Бекітілдіутвержденбет4/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Цель изучения:Целью дисциплины является изучение средств создания приложений различного уровня сложности, предоставляемых современными скриптовыми языками, а так же получение практических навыков в использовании скриптовых языков


Краткое содержание основных разделов:овладение:механизмами взаимодействия web-сервера и клиента, синтаксисом языка,
управляющими конструкциями,
созданием пользовательских функций, методами работы с массивами и строками, методами работы с файловой системой,
взаимодействием PERL и MySQL.

Ожидаемые результаты:Основы клиент-серверных технологий. Протокол HTTP и способы передачи данных на сервер. Использование Обработка запросов с помощью PERL.

Компетенции: умеет разработать программные приложения на основе современных Web-языков.
ТК 3.4

Пәннің шифры SA 3330

Пән атауы: Сандық әдістер

Пререквизиттері: Математикалық талдау.

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады.

Мақсаты: Студенттерде қолданбалы есептерді шешудің сандық әдістері мен есептеу тәжірибесі және математикалық модельдеу әдістері жөнінде түсініктер қалыптастыру. Сандық әдістердің мүмкіндіктерін салыстырып, артықшылықтарын бағалай отырып компьютерде қолданбалы есептердің шешімін табуға дағдылану.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Бір айнымалысы бар теңдеулерді тїбірді жекелей білу және оларды кесіндіні қақ бөлу, жәй қайталау, хорда және жанама әдістерімен шешу. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін Гаусс, Зейдел және итерациялық әдістерді қолданып шешу. Сызықтық прогаммалау есептерін шешу. Функцияларды интерполияциялау (Лагранж және Ньютонның интерполияцияланған көпмүшеліктерін құру). Қарапайым диференциялық теңдеулерді сандық дифференциалдау және интегралдау. Дербес туынды алуда теңдеулерді шешудің жуықтау әдістерін қолдану.

Күтілетін нәтиже: Студенттер:

  • Жоғары математика (алгебра, математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер) есептерін сандық (жуықтау) әдістермен шешуді;

  • Түбірді жекелей білу және бір айнымалысы бар теңдеулерді кесіндіні қақ бөлу, жәй қайталау, хорда және жанама әдістерімен шешуді меңгеруді;

  • Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен, Зейдел әдісімен және итерациялық әдістерді қолданып шешуді;

  • Сызыќтық прогаммалау есептерін Симплекстік әдісті қолданып шешуді;

  • Функцияларды интерполияциялауды (Лагранж және Ньютонның интерполияцияланған көпмүшеліктерін құру және т.б.);

  • Дербес туынды алуда теңдеулерді шешудің жуықтау әдістерін қолдануды меңгеруді білетін болады.

Құзыреті:

Қолданылатын сандық әдістердің шешімдерінің қателігін бағалай алады және нақты есепті шешу үшін тиімді әдісті таңдай алады;


КВ 3.4

Шифр дисциплины ChM3330

Название дисциплины: Численные методы

Пререквизиты: Математический анализ.

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения:дать общие представление об основных численных методах, границах их применимости, научить классифицировать методы приближенных вычислений и применять их для решения задач прикладного характера в различных сферах науки и практики

Краткое содержание основных разделов: изучение наиболее распространенных численных методов;

знакомство студентов с готовыми программными комплексами по реализации численных методов;

Выработка навыков выбора вычилительных алгоритмов, умения эффективной реализации его на ЭВМ, качественного и количественного анализа полученных результатов;

обучение студентов реализации численных методов на компьютере на платформе MSExcel;

знакомство студентов с примерами применения численных методов для решения прикладных задач в различных сферах науки и практики;

Ожидаемые результаты: знать численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений с одной неизвестной, системы линейных алгебраических уравнений, обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными, задачи линейного программирования, а также методы численного дифференцирования и интегрирования, аппроксимации функций, обработки экспериментальных данных.

Компетенции:

способен оценить погрешность решения применяемых численных методов и выбрать наиболее оптимальный метод для решения конкретной задачи


ТК 3.4

Пәннің шифры:DMML 2208

Пән атауы: Дискретті математика және математикалық логика

Пререквизиттер: Математикалық талдау.

Постреквизиттер:диплом жұмысын жазуда қолдана алады.

Мақсаты: математикалық логика және дискретті математиканың негізгі ұғымдарымен және олардың қолданыстарымен таныстыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Математикалық логика және дискретті математика курсының пәні және олардың математикадағы дамуындағы рөлі, математикалық индукция әдісі, дедукция теоремасы, предикаттар логикасы мен предикаттарды есептеу қарастырылады. Комбинаторика. Комбинаториканың негізгі ережелері, Ньютон биномы, графтар түсінігі, математикалық индукция әдісі қарастырылады. Комбинаторлық талдаудың негізгі анықтамалары, қосу мен көбейту ережелеріне баса назар аударылады.Күтілетін нәтиже: Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Математикалық логика және дискретті математиканың зерттеу әдістерімен танысады; есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, сандық әдістерді қолдана алады; сапалы математикалық зерттеулерді іске асыра алады;

Құзыреті: өзінің кәсіби қызметінде дискретті математика әдістерін қолдана алады.
КВ 3.4

Шифр дсциплины: DMML 2208

Название дисциплины: Дискретная математика и математическая логика

Пререквизиты: Математический анализ.

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: ознакомить студентов с началами математической логики и основными разделами дискретной математики и их приложениями.

Краткое содержание разделов: Изучается предмет курса математической логики и дискретной математике и их роль в развитии математики и в предложениях. Дается краткий исторический обзор этапов в развитий. Рассматриваются основные правила комбинаторики, бином Ньютона, понятия графа, метод математической индукций. Рассматриваются мультиграф и граф без кратных дуг, связанный граф и области связанности. Особое внимание уделяется разновидностям графов.

Ожидаемые результаты: после изучения курса студенты научатся основным методам исследования математической логики и дискретной математики и решения задач;будут владеть навыками логического, аналитического и концептуального мышления.

Компетенции:

применяет методы дискретной математики в своей профессиональной деятельностиТК 3.4

Пәннің шифры: DT 3330

Пән атауы: Деректерді талдау

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: MS Excel-ге қосылатын қосалқы программалармен жұмыс істеуді түсіндіру, студенттердің жалпы математикалық дайындықтарын арттыру, экономикада, техникада, ғылымда қолдануға болатын процестер мен жүйелердің қазіргі кездегі тиімділік әдістерін үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Excel ЭК-нің негізгі элементтері. Excel программасында жұмыс істеу, деректермен және диаграммалармен жұмыс. Формулалар және функциялар. Ұяшықтарға сілтеме. Диапазондар атаулары. Деректерді іріктеу. Мәтіндік файлдардан деректерді тасымалдау. Деректер қорынан мәліметтерді тасымалдау. Диаграммалармен жұмыс. Мастер бағдарламасының көмегімен диаграмма тұрғызу. Деректерді сипаттау. Ықтималдықтың таралуы. Шығару статистикасы. Кестелер. Регрессия. Коррелляция. Көптік регрессия. Дисперсиялық талдау. Уақытша қатарларды талдау. Сапаны бақылау. Бірнеше айнымалылар үшін диаграммалар. Пирсонның хи-квадрат статистикасы. Регрессия. Қарапайым сызықты байланыс. Регрессияны талдау. Корреляция. Excel программасының корреляция функциясы. Корреляция матрицасын құру. Корреляцияның нүктелік диаграммасының матрицасын құру. Жиындық регрессия. Бірнеше параметрлі регрессияның моделі. Уақытша қатарларды талдау. Сызықтық фильтрация. Сапаны бақылау. Сапаны статистикалық бақылау. Диапазондар диаграммасы. Жеке диаграммалар. Парето диаграммасы.

Күтілетін нәтиже: кездейсоқ таралған деректер жиынтығын құруды;үлкен деректер жиынтығынан кездейсоқ деректер таңдауын жасай білуі; бірөлшемді статистикалық кестелерді түрлендіре білуді; статистикалық диаграммаларды құрып, гистограммалар мен қалыпты таралу графиктерін құрастыра білуді; диаграммаларды категорияларға бөле білу мен кестелік деректерді құру және талдау жүргізе білуді үйренеді.

Құзіреті:

Математикалық білімдер мен ақпараттық технологияларды кәсіби тұрғыда меңгерген және оларды қолданбалы есептерді шешуде тиімді қолдана алады.КВ 3.4

Шифр дисциплины: AD 3330

Название дисциплины: Анализ данных

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: изучение теории и практики применения Анализа данных в рыночно-экономических исследованиях

Краткое содержание основных разделов: Базовые элементы ЭТ Excel. Работа с данными. Формулы и функции. Ссылки на ячейки. Имена диапазонов. Сортировка данных. Запросы. Импорт данных из текстовых файлов. Импорт информации из базы данных. Работа с диаграммами. Создание диаграмм с помощью программы-мастера. Диаграмма для нескольких переменных. Описание данных. Распределение вероятностей. Статистика выводов. Таблицы. Сводные таблицы. Таблицы по двум категориальным переменным. Вычисление ожидаемого количества наблюдений. Статистика хи-квадрат Пирсона.Регрессия. Простая линейная взаимосвязь. Анализ регрессии. Проверка модели регрессии. Корреляция. Функции корреляции программы Excel. Создания матрицы корреляции. Создание матрицы точечных диаграмм корреляций. Множественная регрессия. Модели регрессии с несколькими параметрами. Предсказание оценок. Проверка допущений регрессии. Дисперсионный анализ. Односторонний дисперсионный анализ. Сравнение средних. Однофакторный дисперсионный анализ и анализ регрессии. Двухфакторный дисперсионный анализ. Анализ временных рядов. Автокорреляционная функция. Линейная фильтрация. Простое экспоненциальное сглаживание. Двухпараметрическое экспоненциальное сглаживание. Контроль качества. Статистический контроль качества. Контрольная диаграмма. Диаграмма диапазонов. Индивидуальные диаграммы. Диаграмма Парето.

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент должен знать основные функции пакета анализа данных, выполнять расчеты с помощью инструментов

Компетенции:

профессионально владеет математическими знаниями и информационными технологиями, эффективно применяет их для решения прикладных задач.
ТК 3.5

Пәннің шифры KMN 3331

Пән атауы: Компьютерлік моделдеу негіздері

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және қолдану үшін компьютерлік моделдеудің теориясын, әдістерін және технологиясын игеру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Компьютермен моделдеудің негізгі түсініктері. Күрделі жүйелер. Күрделі жүйелерді компьютермен модельдеу мақсаттары. Модельдеудің жүйелік принципі. Аналитикалық және имитациялық модельдер. Монте-Карло әдісі. Кездейсоқ оқиғаларды модельдеу. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды моделдеу. Дискретті кездейсоқ шамаларды моделдеу. Көпөлшемді кездейсоқ шамаларды моделдеу. Кездейсоқ процестерді моделдеу. Оқиғалар ағынын модельдеу. Кездейсоқ заңдылықтарды ұқсастандыру. Компьютермен модельдеудің жүйелерін құру технологиясы. Компьютермен модельдеуді ұйымдастыру. Көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін моделдеу. Экономикалық-ұйымдастырушылық жүйелерді компьютерлік моделдеу.

Күтілетін нәтиже: күрделі жүйелердің модельдерінің типтік кластарын және модельдеу әдістерін, Монте-Карло әдісінің аппаратын, күрделі жүйелердің қызмет атқару процестерінің моделін құру принциптерін, формальдау және алгоритмдеу әдістерін білулері қажет; ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және пайдалану кезінде жүйелік әдістерді қолдануды, модельдеуші алгоритмдерді құрастыруды және оларды алгоритмдік тілдерді және модельдеудің қолданбалы программалар пакеттерін пайдалана отырып жүзеге асыруды, жобалау процесін модельдеудің деректер базасын қолдану арқылы автоматтандыруды білулері керек.

Құзыреті:

Модельдеу алгоритмдерін құру және оларды модельдеудің қолданбалы программалары мен тілдері негізінде жүзеге асыру дағдыларына ие.


КВ 3.5

Шифр дисциплины ОКМ 3331

Название дисциплины:Основы компьютерного моделирования

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Цель изучения:освоение теории, методов и технологии компьютерного моделирования при исследовании, проектировании и применения информационных систем.

Краткое содержание основных разделов:Основные понятия компьютерного моделирования. Сложные системы. Характеристики сложных систем. Аналитико-имитационный аппарат компьютерного моделирования. Метод Монте-Карло. Моделирование случайных событий. Моделирование непрерывных случайных величин. Моделирование дискретных случайных величин. Моделирование многомерных случайных величин. Моделирование случайных процессов. Моделирование потоков событий. Идентификация случайных закономерностей. Организация компьютерного моделирования. Моделирование систем массового обслуживания. Компьютерное моделирование экономико-организационных систем.

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты должны: знать типовые классы моделей и методы моделирования сложных систем, аппарат метода Монте-Карло, принципы построения моделей процессов функционирования сложных систем, методы формализации и алгоритмизации.

Компетенции:

имеет навыки разработки моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования.ТК 3.5

Пәннің шифры: TAOZ 3331

Пән атауы:Тиімділік әдістер және операцияларды зерттеу

Пререквизиттері: Математикалық талдау

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе, диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: Ғылым мен техникадағы тиімділеу есептері туралы түсініктерді қалыптастыру. Сызықтық және бейсызықтық программалау есептерімен таныстыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Амалдарды зерттеудің негізгі түсініктері мен принциптері. Амалдарды зерттеудің кезеңдері. Сызықтық программалаудың негізгі және қосымша есептері. Транспорт есебі. Тиімділіктің классикалық әдістері. Симплекс әдіс. Транспорт есебі. Тиімділіктің классикалық әдістері. Лагранждың көбейткіштер әдісі. Түйіндес градиенттер әдісі. Теңсіздік типіндегі шектеулер бойынша функцияны минимизациялау. Теңсіздік типіндегі шектеулер бойынша функцияны минимизациялау. Минимакстар жөнідегі теорема. Матрицалық ойындар. Матрицалық ойындардың шешімін табу. Шексіз антогонистік ойындар. Желілік жоспарлау мен басқару модельдері. Жаппай қызмет көрсету теориясының элементтері. Қорларды басқару модельдері

Күтілетін нәтиже: Есептерді шығаруда оптимизация әдістерін пайдалану және амалдарды зерттеу әдістерін үйрену. Бірнеше компьютермен параллель жұмыс істеуді үйрену.

Құзыреті: компьютерлік тиімділеудің қазіргі заманғы әдістерін игерген және амалдарды зерттеу есептері негізінде шешім қабылдау дағдыларына ие
КВ 3.5

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан