қажетті іс-шараларды қолдануға және ұйымдастыруға қабілетті.
ЭК

Шифр дисциплины OT 1106

Название дисциплины: Охрана труда

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: Изучение общих закономерностей опасных явлений и соответствующих методов и средства защиты человека в любых условиях его обитания. Подготовка студентов к действиями в чрезвычайных ситуациях и ликвидаций последствий в экстремальных ситуациях.

Краткое содержание основных разделов: Система управления охраной труда (УОТ) на предприятиях информационного обслуживания. Основные положения УОТ. Нормативно-правовые основы УОТ. Функция управления охраной труда. Задачи управления охраной труда. Психофизиологические основы системы УОТ. Эргономические основы труда. Производственная санитария. Защита от неблагоприятных метеорологических условий воздушной среды. Защита от вредных излучений. Основы техники безопасности на предприятиях информационного обслуживания. Общие меры безопасности. Основы пожарной безопасности на предприятиях информационного обслуживания.

Ожидаемые результаты: оценивать и оптимизировать условия труда, анализировать причины и прогнозировать условия производственного травматизма и профессиональных заболеваний, чрезвычайных ситуаций; определять основные параметры пожарной опасности веществ и конструкций, радиационной и химической защиты, опасных и вредных производственных факторов путем расчетов или современных методов измерений, разрабатывать и организовывать защитные мероприятия от этих факторов.

Компетенции:

Владеет основами законодательных актов и нормативами по охране труда, и методами оценки условий труда и анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сведения о пожаре и авариях, об опасных и вредных производственных факторах, методы и средства борьбы с ними на объектах. Способен анализировать и решать вопросы охраны труда в сфере профессиональной деятельности.


ЭК

Пәннің шифры PTK 1302

Пән атауы: Программалау тілдеріне кіріспе

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: Алгоритмдер және деректер құрылымы

Мақсаты: Прогаммалау тілдерінің даму тарихын, программалау тілдерінің жіктемесін, амалдарды, программалау тілдерінің операторларын оқып-үйрену.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Програмаммлау тілдерінің тарихы және даму кезеңдері. Программалау тілдерінің жіктемесі. Төменгі деңгейдегі программалау тілдері. Жоғарғы деңгейдегі программалау тілдері. Өте жоғары деңгейдегі программалау тілдері.Трансляторлар. Интерпретаторлар. Компиляторлар. Ассемблер.Күтілетін нәтиже: Студенттер әртүрлі алгоритмдердің блок -схемасын құра білулері, есептің шартына байланысты қажетті деректер құрлымын ұйымдастыруды, қажетті программалау тілін таңдау және сол тілде программлар құр білулері керек.

Құзыреті: Қазіргі заманғы программалау тілдері (процедуралы, функционалды, логикалық, объектілі-бағытталған) және оларда қолданылатын абстрактілеу және басқару әдістері туралы түсініктері қалыптасқан


ЭК

Шифр дисциплины Vyap 1302

Название дисциплины: Введение в языки программирования

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Алгоритмы и структуры данных

Цель изучения: Изучение истории развития языков программирования, классификации языков программирования, операций, операторов языка программирования.

Краткое содержание основных разделов: Изучение истории развития языков программирования, классификации языков программирования, операций, операторов языка программирования.

Ожидаемые результаты: Студенты должны уметь разрабатывать структурные схемы различных алгоритмов, организовывать в зависимости от требований задачи необходимые структуры данных, выбрать язык программирования, разрабатывать программы на выбранном языке программирования.

Компетенции: имеет представление о современных языках программирования (процедурных, функциональных, логических, объектно-ориентированных), используемых в них методах абстрагирования и управления

ЭК

Пәннің шифры ITMS 2211

Пән атауы: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Пререквизиттері: математикалық талдау

Постреквизиттері: Тиімділік әдістер және операцияларды зерттеу

Мақсаты: Қазіргі әлемнің ғылыми бейнесі туралы болжамды қалыптастыру; ықтималдықты-статистикалық объектілерді зерттеуден алынған нәтижелер негізінде ақпаратты өңдеудің жаңа технологиялары мен ақпараттық технологияларды жасау туралы білімді қалыптастыру; кездейсоқ ақпаратпен жұмыс істеудің жалпы ғылыми және жалпы мәдениеттілік дағдыларын дамыту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Комбинаторика элементтері. Ықтималдықтар кеңістігі. Ықтималдықтың қасиеттері. Ықтималдық схемалары.Шартты ықтималдық. Оқиғалардың тәуелсіздігі.Толық ықтималдықтар формуласы. Байес формуласы.Тудырушы функция. Пуассон формуласы. Муавр-Лапластың формулалары. Кездейсоқ шамалар.Үлестіру функция және оның қасиеттері. Кездейсоқ вектор.Кездейсоқ шамалардың тәуелсіздігі. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Математикалық күту және оның қасиеттері. Дисперсия және оның қасиеттері.Моменттер. Корреляция. Корреляциялық коэффициент және оның қасиеттері. Марковтың үлкен сандар заңы.Бернуллидің үлкен сандар заңы. Чебышевтың үлкен сандар заңы. Чебышевтың бірінші теңсіздігі. Чебышевтың екінші теңсіздігі. Орталық шектік теорема. Орталық шектік теореманың қолданылуы. Таңдаманың негізгі қасиеттері.Белгісіз параметрлерді бағалау. Сенімділік интервал және сенімділік ықтималдық. Лирсонның келісім критериі Колмогоровтың келісім критериі. Сызықтық регресия есебі.Ең үлкен шындыққа сәйкес баға. Шындыққа сәйкес қатынас және оны құру. Ең кіші квадраттар әдісі. Бірінші және екінші текті қателер. Кризистік облыстар. Ең қуатты критерий.

Күтілетін нәтиже: Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: кездейсоқ және информациялық процестердегі заңдылықтарды (үлестіру түрі, сандық сипаттамасы, жинақтау, тарату) білуі; адам қызметінің барлық саласындағы кездейсоқ процестердің математикалық және компьютерлік моделін құра білу іскерлігі; ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикадағы негізгі ғылыми жетістіктерді білуі; компьютерлік технологияларды пайдалана отырып статистикалық мәліметтерді өңдеу әдістерін игере білуі.

Құзыреті: Кездейсоқ факторларды ескеретін математикалық моделді талдау және құру дағдыларын меңгерген.


ЭК

Шифр дисциплины TVMS 2211

Название дисциплины: Теория вероятности и математическая статистика

Пререквизиты: математический анализ

Постреквизиты: Методы оптимизации и исследование операции

Цель изучения: Овладение основными методами исследования и решения задач; овладение основными численными методами математики и их простейшими реализациями; формирование самостоятельной познавательной деятельности обучающихся.

Краткое содержание основных разделов: Элементы комбинаторики. Вероятностное пространство. Свойства вероятности. Вероятностные схемы. Условная вероятность. Независимость событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Производящая функция. Цепи Маркова. Приближенные формулы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона. Случайные величины. Функция распределения и ее свойства. Случайный вектор. Независимость случайных величин. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и его свойства. Функции от случайных величин. Моменты. Виды сходимости случайных величин. Неравенства Чебышева Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. Применение центральной предельной теоремы. Генеральная совокупность и выборка. Основные характеристики выборки. Оценки неизвестных параметров. Принцип подстановки и метод моментов. Доверительные интервалы и доверительная вероятность. Критерии согласия Пирсона и Колмогорова. Задача линейной регресии. Оценка максимального правдоподобия. Отношение правдоподобия, его построение. Проверка гипотез.

Ожидаемые результаты: студенты будут знать элементы общей теории математической статистики, теории вероятности, овладеет навыками и приемами использования этих знаний в теоретических и практических целях; усвоит основные понятия и определения; будет уметь применять их к конкретным задачам и строить математические модели реальных процессов и явлений.

Компетенции: имеет навыки построения и анализа математических моделей, учитывающих случайные факторы.


ЭК

Пәннің шифры KS 2215

Пән атауы: Компьютер сәулеті

Пререквизиттері: информатика

Постреквизиттері: Компьютерные сети

Мақсаты:  қазіргі ЭЕМ мен компьютерлік жүйелердің сәулеттік ерекшеліктерін; ЭЕМ-нің функционалдық түйіндері мен құрылғыларын жобалау негіздерін; есептеу кешендерін ұйымдастыру негіздерін оқып-үйрену.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Цифрлық машиналардың арифметикалық және логикалық негізі. Жаңа заманғы компьютерлердің талабы, есептеуіш техниканың даму тарихы. Сандық машиналардың арифметикалық және логикалық негізі. Санау жүйесі, сандарды бір жүйеден басқа жүйеге ауыстыру. Ақпараттың компьютердегі көрінісі. Ақпараттарды кодтау әдісі. ЭЕМ –нің элементтері мен узелдары. Орталық процессордың жалпы құрылымы. Жадының құрылымы және оны ұйымдастыру. Енгізу –шығару жүйесі. Базалық құрылымның техникалық қасиеттері, құрамы және ұсыныстары. Перифериялық құрылғылар. Микропроцессорлар. Жаңа заман компьютерінің архитектурасы. Жүйелік магистраль. Ақпаратты өңдеу жүйесінде компьютерді пайдалану. Жұмыс станциялары мен серверлердің архитектурасы. Мамандандырылған ЭЕМ. Программалық қамсыздандыруға негізделген архитектура, деректер қорының машиналары, объектілі бағытталған архитектура.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер компьютер сәулеті, ЭЕМ құрылғылары жұмысының негізгі принциптері, сондай-ақ есте сақтау құрылғылары, процессорлар, есептеуіш кешендер туралы жүйелі білім алулары тиіс

Құзыреті: Компьютер сәулетінің барлық деңгейінде қазіргі заманғы компьютерлік жүйелерді, ақпаратты өңдеу процестерін ұйымдастыра алуға қабілетті


ЭК

Шифр дисциплины AKS 2215

Название дисциплины: Архитектура компьютера

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: Компьютерлік желілер

Цель изучения: овладение архитектурными особенностями современных ЭВМ и компьютерных систем; основами проектирования функциональных узлов и устройств ЭВМ; основами организации вычислительных комплексов.

Краткое содержание основных разделов: Арифметические и логические основы цифровых машин. История развития вычислительной техники, поколения современных компьютеров. Арифметические и логические основы цифровых машин. Системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую.Представление информации в компьютере, методы кодирования информации. Элементы и узлы ЭВМ. Общая структура центрального процессора. Организация и структура памяти. Системы ввода-вывода. Назначение, состав и технические характеристики базового оборудования. Периферийные устройства. Микропроцессоры. Архитектура современных компьютеров. Системная магистраль. Использование компьютеров в системе обработки информации. Архитектура рабочих станций и серверов. Специализированные ЭВМ. Архитектура, ориентированная на ПО, машины баз данных, объектно-ориентированная архитектура.

Ожидаемые результаты: В процессе изучения дисциплины студенты должны получить систематизированные знания об архитектуре компьютерных систем, организации и основных принципах работы устройств ЭВМ, в частности запоминающих устройств, процессоров и вычислительных комплексов в целом.

Компетенции: способен организовать современные компьютерные системы, процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур

ЭК

Пәннің шифры TAАZ 3218

Пән атауы: Тиімділік әдістер және амалдарды зерттеу

Пререквизиттері: Математикалық талдау

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Ғылым мен техникадағы тиімділеу есептері туралы түсініктерді қалыптастыру. Сызықтық және бейсызықтық программалау есептерімен таныстыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Амалдарды зерттеудің негізгі түсініктері мен принциптері. Амалдарды зерттеудің кезеңдері. Сызықтық программалаудың негізгі және қосымша есептері. Транспорт есебі. Тиімділіктің классикалық әдістері. Симплекс әдіс. Транспорт есебі. Тиімділіктің классикалық әдістері. Лагранждың көбейткіштер әдісі. Түйіндес градиенттер әдісі. Теңсіздік типіндегі шектеулер бойынша функцияны минимизациялау. Теңсіздік типіндегі шектеулер бойынша функцияны минимизациялау. Минимакстар жөнідегі теорема. Матрицалық ойындар. Матрицалық ойындардың шешімін табу. Шексіз антогонистік ойындар. Желілік жоспарлау мен басқару модельдері. Жаппай қызмет көрсету теориясының элементтері. Қорларды басқару модельдері

Күтілетін нәтиже: Есептерді шығаруда оптимизация әдістерін пайдалану және амалдарды зерттеу әдістерін үйрену. Бірнеше компьютермен параллель жұмыс істеуді үйрену.

Құзыреті: Компьютерлік тиімділеудің қазіргі заманғы әдістерін игерген және амалдарды зерттеу есептері негізінде шешім қабылдау дағдыларына ие

ЭК

Шифр дисциплины MOIO 3218

Название дисциплины: Методы оптимизации и исследование операций


Пререквизиты: Математический анализ

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Дать представление студентам о принципах и методах математического моделирования операций, познакомить с основными типами задач исследования операций и методами их решения для практического применения.

Краткое содержание основных разделов: Предмет исследования операций и его методология. Элементы выпуклого анализа. Основы математического программирования. Задача линейного программирования. Численные методы оптимизации. Многокритериальные задачи исследования операций.

Ожидаемые результаты: Основные этапы операционного исследования, математическое моделирование операций и математические модели типичных операций (производственного планирования, сетевого планирования и управления, управления запасами); различные типы задач исследования операций, основы выпуклого программирования, основные понятия и методы теории линейного программирования, модели и условия сходимости численных методов, применяемых для оптимизационных задач; также студенты должны быть ознакомленными с постановкой и методами решения задач стохастического, дискретного, квадратичного программирования.

Компетенции: имеет представление о современных методах компьютерной оптимизации и принятия решений задач исследования операций.


ЭК

Пәннің шифры Fiz 3221

Пән атауы: Физика

Пререквизитері: мектеп курсындағы физика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: табиғаттың жалпы заңдарын іздеу және солардың негізінде нақтылы процестерді түсіндіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кинематика. Динамика. Жұмыс, қуат және энергия. Қатты дене механикасы. Сұйықтар механикасы. Тербелістер мен толқындар. Идеал газдардың молекула-кинетикалық теориясы. Идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша таралуы. Максвелл заңы. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Адиабаталық процесс.Термодинамиканың екінші бастамасы. Нақты газдар. Электростатика. Тұрақты электр тогы. Металдағы және вакуумдағы электр тогы. Магнит өрісі. Электромагниттік индукция. Заттардың магниттік қасиеттері. Электромагниттік тербелістер мен толқындар. Геометриялық оптика. Толқындық оптика. Электромагниттік толқынның заттармен өзара әсері. Сәуленің кванттық табиғаты. Кванттық оптика негіздері. Атом құрылысы ткралы заңдылықтар. Кванттық механиканың негіздері. Көпэлектронды атомдар мен молекулалар.

Күтілетін нәтиже:

  • физиканың негізгі заңдарын және табиғат заңдарын;

  • материяның нақты қасиеттерін;

  • материяның қозғалыс формасын;

  • физикалық шамаларды білу керек.

Құзіреті: кәсіби мәселелерді шешудің негізі болып табылатын физика пәнінің әртүрлі салаларына қатысты мәселелерді шешуге дағдыланған.


ЭК

Шифр дисциплины Fiz 3221

Название дисциплины: Физика

Пререквизиты: школьный курс физики

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: познакомить студентов с основами всех разделов современной физики и с новейшими достижениями науки, формировать мировоззрение студентов, целостное понимание физических явлений.

Краткое содержание основных разделов: Кинематика. Основы динамики. Элементы статики. Законы сохранения в механике. Колебания. Молекулярная физика. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. Магнитное поле. Электрический ток в различных средах.

Кинематика. Основы динамики. Элементы статики. Законы сохранения в механике. Колебания. Молекулярная физика. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. Магнитное поле. Электрический ток в различных средах. Электромагнитные колебания и волны. Геометрическая оптика. Волновая оптика. Физика атома и атомного ядра. Квантовая физика. Основы специальной теории относительности.Ожидаемые результаты: студенты будут знать основы всех разделов физики: механику, молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, квантовую физику; студенты научатся решать задачи по физике и объяснять на основе физических законов явления природы

Компетенции: умеет использовать фундаментальные законы, теории классической и современной физики, а также методы физического исследования как основы системы профессиональной деятельности.


ЭК

Пәннің шифры HCJPKKK 3223

Пән атауы: HTML, CSS және JavaScript-ті пайдаланып қосымшалар құруға кіріспе

Пререквизиттері: информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Оқу курсы Windows 8 үшін HTML, CSS және JavaScript технологияларын қолданып қосымшаларды құру негіздеріне арналған. Курс Windows 8 платформасының негіздерімен және Windows дүкені үшін қосымшаларды құруда қолданылатын құрал-саймандармен таныстырады. Курс қосымшаның ішкі құрылғыларының сипаттамасын және оның өмірлік циклі, WinJS басқаруының негізгі элементтері бойынша мәліметті қамтиды.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Бірінші бөлім стандартты шаблон негізінде RSS-арналар арқылы сыртқы деректерді оқитын қосымшаның қарапайым нұсқасын құруға арналған. Нәтижесінде қосымшаның жұмыс істеуші прототипі пайда болады, ол бірнеше RSS-ағымдардан жаңалықтарды көрсете алады және оны парақтың үш типінде бейнелей алады: хаб (алғашқы парақ), топ және бөлшектер.

Күтілетін нәтиже: Білімгер қосымшаларда навигацияны ұйымдастыру ерекшеліктерін, JavaScript –та қосымшаларды құру үшін Visual Studio шаблондары туралы, деректерді байланыстыру механизмдері туралы және әртүрлі жағдайларды есепке ала отырып қосымшаларды жобалау туралы біледі.

Құзыреті: заманауи Web-тілдердің негізінде программалық қосымшалар құра алады.


ЭК

Шифр дисциплины HCJPKKK 3322

Название дисциплины: Введение в разработку приложений с использованием HTML, CSS и JavaScript

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Учебный курс посвящен основам разработки приложений для Windows 8 с использованием технологий HTML, CSS и JavaScript.

Курс знакомит с особенностями платформы Windows 8 и инструментальных средств, применяемых при разработке приложений для Магазина Windows. Курс содержит описание внутреннего устройства приложения и его жизненного цикла, сведения по основным элементам управления WinJS. Краткое содержание основных разделов: Первая часть посвящена созданию простой версии приложения, читающего внешние данные через RSS-каналы на базе стандартного шаблона. В результате должен получиться работающий прототип приложения, способный показывать новости из нескольких RSS-потоков и отображать их на трех типах страниц: хаб (первая страница), группа и детали.

Ожидаемые результаты: Студент узнает об особенностях организации навигации в приложениях, о шаблонах Visual Studio для разработки приложений на JavaScript, о механизмах привязки данных и о проектировании приложений с учетом различных состояний.

Компетенции: умеет разработать программные приложения на основе современных Web-языков.


Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы