Бекітілдіутвержден


Краткое содержание основных разделовбет26/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Краткое содержание основных разделов:Теоретико-методологические основы изучения технологий профессионально-ориентированного обучения. Дидактико-теоретические основы понятий «обучение» и «профессионально-ориентированное обучение». Характеристикапонятий «технология» и «технология профессионально-ориентированного обучения». Соотношение понятий «технология обучения» и «метод обучения»

Принципы реализации технологий профессионально-ориентированного обучения. Классификация технологий профессионально-ориентированного обучения. Выбор, проектирование и реализация технологий обучения. Формы теоретической профессионально-ориентированной подготовки. Формы практической профессионально-ориентированной под

готовки. Характеристика самостоятельных внеаудиторных учебных профессионально

-ориентированных занятий.Содержательно

-методическое обеспечение реализации

в педагогической практике основных видов технологий профессионально-ориентированного обучения. Диагностические технологии. Технологии учебного диалога. Технологии витагенного обучения. Игровые технологии.

Проектные технологии

Ожидаемые результаты:

Компетенции: внедрения и классификации технологий

профессионально-ориентированного обучения, о сферах их распространения и особенностях реализации в работе сраз-

личными категориями

обучающихся в учреждениях профессионального

образования.Codeof discipline: OPOA 5206
Nameof discipline:Organization of professional-oriented activities undergraduates

Prerequisites: Theoretical Foundations of Computer Science
Postrekvizity:Practice
The purpose of the study: to deepen, broaden and
improve basic professional knowledge and skills of students (undergraduates) in the professionally oriented and research activities.
Summary of the main sections: theoretical and methodological foundations for the study of technology-oriented professional training. Didactics and theoretical basis of the concept of "learning" and "professionally-oriented education." Characteristics of concepts "technology" and "technology-oriented professional training."Value concepts of "technology education" and "training method"
The principles of implementation of the technology-oriented professional training. Classification of professional technology-oriented training. The choice, design and implementation of learning technologies. Forms theoretical professionally-oriented training. Form of practical vocational oriented at
cooking. Characteristics independent extracurricular vocational training
-oriented zanyatiy.Soderzhatelno
and methodical software implementation
in teaching practice basic types of technology-oriented professional training. Diagnostic technology. Technology academic dialogue. Technology vitagennogo training. Gaming technology.
Design Technology
Expected results:
Competencies: introduction and classification technologies
professionally-oriented training on the areas of dissemination and implementation features in working with different
personal categories
students in vocational
education.

ТК 3.5

Пәннің шифры: ST 6308

Пән атауы:PHP-де Web программалауПререквизиттер: информатика

Постреквизиттер: кәсіби қызмет

Мақсаты: магистранттарды Web-қосымшаларды құру технологияларымен және құралдарымен таныстыру. Тегтердің қызметін, Web-беттерді жазуды, JavaScript тілінің негізін және мүмкіндіктерін оқып-үйрену, ақпараттық желілер үшін JavaScript тілінде сценарийлер құру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Программалау тарихы. JavaScript тілінің негізі: мәліметтерді енгізу және шығару; мәліметтер типтері; айнымалылар және операторлар; функциялар және объектілер. Сценарийлерді құру негіздері: сценарийлердің орналасуы; оқиғалардың ұғымы және қасиеттері, оқиғаларды өңдеу; сценарийлерді басқаратын объектілер; терезелер және фреймдармен жұмыс; құжаттың элементтерін динамикалық түрде өзгерту; бейнелерді жүктеу; браузердің және құжаттың объектілі моделі. Қарапайым визуалды эффектілер. Элементтердің қозғалысы. Сызықтарды салу. Форманың мәліметтерін өңдеу. Меню құру. Кестелер және қарапайым деректер қорын құру. Сценарийлердің Flash-мультфильмдармен іс-әрекеті.Күтілетін нәтиже: процесінде және емтихан тапсырғанда магистранттар:

 • JavaScript тілінің негізін; Web-беттерді жалпы концепциялар бойынша құруды және жүзеге асыруды білуі;

 • веб-программалаудың алгоритмдері мен әдістерін;

 • өздерінің жеке қосымшаларын өңдеу ретін меңгерулері керек

Құзіреті: Арнайы құзыреттер:

 • Web-қосымшаларды құру технологияларын меңгеру. Тэгтердің қызметін, Web-беттерді жазуды, JavaScript тілінің негізін және мүмкіндіктерін оқып-үйрену, ақпараттық желілер үшін JavaScript тілінде сценарийлер құра білу;

 • Кәсіби қызметте теориялық білімдерді қолдана алу біліктері мен дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік құзыреттер: логикалық, аналитикалық, концептуалды ойлаудың дағдыларын меңгеру.

КВ 3.5

Шифр дисциплины:WPHP 6308

Название дисциплины:Web программирование на PHP

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: профессиональная деятельность

Цель изучения:

Целью курса является изучение назначения тегов, написание домашних страницКраткое содержание основных разделов:

Каталоги ресурсов. Поисковые системы. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура документа, абзацы, цвета, ссылки. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, графика. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: Таблицы. Фреймы. Общие подходы к дизайну сайта. Разработка макета страницы. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: формы. Использование стиля при оформлении сайта. Спецификации CSS1, CSS2. Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение Интернет-ресурса на сервере провайдера. Регистрация Интернет-ресурса в каталогах и поисковых системах.Программирование на JavaScript. DHTML.

Программирование на PHP. MySQL & PHP. Язык PHP. Взаимодействие с пользователем. База данных в MySQL. Решение прикладных задач. Взаимодействие скриптов на языке PHP и базы данных MySQL. Межплатформенный язык запросов SQL (диалект MySQL). Операторы и функции. Формы и циклы. Функции и концепция объектов. Строки, числа и массивы. Объектная модель документа. Объект документа и объект окна. Основы объектно-ориентированного программирования. Наследование и замыкание. Основы приложений Ajax

Обработка ошибок в JavaScript. Рекурсия. Dynamic HTML для управления содержанием документа внутри самого документа, расширяемый язык разметки XML, средства описания структуры документа DTD и XSD, средства преобразования XSLT и модель DOM.

Основы CGI-программирования с использованием языка PHP. Создание полноценных распределенных CGI-приложений на основе языков общего назначения, таких как C++ или Java. Платформенно-независимых технологий Java. Создание приложений Web с базами данных для Интернета, а также для корпоративной интрасети.

Ожидаемые результаты: По окончании курса студенты получают знания об основах программирования на языке JavaScript.

Компетенции: Специальные компетенции:


 • сформировать понятие о внутренней структуре и организации программных средств;

 • овладеть навыками логического, аналитического и концептуального мышленияспособен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию
EC 3.5

Identifier discipline:WPHP 6308

Title discipline: Web programming in PHP

Prerequisites:informatic

Postrequisites: professional activities

Studying purpose:

The purpose of a course is studying of purpose of tags, writing of homepagesSummary of the main sections:

the programming language developed for record of "scenarios", sequences of operations which the user can carry out on the computer. Simple scripting languages often called earlier languages of batch operation. Introduction in JavaScript

Operators and functions. Forms and cycles. Functions and concept of objects. Lines, numbers and massifs. Object model of the document. Object of the document and object of a window. Bases of object-oriented programming. Inheritance and short circuit. Bases of the Ajax appendices

Processing of mistakes in JavaScript. Recursion. Dynamic HTML for management of contents of the document in the document, an eXtensible markup language of XML, means of the description of structure of the document DTD and XSD, means of the XSLT transformation and the DOM model.

CGI programming bases with PHP language use. Creation of the full-fledged distributed CGI-applications on the basis of languages of general purpose, such as C ++ or Java. Platform and independent Java technologies. Web application creation with databases for the Internet, and also for a corporate intranet.

Expected results: At the end of the course, students are taught the basics of programming in JavaScript.

Competencies: able to independently acquire and use to practice new knowledge and skills, is committed to self-development


ТК 2.3

Пәннің шифры: BBAZh 6307

Пән атауы: Білім берудегі ақпараттық жүйелер

Пререквизиттер: информатика

Постреквизиттер: кәсіби қызмет

Мақсаты:

пән күрделі жүйелерді талдау технологиясы мен жобалаудың халықаралық стандарттарына негізделген ақпараттық жүйелерін жобалауды таныстырады, жүйелердің ақпараттық және функционалды принциптерін тұрғызу принциптерімен таныстырады, экономикалық ақпараттық жүйелерді қолдау құралдарын қолданумен таныстырады.Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

CASE-құралдарын қолдануды ақпараттық жүйелерді жобалау құралдарын қолдау бағдарламалық өнімі ретінде.

Пәндік аудандардағы ақпараттық процестрді модельдеу әдістерін, қазіргі CASE-құралдар мен классификациясы. Курстың ғылыми негізі болып жүйелік талдау және модельдеу ідістемесі. Бағдарламаларды жобалау және құралдар интерфейсі (экрандық форма, есептер), желі топологиясын, аппараттық құралдар конфигурациясы

Күтілетін нәтиже: Визуальды компоненттер кітапханасын пайдалана білуді;


 • Менюмен жұмысты;

 • Қосымшалар өңдеуді;

 • Ақпаратты баспаға шығаруды;

 • Мультимедианы пайдалануды;

 • Графикамен жұмысты;

Каталог және файлдармен жұмыс жасай білуді

Құзіреті: логикалық, аналитикалық, концептуалды ойлаудың дағдыларын меңгеру.

КВ 2.3

Шифр дисциплины:ISO6307

Название дисциплины: Информационные системы в образовании

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: профессиональная деятельность

Цель изучения:

Дисциплина имеет целью ознакомить учащихся с информационными технологиями анализа сложных систем и основанными на международных стандартах методами проектирования информационных систем, обучить магистрантов принципам построения функциональных и информационных моделей систем, проведению анализа полученных результатов, применению инструментальных средств поддержки проектирования экономических информационных систем.Краткое содержание основнх разделов:

Курс направлен на изучение современных методов и средств проектирования информационных систем в сфере образования. Предусматривается изучение CASE-средств, как программного инструмента поддержки проектирования информационных систем (ИС).

Курс предусматривает изучение: состава и структуры различных классов экономических ИС как объектов проектирования; современных технологий проектирования ИС и методик обоснования эффективности их применения; содержания стадий и этапов проектирования ИС и их особенностей при использовании различных технологий проектирования; целей и задач проведения предпроектного обследования объектов информатизации; методов моделирования информационных процессов предметной области; классификацию и общие характеристики современных CASE-средств. Научной основой курса являются методологии системного анализа и моделирования, позволяющие на этапе создания информационной системы решить следующие основные задачи: обеспечение требуемой функциональности системы и адаптивности к изменяющимся условиям ее функционирования; проектирование реализуемых в системе объектов данных; проектирование программ и средств интерфейса (экранных форм, отчетов), которые будут обеспечивать выполнение запросов к данным; учет конкретной среды или технологии реализации проекта, а именно: топологии сети, конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры, параллельной обработки, распределенной обработки данных и т.п. Программой курса предусматривается изучение CASE-инструментов поддержки проектирования информационных систем. Практикум дисциплины включает в себя задания для освоения учащимися инструментальных средств разработки и анализа функциональных и информационных моделей деятельности экономических объектов (предприятий и учреждений), являющихся основой проектирования информационных систем. Курс содержит кэйс-задание на проектирование ИС для проработки в процессе изучения

Ожидаемые результаты:Знать теоретические основы экспертных систем и систем искусственного интеллекта, принципы построения и функционирования экспертных систем, систем распознавания и генерации речи, архитектуру и парадигмы создания инструментальных средств СИИ

Компетенции: способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных систем


EC 2.3

Identifier discipline:ISE 6307

Title discipline: Information systems in education

Prerequisites: informatics

Postrequisites: professional activities

Studying purpose:

The discipline aims to acquaint pupils with information technologies of the analysis of difficult systems and the methods of design of information systems based on the international standards, to train undergraduates in the principles of creation of functional and information models of systems, carrying out the analysis of the received results, application of tools of support of design of economic information systems.Summary of the main sections:

The course is directed on studying of modern methods and design tools of information systems in education. Studying of CASE means, as program instrument of support of design of the information systems (IS) is provided.

The course provides studying: structure and structure of various classes of economic IS as objects of design; modern technologies of design of IS and techniques of justification of efficiency of their application; maintenance of stages and design stages of IS and their features when using various technologies of design; purposes and problems of carrying out predesign inspection of objects of informatization; methods of modeling of information processes of subject domain; classification and general characteristics of modern CASE means. Scientific basis of a course are methodologies of the system analysis and the modeling, creations of information system allowing at a stage to solve the following main problems: ensuring demanded functionality of system and adaptability to changing conditions of its functioning; design of data objects realized in system; design of programs and means of the interface (screen forms, reports) which will provide performance of inquiries to data; accounting of the concrete environment or technology of implementation of the project, namely: topology of a network, configuration of the hardware, the used architecture, the parallel processing, the distributed data processing, etc. The program of a course provides studying of CASE instruments of support of design of information systems. The practical work of discipline includes tasks for development by pupils of tools of development and the analysis of functional and information models of activity of economic objects (the enterprises and establishments), being a basis of design of information systems. The course contains IS keys-design assignment for study in the course of studying

Expected results: To know the theoretical basis of expert systems and artificial intelligence systems, principles of construction and operation of expert systems, speech recognition and generation, architecture and the paradigm of creation tools FIC

Competencies: able to carry out and justify the choice of design decisions on types of information systems


ТК 3.4

Пәннің шифры: AZhZhTA 6307

Пән атауы: Ақпараттық жүйелерді жобалаудың теориясы мен әдістемесі

Пререквизиттер: информатика

Постреквизиттер: кәсіби қызмет

Мақсаты: пән күрделі жүйелерді талдау технологиясы мен жобалаудың халықаралық стандарттарына негізделген ақпараттық жүйелерін жобалауды таныстырады, жүйелердің ақпараттық және функционалды принциптерін тұрғызу принциптерімен таныстырады, экономикалық ақпараттық жүйелерді қолдау құралдарын қолданумен таныстырады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

CASE-құралдарын қолдануды ақпараттық жүйелерді жобалау құралдарын қолдау бағдарламалық өнімі ретінде.

Пәндік аудандардағы ақпараттық процестрді модельдеу әдістерін, қазіргі CASE-құралдар мен классификациясын. Курстың ғылыми негізі болып жүйелік талдау және модельдеу ідістемесі табылады. Бағдарламаларды жобалау және құралдар интерфейсі (экрандық форма, есептер), желі топологиясын, аппараттық құралдар конфигурациясын

Күтілетін нәтиже: Визуальды компоненттер кітапханасын пайдалана білуді;


 • Менюмен жұмысты;

 • Қосымшалар өңдеуді;

 • Ақпаратты баспаға шығаруды;

 • Мультимедианы пайдалануды;

 • Графикамен жұмысты;

Каталог және файлдармен жұмыс жасай білуді

Құзіреті: логикалық, аналитикалық, концептуалды ойлаудың дағдыларын меңгеру.

КВ 3.4

Шифр дисциплины:MTPIS6307

Название дисциплины: Методологии и технологии проектирования информационных систем

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: профессиональная деятельность

Цель изучения:

Дисциплина имеет целью ознакомить учащихся с информационными технологиями анализа сложных систем и основанными на международных стандартах методами проектирования информационных систем, обучить магистрантов принципам построения функциональных и информационных моделей систем, проведению анализа полученных результатов, применению инструментальных средств поддержки проектирования экономических информационных систем.Краткое содержание основнх разделов:

Курс направлен на изучение современных методов и средств проектирования информационных систем в сфере образования. Предусматривается изучение CASE-средств, как программного инструмента поддержки проектирования информационных систем (ИС).

Курс предусматривает изучение: состава и структуры различных классов экономических ИС как объектов проектирования; современных технологий проектирования ИС и методик обоснования эффективности их применения; содержания стадий и этапов проектирования ИС и их особенностей при использовании различных технологий проектирования; целей и задач проведения предпроектного обследования объектов информатизации; методов моделирования информационных процессов предметной области; классификацию и общие характеристики современных CASE-средств. Научной основой курса являются методологии системного анализа и моделирования, позволяющие на этапе создания информационной системы решить следующие основные задачи: обеспечение требуемой функциональности системы и адаптивности к изменяющимся условиям ее функционирования; проектирование реализуемых в системе объектов данных; проектирование программ и средств интерфейса (экранных форм, отчетов), которые будут обеспечивать выполнение запросов к данным; учет конкретной среды или технологии реализации проекта, а именно: топологии сети, конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры, параллельной обработки, распределенной обработки данных и т.п. Программой курса предусматривается изучение CASE-инструментов поддержки проектирования информационных систем. Практикум дисциплины включает в себя задания для освоения учащимися инструментальных средств разработки и анализа функциональных и информационных моделей деятельности экономических объектов (предприятий и учреждений), являющихся основой проектирования информационных систем. Курс содержит кэйс-задание на проектирование ИС для проработки в процессе изучения

Ожидаемые результаты:Знать теоретические основы экспертных систем и систем искусственного интеллекта, принципы построения и функционирования экспертных систем, систем распознавания и генерации речи, архитектуру и парадигмы создания инструментальных средств СИИ

Компетенции: способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных систем


EC 2.3

Identifier discipline:MTDIS 6307

Title discipline: Methodologies and technologies of design of information systems

Prerequisites: informatics

Postrequisites: professional activities

Studying purpose:

The discipline aims to acquaint pupils with information technologies of the analysis of difficult systems and the methods of design of information systems based on the international standards, to train undergraduates in the

rinciples of creation of functional and information models of systems, carrying out the analysis of the received results, application of tools of support of design of economic information systems.

Summary of the main sections:

The course is directed on studying of modern methods and design tools of information systems in education. Studying of CASE means, as program instrument of support of design of the information systems (IS) is provided.

The course provides studying: structure and structure of various classes of economic IS as objects of design; modern technologies of design of IS and techniques of justification of efficiency of their application; maintenance of stages and design stages of IS and their features when using various technologies of design; purposes and problems of carrying out predesign inspection of objects of informatization; methods of modeling of information processes of subject domain; classification and general characteristics of modern CASE means. Scientific basis of a course are methodologies of the system analysis and the modeling, creations of information system allowing at a stage to solve the following main problems: ensuring demanded functionality of system and adaptability to changing conditions of its functioning; design of data objects realized in system; design of programs and means of the interface (screen forms, reports) which will provide performance of inquiries to data; accounting of the concrete environment or technology of implementation of the project, namely: topology of a network, configuration of the hardware, the used architecture, the parallel processing, the distributed data processing, etc. The program of a course provides studying of CASE instruments of support of design of information systems. The practical work of discipline includes tasks for development by pupils of tools of development and the analysis of functional and information models of activity of economic objects (the enterprises and establishments), being a basis of design of information systems. The course contains IS keys-design assignment for study in the course of studying

Expected results: To know the theoretical basis of expert systems and artificial intelligence systems, principles of construction and operation of expert systems, speech recognition and generation, architecture and the paradigm of creation tools FIC

Competencies: able to carry out and justify the choice of design decisions on types of information systems


Пәннің шифры: MKP 6308

Пән атауы: Мобильді құрылғылар үшін программалау

Постреквизиттер:Информатика

Пререквизиттер:3c-n2;3hb,t

Мақсаты:Windows Mobile операциялық жүйе басқаруымен мобильді құрылғыларға түрлі қосымша құруға үйренеді

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

.NET Compact Framework 3.5 программалау технологиясын қолдану принциптерін қарастырған. Windows Mobile операциялық жүйе басқаруымен мобильді құрылғыларға түрлі қосымша құруға. .NET Compact Framework арқылы түрлі типті қосымша құру процесі сипатталады. Курс .NET Framework программалауға дағдысы бар программистерге арналған және .NET Compact Framework меңгеру есебінде өз көзқарасын кеңейтуге бағытталады.Күтілетін нәтиже: ақпараттық жүйелерді қамсыздандыру түрлері бойынша жобалық шешім негіздеу мен жүзеге асыруға бағытталады

Құзіреті: Арнайы құзыреттер:

 • Мобильді құрылғылар құру технологияларын меңгеру. .NET Frameworkнегізін және мүмкіндіктерін оқып-үйрену

 • Кәсіби қызметте теориялық білімдерді қолдана алу біліктері мен дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік құзыреттер: логикалық, аналитикалық, концептуалды ойлаудың дағдыларын меңгеру.

Шифр дисциплины:PMU6308

Название дисциплины: Программирование для мобильных устройств

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: практика

Цель изучения: научаться создавать самые разнообразные приложения для мобильных устройств под управлением операционной системы Windows Mobile.

Краткое содержание основных разделов: магистранты могут создавать самые разнообразные приложения для мобильных устройств под управлением операционной системы Windows Mobile. Рассмотрены принципы использования технологии программирования .NET Compact Framework 3.5, описан процесс создания приложений различного типа. Приводятся подробные примеры и множество советов по использованию .NET Compact Framework.
Курс рассчитана в первую очередь на программистов, уже имеющих опыт программирования на .NET Framework и желающих расширить свой кругозор за счет освоения .NET Compact Framework.

Ожидаемые результаты:

способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных систем

Code of discipline:PMD 6308
Name of discipline: Programming for Mobile Devices

Prerequisites: Informatics
Postrekvizity: Practice
The purpose of the study: learn to create a variety of applications for mobile devices running the operating system Windows Mobile.
Summary of the main sections: masters can create a wide variety of applications for mobile devices running the operating system Windows Mobile. The principles of the use of technology Programming .NET Compact Framework 3.5, describes how to create different types of applications. Provides detailed examples and a lot of tips for using .NET Compact Framework.
The course is primarily intended for developers who already have programming experience in .NET Framework and want to expand their horizons by developing .NET Compact Framework.

АТкафедрасының меңгерушісіЗаведующий кафедрой ИТ Смагулова Л.А.
Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан