Бекітілдіутвержденбет2/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Компетенции:Умеет программировать на современных инструментальных средствах программирования.
ТК 2.2

Пәннің шифры: CBPN 2209

Пән атауы: С++ Builder-де программалау негіздері

Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: программа мәтіндерін құрастыру ережесін оқу, сызықтық алгоритмдерді жүзеге асыруға үйрену, сонымен қатар C++ Builder ортасында қарапайым программа каркасын құрады. Сызықтық алгоритм программасын консолдық немесе терезелік қосымшада жазу және жүктеу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

C++Builder қазіргі заманғы Windows 95 және Windows NT қазіргі заманғы операциялық жүйелері үшін, OLE клиент-сервер әрекеттесуін қоса алғанда, 32-разрядты қосымшаларды компиляциялау және жинау кезінде жоғары әрекет етуді қамтамасыз етеді. Жүйе программаны тұрғызудың негізгі кезеңдеріне бөлінген уақытты бейнелейді. Нәтижелеуші программалар орындау жылдамдығы және жадты жұмсау бойынша тиімді етілген. Бірақ төменгі деңгейлі жөндеу режимі C++Builder ортасына толық интеграцияланған. Форма дизайнері. Объектілер инспекторы және басқа құралдар программа жұмысы кезінде рұқсатты болады, сондықтан өзгерістерді жөндеу үрдісі кезінде қосуға болады.

Күтілетін нәтиже:C++Builder үш нұсқада ұсынылады: Standard (стандартты), Professional (желілік архитектураға негізделген кәсіби құрастырушылар үшін) және Client/Server Suite (клиент/сервер архитектурасында жүйелерді құру үшін).

Соңғы екі нұсқа стандарттыны визуалды компоненттердің бастапқы мәтіндерімен, деректердің кең масштабты сөздігімен, деректер қоры үшін SQL сұраныс тілінің жаңа функцияларымен, Internet жүйесін қолдаудың дестесімен, программаларды мониторингтеу қызметімен, сонымен қатар басқа құралдармен толықтырады.
Құзыреті: Программалаудың қазіргі заманғы инструменталды құралдарында программалар құра алады.

КВ 2.2

Шифр дисциплины:OPCB 2209

Название дисциплины: Основы программирования наC++ BuilderПререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и программирование

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: изучить правила составления текстов программ, научиться реализовывать линейные алгоритмы, а также составлять каркас простейшей программы в среде C++ Builder. Написать и отладить программу линейного алгоритма в консольном и(или) оконном приложении.

Краткое содержание основных разделов:C++Builder обеспечивает высокое быстродействие при компиляции и сборке 32-разрядных приложений для современных операционных систем Windows 95 и Windows NT, включая OLE взаимодействие клиент-сервер. Система даже отображает время, затраченное на основные этапы построения программ. Результирующие программы хорошо оптимизированы по скорости исполнения и затратам памяти. Хотя отладочный режим низкого уровня полностью интегрирован в среду C++Builder. Дизайнер форм. Инспектор объектов и другие средства остаются доступными во время работы программы, поэтому вносить изменения можно в процессе отладки.

Ожидаемые результаты:C++Builder поставляется в трех вариантах: Standard (стандартный). Professional (для профессионалов разработчиков, ориентированных на сетевую архитектуру) и Client/Server Suite (для разработки систем в архитектуре клиент/сервер). Последние два варианта дополняют стандартный исходными текстами визуальных компонент, разномасштабным словарем данных, новыми функциями языка запросов SQL для баз данных, пакетом поддержки систем Internet, службой мониторинга программ, а также рядом других средств.

Компетенции:Умеет программировать на современных инструментальных средствах программирования.
ТК 2.3

Пәннің шифры ETT 2213

Пән атауы: Электр тізбектерінің теориясы

Пререквизиттері: физика

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: Материяның түрі, яғни электромагнит өрісін және осы өрістің нәтижесінде көптен-көп электрлік, электрондық құрылғыларда кездесетін құбылыстарды үйрену, зертеу; болашақта инженерлік проблемалардың шешімін түсініп табуда қажет болатын электромагниттік үрдістерді модельдеу, электр тізбектерін талдау әдістерін игеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәннің мақсаты мен міндеттері, мазмұны. Сызықты тізбектердің қасиеттері, негізгі заңдары және талдау әдістері. Сызықты синусоидалық ток тізбектері. Үш фазалы электр тізбектері. Периодты бейсинусоидалы сызықты ток тізбектері. Сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі процесстері. Өтпелі процестерді жиіліктік әдіспен есептеу. Төртүштықтылар және электрлік сүзгілер. Параметрлері таратылған тізбектер. Бейсызықты электр тізбектері және тізбектерді талдау тәсілдері. Электр тізбектерінің синтезі.

Күтілетін нәтиже: негізгі физикалық құбылыстар мен олардың жүру ерекшеліктерін; негізгі физикалық түсініктерді, шамаларды және олардың математикалық өрнектері мен өлшем бірліктерін; эксперимент жүргізудің және өлшеулер нәтижелерін өңдеудің кең таралған әдістерін білетінболады.

Құзыреті:Әртүрлі типтегі электронды –цифрлық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп, сұлбаларды тұрғыза алады.
КВ 2.3

Шифр дисциплины TEС 2213

Название дисциплины:Теория электрических цепей

Пререквизиты: физика

Постреквизиты: өндірістік іс-тәжірибе

Цель изучения: изучение одной из форм материй – электромагнитного поля и его проявлений в различных устройствах техники, усвоение современных методов моделирования электромагнитных процессов, методов анализа электрических цепей, привитие навыков правильного их использования с целью проектирования, эксплуатации различных устройств и систем.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Основные законы и методы анализа электрических цепей при постоянных воздействиях. Линейные электрические цепи при гармонических воздействиях. Трехфазные цепи. Линейные электрические цепи в режиме периодических негармонических воздействий. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Спектральный метод анализа линейных электрических цепей. Четырехполюсники и фильтры. Цепи с распределенными параметрами. Нелинейные электрические цепи. Синтез электрических цепей.

Ожидаемые результаты: В результате изучения данного курса студенты должны знать: основные законы, понятия теории электрических цепей, основные методы анализа электрических цепей в установившихся и переходных процессах, методы синтеза.

Компетенции: способен строить схемы и объяснять принципы работы электронных цифровых устройств различных типов
ТК 2.3

Пәннің шифры Sul 2213

Пән атауы: Сұлбаттехника

Пререквизиттері: Физика

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: ЭЕМ-нің сандық құрылғылары элементтерінің интегралды сұлбаларын жобалау, жасау әдістерімен, ЭЕМ-нің жұмыс принципімен және әртүрлі сандық, аналогтық электронды құрылғылар құру; сандық құрылғының базалы-логикалық элементтерінің сұлбаттехникасы; комбинациялық және тізбекті типті сандық құрылғылардың құрылысы мен жұмыстарының принциптері; программалаушы сипаттамалары бар логикалық құрылғылар; операциялық күшейткіштер негізінде аналогтық сигналдарды түрлендіру тәсілдері; аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштердің сұлбатехникасы туралы студенттерге жүйелі білім беру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Базалық жартылай өткізгіш аспаптар және логикалық элементтер. Функционалдық түйіндер. Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы. Аналогтық электрондық құрылғылардың сұлбатехникасы. Аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Қоректендіру блоктарының сұлбатехникасы және ЭЕМ құрылғыларын программалық басқару элементтері.

Күтілетін нәтиже: электрлік сұлбаларды құра білуі және әр түрлі логикалық элементтердің жұмыс істеу принциптерін түсіндіре білуі, сонымен қатар, ЭЕМ-нің сандық құрылғылары мен тізбектерінің, сол сияқты оларды қолдануға қолайлы орындарын анықтай білуі керек.

Құзыреті: Әртүрлі типтегі электронды –цифрлық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп, сұлбаларды тұрғыза алады.

КВ 2.3

Шифр дисциплины She 2213

Название дисциплины:Схемотехника

Пререквизиты: Физика

Постреквизиты:производственная практика

Цель изучения: изучение схемотехнических способов построения элементов, узлов и устройств ЭВМ и принципов их работы, а так же проектирования различных цифровых и аналоговых электронных устройств.

Краткое содержание основных разделов:Базовые полупроводниковые приборы и логические элементы полупроводниковые диоды и транзисторы. Функциональные узлы. Регистры. Цифровые счетчики. Полупроводниковые запоминающие устройства. Назначение, основные параметры, классификация запоминающих устройств. Статические запоминающие устройства. Динамические запоминающие устройства. Постоянные запоминающие устройства. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Схемотехника блоков питания и элементы программного управления устройствами ЭВМ. Перспективы развития схемотехники электронных устройств.

Ожидаемые результаты: студент должен уметь: составлять электрические схемы и объяснять принципы работы различных логических элементов, узлов цифровых устройств ЭВМ, а также определять область их предпочтительного применения.

Компетенции: способен строить схемы и объяснять принципы работы электронных цифровых устройств различных типов.
ТК 2.3

Пәннің шифры: МТ 2213

Пән атауы: Микропроцессорлық техника

Пререквизиттері:физика

Постреквизиттері: Өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: микроЭВМ және микропроцессорлар негізінде есептеуіш техникаларының жаңа құрылғыларымен танысу және радиоэлектронды құрылғыларды қамтамасыздандыратын метрологиялық есептерде осы техниканың қолдану негізін меңгеру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Микропроцессорлы жүйенің үш шиналы архитектурасы. Біркристальдымикропроцессорлар (МП). Адрестер/деректердің мультиплекстік шинасы. Біркристальные микроЭВМ (контроллерлер). Есте сақтау құрылғыларының жартылай жолсеріктер (ЗУ). Генераторлар, жүйелік контроллерлер және шина контроллерлері. Тізбектеліп енгізу/шығару интерфейсі. Параллельді енгізу / шығару интерфейсі.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу нәтижесінде студент төмендегі мәліметтерді меңгеру керек: есептеуіш желілердің арифметикалық және логикалық негіздері; есептеуіш және цифрлық техниканың аппаратты құрылғылары: комбинациялық құрылғылар, арифметико-логикалық құрылғылар, цифрлік автоматтар өлшенетін аналогты ақпаратты және цифрлық форманы аудару, внақтылық сұрақтары; микропроцессорлық құрылғылар және микроЭВМ, архитектура және программалық қамсыздандыру.

Құзыреті: Әртүрлі типтегі электронды –цифрлық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп, сұлбаларды тұрғыза алады.
КВ 2.3

Шифр дисциплины: МТ 2213

Название дисциплины:Микропроцессорная техника

Пререквизиты: физика

Постреквизиты: Производственная практика

Цель изучения:Изучение студентами средств современной вычислительной техники на базе микроЭВМ и микропроцессоров и основ применения этой техники в задачах метрологического обеспечения радиоэлектронных устройств.

Краткое содержание основных разделов:Трехшинная архитектура микропроцессорной системы. Однокристальные микропроцессоры (МП). Мультиплексная шина адреса/данных. Однокристальные микроЭВМ (контроллеры). Полупроводниковые запоминающие устройства (ЗУ). Генераторы, системные контроллеры и контроллеры шин. Интерфейс последовательного ввода / вывода. Интерфейс параллельного ввода/вывода.

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты должны знать: арифметические и логические основы вычислительных систем; аппаратные средства вычислительной и цифровой техники; микропроцессорные устройства и микроЭВМ, архитектуру и программное обеспечение.

Компетенции: способен строить схемы и объяснять принципы работы электронных цифровых устройств различных типов.
ТК 2.4

Пәннің шифры: DKКAShT 3220

Пән атауы: Дербес компьютерлерді қолданушыларға арналған шет тілі

Пререквизиттері: Шет тілі

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: Ағылшын тіліндегі мәтіндерді оқудың барлық түрін үйрету: арнайы ақпаратты ала отырып оқу, мәтіннің толық мағынасын түсіне отырып оқу, кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Сөйлемдер. IBMPC Architecture. Сөз жасау амал-тәсілдері. Зат есімдер. Артикльдер. Operating Systems. WindowsNT. Көмекші сөздермен зат есімдер. Сын есім. C++. Low-Level Languages. Compression in NTFS. Етістік. ColdFusion Web Server. Етістіктерді қолдану. From Bill Gates. Баяндауыштың белгілері. TCP/IP. From E-News Conference. ApacheWebServer. Модальді етістіктер. XMLBasics. Ырықсыз етіс. Шартты рай. Тұйық рай. ComputerSecurity. Есімше. Герундий. ERPSystem.Күтілетін нәтиже:

осы профильдің мамандары үшін кәсіби құзыреттіліктің ажырамас бөлігіне айналған шет тілін сауатты түрде қолдана алады.

Құзыреті: Байланыс арнасы арқылы берілген шетел тіліндегі компьютерлік ақпаратты ұғыну және тез әрекет ету, сауатты техникалық аударма жасау дағдыларына ие
КВ 2.4

Шифр дисциплины: IYaPPК 3220

Название дисциплины: Иностранный язык для пользователей ПК

Пререквизиты: Иностранный язык

Постреквизиты:производственная практика

Целью изучения: обучение всем видам чтения английского текста: просмотровому чтению, чтению с извлечением специальной информации, чтению с полным пониманием прочитанного, а также обучение навыкам профессионального общения.

Краткое содержание основных разделов

Части Речи. Структурные слова (местоимения, союзы, предлоги). Предложения. IBMPCArchitecture. Способы словообразования. Существительные. Артикли. OperatingSystems. WindowsNT. Существительные с предлогами. Прилагательные. C++. Low-LevelLanguages. Наречия. Числительные. Словосочетания. CompressioninNTFS. Глаголы. ColdFusionWebServer. Употреблениеглаголов. FromBillGates. Формальныепризнакисказуемого. Прошедшеевремя. TCP/IP. Настоящеевремя. FromE-NewsConference. Будущее время. ApacheWebServer. Модальные глаголы. XMLBasics

Страдательные залог. Сослагательное наклонение

Инфинитив. ComputerSecurity. Причастия. Герундий. ERPSystem. Просмотровое чтениеОжидаемые результаты: уметь грамотно использовать иностранный язык, который стал неотъемлемой частью профессиональной компетентности специалистов данного профиля.
Компетенции: владеет навыками грамотного технического перевода, быстрой реакции и осмысления переданной по каналам связи иноязычной компьютерной информации
ТК 2.4

Пәннің шифры: KBMZh 3220

Пән атауы: Кәсіби бағытылған мәтінмен жұмыс

Пререквизиттері: Шет тілі

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты:кәсіби-бағытталған шетелдік қатынасқа студенттің жеке қасиеттерін дамыты, оқылатын тіл елінің мәдениетін меңгеру және арнайы дағдыларды игеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Кәсіби қатынастың тілдік материалында құрылған мәтінді түсіну. Дәріс, әңгімелесу, баяндаудың негізгі ережелерін түсіну. Монолог: кәсіби тақырыпта түсінікті, логикалық тұрғызылған баяндаманы жасай алу.Күтілетін нәтиже:

студент білуі керек:

- кәсіби, ғылыми, қоғамдық-саяси қатынас саласында жазбаша және ауызша қатынас спецификасын білуі керек;

- ағылшын тілінде мәтінді құрудың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін білуі керек;

- ағылшын тілінің кәсіби қатынас саласындағы сөздік қорының стилистикалық ерекшеліктерін білуі керек.

Құзыреті: Байланыс арнасы арқылы берілген шетел тіліндегі компьютерлік ақпаратты ұғыну және тез әрекет ету, сауатты техникалық аударма жасау дағдыларына ие

КВ 2.4

Шифр дисциплины: RPOT 3220

Название дисциплины: Работа с профессионально-ориентированным текстом

Пререквизиты: Иностранный язык

Постреквизиты:производственная практика

Цель изучения:обучение профессионально – ориентированному иноязычному общению с развитием личностных качеств студента, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных навыков.

Краткое содержание основных разделовпонимание текстов, построенных на языковом материале профессионального общения. Понимание основных положений лекций, бесед, докладов. Монолог: Умение делать ясный, логично построенный доклад на профессиональную тематику.

Ожидаемые результаты: студент должен знать:

- специфику устной и письменной речи в сферах профессионального, научного, общественно – политического общения;

- национально – культурные особенности построения и организации текста в английском языке в рамках профессионально – обусловленных ситуаций;

- стилистические особенности словарного состава английского языка в сфере профессионального общения.Компетенции: владеет навыками грамотного технического перевода, быстрой реакции и осмысления переданной по каналам связи иноязычной компьютерной информации
ТК 2.5

Пәннің шифры: OZhBZh 3222

Пән атауы: Операциялық жүйелерді баптау және жөндеу

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелер негіздері

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: Windows операциялық жүйесін орнатуды, баптауды және басқаруды үйрету және басқа операциялық жүйелерінің орнатылуымен қысқаша таныстыру. Қолданушы, басқарушы, программа жазушы және проект құрушы ретінде операциялық жүйелерді білу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Операциялық жүйелер туралы жалпы мәлімдеме. Операциялық жүйелердің қысқаша тарихы. Жүйені орнату. Операциялық жүйені қайта орнату себептері. Жүйені қайта орнату. Компьютер аты. Жабдықтау. Қосымша параметрлерді орнату. Автоматтық жаңару. Жүйені қалпына келтіру. Электр қоректенуін күйге келтіру. Қоректенудің басқару схемасы. Пайдаланушылардың есептік жазулары. Есептік жазуды құру. Есептік жазуды өзгерту. Пайдаланушылардың жүйеге кіру тәсілін өзгерту. Баспа құрылғысын орнату. Баспа күйін келтіру. Браузерді орнату. Жалпы параметрлер. Пошталық бағдарламаны күйге келтіру. Пайдаланушылық интерфейсін күйге келтіру. Windows XP қалпына келтіруі. Қалпына келтіру нүктесін құру. Жүйенің қалпына келтірмеуі.

Күтілетін нәтиже: Оқытудың нәтижесінде білімгер Windows XP операциялық жүйесін орнатуды, баптауды және басқаруды білу керек.

Құзыреті:

ОЖ басқару және баптау дағдыларын меңгеру


КВ 2.5

Шифр дисциплины: NAOS 3222

Название дисциплины: Настройка и администрирование операционных систем

Пререквизиты: Основы информационных систем

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: Приобретут знания по установке, настройке и администрирования операционной системы Windows. Изучить операционные системы с точки зрения пользователя, администратора и программиста.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Концепция операционной системы. Операционная система – расширенная машина. Операционная система менеджер ресурсов. История операционных систем. Основные функции операционных систем. Классификация ОС. ДОС. ОС. Системы виртуальных машин. Системы реального времени. Системы промежуточных типов. Загрузка операционной системы. Выбор операционной системы. Открытые системы. Загрузка программ.

Ожидаемые результаты: в результате изучения дисциплины студенты будут знать методы установки, настройки и управленияс периферийными устройствами операционной системой Windows.

Компетенции:

владеет навыками оптимизации и администрирования ОСТК 2.5

Пәннің шифры: OZhOK 3222

Пән атауы: Операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелер негіздері

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: студенттерде операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар туралы білімдерін кеңейту; әртүрлі операциялық жүйелермен, қабықшалармен жұмыс істеу дағдыларын құру; көрсетілген жүйелердің мамандық деңгейі жоғары және күрделі болуын ескере отырып, практикалық сабақтарда студенттердің белгіленген категориядаға қарапайым жүйелермен танысумен шектелу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар» курсында компьютерлердің жабдықталуы, пайдалану ережелері, сонымен қатар операциялық жүйерелдің түрлері мен атқаратын қызметтері туралы сұрақтар оқытылады.

Күтілетін нәтиже:компьютерлік техниканың және программалық әдістердің даму бағытының бүгінгі күнгі күйін;

- жана ақпараттық технологияларда пайдалану үшін бүгінгі күнгі бағдарламалық тәсілдерді, операциялық жүйелермен бағдарламалық қамтамасыздандыруды пайдалану және құру негізін;

- операциялық жүйелер, орталар және қабықшалардың түрлерін;

- соңғы пайдаланылынып жүрген операциялық жүйелердің шапшандығымен пайдаланушы үшін ыңғайлы екендігі білуікерек.Құзыреті:

әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс істей алады


КВ 2.5

Шифр дисциплины: OZhOK 3222

Название дисциплины:Операционные системы, среды и оболочки

Пререквизиты: Основы информационных систем

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: изучить основные понятия, связанные с операционными системами, принципы их построения и функционирования;

научиться работать с различными операционными системами.Краткое содержание основных разделов: История операционных систем. Основные функции операционной системы. Сервис операционной системы. Структура операционной системы. Процессы и потоки. Управление памятью. Файловые системы. Управление вводом-выводом. Обзор различных операционных систем.

Ожидаемые результаты: знать концепцию операционных систем, историческое развитие ОС, знать ОС с точки зрения пользователя, администратора, программиста и проектировщика.

Компетенции:

умеет работать в различных операционных системахТК 2.6

Пәннің шифры APN 3223

Пән атауы: Ассемблерде программалау негіздері

Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: Студенттердің машиналық команда және программа түсініктерін қалыптастыру; “Ассемблер” тілінің командасының құрылымымен және командалар жүйесімен таныстыру; “Ассемблер” тілін қолданып тиімді қолданбалы программалар құруға, пайдалануға үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Intel тобы процессорларының архитектурасы. Процессордың негізгі құрылымы. Регистрлер. Жалпы қолданысты регистрлер. Сегменттік регистрлер. Күй және басқару регистрлері. Жедел жадтың ұйымдастырылуы. Командалар жүйесі. Машиналық командалардың форматы. Ассемблер тілінің негізгі элементтері. Лексемалар. Сөйлемдер. Директивалар. Мәліметтерді анықтау директивалары. Эквиваленттілік және меншіктеу директивалары. Өрнектер. Ассемблер тілі командалары. Орналастыру.Негізгі арифметикалық командалар.Өту командалары. Шартсыз өту. Тура өту. Жанама өту. Салыстыру командалары. Шартты өту командалары. Тармақты алгоритмдерді программалау мысалдары. Шартты және шартсыз өту командаларының көмегімен циклдар ұйымдастыру. Циклдарды басқару командалары. Құрылымды айнымалылармен жұмыс. Массивтер. Индексті айнымалылар. Бірнеше регистр бойынша модафикациялау. Биттық амалдар. Логикалық командалар. Жылжыту командалары.

Күтілетін нәтиже: программалау регистрлерінің құрылымындарын; машиналық команданың түрлері мен құрылымдарын; ассемблер сөйлемдерінің (командалар, директивалар, коментарилер) құрылымдарын; сызықтық құрылымды программа құруды; тармақтар мен циклддарды ұйымдастыруды; енгізу-шығаруды ұйымдастыруды; құрылымды мәліметтері (массив, жол, жазба, жиын) сипаттауды және өңдеуді; биттік амалдарды (логикалық командалар, жылжыту командалары) қолдануды.

Құзыреті: Компьютердің жұмыс істеуі мен құрылғыларының жалпы принциптерін меңгерген және Ассемблерде программа құруға қабілетті
KB 2.6

Шифр дисциплины OPA 3223

Название дисциплины:Основы

программирования на АссемблереПререквизиты:Алгоритмы, структуры данных и программирование

Постреквизиты:могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: усвоение студентами принципов работы ЭВМ, операционных систем и трансляторов с языков высокого уровня, обучение приемам разработки высокоэффективных программ

Краткое содержание основных разделов: Введение в дисциплину.Принцип работы современных микропроцессоров.Представление машинных команд. Форматы машинных команд. Представление данных.Понятия бита, байта, слово, адреса ячейки. Язык Ассемблер. Начальные сведения. Директивы определения данных. Выражения. Команды. Пересылки. Арифметические команды. Безусловный переход. Команды сравнения и условного перехода. Понятие о массивах.Структуры. Упакованные данные. Множества. Записи.Логические команды. Команды управления циклом.Программные сегменты. Стек. Подпрограммы-процедуры. Макросредства.Ввод-вывод. Прерывания.

Ожидаемые результаты: В процессе изучения дисциплины студент будет знать принципы работы ЭВМ;способы разработки высокоэффективных программ; структуру программного регистра; виды и состав машинных команд; структуру предложения (команды, директивы, коментарии) Ассемблера.

Компетенции: владеет общими принципами устройства и работы компьютера и способен разрабатывать программы на Ассемблере
ТК 2.6

Пәннің шифры: ZhP 3223

Пән атауы:Жүйелік программалау

Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау

Постреквизиттері: Өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты:жоғарғы деңгейдегі маман программистерге қажетті компьютер жұмысын басқарушы программалық жабдықтарды құруды үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Негізгі оқу-жазу жүйесі (BIOS). Негізгі оқу-жазу жүйесінің бағдарламалары. BIOS үзілістері. Диск құрылымы. Файлдардың орналасу таблицасы (FAT). Жұмысқа қосу секторы. Жүйелік диск. Операциялық жүйенің жұмысқа қосылу стандарттары. Windows программасы. Win32 API функциялары. Windows хабарламалары. Графикалық құрылғылар интерфейсі. Программа ресурстары. Меню құру. Стандартты басқару элементтері. ActiveX басқару элементтерін құру, тіркеу және қолдану. Ассемблер тілі. Intel процессорларының құрылымы. Процессор регистрлері. Программа құрылымы. Командалар мен операторлар. Компьютер жпдысының адрестелуі. Мәліметтер ауыстыру командасы. Салыстыру командалары. Программа сегменттерін орналастыру. Көмекші программалар. Ассемблер тілінде динамикалық библиотека құру. UNIX операциялық жүйесінде ассемблер тілінде программалау.

Күтілетін нәтиже:

Операциялық жүйелердің қасиеттері туралы түсініктері болуы қажет. Жүйелі және қолданбалы программалық жасаудың негізін білуі қажет. Операциялық жүйенің мүмкіндіктерін толық пайдаланып тиімді программалар құру тәжірибесін алуы қажетҚұзіреті:

Әртүрлі операциялық жүйелерде программа құру дағдыларына ие.


КВ 2.6

Шифр дисциплины: SP3223

Название дисциплины:Системное программирование

Пререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и программирование

Постреквизиты: Производственная практика

Цель изучения: является обучение составлению высокоэффективных программ с использованием возможностей BIOS и операционных систем. Выработка практических навыков применения этих знаний.

Краткое содержание основных разделов:Базовая система ввода и вывода. Программы базовой системы вводаи вывода. Этапы загрузки операционной системы. Программирование Windows. Интерфейс графических устройств. Реестр Windows. Язык Ассемблера. Структура процессора Intel. Язык Ассемблера. Арифметические и логические команды. Подпрограммы. Построение динамических библиотек на Ассемблере. Программирование на Ассемблере в среде Unix.

Ожидаемые результаты:Знать основные программные принципы работы компьютера; прерывания BIOS. Уметь использовать функции Win32API. Знать системы команд процессора и распределения памяти.

Компетенции:

имеет навыки разработки программ в различных операционных системахТК 2.7

Пәннің шифры AZhZh 3225

Пән атауы: Ақпараттық жүйелерді жобалау

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелердің негіздері

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: Қазіргі заманғы экономика-математикалық әдістерін және есептеу техникасын қолдануға негізделген ақпараттық жүйелерді жобалау принциптерін, күрделі жүйені талдау мен синтездеу концепциясы мен әдістемесін меңгеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ақпараттық жүйелерді жобалаудың концепциясы. Эскизді компьютерлік жобалау. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістемелік принциптері.

Ақпараттық жүйе компоненттерін жобалау модельдері мен әдістері. Корпоративті ақпараттық жүйелерді жобалау технологиясы.Күтілетін нәтиже: ақпараттық жүйелерді макро және микродеңгейде жобалау әдістемесін; жүйелердің иерархиялық принциптерін; жүйелік талдауды білулері керек.

Құзыреті: пәндік аймақты, қолданбалы және ақпараттық процестерді жобалаудың инструменталдық құралдарымен жұмыс істей алады.
КВ 2.7

Шифр дисциплины PIS3225

Название дисциплины:Проектирование информационных систем

Пререквизиты: Основы информационных систем

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: изучение состава и содержание стадий и этапов проектирования;ознакомление с имеющимися методами и средствами проектирования и автоматизации проектных работ;овладение экономико-математическими методами проектирования;приобретение навыков управления процессом проектирования.

Краткое содержание основных разделов:Теоретические основы проектирования информационных систем.Каноническое проектирование информационных систем.Интеграция информационных систем и сетевые проектные решения.Типовое проектирование информационных систем.Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-технологии.Управление проектированием информационных систем.

Ожидаемые результаты: овладение студентами теоретическими

знаниями и практическими навыками

в области проектирования современных

информационных систем, используемых

для решения проблем (задач), в различных

областях деятельности предприятий.Компетенции:  

имеет навыки работы с инструментальными средствами проектирования предметной области, прикладных и информационных процессов


ТК 2.7

Пәннің шифры KAZh 3225

Пән атауы: Корпоративті ақпараттық жүйелер

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелердің негіздері

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: «Корпоративті ақпараттық жүйелер» пәнін меңгеру болып келесілер табылады: корпоративті ақпараттық жүйелер (КАЖ) тұрғызудың функционалды архитектурасы, корпоративті ақпараттық технологиялар үшін аппараттық-программалық платформалар құру бөлімінде жалпы мәдени және кәсіби құзырлықты қалыптастыру, оларды жүзеге асыруда типтік жобалық шешімдер.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ұйым архитектурасы. Архитектуралық қатынау негіздері, TOGAF әдістемесі. Сапа менеджмент жүйесі. Ұйымның бизнес-үрдісі моделі. Корпоративті типті ұйымды басқарудың ақпараттық жүйесі. Ұйымды басқарудың ақпараттық жүйе жіктелуі. Стратегиялық менеджменттің ақпараттық қамсыздандырылуы, көрсеткіштердің балансталған жүйесі (BSC). Басқарудың ұйымдастырылған құрылымы. Жедел басқарудың ақпараттық қамсыздандырылуы.

Ұйымды басқару стандарттары: MRP, CRP, MRP II. Концепция ERP, ERP II. КАЖ типтік компоненттерінің сипаттамасы. Өндірістік ресурстарды жоспарлау және басқару жүйесі (MRPII, ERP). Қаржылық ресурстарды және бухгалтерлік есепті басқару жүйесі (FRM). Адам ресурстарын басқару жүйесі (HRM). Клиенттермен қатынасты басқару жүйесі (CRM). Логикалық шынжырды басқару жүйесі (SCM). Бизнес тиімділігін басқару жүйесі (BPM). Корпоративті типті ақпараттық технологиялар. Корпоративті есептеу ресурстары және платформалары. Деректерді өңдеу орталықтары (ЦОД). Корпоративтік ақпараттық ресурстар (деректер қоры, деректер қоймасы). КАЖ дамуының перспективалары. КАЖ сервис-бағытталған жүйесі, бұлттық есептеулер. КАЖ құрудың CASE-технологиялары.Күтілетін нәтиже: ұйым архитектурасын; басқарудың стандарттары және концепциялары (MRP, CRP, MRP II, ERP, ERP II және т.б.); үрдістік басқару принциптері; бизнес-үрдістердің жіктелуі; КАЖ-дің типтік функционалдық архитектурасы; функционалдық ішкі жүйелердің және КАЖ кешендік тапсырмаларының базалық сипаттамалары; КАЖ программалық өнімдерінің жіктелуі; КАЖ ақпараттық технологиялары.

Құзыреті: пәндік аймақты, қолданбалы және ақпараттық процестерді жобалаудың инструменталдық құралдарымен жұмыс істей алады.
КВ 2.7

Шифр дисциплиныKIS 3225

Название дисциплины: Корпоративные информационные системы

Пререквизиты: Основы информационных систем

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: освоения дисциплины «Корпоративные информационные системы» являются: обеспечение формирования общекультурных и профессиональных компетенций в части функциональной архитектуры построения корпоративных информационных систем (КИС), аппаратно-программных платформ для корпоративных информационных технологий, типовых проектных решений для их реализации.

Краткое содержание основных разделов: Архитектура предприятия Основы архитектурного подхода, методология TOGAF. Функциональное и процессное управление. Система менеджмента качества (СМК).Модель бизнес-процессов предприятия. Информационная система управления предприятием корпоративного типа Классификация информационных систем управления предприятием. Информационное обеспечение стратегического менеджмента, сбалансированная система показателей (BSC). Организационная структура управления. Информационное обеспечение оперативного управления. Стандарты управления предприятием: MRP, CRP, MRP II. Концепция ERP, ERP II. Характеристика типовых компонентов КИС Системы планирования и управления производственными ресурсами (MRPII, ERP). Сис- тема управления финансовыми ресурсами (FRM) и бухгалтерского учета. Система управле- ния человеческими ресурсами (HRM). Система управления отношениями с клиентами (CRM). Система управления логистическими цепочками (SCM). Система управления эффек- тивностью бизнеса (BPM). Информационные технологии корпоративного типа Корпоративные вычислительные ресурсы и платформы. Центры обработки данных (ЦОД). Корпоративные информационные ресурсы (базы данных, хранилища данных). Тема 6: Перспективы развития КИС Сервис-ориентированная архитектура КИС, облачные вычисления. CASE-технологии со- здания КИС.

Ожидаемые результаты: Знать: • архитектуру предприятия; • стандарты и концепции управления (MRP, CRP, MRP II, ERP, ERP II и др.); • принципы процессного управления; • классификацию бизнес-процессов; • типовую функциональную архитектуру КИС; • базовые характеристики функциональных подсистем и комплексов за- дач КИС; • классификацию программных продуктов КИС; • информационные технологии КИС.

Компетенции:  

имеет навыки работы с инструментальными средствами проектирования предметной области, прикладных и информационных процессов


ТК 2.7

Пәннің шифры: UK 3225

Пән атауы: UML кіріспе

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелердің негіздері

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: UML - ,бұл специфицирлеудің графикалық тілі, бұл талдау, жобалау және жүзеге асыруға қажетті нақты және графикалық модельдер құруды білдіреді, олар программалық қамсыздандыру жүйесін құруда және ашуда қолданылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

UML – бұл конструкторлаудың тілі, оның көмегімен құрылған модельдер әртүрлі программалау тілдеріне ауыса алады. Басқаша айтқанда, UML-моделді Java, C++, Visual Basic сияқты тілдерде бейнелеуге болады, тіпті реляциялық деректер қорындағы кестелерінде. Программалау тілдерінде модельді мұндай бейнелеу тура жобалауды жүзеге асырады: UML моделінен кодты нақты тілге генерациялау. Кері тапсырманы жүзеге асыруға болады: модельді бар үлгімен реконструкциялау.Күтілетін нәтиже:
UML жүйелік архитектураның және оның барлық бөлшектерінің құжаттандыру мәселесін шешеді, жүйеге талаптарды құру үшін және тестерді анықтау үшін, жобаны жоспарлау және нұсқаларды басқару кезеңінде жұмыстарды модельдеу үшін құралдарды ұсынады.

Құзыреті: пәндік аймақты, қолданбалы және ақпараттық процестерді жобалаудың инструменталдық құралдарымен жұмыс істей алады.
КВ 2.7

Шифр дисциплины:VU 3225

Название дисциплины:Введение в UML

Пререквизиттері: Основы информационных систем

Постреквизиттері: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: UML – это графический язык специфицирования, что означает построение точных и полных графических моделей, касающиеся анализа, проектирования и еализации, которые должны приниматься в процессе разработки и развертывания системы программного обеспечения.

Краткое содержание основных разделов: UML – это язык конструирования, и модели, созданные с его помощью,могут быть непосредственно переведены на различные языкипрограммирования. Иными словами, UML-модель можно отобразить на такиеязыки, как Java, C++, Visual Basic, и даже на таблицы реляционной базы данных.Такое отображение модели на язык программирования позволяетосуществлять прямое проектирование:генерацию кода из модели UML в какой-то конкретный язык. Можно решить и обратную задачу: реконструироватьмодель по имеющейся реализации.

Ожидаемые результаты:UML позволяет решить проблему документирования системнойархитектуры и всех ее деталей, предлагает язык для формулирования требованийк системе и определения тестов и, наконец, предоставляет средства длямоделирования работ на этапе планирования проекта и управления версиями.

Компетенции: имеет навыки работы с инструментальными средствами проектирования предметной области, прикладных и информационных процессов
ТК 2.8

Пәннің шифры MSDKBZh 3226

Пән атауы: MySQL деректер қорын басқару жүйесі

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты:  MySQL ДҚБЖ-ның құрлымын және мүмкіндіктерін зерттеу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:  Деректер қорын жобалау және құру. Кестелер және индекстерді құру. Кестені қою, өшіру және құрлымын өзгерту. MySQL сұраныстары және функциялары, кесте типтері және транзакцияны қолдану. Қолданушылар құқықтарын басқару. MySQL конфигурациясы және конфигурация операциялары. MySQL-ды администрациялау. MySQL-дың деректерін резервілеу және және қалпына келтіру. MySQL-дың файлдарын және есептеу жазбасын қорғау.

Күтілетін нәтиже: Студенттер MySQL-дың құрлымын және мүмкіндіктерін білулері керек; кестелерді қоюды, өшіруді, құрлымын өзгертуді, деректерді жаңартуды және сұраныстарды құра білуді үйренулері керек.

Құзыреті: еркін пәндік аймақ үшін деректер қорының құрылымын жобалауға қабілетті және деректер қорын ұйымдастыру және басқару бойынша практикалық дағдыларға ие

КВ 2.8

Шифр дисциплиныSMS 3328

Название дисциплины:Система управления базами данных MySQL

Пререквизиты: Базы данных в информационных системах

Постреквизиты:могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения:Изучить структуру и возможности СУБД MySQL

Краткое содержание основных разделов:Установка, структура и возможности MySQL.Проектирование, создание баз данных, таблиц и индексов.Вставка, удаление, изменение структуры таблиц и обновление данных.Запросы MySQL. Запросы и встроенные функции MySQL. Типы таблиц и использование транзакций. Управление правами пользователей. Конфигурация и опции конфигурации MySQL. Администрирование MySQL. Резервирование и восстановление данных MySQL. Защита учетных записей и файлов MySQL. Репликация баз данных.

Ожидаемые результаты:Студенты должны знать структуру и возможности MySQL; уметь вставлять, удалять, изменять структуру таблицы, обновлять данные и создавать запросы.

Компетенции: способен проектировать структуры базы данных для произвольной предметной области и владеет практическими навыками организации и управления базами данных.
ТК 2.8

Пәннің шифры: OKDKK 3226

Пән атауы:Объектіге-бағытталған программалау құралдарымен деректер қорын құру

Пререквизиттері: Объектіге–бағытталған программалау 2

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: ОБП құралдарымен деректер қорын құруда негізгі үш ортақ деректер қорының сәулеті қолданылады – файл серверлік, клиент серверлік және үш деңгейлілі.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) – бұл деректер қорын құру, толтыру, жаңарту және өшіру үшін арналған программалық құрал. ДҚБЖ-ның үш негізгі түрін атауға болады. Әмбебап міндеттегі өндірістік, арнайы міндеттегі өндірістік және нақты тапсырыс беру үшін құрылатын.

Күтілетін нәтиже: Әдетте деректер қоры бір каталогта орналасатын бірнеше кестеден тұрады. Жаңа деректер қоры үшін каталог әдетегі жолмен құрылады, яғни сілтеуіш көмегімен. Кестені Delphi құрамына кіретін Borland Database Desktop утилатасымен немесе деректер қоры серверімен SQL-сұраныс құруға болады.

Құзыреті: Еркін пәндік аймақ үшін деректер қорының құрылымын жобалауға қабілетті және деректер қорын ұйымдастыру және басқару бойынша практикалық дағдыларға ие
КВ 2.8

Шифр дисциплины: SBDSO 3226

Название дисциплины:Создание баз данных средствами объектно-ориентированного программирования

Пререквизиты: Объектно-ориентированное программирование 2

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Цель изучения:При созданий баз данных в ООП рассматриваются три наиболее распространенных архитектуры баз данных — файл-серверная, клиент-серверная и трехзвенная.

Краткое содержание основных разделов: Системы управления базами данных (СУБД) — это программные средства, предназначенные для создания, наполнения, обновления и удаления баз данных. Различают три основных вида СУБД: промышленные универсального назначения, промышленные специального назначения и разрабатываемые для конкретного заказчика.

Ожидаемые результаты: Как правило, база данных состоит из нескольких таблиц, которые размещают в одном каталоге. Каталог для новой базы данных создается обычным образом, например, при помощи Проводника. Таблицу можно создать, воспользовавшись входящей в состав Delphi утилитой Borland Database Desktop или организовав SQL-запрос к серверу базы данных.

Компетенции: способен проектировать структуры базы данных для произвольной предметной области и владеет практическими навыками организации и управления базами данных


ТК 2.9

Пәннің шифры: LPK 4233

Пән атауы: LEGO программалауына кіріспе

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: Программаның өзі программалаудан басқа 12 тапсырмалар кешенін қамтиды, бұл материалдар WeDo 1.2.2. нұсқасының программалық қамсыздандыруға орнатылған. Барлық тапсырмалар анимациямен және қадамдық жинақталған нұсқаулықтармен қамтылған. Орнатылған тапсырмалар кешені роботтарды конструкторлау және программалау артықшылығымен танысуға мүмкіндік береді.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: LEGO Education WeDo конструктор моделдері үшін программалаудың стандартты ортасы LEGO Education WeDo Software болып табылады. Ол блоктарды Палитрадан Жұмыс үстеліне орын ауыстыру және программаны тізбекке түзу арқылы программалауға мүмкіндік береді (drag-and-drop технологиясы). Программада LabVIEW негізінде жұмыс істейді. Сәйкес блоктар моторларды, иілу және арақашықтық датчиктерін, сонымен қатар клавиатураны және компьютер дисплейін, микрофон және қаттысөйлегішті басқару үшін арналған.

Күтілетін нәтиже: Программалық қамсыздандыру USB LEGO-коммутаторлар арқылы компьютерге қосылған моторлар және датчиктерді автоматты түрде анықтайды. Берілген программалық қамсыздандыру компьютерге қосылған USB LEGO-коммутаторлардың үшеуіне дейін анықтай алады, яғни мотолардың немесе датчиктердің алтауына дейін бөледі.

Құзыреті: Білім берудегі робототехникалық конструкторлардың көмегімен есептерді шешуге қабілетті
ТК 2.9

Шифр дисциплины: VPL 4233

Название дисциплины:Введение в программирование LEGO

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения:Сама программа помимо возможности программирования содержит комплект 12 заданий, эти материалы встроены программное обеспечение WeDo версии 1.2.2. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями. Комплект встроенных заданий позволяет познакомиться с азами конструирования и программирования роботов.

Краткое содержание основных разделов:Стандартной средой программирования для моделей конструктора LEGO Education WeDoявляется программа LEGO Education WeDo Software. Она позволяет программировать путём перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы (технология drag-and-drop.). Программа работает на основе LabVIEW. Соответствующие Блоки предусмотрены для управления моторами, датчиками наклона и расстояния, а также имеются Блоки для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем.

Ожидаемые результаты: Программное обеспечение автоматически обнаруживает подключённые к компьютеру через USB LEGO-коммутаторы моторы и датчики. Данное программное обеспечение позволяет определять до трёх подключённых к компьютеру USB LEGO-коммутаторов, а значит, различает до шести моторов или датчиков.

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы