Бекітілдіутвержден


Элективті пәндер каталогыбет19/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

Элективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2015ж. (1жыл)


Каталог элективных дисциплин специальности

6М011100 – Информатика

Год приема: 2015г. (1 год)
Catalogue of elective courses specialty

6M011100 – Informatics

The year of admission: 2015 (1year)


Пәннің шифры: GZKN 5202

Пән атауы: Ғылыми- зерттеу қызметінің негіздері.

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: іс-тәжірибе

Мақсаты: әдіснама, ғылыми-зерттеу қызметінің теориясы мен технологиясы облыстарында білім алушылардың (магистранттардың ) базалық кәсіптік білімдері мен біліктіліктерін тереңдету, кеңейту және жетілдіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Білім берудеғылыми қызметтің әдіснамалық негіздері.Теориялық және практикалық қызметті құру, ұйымдастыру тәсілі мен принциптері жүйесі ретіндегі әдіснама ұғымы туралы.Әдіснаманың философиялық-психологиялық, жүйелітехникалық негіздемесі. «Қызмет» ұғымы. Қызметтің құрылымдық компоненттері. Қызмет және ұйымдастырушылық мәдениет типтері. Ғылыми таным және ғылыми зерттеулер. Ғылым туралы жалпы ұғымдар. Ғылым әлеуметтік институт ретінде. Ғылыми білім құрылымы. Теориялық және эмпирикалық зерттеулер және олардың байланысы. Іргелі және қолданбалы зерттеулер. Ғылыми білімдерді ұйымдастыру формалары. Әдіснаманың этикалық және эстетикалық негіздемесі. Ғылыми этика нормалары. Ұжымдық және жеке ғылыми қызмет.

Күтілетін нәтиже: магистрбілім беруде ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырудың теориялық-әдіснамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық аспектілерін білуі керек; кәсіптік қызметтің пәндік саласында ғылыми зерттеудің келешек бағыттарын, зерттеу жұмыстарының құрамын анықтай, кәсіптік қызметтің пәндік саласында теориялық және тәжірибелік зерттеу әдістерін пайдалана білуі керек. Пәндік салада ғылыми зерттеудің жаңаша әдістерін; ғылыми ақпаратты ұғыну және сыни талдау тәсілдерін; өзінің ғылыми потенциалын дамыту және жетілдіру дағдыларын меңгеруі керек.

Құзіреті:

Жалпымәдениеттілік құзіреті: білімділік және кәсіптік есептерді шешуде ғылым мен білімнің жаңаша мәселелері білімдерін пайдалана білуге дайындық; зерттеудің жаңа әдістерін өзбетінше меңгеру, өзінің кәсіптік қызметінде ғылыми қырын өзгерту қабілеттілігі.

Кәсіптік құзыреті: білім беру мекемелерінің әралуан білім сатыларында білім беру үдерісін ұйымдастыру және жүзеге асыруда замануи әдістер мен технологияларды пайдалану; білім беру үдерісінің сапасын бағалау мен диагностикалаудың замануи технологияларын пайдалану мүмкіндігі;

Ғылыми зерттеу нәтижелерін талдау және оларды нақты білімдік және зерттеу есептерін шешуде қолдану мүмкіндігі.

Шифр дисциплины:ONID 5202

Название дисциплины:Основы научно-исследовательской деятельности

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: практика

Цель изучения: углубить, расширить и

усовершенствовать базовые профессиональные знания и умения обучающихся (магистров) в области методологии, теории и технологии научно-исследовательской деятельности.Краткое содержание основных разделов: Основания методологии научной

деятельности в образовании. Понятие о методологии как о системе принципов и

способов организации, построения теоретической и практической деятельности. Философско-психологические, системотехнические основания

методологии. Понятие «деятельность» Структурные компоненты деятельности. Деятельность и типы организационной культуры. Условия деятельности. Науковедческие основания методологии науки. Научное познание и научное исследование. Общее понятие о науке. Наука как социальный институт. Наука как

результат. Структура научного знания. Теоретические и эмпирические исследования, их взаимосвязь. Фундаментальное и прикладное исследование. Формы организации научного знания. Этические и эстетические основания методологии. Нормы научной этики.. Коллективная и индивидуальная

научная деятельность.Ожидаемые результаты: магистр должен знать теоретико-методологические, методические и организационные аспекты осуществления научно- исследовательской деятельности в образовании. Уметь определять перспективные направления научных исследований в предметной сфере профессиональной деятельности, состав исследовательских работ, определяющие их факторы; использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в предметной сфере профессиональной деятельности. Должен владетьсовременными методами научного исследования в

предметной сфере;

способами осмысления и критического анализа научной информации;

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;Компетенции:

Общекультурные компетенций

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач ; способность к самостоятельному освоению новых

методов исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

В области педагогической деятельности:

способностью применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях;

готовностью использовать современные

технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса ;

в области научно-исследовательской деятельности

способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задачCode of discipline:FSR 5202

Name of discipline:Fundamentals ofscientific research

Prerequisites: Computer

Postrekvizity: Practice

The purpose of the study: to deepen, broaden and

improve basic professional knowledge and skills of students (masters) in methodology, theory and technology research activities.

Summary of the main sections: the methodology of the scientific grounds

activities in education. The concept of the methodology as a system of principles and

ways of organizing, building a theoretical and practical activities.

Philosophical and psychological, System Integrators base

methodology. The concept of "activity" Structural components activities. The activities and the types of organizational culture. Terms of activity. Naukovedcheskogo base methodology of science. Scientific knowledge and scientific research. The general concept of science. Science as a social institution. Science as

result. The structure of scientific knowledge. Theoretical and empirical studies of the relationship. Fundamental and applied research. The forms of organization of scientific knowledge. Ethical and aesthetic grounds methodology. The norms of scientific ethics .. collective and individual

scientific activity.

Expected results: Master should know the theoretical and methodological, methodical and organizational aspects of the research activities in education. To be able to identify promising areas of research in the subject area of ​​professional activity, the composition of research, their determinants; use of experimental and theoretical methods of research in the subject area of ​​professional activity. Must possess modern methods of scientific research

subject area;

ways of thinking and critical analysis of scientific information;

skills improvement and development of its scientific potential;

Competencies:

General cultural competence

willingness to use knowledge of modern problems of science and education in solving the educational and professional objectives; the ability to self-develop new

research methods, a change in scientific profile of their professional activities.

Professional competence:

In the field of educational activities:

the ability to apply modern methods and technologies of the organization and implementation of the educational process at the various educational levels and in

various educational institutions;

 willingness to use modern

technologies of diagnosis and evaluation of the quality of the educational process;

in the field of scientific research

 the ability to analyze the results of research and apply them in solving specific problems of education and research;Пәннің шифры: BBMKK 5302

Пән атауы: Ізденуші магистранттар үшін ағылшын тілі

Пререквизиттер: Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

Постреквизиттер:диссертациялық жұмыс

Мақсаты:Ұлт аралық білімнің дамуына байланысты ғылыми коммуникацияның халықаралық тілі ретінде ағылшын тілін меңгеру қажеттілігі туындады

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:ғылыми айтылуды жазбаша түрде жете меңгеру аса маңызды. Дискуссия жүргізе алу мен ғылыми мәселелерді талқылау дағдыларын, сұрақтарды үлгілі құрастыра алу, сыни ойлау- бұл зерттеушілік мақсат қойған адамдарға академиялық өсуге әкеледі.

Күтілетін нәтиже:Зерттеу сұрақтарын қоюға (гипотеза) білімдерін меңгереді, ғылыми әдістерді қолдану мен мақсат пен міндетті формалдау, ғылыми ізденіс нәтижесінде қорытынды құрастыру.

Құзіреті:зерттеуші терең ғылыми іздеуге біліктілікке ие болады және академиялық білімін жоғарылатады.


Шифр дисциплины:AMI5302

Название дисциплины:Англиский для магистрантов иследователей

Пререквизиты: Теоретические основы информатики

Постреквизиты: диссертационная работа

Цель изучения:

В связи с нарастающей интернационализацией образования и науки возникла необходимость а овладении Английским языком на продвинутом уровне в качестве международного языка научной коммуникации.Краткое содержание основных разделов: Особую важность приобретает свободное владение письменной научной речью. Умение вести дискуссии, овладение навыками обсуждения научных проблем, грамотная постановка вопросов, критическое мышление – все это способствует академическому росту тех лиц, кто поставил перед собой исследовательскую цель.

Ожидаемые результаты:

Магистранты в ходе курса будут владеть знаниями постановки исследовательских вопросов (гипотезы), формулирования цели и задач и использования научных методов, умения перефразирования, работы с литературными источникам, составления заключения по результатам научного поиска.Компетенции:В результате исследователь повысит академические знания и получит квалификационные навыки для глубокого научного исследования.


Code of discipline: ERM 5302

Name of discipline: Englsh for Researchers for masters

Prerequisites:Teoretical basics of informatics

Postrekvizity:masters thesis

The purpose of the study:Due to the growing internationalization of education and science was necessary and mastery of the English language at an advanced level as the international language of scientific communication. Of particular importance is the fluency of written scientific speech. The ability to conduct discussions, mastering the skills of discussion of scientific issues, competent questioning, critical thinking - all of which contribute to the academic growth of those persons who set himself the goal of the research.

Students in the course will have knowledge formulation of research questions (hypotheses), to formulate goals and objectives and the use of scientific methods, paraphrasing skills, working with references, drawing up the report on the results of scientific research. As a result, the researcher will enhance the academic knowledge and skills to get the qualification of deep research.Title: English for Researchers/English for Academic Purposes

Why we need this course?

Due to the growing internationalization of education and science is an urgent need to master the English language at an advanced level as the international language of scientific communication

Of particular importance is the fluency of written scientific speech.

The Aim: to master an Academic English for writing papers, dissertations and doing Research Project.

Content of the Course: This Course is divided into several units each of them is dedicated to special theme. For example, Critical Thinking. It will be explained what it means to think critically, why we need to think critically and how we can write in the critical way.

The students will be able to improve Skills and Proficiency

- how to write an essay;

- how to make effective use of paragraphs in writing. The function and features of a paragraph are explained, together with guidelines for using paragraphs to be a clear and coherent in written structure;

- research writing in English, helping you avoid many common errors.

Expectations:

Postgraduate Students will improve Academic English Style, Spelling, Punctuation, Grammar and Vocabulary.
ТК 2.2

Пәннің шифры: BBMKK5302

Пән атауы: Білім берудегі мультимедиа қосымшаларын құру

Пререквизиттер: программалау

Постреквизиттер: іс-тәжірибе

Мақсаты: Мультимедиа технологияларының негізін; Мультимедиа-ресурстардың жіктемесін;

 • Оқытуда қолданылатын мультимедиалық программалар және аппараттық ;

 • өздерінің жеке қосымшаларын өңдеу ретін меңгерулері керек


Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Мультимедиа ұғымы. Мультимедиа білім беру құралы ретінде. Мультимедиа-ресурстардың жіктемесіжәне олардың компоненті. Мультимедиа-ресурстардың сапасына қойылатын дидактикалық талаптар. Мультимедиалық қосымшаларды жасауда қолданылатын программалық және аппараттық құралдар. Телекоммуникациалық құралдар мультимедиа құралы ретінде.

Білім беруде мультимедианы қолдану мүмкіндіктері.Оқытуда мультимедианы қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Оқытуда қолданылатын мультимедиа-ресурстардың сапасына қойылатын әдістемелік талаптар. Оқытушы бағдарламаларды құру тәсілдері. Электронды оқулықтар.НТМL-дың мультимедиалық мүмкіндіктері. Бейне түсіруші Camtasia Studio бағдарламасы. Графиктік бейнелерді өңдейтін программалар.

ActivBoard интерактивті тақтасының мүмкіндіктері.ActivStudio программасының мүмкіндіктері. Macromedia Flash программасы туралы жалпы түсінік. Анимация жасау тәсілдері. Macromedia Flash программасында дыбыс пен графиканы импорттау. Action Script көмегімен фильм кадрларын басқару.

Күтілетін нәтиже: Мультимедиа қосымшаларын құру технологияларын. HTML тілінің мультимедиялық мүмкіндіктерін

Құзіреті: Арнайы құзыреттер:


 • Мультимедиа қосымшаларын құру технологияларын меңгеру. HTML тілінің мультимедиялық мүмкіндіктерін, Аудио-видео программалардың, интерактивті тақталардың негізін және мүмкіндіктерін оқып-үйрену, ActionScript тілінде сценарийлер құра білу;

 • Кәсіби қызметте теориялық білімдерді қолдана алу біліктері мен дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік құзыреттер: логикалық, аналитикалық, концептуалды ойлаудың дағдыларын меңгеру.


КВ 2.2

Шифр дисциплины:SMPO 5302

Название дисциплины: Создание мультимединых приложении в образовании

Пререквизиты: программирование

Постреквизиты: практика

Цель изучения: ознакомление с областями применения мультимедиа приложений, изучение конфигурации технических средств мультимедиа, знакомство с программными средствами мультимедиа, а также этапами и технологией создания продуктов мультимедиа.

Краткое содержание основных разделов:

Понятие «мультимедиа». История развития мультимедиа. Средства мультимедиа технологии. Области применения. Классы систем мультимедиа. Основные типы мультимедиа продуктов. Основные понятия мультимедиа. Специфика использования текста в мультимедиа продуктах. Гипертекст. Шрифты и их разделение по графической основе. Основные форматы текстовых файлов. Физиологический аспект зрительного восприятия движения. Виды анимации. ПО для создания анимированных сцен. Типы видеосигналов. Методы сжатия видеоинформации. ПО для Нелинейного видеомонтажа. Форматы видеофайлов.

Специфика использования звука в мультимедиа продуктах. Методы синтеза звука. Форматы звуковых файлов. MIDI. ПО для создания и обработки звука. Этапы и технология создания мультимедиа продуктов. Аппаратные средства мультимедиа .

Ожидаемые результаты:

Уметьиспользовать технологии мультимедиа для создания, обработки и компоновки стандартных форматов файлов текстовой, графической, звуковой, видео информации, методы 2-х и 3-х мерной анимации и объединять информационные объекты пользовательским интерфейсом на единой аппаратно-инструментальной платформе компьютера в локальной или глобальной сети Internet; иметь навыки создания мультимедиа-приложений для профессиональной деятельности на примерах разработки статических и динамических сценариях индивидуальных мультимедиа-проектов.Компетенции:

способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение; способен применять современные методы исследования; способен создать мультимедиа-приложений для профессиональной деятельности.
EC 2.2

Identifier discipline:CMAE 5302

Title discipline:Creation of multimedical others the appendix in education

Prerequisites: programming

Postrequisites:practic

Studying purpose:The purpose of a course consists in formation of basic knowledge on computer networks, Internet-technologies, multimedia to technologies, and also to teach to work in computer local and global networks, to create hypertext documents in HTML format with use of language of scenarios, to create animation.

Summary of the main sections:Thanks to distribution of resources, computer networks increase the computing productivity of separate computers, e-mail, business correspondence, provide quick access to extensive information from any region of a planet. The world famous global Internet network represents the storage of information available in any corner of the earth. Use of services Internet, in particular, transport services, generated new technology – Intranet which allows to connect separate corporate networks in the uniform computing system. Therefore development of information technologies in the last decades demands from future experts of knowledge of means and methods of computer communications whom treat, in particular, a markup language of the documents Hyper Text Markup Language (HTML), language of the scenarios VBScript, JavaScript

Expected results: main teams of creation and marking of the hypertext document; main methods, functions, objects and VBScript (JavaScript) language teams; main Flash-technologies methods. to work in local and global networks, with e-mail and teleconferences; to create the simplest packages of hypertext documents; to be able to place hypertext documents in Internet system;

to create the elementary programs in the environment of Macromedia Flash

JavaScript

Competencies: it is capable to get and use independently in practical activities new knowledge and abilities, seeks for self-development


ТК 3.3

Пәннің шифры: DKK 5304

Пән атауы: Delphi-де қосымша құру

Пререквизиттер: Программалау

Постреквизиттер: кәсиби қызмет

Мақсаты:

логикалық, аналитикалық, концептуалды ойлаудың дағдыларын меңгеру.

Реляциялық деректер қорымен жұмысқа арналған құралдар.Құралдар. Компоненттер. Деректер қоры қателіктері.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Объектілі-бағытталған программалаудың негізгі ұғымдары. Delphi кіріктірілген ортасына қысқаша шолу. Қосымша құру. Визуалды компоненттердің жалпы сипаттамасы. Мәтінді бейнелеу және біржолды мәтінді енгізу және редактрлеу. Сызықтық алгоритмді программалау. Көпжолдық редакторлар. Тізімдермен жұмыс. Тармақталу алгоритмін программалау. Батырмалармен жұмыс. Ауыстырып қосқыштармен жұмыс. Басқару элементтерін біріктіру. Форманың сипаттамалары. Формалардың өзара әрекетін ұйымдастыру. Стандартты диалогтар. Менюмен жұмыс. Delphi-дің графикалық мүмкіндіктері. Графикалық қарапайым элементтерді салу тәсілдері.Күтілетін нәтиже: объектілі-бағытталған программалаудың негізгі ұғымдарын меңгеруі;

 • программаны өңдеу барысында объектілі-бағытталған программалауды пайдалана білуі;

 • объектілі-бағытталған программалаудың артықшылығын пайдаланып, оны анық сезіне білулері керек.

 • Визуальды компоненттер кітапханасын пайдалана білуді;

 • Менюмен жұмысты;

 • Қосымшалар өңдеуді;

 • Ақпаратты баспаға шығаруды;

 • Мультимедианы пайдалануды;

 • Графикамен жұмысты;

Құзіреті: Арнайы құзыреттер:

 • қажетті теориялық білімдерді және практикалық біліктіліктер мен дағдыларды меңгеру;

 • алған теориялық білімдерді практикада қолдана білу;

 • ақпараттық ресурстардан ақпараттарды іздеу және қолдану.

Әлеуметтік құзыреттер: логикалық, аналитикалық, концептуалды ойлаудың дағдыларын меңгеру.

КВ 3.3

Шифр дисциплины:SPD5304

Название дисциплины: Создание приложений в Delphi

Пререквизиты: программирование

Постреквизиты: профессиональная деятельность

Цель изучения:

Рассматривается создание сервлетов и JSP-страниц, описывается применение компонентов InternetBeans среды JBuilder, приводятся механизмы публикации данных на Интернет-страницах. Рассматривается создание серверных приложений в среде Delphi. Описывается применение серверныхASPстраниц.Краткое содержание основнх разделов:

Компоненты INTERNETBEANS. Страница INTERNETBEANS.Страница InternetBeans среды JBuilder содержит компоненты, позволяющие заменять на этапе выполнения сервлета "пустые" данные на данные, предоставляемые модулем данных.

Компонент IxPageProducer предназначен для связывания HTML-файла с используемым модулем данных.КомпонентIxControl позволяет связать элемент управления из HTML-шаблона с объектом сервлета. Этот объект может использоваться для определения связи с полем таблицы модуля данных. Для каждого текстового элемента управления из HTML-файла должен быть создан отдельный объект типа IxControl.

Компонент IxTable позволяет отображать в HTML-документах динамически генерируемые таблицы набора данных.

Создание сервлета, используемого для публикации данных

Ожидаемые результаты:В процессе обучения дисциплины и сдачи экзамена студент должен знать основные понятия объектно-ориентированного программирования и среду Delphi

Компетенции: способность применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать программы


EC 3.3

Identifier discipline:ACD 5304

Title discipline: Application creation in Delphi

Prerequisites:programming

Postrequisites: professional activities

Studying purpose:

Creation of servlets and JSP pages is considered, application of the InternetBeans components of the JBuilder environment is described, mechanisms of the publication of data on Internet pages are given. Creation of server applications in the environment of Delphi is considered. Application of server ASPстраниц is described.Summary of the main sections:

КомпонентыINTERNETBEANS. The INTERNETBEANS.СтраницаInternetBeans page of the JBuilder environment contains the components, allowing to replace at a stage of performance of a servlet "empty" data with the data provided by the module of data.

The IxPageProducer component is intended for linkng of the HTML file with the used module of data. The IxControl component allows to connect a management element from a HTML template with object of a servlet. This object can be used for definition of communication with a field of the table of the module of data. For each text element of management from the HTML file the separate object like IxControl has to be created.

The IxTable component allows to display dynamically generated tables of a data set in HTML documents.

Creation of the servlet

Expected results: In the process of learning discipline and exam the student should know the basic concepts of object-oriented programming environment and Delphi

Competencies: the ability to apply to the solution of applied problems the basic algorithms of information processing to perform evaluation of the complexity of algorithms, program and test program


Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан