Бекітілдіутвержденбет22/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

АТкафедрасының меңгерушісі

Заведующий кафедрой ИТ Смагулова Л.А.
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
Физика – математика факультеті
Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова
Физико –математический факультет
Zhetysu State University named after I.Zhansugurov
Phisics – Mathematics Faculty

БЕКІТІЛДІ УТВЕРЖДЕН APPROVED


Университеттің ОӘК отырысында

На заседании УМС университета

At a meeting of the University EMС

Хаттама


Protokol

Протокол № ___ от ____________2015 г.

ОӘК төрағасы

Chair of EMS

Председатель УМС________ Еркинбаева Л.К.

6М011100 – Информатика мамандығы бойыншаЭлективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2015ж. (2 жыл)


Каталог элективных дисциплин специальности

6М011100 – Информатика

Год приема: 2015г. (2 год)
Catalogue of elective courses specialty

6M011100 – Informatics

The year of admission: 2015 (2 year)


Пәннің шифры: GPZ 5202

Пән атауы: Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы мен әдістемесі.

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: іс-тәжірибе

Мақсаты: әдіснама, ғылыми-зерттеу қызметінің теориясы мен технологиясы облыстарында білім алушылардың (магистранттардың ) базалық кәсіптік білімдері мен біліктіліктерін тереңдету, кеңейту және жетілдіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Білім берудеғылыми қызметтің әдіснамалық негіздері.Теориялық және практикалық қызметті құру, ұйымдастыру тәсілі мен принциптері жүйесі ретіндегі әдіснама ұғымы туралы.Әдіснаманың философиялық-психологиялық, жүйелітехникалық негіздемесі. «Қызмет» ұғымы. Қызметтің құрылымдық компоненттері. Қызмет және ұйымдастырушылық мәдениет типтері. Ғылыми таным және ғылыми зерттеулер. Ғылым туралы жалпы ұғымдар. Ғылым әлеуметтік институт ретінде. Ғылыми білім құрылымы. Теориялық және эмпирикалық зерттеулер және олардың байланысы. Іргелі және қолданбалы зерттеулер. Ғылыми білімдерді ұйымдастыру формалары. Әдіснаманың этикалық және эстетикалық негіздемесі. Ғылыми этика нормалары. Ұжымдық және жеке ғылыми қызмет.

Күтілетін нәтиже: магистрбілім беруде ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырудың теориялық-әдіснамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық аспектілерін білуі керек; кәсіптік қызметтің пәндік саласында ғылыми зерттеудің келешек бағыттарын, зерттеу жұмыстарының құрамын анықтай, кәсіптік қызметтің пәндік саласында теориялық және тәжірибелік зерттеу әдістерін пайдалана білуі керек. Пәндік салада ғылыми зерттеудің жаңаша әдістерін; ғылыми ақпаратты ұғыну және сыни талдау тәсілдерін; өзінің ғылыми потенциалын дамыту және жетілдіру дағдыларын меңгеруі керек.

Құзіреті:

Жалпымәдениеттілік құзіреті: білімділік және кәсіптік есептерді шешуде ғылым мен білімнің жаңаша мәселелері білімдерін пайдалана білуге дайындық; зерттеудің жаңа әдістерін өзбетінше меңгеру, өзінің кәсіптік қызметінде ғылыми қырын өзгерту қабілеттілігі.

Кәсіптік құзыреті: білім беру мекемелерінің әралуан білім сатыларында білім беру үдерісін ұйымдастыру және жүзеге асыруда замануи әдістер мен технологияларды пайдалану; білім беру үдерісінің сапасын бағалау мен диагностикалаудың замануи технологияларын пайдалану мүмкіндігі;

Ғылыми зерттеу нәтижелерін талдау және оларды нақты білімдік және зерттеу есептерін шешуде қолдану мүмкіндігі.

Шифр дисциплины:MMNPI 5202

Название дисциплины: Методология и методика научно-педагогических исследований

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: практика

Цель изучения: углубить, расширить и

усовершенствовать базовые профессиональные знания и умения обучающихся (магистров) в области методологии, теории и технологии научно-исследовательской деятельности.Краткое содержание основных разделов: Основания методологии научной

деятельности в образовании. Понятие о методологии как о системе принципов и

способов организации, построения теоретической и практической деятельности. Философско-психологические, системотехнические основания

методологии. Понятие «деятельность» Структурные компоненты деятельности. Деятельность и типы организационной культуры. Условия деятельности. Науковедческие основания методологии науки. Научное познание и научное исследование. Общее понятие о науке. Наука как социальный институт. Наука как

результат. Структура научного знания. Теоретические и эмпирические исследования, их взаимосвязь. Фундаментальное и прикладное исследование. Формы организации научного знания. Этические и эстетические основания методологии. Нормы научной этики.. Коллективная и индивидуальная

научная деятельность.Ожидаемые результаты: магистр должен знать теоретико-методологические, методические и организационные аспекты осуществления научно- исследовательской деятельности в образовании. Уметь определять перспективные направления научных исследований в предметной сфере профессиональной деятельности, состав исследовательских работ, определяющие их факторы; использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в предметной сфере профессиональной деятельности. Должен владетьсовременными методами научного исследования в

предметной сфере;

способами осмысления и критического анализа научной информации;

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;Компетенции:

Общекультурные компетенций

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач ; способность к самостоятельному освоению новых

методов исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

В области педагогической деятельности:

способностью применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях;

готовностью использовать современные

технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса ;

в области научно-исследовательской деятельности

способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задачCode of discipline:MMSPR 5202

Name of discipline: Methodology and methods of scientific and pedagogical research

Prerequisites: Computer

Postrekvizity: Practice

The purpose of the study: to deepen, broaden and

improve basic professional knowledge and skills of students (masters) in methodology, theory and technology research activities.

Summary of the main sections: the methodology of the scientific grounds

activities in education. The concept of the methodology as a system of principles and

ways of organizing, building a theoretical and practical activities.

Philosophical and psychological, System Integrators base

methodology. The concept of "activity" Structural components activities. The activities and the types of organizational culture. Terms of activity. Naukovedcheskogo base methodology of science. Scientific knowledge and scientific research. The general concept of science. Science as a social institution. Science as

result. The structure of scientific knowledge. Theoretical and empirical studies of the relationship. Fundamental and applied research. The forms of organization of scientific knowledge. Ethical and aesthetic grounds methodology. The norms of scientific ethics .. collective and individual

scientific activity.

Expected results: Master should know the theoretical and methodological, methodical and organizational aspects of the research activities in education. To be able to identify promising areas of research in the subject area of ​​professional activity, the composition of research, their determinants; use of experimental and theoretical methods of research in the subject area of ​​professional activity. Must possess modern methods of scientific research

subject area;

ways of thinking and critical analysis of scientific information;

skills improvement and development of its scientific potential;

Competencies:

General cultural competence

willingness to use knowledge of modern problems of science and education in solving the educational and professional objectives; the ability to self-develop new

research methods, a change in scientific profile of their professional activities.

Professional competence:

In the field of educational activities:

the ability to apply modern methods and technologies of the organization and implementation of the educational process at the various educational levels and in

various educational institutions;

 willingness to use modern

technologies of diagnosis and evaluation of the quality of the educational process;

in the field of scientific research

 the ability to analyze the results of research and apply them in solving specific problems of education and research;Пәннің шифры: ZhOOIO6305

Пән атауы: Жоғары оқу орнында информатиканы оқытудың әдістемесі

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: іс-тәжірибе

Мақсаты: Қазіргі білім беру технологияларын ұсынуды формалдау; қолда бар технологияларды жоғары мектеп жүйесінде апробациялау

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Отандық білім беруде білім беру технологияларын тиімдендірудің әлеуметтік-мәдени контексті. «Білім беру технологиялары» түсінігінің даму шарттары. Оқу мен хат арқылы сыни ойлаудың даму технологиясы. «Кейс-стади» технологиясы. «Жобалар әдісі» технологиясы. Технология «Дебаттар». Технология «Портфолио». Оқытудың визуалды құралдарын қолдану технологиясы. Ойын технологиялары. Білім беру технологияларын қолданудың нәтижелерін талдау.

Күтілетін нәтиже:Қазіргі білім беру технологияларының әдістерін меңгеру, олардың жүзеге асуының педагогикалық тәсілдерін, жоғарғы мектептің инновациялық әдістеріне негізделген оқу бағдарламаларын құру технологиясын, оқу жоспарларын құру талаптарын, оқу әдістемелік кешендерді, білім беру процесін жүзеге асырудың инновациялық әдістерін.

Құзыреттіліктер:жалпы мәдени өзінің интеллектуалды және жалпы мәдени деңгейін жоғарылату мен жүзеге асыру, ғылыми және ғылыми өндірістік бағытта жаңа жағдайларға бейімделу, әлеуметтік мәдени және әлеуметтік шарттар қызметінде, жинақталған тәжірибені бағалау, кәсіби құзыреттілік шектеуінде өз шешіміне жауапкершілікпен қарау, стандартты емес шешім қабылдауға қабілетті, күрделі жағдайды шешу

Кәсіби құзыреттілік: кәсіби қызметте жаңа білім мен біліктілікті жеке қабылдау мен жүзеге асыруға, сонымен қатар қызмет сферасына қатысы жоқ ауданда әлемге ғылыми көзқарасын кеңейту мен жүзеге асыру, ғылыми-зерттеу және қолданбалы есептерді шеше алады. Ғылыми семинар, конференцияларды жүргізуге даяр, ғылыми басылымдарға мақалалар даярлауғаоқу процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана алуға қабілеттіШифр дисциплины:MPI6305

Название дисциплины:Методика преподавания информатики в ВУЗе

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: практика

Цель изучения: Формирование представлений о современных образовательных технологиях; апробация данных технологий в системе преподавания в высшей школе.

Краткое содержание основных разделов:

Социо-культурные контексты актуализации образовательных технологий в отечественном образовании. Условия появления и современные трактовки понятия «образовательные технологии».Технология развития критического мышления через чтение и письмо. Технология «Кейс-стади».Технология «Метод проектов». Технология «Дебаты».Технология «Портфолио».Технологии использования визуальных средств обучения. Игровые технологии на занятиях. Презентация и анализ результатов использования образовательных технологий.Ожидаемые результаты:

Владеть методами современных образовательных технологий, педагогическими приемами их реализации, технологией составления рабочих программ, основанных на реализации инновационных методов подготовки научно-технических кадров в высшей школе; уметь разрабатывать и использовать в педагогической деятельности рабочие программы дисциплин, основанные на инновационных методах педагогики высшей школы; знать принципы, требования к

составлению учебных планов, рабочих программ, учебно-методических

комплексов, инновационные методы реализации образовательного

процесса.

Компетенции:общекультурные:способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень ;

способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта;  готов к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации ;профессиональные :

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение;способен применять современные методы и методики исследования ;способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи ;способен использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций ; способен к применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.


Code of discipline:MTCS 6305

Name of discipline: Methods of teaching computer science at the universityPrerequisites: Computer

Postrekvizity: Practice

The purpose of the study: Formation of representations of modern educational technologies; testing of these technologies in the system of teaching in higher education.

Summary of the main sections:

Socio-cultural context of actualization of educational technology in the domestic education. Terms appearance and modern interpretation of the concept of "educational technology." Technology development of critical thinking through reading and writing (RWCT). Technology "Case Study." Technology "Method of projects." Technology "debate." Technology "Portfolio". Technology use visual teaching aids. Game technology in the classroom. Presentation and analysis of the use of educational technology.Expected results:

Own methods of modern educational technologies, teaching methods of their implementation, preparation technology work programs, based on the implementation of innovative methods of training scientific and technical personnel in high school; be able to develop and use educational activities working programs of disciplines, based on innovative methods of pedagogy of higher education; know the principles underlying the GEF requirements

preparation of curricula, working programs, teaching

systems, innovative educational methods of implementationCompetencies:

general culture:

is able to improve and develop their intellectual and cultural level;

able to adapt to new situations, to change scientific and production profile of their professional activities, socio-cultural and social environment activities, reassessment of experience; ready to take responsibility for their decisions within the framework of professional competence, capable of taking unconventional decisions, resolve problematic situations;

 Professional:

 It is able to independently acquire and use to practice new knowledge and skills, including in new areas of knowledge that are not directly related to the scope of activities to broaden and deepen their scientific worldview; able to apply modern methods and techniques of research; capable of innovation; He is able to formulate and solve advanced research and applied problems; It is able to use research thematic network resources, database, information retrieval systems;

It is capable of preparing and holding scientific seminars, conferences, preparation and editing of scientific publications; It is able to use modern information and communication technologies in educational process.ТК 3.1

Пәннің шифры: AKT 5303

Пән атауы: Алгоритмдер: құру және талдау

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: іс-тәжірибе

Мақсаты:

Кәзіргі ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданып өз білімдерін дамыту;

Кәсіби қызметте жаратылыстану ғылыми пәндер негізгі заңдарын қолданып математикалық талдау әдістерін және модельдеу, теориялық және эксперименталдық зерттеулер;

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Кіріспе


  1. Алгоритмдердің тұрғызылу негіздерін

Жоғарғы және төменгі алгоритмдерді бағалаудыы асимптотикалық талдау; салыстыру; O-, o-, ω- и және θ-нотация; стандартты кластар; алгоритмдерді эффективті өлшеудің эмпирикалық;

2. Алгоритмдер стратегиясы

Сандық функцияны аппроксимацияның алгоритмдері

3. Ақпаратты өңдеудің негізгі алгоритмдері

4. Таратылған алгоритмі

Программы параллель орындау моделі; параллель есептеуді аяқтауды анықтау әдістері

5. Есептеу теориясының негіздері

Аяққы автоматтар; контекстәк бос грамматикалар; рұқсат етілген және рұқсат берілмеген мәселелер; есептелмейтін функциялар;есептелінбеуді орындау.Күтілетін нәтиже:

- әртүрлі алгоритмдердің құрылымдық схемасын;

- талап ететін есептерге сәйкес мәліметтер құрылымын ұйымдастыруды;

- тіл құрылысын қолданып берілген программалау тілінде программа құру және

жақсы стилде программа жазу;

- программаны сынау және қалыптастыру, сапалы программалық құжаттарды

құруды білулері тиіс.

Құзіреті: өмірде кездесетін түрлі есептерді шешуге компьютерді тиімді, пайдалану, енгізілетін, шығарылатын мәліметтерді формальдау және кез келген есепке алгоритм құра білу мүмкіндігіне ие болады.


КВ 3.1

Шифр дисциплины:APA5303

Название дисциплины: Алгоритмы: построение и анализ

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты:практика

Цель изучения:

Целями освоения дисциплины в области обучения, воспитания и развития являются  • профессиональных компетенций:

  • самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ПК-1);использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

Краткое содержание основнх разделов:

  1. Введение.

  2. Основы анализа алгоритмов

Асимптотический анализ верхней и средней оценок сложности алгоритмов; сравнение наилучших, средних и наихудших оценок; O-, o-, ω- и θ-нотации; стандартные классы сложности; эмпирические измерения эффективности алгоритмов; накладные расходы алгоритмов по времени и памяти; рекуррентные соотношения и анализ рекурсивных алгоритмов.

2. Стратегии алгоритмов

Полный перебор; метод “разделяй и властвуй”; “жадные” алгоритмы; бэктрекинг (перебор с возвратами); метод ветвей и границ; эвристический поиск; поиск по образцу, алгоритмы обработки строк; алгоритмы аппроксимации числовых функций.

3. Основные алгоритмы обработки информации

Основные алгоритмы над числами; алгоритмы последовательного и бинарного поиска; алгоритмы сортировки; хеш-функции и методы исключения коллизий; деревья бинарного поиска; представление графов (списки и матрицы смежности); поиск в глубину и поиск в ширину; алгоритмы поиска кратчайших путей (алгоритмы Дейкстры и Флойда); транзитивное замыкание (алгоритм Флойда); алгоритмы построения минимального покрывающего дерева (алгоритмы Прима и Крускала); топологическая сортировка.

4. Распределенные алгоритмы

Модель параллельного выполнения программы с общей памятью и модель передачи сообщений: организация параллельных вычислений на принципе консенсуса и на основе выбора; методы определения завершения параллельных вычислений.

5. Основы теории вычислимости

Конечные автоматы; контекстно-свободные грамматики; разрешимые и неразрешимые проблемы; невычислимые функции; проблема останова; применение невычислимости.

Ожидаемые результаты:После изучения дисциплины магистрант должен:

знать:основные сведения о методах и способах построения алгоритмов для различных технических задач.

уметь:производить анализ сложности алгоритма и находить пути упрощения полученных алгоритмов.

Компетенции:

способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных системEC 3.1

Identifier discipline:ACA 5302

Title discipline:Algorithms: construction and analysis

Prerequisites:Informatics

Postrequisites:practic

Studying purpose:

The purposes of development of discipline in the field of training, education and development are

professional competences:

independently to acquire new knowledge, using modern educational and information technologies (PK-1); to use fundamental laws of natural-science disciplines in professional activity, to apply methods of the mathematical analysis and modeling, a theoretical and pilot study;Summary of the main sections:

1. Introduction.

2. Bases of the analysis of algorithms

Asymptotic analysis of the top and average estimates of complexity of algorithms; comparison of the best, average and worst estimates; O-, o-, ω-and θ-нотации; standard classes of complexity; empirical measurements of efficiency of algorithms; overhead costs of algorithms on time and memory; recurrence relations and analysis of recursive algorithms.

2 . Strategy of algorithms

Full search; method "divide and dominate"; "greedy" algorithms; bektreking (search with returns); method of branches and borders; heuristic search; search in a sample, algorithms of processing of lines; algorithms of approximation of numerical functions.

3.Main algorithms of information processing

The main algorithms over numbers; algorithms of consecutive and binary search; algorithms of sorting; hash function and methods of an exception of collisions; trees of binary search; representation of counts (lists and contiguity matrixes); search in depth and search in width; algorithms of search of the shortest ways (Dijkstra and Floyd's algorithms); transitive short circuit (Floyd's algorithm); algorithms of creation of the minimum covering tree (algorithms Prima and Kruskala); topological sorting.

4 . The distributed algorithms

Model of parallel implementation of the program with the general memory and model of transmission of messages: the organization of parallel calculations on the principle of consensus and on the basis of a choice; methods of definition of completion of parallel calculations.

5. Bases of the theory of a solubility

Final machine guns; context-free grammars; tractable and insoluble problems; not computable functions; problem halting; insolubility application.Expected results:After discipline studying the undergraduate has to:

know:osnovny data on methods and ways of creation of algorithms for various technical tasks.

уметь:производить the analysis of complexity of algorithm and to find ways of simplification of the received algorithms

Competencies: able to carry out and justify the choice of design decisions on types of information systems


Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы