Бекітілдіутвержденбет3/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Компетенции:способен решать задачи с использованием образовательных робототехнических конструкторов
ТК 2.9

Пәннің шифры: IRTZh 4233

Пән атауы: Интеллектуалды роботтық техникалық жүйелер

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: Курс интеллектуалдық жүйелерді және робототехникалық кешендерді құрудың теориясына және әдістемесіне арналған. Интеллектуалдық жүйелерді құрудың және робототехникалық тапсырмаларды шешудің мысалдары келтірілген.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Курста интеллектуалдық жүйелердің теория негіздері сипатталады: білімді ұсыну, шешімдерді табу әдістері. Электрондық жүйелерді құрудың әдіснамасы және мысалдары беріледі. Бейнелерді оқудың теория негіздері және бейнелерді оқудың жүйелері қарастырылады. Робототехникалық тапсырмаларды шешудің теория негіздері, технологиялық амалдарды орындау кезінде жасанды интеллект негіздерін қоса отырып. Өңделетін жазықтық сапасын анықтау, күрделі жазықтықтарды айқындауда геометриялық параметрлерді анықтау.

Күтілетін нәтиже: Күрделі жазықтықтарды өңдеу кезінде жасанды интеллект элементтерімен арнайы робот-станоктарды басқару жүйесін құру.

Құзыреті: Білім берудегі робототехникалық конструкторлардың көмегімен есептерді шешуге қабілетті

КВ 2.9

Шифр дисциплины IRS 4233

Название дисциплины:Интеллектуальные робототехнические системы

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: Курс посвящен основам теории и методологии создания интеллектуальных систем и робототехнических комплексов. Даются примеры создания интеллектуальных систем и решения робототехнических задач.

Краткое содержание основных разделов: В курсе излагаются основы теории интеллектуальных систем: представление знаний, методы поиска решений. Даются методология и примеры создания экспертных систем. Рассматриваются основы теории распознавания изображений и системы распознавания изображений, общение с ЭВМ на естественном языке и системы речевого общения. Излагаются основы теории решения робототехнических задач, включая элементы искусственного интеллекта при выполнении технологических операций. Распознавание качества обрабатываемой поверхности, определение геометрических параметров при распознавании сложных поверхностей. 

Ожидаемые результаты: Построение систем управления специальных роботов-станков с элементами искусственного интеллекта при выполнении обработки сложных поверхностей.

Компетенции:способен решать задачи с использованием образовательных робототехнических конструкторов
ТК 2.10

Пәннің шифры AZhZh 4234

Пән атауы: Автоматтандырылған жобалау жүйелері

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелер негіздері

Постреквизиттері: Өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты:автоматтандырылған жобалау жүйелерін оқу, АЖЖ программалық өнімдерінің жұмыс істеуінің негізгі принциптерін оқып, меңгеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Автоматтандыру жүйесін жобалау және енгізу туралы жалпы мәліметтер. Автоматтандырылған жобалау жүйелерін тұрғызудың негізгі принциптері. Жобалаудың жүйелік әдістері. АЖЖ құрылымы. АЖЖ қамтамасыз ету түрлері. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің түрлері. АЖЖ техникалық қамсыздандыру. АЖЖ құру принциптері. АЖЖ құрылымы мен құрамы. АЖЖ жіктелуі. АЖЖ басқа автоматтандырылған жүйелермен байланысы. Жобалау процессінің құрылуы. Жобалау процессін ұйымдастыру әдістері. Жобалау процессінің жалпы схемасы. АЖЖ жобалау кезеңдері. Қазіргі заманғы автоматтандырылған жобалау жүйелеріне шолу жүргізу. АЖЖ тұрғызу проблемалары. Техникалық құралдар кешені. Программалық жабдықтау. Ақпараттық жабдықтау. Моделдеу әдістері. Машиналық графика. АЖЖ құру және дамыту бойынша нормативті-техникалық құжаттар. АЖЖ құрылу және дамыту сатылары. АЖЖ компоненттеріне және құралдар кешеніне қойылатын талаптар.

Күтілетін нәтиже: қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттар (НТҚ), құрылыс нормалары және ережелері (ҚНжЕ) мемлекеттік, халықаралық стандарттар саласында, тағы басқа өндірістермен нормативтік-техникалық процестер салаларындағы талаптарға сәйкес өндірістермен техникалық процестермен автоматтандыру жүйесін құру бойынша жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау үшін білім мен біліктер қалыптастыру

Құзіреті:

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді құру аймағында терең теориялық және практикалық білімдерді қолдана алады.КВ 2.10

Шифр дисциплины SAP 4234

Название дисциплины:Системы автоматизированного проектирования

Пререквизиты: Основы информационных систем

Постреквизиты:Производственная практика

Цель изучения: изучение систем сквозного автоматизированного проектирования, изучение основных принципов работы программных продуктов САПР на базе инерциальных систем навигации и ориентации.

Краткое содержание основных разделов:Основные принципы построения САПР. Системный подход к проектированию.Виды обеспечения САПР. Разновидности САПР. Техническое обеспечение САПР. Принципы создания САПР. Состав и структура САПР. Классификация САПР. Взаимодействие САПР с другими автоматизированными системами.Формализация процесса проектирования. Способы организации процесса проектирования. Общие схемы процесса проектирования. Этапы проектирования САПР. Обзор современных САПР.Проблемы проектирования САПР. Системотехническая деятельность. Программное обеспечение. Организация диалогового взаимодействия. Информационное обеспечение. Методы моделирования. Машинная графика.Нормативно-технические документы по разработке и развитию САПР. Стадии создания и развития САПР. Требования, предъявляемые к комплексам средств и компонентам САПР.

Ожидаемые результаты:владеет практическими навыками работы в исследовании и использовании современных пакетов автоматизированного проектирования, ориентированных на разработку робототехнических систем и представление о тенденциях и перспективах развития современных пакетов.

Компетенции:

использует углублённые теоретические и практические знания в области создания автоматизированных информационных систем.ТК 2.10

Пәннің шифры: BEP 4234

Пән атауы: Бухгалтерлік есеп программалары

Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері

Постреквизиттері: Өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты:есептің спецификалық түрі үшін үлкен мүмкіндіктерді ұсынатын бухгалтерлік программалармен танысу болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Кіріспе. Типтік конфиграцияның жалпы сипаттамасы. «1С Бухгалтерия» программасына қысқаша шолу. Шоттар жоспары және субконто түрлері. «Банктар» анықтамасы. «Қатаң түрдегі есептер бланкісі» анықтамасы. «Валюта» анықтамасы. «Салықтарды төлеу нұсқалары» анықтамасы. «Жұмыстар түрлері» анықтамасы. «Іске асыру бойынша айналымдар түрлері» анықтамасы. «Шығындар түрлері» анықтамасы. «Номенклатура түрлері» анықтамасы. «Контрагеттер» анықтамасы. «Мүліктік салықтар объектілері» анықтамасы. «Ұйым» анықтамасы. «Негізгі келісім шарттар» анықтамасы. «Өлшем бірлігі» анықтамасы. «Салық, жинақ, есеп аудару» анықтамасы. Есеп жүргізу. Жүйемен жұмыс жасаудың ұйымдастырушылық аспектілері. Ұйым туралы мағлұматтарды енгізу. Анықтамалар және оларды толтыру реті. Көпдеңгейлі анықтамалар. Бағыныңқы анықтамалар. Тұрақтылар. Бухгалтерлік есепті жүргізу. Кадрларды есепке алу. Жалпы міндеттегі құжаттар. Кассалық амалдарды есепке алу. Есеп берушілік адамдарымен есеп айырысу. Еңбекке ақыларын төлеу бойынша персоналдармен есеп айырылысу. Шот-фактуралар. Өзара есеп айырылысулар. Стандартты есеп беру. Айналым-сальдо-баланстық тізім. Жиынтық жоспарлы проводкалар.

Күтілетін нәтиже: «1С Орта» пәнін оқып үйрену барысында білімгер «1С Кәсіпорын» бағдарламасының құрылымын білуі; негізгі анықтамалар мен түсініктерді ұғынуы; теориялық және практикалық мақсатта пән бойынша алған біліктілігі мен білімін қолдана білуі; курстың тапсырма түрлерін орындай алуы қажет.

Құзіреті:

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді құру аймағында терең теориялық және практикалық білімдерді қолдана алады.КВ 2.10

Шифр дисциплины: PBU 4234

Название дисциплины:Программы бухгалтерского учета.

Пререквизиты: Основы экономической теории

Постреквизиты: Производственная практика

Цель изучения: Целью курса является ознакомление бухгалтерскими программами, представляющие больше возможностей для специфических видов учета.

Краткое содержание основных разделов:

Общий обзор программы 1С Бухгалтерия. План счетов и виды субконто.Справочники. Справочник «Банки». Справочник «Бланки строгойотчетности».Справочник «Валюты». Справочник «Варианты расчета налогов».Справочник «Видыдеятельности». Справочник «Виды оборота по реализации». Справочник «Виды затрат».Справочник «Виды номенклатуры». Справочник «Вычеты». Справочник «Группыфиксированных активов». Справочник «Контрагенты». Справочник «Объектыимущественного налога». Справочник «Организации». Справочник «ОснованияДоговоры». Справочник «Расчетные счета». Справочник «Материалы». Справочник


«Места хранения». Справочник «Доходы будущих периодов». Справочник«Единицаизмерений». Справочник «Номенклатура». Справочник «Налоги, Сборы, Отчисления».Ведение учета. Учет кадров. Документы общего назначения. Учетопераций по расчетному счету. Учет кассовых операций. Расчеты с подопечными лицами.Учет фиксированных активов. Учет поступления, перемещения товаров.

Учет материалов. Начисление заработной платы. Учет готовой продукции и производства. Учет реализации товаров, готовой продукции, оказание услуг. Счета-фактуры. Взаиморасчеты.Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины и сдачи экзамена студент должен знать структуру программы «1С Предприятие»; усвоить основные понятия и определения; владеть навыками и приемами использования знаний в теоретических и практических целях: приобрести навыки выполнения типовых заданий курса.

Компетенции:

использует углублённые теоретические и практические знания в области создания автоматизированных информационных систем.


ТК 2.10

Пәннің шифры: BZh 4234

Пән атауы: Баспа жүйелері

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: Диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: Студенттерде компьютерлік баспа жүйелері, баспа макеттерін дайындау процессін ұйымдастыру жүйелері туралы білімді қалыптастыру, баспалық және безендіру мәдениетін көтеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Полиграфия туралы жалпы мәліметтер. Компьютерлік баспа жүйелері. Баспа-полиграфиялық процесс. Баспа жүйелерінің аппараттық және программалық жабдығы. Оригинал макеттерді дайындау. Мәтінмен жұмыс жасау негіздері Кәріптер. Кәріп түрлері. Кәріп сипаттамасы. Мәтінді терудің техникалық ережелері. Кернинг. Трекинг. Интерлиньяж. Компьютерлік баспа және дизайнның негізгі принциптері. Бет дизайн элементтері. Электронды баспаларды құру. Электронды баспалар. Электронды баспаларды PDF форматында құру.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент: Компьютерлік баспа жүйелерінің негізгі мүмкіндіктерін; Баспалар макеттерін құру әдістерін; Математикалық мәтіні бар электронды құжуттарды құру әдістерін біліп шығады.

Құзіреті:

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді құру аймағында терең теориялық және практикалық білімдерді қолдана алады.КВ 2.10

Шифр дисциплины: IS4234

Название дисциплины:Издательские системы

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты:могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: Создать условия для формирования у студентов знаний о компьютерных издательских системах и способах организации процесса верстки макетов изданий, поднять издательскую и оформительскую культуру студентов.

Краткое содержание основных разделов:

Общие сведения о полиграфии. Компьютерные издательские системы. Издательско-полиграфический процесс. Аппаратное и программное обеспечение издательских систем. Подготовка оригинал макетов. Основы работы с текстом. Шрифты. Классификация шрифтов. Характеристики шрифтов. Технические правила набора текста. Кернинг. Трекинг. Интерлиньяж. Основные принципы компьютерной верстки и дизайна.Элементы дизайна страниц. Основные правила верстки. Создание электронных изданий.

Электронные издания. Создание электронных изданий в формате PDF.

Ожидаемые результаты:В процессе обучения дисциплины студент должен уметь обрабатывать графическую информацию в издательской системе Adobe PageMaker.

Компетенции:

использует углублённые теоретические и практические знания в области создания автоматизированных информационных систем.


ТК 2.11

Пәннің шифры EOU 4235

Пән атауы: Экономика және өндірісті ұйымдастыру

Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері.

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: Экономикалық құбылыстар бойынша ой пікірлерді зерттеу, қоғамның экономикалық процесстер барысында қалыптасатын мәселелерді шешу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Өнеркәсіптегі негізгі қор және басқа бейайналым қаржы. Өнеркәсіптегі айналма қаржы. Бұйымның өз құны, пайда, баға және қосылған құн. Өндірістің тиімділігі. Жалақы, жалақыдан төлемдер. Ғылыми-техникалық прогрестің экономикаға әсері. Салық жүйесі. Ақша жүйесінің және бағалы қағаздардың экономикаға әсері. Банк жүйесінің экономикаға әсері.Бухгалтерлік есептеудің негіздері. Кәсіпорындағы қаржылық жұмыс және аудит. Маркетинг. Дамыған нарықтық инфрақұрылым. Өндіріс әдістері және олардың ерекшеліктері. Өндірістің инженерлік дайындауы. Еңбекті ұйымдастыру. Күрделі құрылымды ұйымдастыру. Шағын бизнесті ұйымдастыру. Шағын кәсіпорындарды ұйымдастыру. Жоспарлау және болжау. Торлы жоспарлаудың негіздері. Басқарудың негіздері.

Күтілетін нәтиже: Оқу барысында студенттер: кәсіпорындарда болатын экономикалық құбылыстар мен үрдістердің мәнін, олардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігін терең ұғынуы тиіс.

Құзыреті:

Экономикалық жүйелерде басқарудың кәсіби мәселелерін шешудің жаңа перспективті тәсілдері мен әдістерін іздеуге және құруға дайын


КВ 2.11

Шифр дисциплины EOP4235

Название дисциплины:Экономика и организация производства

Пререквизиты: Основы экономической теории.

Постреквизиты:производственная практика

Цель изучения: изучение механизма функционирования современной экономики в целом и отдельного экономического субъекта, процесса разработки и принятия хозяйственных решений, использования экономических ресурсов и анализа финансовых результатов деятельности, методов и форм организации производства и труда, вопросов развития научно-технического прогресса и оценки его эффективности.

Краткое содержание основных разделов: Предмет и задачи курса. Теоретические основы, сущность и принципы формирования рынка. Основные фонды приборостроительного предприятия. Оборотные средства в приборостроении. Издержки производства и себестоимость продукции. Формирование цен на продукцию. Доход, прибыль и рентабельность производства. Финансовая деятельность предприятия. Внешнеэкономическая деятельность предприятий. Основы организации производственных процессов. Организация контроля качества продукции. Организация инфраструктуры предприятия. Основы организации труда и техническое нормирование. Организация оплаты труда различных категорий работающих. Внутрифирменное прогнозирование и планирование деятельности предприятия.

Ожидаемые результаты: умение принимать самостоятельные решения на основе анализа и оценки экономической ситуации; владение основными понятиями экономики и организации производства, ориентированные на содержание основных экономических проблем и различных подходах к их решению.

Компетенции:

владеет методологией научного познания и готов осуществлять поиск и разработку новых перспективных подходов и методов решения профессиональных задач управления в экономических системах.


ТК 2.11

Пәннің шифры AM 4235

Пән атауы: Ақпараттық менеджмент

Пререквизиттері:Экономикалық теория негіздері.

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты:: кәсіпорынның негізгі қызметін ақпараттық қолдауды меңгеру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Ақпараттық менеджмент аймағы. Ақпараттық жүйелер ортасында жоспарлау. Кәсіпорынның ақпараттық инфрақұрылымы. Ақпараттану жобаларын басқару. Ақпараттану аймағында күрделі қаржы жұмсалымын басқару.

Күтілетін нәтиже:: байланыстардың, техникалардың және ақпараттық технологиялардың, сонымен қатар кәсіпорынның мақсаттарына жету үшін қажет ақпараттық ресурстардың сипаттамаларының тиімді формаларын таңдауды үйренеді; басқару аппаратында коммуникациялық процесстерді іс-жүзінде жүзеге асыру

Құзыреті:

Экономикалық жүйелерде басқарудың кәсіби мәселелерін шешудің жаңа перспективті тәсілдері мен әдістерін іздеуге және құруға дайын


КВ 2.11

Шифр дисциплины IM 4235

Название дисциплины:Информационный менеджмент

Пререквизиты: Основы экономической теории.

Постреквизиты:производственная практика

Цель изучения: владеть информационной поддержкой основной деятельности организации.

Краткое содержание основных разделов:Сфера информационного менеджмента. Планирование в среде информационной системы. Информационная инфраструктура предприятия.Управление проектами информатизации. Управление капиталовложениями в сфере информатизации.

Ожидаемые результаты: уметь выбрать рациональные формы коммуникаций, техники и информационных технологий, а также характеристик информационных ресурсов, необходимых для достижения целей организации; уметь практически реализовать коммуникационные процессы в аппарате управления, которые осуществляются институтами (службой) информационного менеджмента в виде организации документооборота, бездокументных связей, циркуляции документных потоков в рамках системы управления внутрифирменной информацией, функционирования информационных систем и сетей. 

Компетенции:

владеет методологией научного познания и готов осуществлять поиск и разработку новых перспективных подходов и методов решения профессиональных задач управления в экономических системах.


ТК 3.1

Пәннің шифры АКАК 2317

Пән атауы: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау.

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қоғау жүйелерін қолданудың теориялық негіздерін құру мен практикалық дағдыларын игеру, студенттерге деректерді қорғауды жүзеге асыру үрдістерін, әдістерін және құралдарын жүйелі көрсетілуін оқыту, ақпараттық жүйелерді жобалау мен эксплуатациялау үшін ақпаратты қорғау бойынша практикалық дағдыларды игеру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ақпараттық процестерде ақпаратты енгізу, шығару, беру, өңдеу және сақтауды жүзеге асыру кезінде ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары. Ақпаратты қорғаудың теориялық әдістері. Ақпаратты қорғаудың тәжірибелік әдістері. Компьютерлер мен желілердегі ақпаратты қорғаудың программалық құралдары. Вирустардан қорғау. Программалық қамтаманы рұқсатсыз қолданудан қорғау. Программалық қамтаманы зерттеуден қорғауды ұйымдастыру. Ашық тораптарда ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары. Компьютерлік және желілік ақпараттарды қорғауды ұйымдастыруды және техникалық құралдары.

Күтілетін нәтиже: Ақпаратты қорғау объектілерінің ерекшеліктерін, олардың жіктелуін білу, ақпараттық үрдістерді енгізу, шығару, тасымалдау, өңдеу және сақтауды іске асыруда ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары туралы түсінігі болуы керек; Ақпараттық жүйелерді функционалды оптимизациялау үшін ақпаратты қорғау құралдарын қолдану бойынша нақты есептерді қоя және шеше білу қажет; ДЭЕМ қорғау объектісі ретінде білу, қорғау жүйелерін ДЭЕМ-ді бекітілмеген қатынастан және вирустардан қорғау жүйелерін қолдана білу керек.

Құзыреті: ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген.

КВ 3.1

Шифр дисциплины: IBZI2317

Название дисциплины:Информационная безопастность и защита информации.

Пререквизиты:Информатика

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: изучение теоретических основ построения и практического использования систем защиты информации в информационных системах, обучение студентов систематизированным представлениям о принципах, методах и средствах реализации защиты данных, приобретению практических навыков по защите информации в информационных системах, необходимых для их проектирования и эксплуатации.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Защита информации при реализации информационных процессов ввода, вывода, передачи, обработки и хранения информации. Методы и средства защиты информации. Теоретические методы защиты информации. Практические методы защиты информации. Программные средства защиты информации в компьютерных сетях. Защита от вирусов. Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа. Организация защиты программного обеспечения от исследования. Защита информации в открытых сетях. Криптографические средства защиты информации Симметричные криптосистемы. Системы с открытым ключом. Организационные и технические средства защиты информации в компьютерных сетях.

Ожидаемые результаты: знать особенности объектов защиты информации, их классификацию, иметь представление о методах и средствах защиты информации при реализации информационных процессов ввода, вывода, передачи, обработки и хранении информации.

Компетенции: владеет теорией, принципами построения, методами расчета и оценкой ожидаемой эффективности системы безопасности информации
ТК 3.1

Пәннің шифры KZhAK 2317

Пән атауы: Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: ақпараттық қауіпсіздікке жүйелік қатынасының негізгі принциптерінің бірі – жеткіліктік принципі, оның мағынасы: кез-келген жағдайда жүз пайыздық қорғау жоқ, сондықтан теориялық максималды қорғау деңгейіне емес, ал нақты жағдайларда деректердің минималды қажетіне, мүмкін қауіп деңгейінде.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Компьютерлік техниканың дамуы және оның адам қызметінің әртүрлі салаларына енуі заңға қайшы әрекеттердің өсуіне әкелді, олардың болуының объектісі немесе құралы болып электрондық-есептеу машинасы. Манипуляциялаудың әртүрлі жолымен, яғни ақпаратқа оны өңдеудің әртүрлі кезеңдерінде өзгеріс енгізу, программалық қамсыздандыруға болады.

Күтілетін нәтиже: Ақпарат қорғау объектісі ретінде. Сенімді қорғауды тұрғызу компьютерлік жүйедегі алмасатын ақпаратты оның сенімділік деңгейін анықтау үшін бағалауды, оның қауіпсіздігінің потенциалды қаупін және оны қорғаудың қажет режимін орнату.

Құзыреті: Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген
КВ 3.1

Шифр дисциплины ZIKS2317

Название дисциплины:Защита информации в компьютерных системах

Пререквизиты:Информатика

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: Один из основных принципов системного подхода к безопасности информации – принцип «разумной достаточности», суть которого: стопроцентной защиты не существует ни при каких обстоятельствах, поэтому стремиться стоит не к теоретически максимально достижимому уровню защиты, а к минимально необходимому в данных конкретных условиях и при данном уровне возможной угрозы.

Краткое содержание основных разделов:Развитие компьютерной техники и ее широкое внедрение в различные сферы человеческой деятельности вызвало рост числа противозаконных действий, объектом или орудием совершения которых являются электронно-вычислительные машины. Путем различного рода манипуляций, т.е. внесения изменений в информацию на различных этапах ее обработки, в программное обеспечение.

Ожидаемые результаты: Информация как объект защиты Построение надежной защиты включает оценку циркулирующей в компьютерной системе информации с целью уточнения степени ее конфиденциальности, анализа потенциальных угроз ее безопасности и установление необходимого режима ее защиты.

Компетенции: владеет теорией, принципами построения, методами расчета и оценкой ожидаемой эффективности системы безопасности информации
ТК 3.1

Пәннің шифры: KT 2317

Пән атауы:Кодтау теориясы

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: Өндірістік іс-тәжірибе.

Мақсаты:Студенттерге кодтау теориясының міндеттері және әдістерін, негізгі ұғымдарын таныстыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кодтау: тарихы және алғашқы қадамы.Ақпаратты кодтау.Шифрлар. Абстрактілі алфавит. Фоно коды. Префикстің қасиеті. Кодтау және декодтау. Шеннон теоремасы туралы түсінік. Шығындық, шу, криптограмма. Кодтар, антикодтар. Хемминг коды. Сызықтық (топтық кодтар). Циклдық кодтар. Синдроп бойынша декодтау. Симметриялық емес қателіктерді түзететін квадрат. Байттық кодтардың халықаралық жүйелері. Рида – Маллер кодтары. Мебиус функциясы және синхромизацияланатын кодтар. Латындық квадраттар және кодтар. Адамар матрицалары және кодтау.

Күтілетін нәтиже: Ақпаратты кодтау тәсілдерін; Шифрлеу және дешифрлеу тәсілдерін қолдануды; Кодтармен және абстрактілі алфавитпен жұмыс жасай білу.

Құзыреті: Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген.

КВ 3.1

Шифр дисциплины: ТK2317

Название дисциплины:Теория кодирования

Пререквизиты:Информатика

Постреквизиты:Производственная практика

Цель изучения:Целью курса является знакомство студентов с задачами и методами теории кодирования, основными понятиями и идеями теории эффективного и помехоустойчивого кодирования.

Краткое содержание основных разделов:Введение. Фундаментальные положения теорииинформации. Измерение информации. Подходы к количественной мере информации. Модели сигналов. Понятие энтропии дискретных инепрерывных событий. Преобразование сигналов. Скорость передачиинформации и пропускная способность канала связипри отсутствии и наличии помех. Математическоеописание каналов связи и источников сообщений. Источники сообщений. Прямая и обратная теоремыК.Шеннона. Кодирование информации. Методика построения кодов. Передача информации. Проблемы передачинепрерывной информации с оценкой ошибокдискретизации по времени и по амплитуде. Возможность информационного подхода к оценкекачества функционирования информационных систем.

Ожидаемые результаты:В результате изучения дисциплины студенты должны знать фундаментальные положения теории информации.

Компетенции: владеет теорией, принципами построения, методами расчета и оценкой ожидаемой эффективности системы безопасности информации.

ТК 3.2

Пәннің шифры IP 3328

Пән атауы: Интернетте программалау

Пререквизиттері:Web-технологиялар

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: студенттерді Web-қосымшаларды құру технологияларымен және құралдарымен таныстыру. Тегтердің қызметін, Web-беттерді жазуды, JavaScript тілінің негізін және мүмкіндіктерін оқып-үйрену, ақпараттық желілер үшін JavaScript тілінде сценарийлер құру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Программалау тарихы. JavaScript тілінің негізі: мәліметтерді енгізу және шығару; мәліметтер типтері; айнымалылар және операторлар; функциялар және объектілер. Сценарийлерді құру негіздері: сценарийлердің орналасуы; оқиғалардың ұғымы және қасиеттері, оқиғаларды өңдеу; сценарийлерді басқаратын объектілер; терезелер және фреймдармен жұмыс; құжаттың элементтерін динамикалық түрде өзгерту; бейнелерді жүктеу; браузердің және құжаттың объектілі моделі. Қарапайым визуалды эффектілер. Элементтердің қозғалысы. Сызықтарды салу. Форманың мәліметтерін өңдеу. Меню құру. Кестелер және қарапайым деректер қорын құру. Сценарийлердің Flash-мультфильмдармен іс-әрекеті.Күтілетін нәтиже Web-дизайнның түсінігін; HTML, JavaScript тілдерінің негізін; Web-беттерді жалпы концепциялар бойынша құруды және жүзеге асыруды білулері керек. Программалаудың жалпы принциптерін; JavaScript тілінің негізгі элементтерін; веб-программалаудың алгоритмдері мен әдістерін; өздерінің жеке қосымшаларын өңдеу ретін меңгерулері керек.

Құзыреті:

қазіргі заманғы мобильді платформаларға арналған программаларды құру дағдыларына иеКВ 3.2

Шифр дисциплины PI 3328

Название дисциплины: Программирование в Интернет

Пререквизиты: Web-технологии

Постреквизиты:могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения:ознакомить студентов с редствами и технологиями создания Web-приложениями. Свойства тегов, написание Web-страниц, изучить основы и возможности языка JavaScript, для информационных сетей создать сценарий на языке JavaScript.

Краткое содержание основных разделов: История программирования. Основы языка JavaScript: ввод и вывод данных, типы данных, переменные и операторы, функции и объекты. Основы создания сценариев: расположение сценариев, понятия и свойства события, обработка событий, объекты, управляемые сценариями, работа с окнами и фреймами, динамическое изменение элементов документа, загрузка изображений, объектная модель браузера и документа. Простые визуальные эффекты. Движение элементов. Рисование линий. Обработка данных форм. Меню. Таблицы и простые базы данных. Взаимодействие с Flash-мультфильмами.

Ожидаемые результаты: По окончании курса студенты получают знания об основах программирования на языке JavaScript. А также студенты должны научиться квалифицированно использовать язык, научиться работать в Интернете, научиться писать достаточно сложные программы на скриптовых языках программирования.

Компетенции:

владеет навыками разработки программ для современных мобильных платформ
ТК 3.2

Пәннің шифры AOZhPN 3328

Пән атауы:Android операциялық жүйелері үшін программалау негіздері

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Әлем компьютер ұғымынан стандартты дербес компьютер ұғымы ретінде кете бастады. Смартфондар және басқа гажеттер біздің өмірімізге енуде және әдеттегі қызмет болады. Мұндай гаджеттер арасында көшбасшы бүгінгі күнге Андроид операциялық жүйесі болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Курста сенсорлар сияқты ұялы құрылғыларды қолдану тәсілдері сервистер, экранмен интерактивті әрекеттесу, деректерді, басқару элементтерін, медианы сақтау қарастырылады.

Күтілетін нәтиже: Курс Delphi программалау ортасында Андроид операциялық жүйесінің басқаруымен ұялы платформаларда программалау тәсілдеріне үйретеді. Курста мобильді құрылғыны ДК-ге ондағы орнатылған Delphi программалық ортаcымен қалай қосу керектігі, сонымен қатар датчиктерді, телефондарды, камераларды, интерактивті жестарды қолдану қарастырылады.

Құзыреті: Қазіргі заманғы мобильді платформаларға арналған программаларды құру дағдыларына ие.
КВ 3.2

Шифр дисциплины OPOSA 3328

Название дисциплины:Основы программирования для ОС Android

Пререквизиты:Информатика

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Цель изучения:Мир все больше стал уходить от понятие компьютера как исключительно стандартного персонального компьютера. Смартфоны и прочие гаджеты все более прочно входят в нашу жизнь и становятся привычным дело. Лидирующей платформой среди подобных гаджетов на сегодняшний день является ОС Андроид. 

Краткое содержание основных разделов:В курсе рассматривается приемы использования мобильных устройств, такие как сенсоры, сервисы, интерактивное взаимодействие с экраном, хранение данных, элементов управления, медиа.

Ожидаемые результаты: Курс обучает приемам программирования в программной среде Delphi на мобильных платформах под управлением ОС Андроид.

В курсе рассматривается, как подключать мобильного устройство к ПК с установленной на нем программной средой Delphi, а также использование датчиков, телефона, камеры, интерактивных жестов.Компетенции: владеет навыками разработки программ для современных мобильных платформ.
ТК 3.2

Пәннің шифры: AUP 3328

Пән атауы:Академиялық ұтқырлық пәндері

Пререквизиттері:

Постреквизиттері:

Мақсаты: Халықаралық білім беру кеңістігіне қозғалыс жүзеге асырылатын негізгі мақсат – Қазақстандық жоғары білім беру сапасын әлемдік стандарттарға сәйкес қамтамасыз ету, оның тартымдылығын және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қазақстан Республикасының жоғары білім беруінде Болон декларациясының негізгі принциптері жүзеге асырылған. Барлық жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту технологиясы енгізілген. Республика ЖОО-ы белсенді түрде шетелдік университеттермен білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады.

Мамандарды дайындаудың үш деңгейлі моделіне толық ауыстырылған: бакалавр – магистр - Ph.D. докторы.Күтілетін нәтиже: 2020 жылға қарай Болон процесі шегінде академиялық ұтқырлықты дамыту бойынша міндетті, ұсынылатын параметрлер орындалады.

Жоғары оқу орындары ғылыми-педагогикалық кадрларының және ғылыми-зерттеу институттарының құрамы нығаяды.

Академиялық ұтқырлық келесілерге ықпал етеді:


  1. Қазақстандық білім беруді халықаралық білім беру кеңістігіне интеграциялау;

  2. Білім беру сапасын жоғарылату және адам капиталы деңгейін дамыту;

  3. Қазақстандық білім беру бағдарламаларының шетелдік университет бағдарламаларымен сәйкестігі;

  4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді интернационализациялауды күшейту.

Құзыреті: Қазіргі заманғы мобильді платформаларға арналған программаларды құру дағдыларына ие.
KB3.2

Шифр дисциплины: DAM 3328

Название дисциплины: Дисциплины академической мобильности

Пререквизиты:

Постреквизиты:

Цель изучения: Главная цель, ради которой осуществляется движение в международное образовательное пространство - обеспечение качества казахстанского высшего образования в соответствии с мировыми стандартами, повышение его привлекательности и конкурентоспособности.

Краткое содержание основных разделов: В высшем образовании Республики Казахстан реализованы основные принципы Болонской декларации. Во всех вузах внедрена кредитная технология обучения. Вузы республики активно реализуют совместные образовательные программы с зарубежными университетами.

Осуществлен полный переход на трехуровневую модель подготовки специалистов: бакалавр – магистр – доктор Ph.D.Ожидаемые результаты: К 2020 году будут выполнены обязательные, рекомендательные параметры в рамках Болонского процесса по развитию академической мобильности.

Будет усилен состав научно-педагогических кадров вузов и научно-исследовательских институтов.

Академическая мобильность будет способствовать:

1) интеграции казахстанского образования в международное образовательное пространство;

2) повышению качества знаний и уровня развития человеческого капитала;

3) сопоставимости и признанию казахстанских образовательных программ с программами зарубежных университетов;

4) усилению интернационализации высшего и послевузовского образования.

Компетенции: владеет навыками разработки программ для современных мобильных платформ.
ТК 3.3

Пәннің шифры: PPN 3329

Пән атауы:РНР – да программалау негіздері

Пререквизиттері: Web-технологиялар

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: PHP Интернетпен байланысты қосымшаларды программалау үшін қолданылады. Бірақ, PHP-ді командалық жолдың интерпретаторы ретінде қолдануға болады, негізінен *nix-жүйелерде. Соңғысы CORBA және COM интерфейстері негізінде мүмкін, сонымен қатар PHP-GTK кеңейтпесі көмегімен. PHP-l3 осындай қолдануда келесі тапсырмаларды шешуге болады: Интерактивті командалық жолдың қосымшасын құру; GUI кросс-платформалық қосымшаларды PHP-GTK кітапханасы көмегімен құру; Windows және Linux бойынша кейбір тапсырмаларды автоматтандыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: PHP тілі веб-программалау үшін арнайы арналған. PHP C және Perl тілдерінің артықшылығын жинақтаған және дәстүрлі программалау тілдері алдында артықшылыққа ие. PHPсинтаксисі С тілінің синтаксисін еске түсіреді және көбіне Java және Perl сияқты тілдерден алынған.

Күтілетін нәтиже: PHP сценрийлерді жазу тілі болып табылады, ал бұл біраз ғана программалау тілдеріне тән. Яғни тілдегі амалдар оқиға болғаннан кейін орындалады, мысалы қолданушы форманы бергеннен кейін немесе URL-ге қатынағаннан кейін (Uniform Resource Locator - Web-адресті білдіретін техникалық термин).

Java, С немесе Perl сияқты программалау тілдерін Internet-ке ешқандай қатысы жоқ автономды қосымшаларды жазу үшін қолдануға болады.Құзыреті: қазіргі заманғы Web-тілдер негізінде программалық қосымшалар құра алады.

ТК 3.3

Шифр дисциплины:OPP 3329

Название дисциплины:Основы программирования в PHPПререквизиты:Web-технологии

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Цель изучения:Дело в том, что PHP, как правило, используется сугубо для программирования приложений, связанных с Интернетом. Однако, PHP можно еще использовать в качестве интерпретатора командной строки, в основном в *nix-системах. Последнее возможно при помощи CORBA и COM интерфейсов, а также при помощи расширения PHP-GTK. При таком использовании PHP возможно решение следующих задач:создание приложений интерактивной командной строки;создание кросс-платформенных GUI приложений при помощи библиотеки PHP-GTK;автоматизация некоторых задач под Windows и Linux

Краткое содержание основных разделов:Язык PHP специально предназначен для веб-программирования. PHP сочетает достоинства языков C и Perl и при этом весьма прост в изучении и обладает значительными преимуществами перед традиционными языками программирования. Синтаксис PHP очень напоминает синтаксис языка C и во многом заимствован из таких языков как Java и Perl.

Ожидаемые результаты:РНР является языком написания сценариев, а это свойство немногих языков программирования. Значит, операции в языке начинают выполняться только после того, как событие произошло, например когда пользователь пе-

редает форму или обращается на URL (Uniform Resource Locator - технический термин, означающий Web-адрес). Языки программирования, такие как

Java, С или Perl, можно использовать для написания автономных приложений,

которые могут не иметь никакого отношения к Internet.Компетенции: умеет разработать программные приложения на основе современных Web-языков.
ТК 3.3

Пәннің шифры: PPN 3329

Пән атауы:Perl-да программалау негіздері

Пререквизиттері: Web-технологиялар

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Пән мақсаты болып қазіргі заманғы скрипт тілдерімен берілген әртүрлі күрделілік деңгейінде құралдарды оқып-білу болып табылады, сонымен қатар скрипт тілдерді қолдануда тәжірибелік дағдыларды қолдану.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Web-сервердің және клиенттің әрекет ету механизмін, тіл синтаксисін, басқару конструкцияларын, қолданушы функцияларын құру, массивтер және жолдармен жұмыс әдістерін, файлдық жүйемен жұмыс істеу әдістерін, PERL және MySQL әрекеттесуін меңгеру.Күтілетін нәтиже: Клиент-серверлік технология негіздері, HTTP хаттамасы және деректерді серверге беру әдістері. Сұраныстарды PERL көмегімен өңдеу.

Құзыреті: қазіргі заманғы Web-тілдер негізінде программалық қосымшалар құра алады.

ТК 3.3

Шифр дисциплины:OPP 3329

Название дисциплины:Основы программирования в PerlПререквизиты:Web-технологии

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы