Бекітілдіутвержден


CC 2.7 Identifier disciplineбет16/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

CC 2.7

Identifier discipline DIS 3226

Title discipline: MySQL database

Prerequisites:database theory

Postrekvizity:when writing athesis

The purpose of the study:The structure andcapabilitiesof MySQL

Blurb main sections:Installation,structure and capabilitiesMySQL.Proektirovanie, databases, spreadsheets andindeksov.Vstavka, delete, modifytable structureandupdatedannyh.ZaprosyMySQL.Queries andbuilt-inMySQL.Typesof tablesand usetransactions.User rights management. The configuration andconfiguration optionsMySQL.AdministeringMySQL.Backup and recoveryMySQL.Protectingaccountsand filesMySQL.Database replication.

Expected results:Students need toknow the structureand the possibility ofMySQL;to be able toinsert, delete, modify table structure, updatingdata andcreate queries.

Competencies:is ableto design adatabase structurefor an arbitrarydomain andhaspractical knowledgeof the organization andmanagement of databases.

ТК 2.7

Пәннің шифры: OKDKK 3326

Пән атауы:ОБП құралдарымен деректер қорын құру

Пререквизиттері: Объектіге–бағытталған программалау 2

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: ОБП құралдарымен деректер қорын құруда негізгі үш ортақ деректер қорының сәулеті қолданылады – файл серверлік, клиент серверлік және үш деңгейлілі.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) – бұл деректер қорын құру, толтыру, жаңарту және өшіру үшін арналған программалық құрал. ДҚБЖ-ның үш негізгі түрін атауға болады. Әмбебап міндеттегі өндірістік, арнайы міндеттегі өндірістік және нақты тапсырыс беру үшін құрылатын.

Күтілетін нәтиже: Әдетте деректер қоры бір каталогта орналасатын бірнеше кестеден тұрады. Жаңа деректер қоры үшін каталог әдетегі жолмен құрылады, яғни сілтеуіш көмегімен. Кестені Delphi құрамына кіретін Borland Database Desktop утилатасымен немесе деректер қоры серверімен SQL-сұраныс құруға болады.

Құзыреті: Еркін пәндік аймақ үшін деректер қорының құрылымын жобалауға қабілетті және деректер қорын ұйымдастыру және басқару бойынша практикалық дағдыларға ие


КВ 2.7

Шифр дисциплины: SBDSO 3326

Название дисциплины:Создание баз данных средствами ООП

Пререквизиты: Объектно-ориентированное программирование 2

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Цель изучения:При созданий баз данных в ООП рассматриваются три наиболее распространенных архитектуры баз данных — файл-серверная, клиент-серверная и трехзвенная.

Краткое содержание основных разделов: Системы управления базами данных (СУБД) — это программные средства, предназначенные для создания, наполнения, обновления и удаления баз данных. Различают три основных вида СУБД: промышленные универсального назначения, промышленные специального назначения и разрабатываемые для конкретного заказчика.

Ожидаемые результаты: Как правило, база данных состоит из нескольких таблиц, которые размещают в одном каталоге. Каталог для новой базы данных создается обычным образом, например, при помощи Проводника. Таблицу можно создать, воспользовавшись входящей в состав Delphi утилитой Borland Database Desktop или организовав SQL-запрос к серверу базы данных.

Компетенции: способен проектировать структуры базы данных для произвольной предметной области и владеет практическими навыками организации и управления базами данных


СС 2.7

Identifier discipline OKDKK 3226

Title discipline: Creating a database OOP

Prerequisites:Object-Oriented Programming2

Postrekvizity:when writing athesis

The purpose of the study:When you create adatabasein OOPaddresses threeof the most commondatabase architecture-file-server, client-serverandthree-tier.

Blurb main sections:Database Management Systems(DBMS) - asoftware tool designedto create,fill, update, and deletedatabases.There are threemain types ofdatabase: industrial multi-purpose, industrial useanddeveloped fora particular customer.

Expected results:Typically,the database consists ofmultiple tablesthat are placedin the same directory. The directory forthe new databaseis createdin the usual way, for example, usingWindows Explorer.The tablecan be createdby usinga part of theDelphiBorland Database Desktoputilityor arrangeSQL-queries tothe database server.

Competencies:is ableto design adatabase structurefor an arbitrarydomain andhasthe practical skillsof organizationand management of databases

ТК 2.8

Пәннің шифры SA 4230

Пән атауы: Сандық әдістер

Пререквизиттері: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика.

Постреквизиттері: Тиімділік әдістер және операцияларды зерттеу

Мақсаты: Студенттерде қолданбалы есептерді шешудің сандық әдістері мен есептеу тәжірибесі және математикалық модельдеу әдістері жөнінде түсініктер қалыптастыру. Сандық әдістердің мүмкіндіктерін салыстырып, артықшылықтарын бағалай отырып компьютерде қолданбалы есептердің шешімін табуға дағдылану.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Бір айнымалысы бар теңдеулерді тїбірді жекелей білу және оларды кесіндіні қақ бөлу, жәй қайталау, хорда және жанама әдістерімен шешу. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін Гаусс, Зейдел және итерациялық әдістерді қолданып шешу. Сызықтық прогаммалау есептерін шешу. Функцияларды интерполияциялау (Лагранж және Ньютонның интерполияцияланған көпмүшеліктерін құру). Қарапайым диференциялық теңдеулерді сандық дифференциалдау және интегралдау. Дербес туынды алуда теңдеулерді шешудің жуықтау әдістерін қолдану.

Күтілетін нәтиже: Студенттер:

  • Жоғары математика (алгебра, математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер) есептерін сандық (жуықтау) әдістермен шешуді;

  • Түбірді жекелей білу және бір айнымалысы бар теңдеулерді кесіндіні қақ бөлу, жәй қайталау, хорда және жанама әдістерімен шешуді меңгеруді;

  • Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен, Зейдел әдісімен және итерациялық әдістерді қолданып шешуді;

  • Сызыќтық прогаммалау есептерін Симплекстік әдісті қолданып шешуді;

  • Функцияларды интерполияциялауды (Лагранж және Ньютонның интерполияцияланған көпмүшеліктерін құру және т.б.);

  • Дербес туынды алуда теңдеулерді шешудің жуықтау әдістерін қолдануды меңгеруді білетін болады.

Құзыреті:олданылатын сандық әдістердің шешімдерінің қателігін бағалай алады және нақты есепті шешу үшін тиімді әдісті таңдай алады.


КВ 2.8

Шифр дисциплины ChM4230

Название дисциплины: Численные методы

Пререквизиты: Теория вероятностей и математическая статистика

Постреквизиты: Методы оптимизаций и исследование операций

Цель изучения: дать общие представление об основных численных методах, границах их применимости, научить классифицировать методы приближенных вычислений и применять их для решения задач прикладного характера в различных сферах науки и практики

Краткое содержание основных разделов: изучение наиболее распространенных численных методов; знакомство студентов с готовыми программными комплексами по реализации численных методов. Выработка навыков выбора вычилительных алгоритмов, умения эффективной реализации его на ЭВМ, качественного и количественного анализа полученных результатов; обучение студентов реализации численных методов на компьютере на платформе MSExcel; знакомство студентов с примерами применения численных методов для решения прикладных задач в различных сферах науки и практики.

Ожидаемые результаты: знать численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений с одной неизвестной, системы линейных алгебраических уравнений, обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными, задачи линейного программирования, а также методы численного дифференцирования и интегрирования, аппроксимации функций, обработки экспериментальных данных.

Компетенции: профессионально владеет математическими знаниями и информационными технологиями, эффективно применяет их для решения прикладных задач.


CC 2.8

Identifier disciplineNM 4230

Title discipline: Numerical Methods

Prerequisites: Probability theory and mathematical statistics

Postrekvizity: methods of optimization and operations research

The purpose of the study: to give general idea of ​​the basic numerical methods, the limits of their applicability to teach classify methods of approximate calculations and apply them to solve problems of an applied nature in various fields of science and practice

Blurb main sections: study the most common numerical methods; acquainted students with ready software for implementation of numerical methods; Development of skills of choice vychilitelnyh algorithms ability to effectively implement its computers, qualitative and quantitative analysis of the results; teaching students the implementation of numerical methods on a computer platform MS Excel; acquainted students with examples of the application of numerical methods for solving applied problems in various fields of science and practice;

Expected results: to know the numerical methods for solving nonlinear algebraic equations with one unknown, a system of linear algebraic equations, ordinary differential equations and partial differential equations, linear programming problem, as well as methods for numerical differentiation and integration, approximation of functions, experimental data processing.

Competencies:It owns professionalmathematical knowledgeand information technologies, effectively apply them to solveapplied problems.

ТК 2.8

Пәннің шифры DMML 4230

Пән атауы: Дискреттік математика және математикалық логика

Пререквизиттері: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика.

Постреквизиттері: Тиімділік әдістер және операцияларды зерттеу

Мақсаты: математикалық логика және дискретті математиканың негізгі ұғымдарымен және олардың қолданыстарымен таныстыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Математикалық логика және дискретті математика курсының пәні және олардың математикадағы дамуындағы рөлі, математикалық индукция әдісі, дедукция теоремасы, предикаттар логикасы мен предикаттарды есептеу қарастырылады. Комбинаторика. Комбинаториканың негізгі ережелері, Ньютон биномы, графтар түсінігі, математикалық индукция әдісі қарастырылады. Комбинаторлық талдаудың негізгі анықтамалары, қосу мен көбейту ережелеріне баса назар аударылады.Күтілетін нәтиже: Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Математикалық логика және дискретті математиканың зерттеу әдістерімен танысады; есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, сандық әдістерді қолдана алады; сапалы математикалық зерттеулерді іске асыра алады;

Құзыреті: Өзінің кәсіби қызметінде дискретті математика әдістерін қолдана алады.


КВ 2.8

Шифр дсциплиныDMML4230

Название дисциплины: Дискретная математика и математическая логика

Пререквизиты: Теория вероятностей и математическая статистика

Постреквизиты: Методы оптимизаций и исследование операций

Цель изучения: ознакомить студентов с началами математической логики и основными разделами дискретной математики и их приложениями.

Краткое содержание разделов: Изучается предмет курса математической логики и дискретной математике и их роль в развитии математики и в предложениях. Дается краткий исторический обзор этапов в развитий. Рассматриваются основные правила комбинаторики, бином Ньютона, понятия графа, метод математической индукций. Рассматриваются мультиграф и граф без кратных дуг, связанный граф и области связанности. Особое внимание уделяется разновидностям графов.

Ожидаемые результаты: после изучения курса студенты научатся основным методам исследования математической логики и дискретной математики и решения задач;будут владеть навыками логического, аналитического и концептуального мышления.

Компетенции: применяет методы дискретной математики в своей профессиональной деятельности.

CC 2.8

Dstsipliny Identifier DMML 4230

Title discipline: Discrete mathematics and mathematical logic

Prerequisites: Probability theory and mathematical statistics

Postrekvizity: methods of optimization and operations research

The purpose of the study: To familiarize students with the principles of mathematical logic and the main sections of discrete mathematics and their applications.

Summary sections: study subject course in mathematical logic and discrete mathematics and their role in the development of mathematics and in sentences. A brief historical overview of the stages in the development. The basic rules of combinatorics, the binomial theorem, the notion of the graph, the method of mathematical induction. Considered multigraph and graph without multiple arcs, connected graph and region connectedness. Particular attention is given to the species of graphs.

Expected results: after studying the course, students will learn basic research methods of mathematical logic and discrete mathematics and problem solving; will be skilled in logical, analytical and conceptual thinking.

Competencies:applies methodsof discrete mathematicsin their professional activity.

ТК 2.8

Пәннің шифры DT 4230

Пән атауы: Деректерді талдау

Пререквизиттері: ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: MS Excel-ге қосылатын қосалқы программалармен жұмыс істеуді түсіндіру, студенттердің жалпы математикалық дайындықтарын арттыру, экономикада, техникада, ғылымда қолдануға болатын процестер мен жүйелердің қазіргі кездегі тиімділік әдістерін үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Excel ЭК-нің негізгі элементтері. Excel программасында жұмыс істеу, деректермен және диаграммалармен жұмыс. Формулалар және функциялар. Ұяшықтарға сілтеме. Диапазондар атаулары. Деректерді іріктеу. Мәтіндік файлдардан деректерді тасымалдау. Деректер қорынан мәліметтерді тасымалдау. Диаграммалармен жұмыс. Мастер бағдарламасының көмегімен диаграмма тұрғызу. Деректерді сипаттау. Ықтималдықтың таралуы. Шығару статистикасы. Кестелер. Регрессия. Коррелляция. Көптік регрессия. Дисперсиялық талдау. Уақытша қатарларды талдау. Сапаны бақылау. Бірнеше айнымалылар үшін диаграммалар. Пирсонның хи-квадрат статистикасы. Регрессия. Қарапайым сызықты байланыс. Регрессияны талдау. Корреляция. Excel программасының корреляция функциясы. Корреляция матрицасын құру. Корреляцияның нүктелік диаграммасының матрицасын құру. Жиындық регрессия. Бірнеше параметрлі регрессияның моделі. Уақытша қатарларды талдау. Сызықтық фильтрация. Сапаны бақылау. Сапаны статистикалық бақылау. Диапазондар диаграммасы. Жеке диаграммалар. Парето диаграммасы.

Күтілетін нәтиже: кездейсоқ таралған деректер жиынтығын құруды;үлкен деректер жиынтығынан кездейсоқ деректер таңдауын жасай білуі; бірөлшемді статистикалық кестелерді түрлендіре білуді; статистикалық диаграммаларды құрып, гистограммалар мен қалыпты таралу графиктерін құрастыра білуді; диаграммаларды категорияларға бөле білу мен кестелік деректерді құру және талдау жүргізе білуді үйренеді.

Құзіреті: математикалық білімдер мен ақпараттық технологияларды кәсіби тұрғыда меңгерген және оларды қолданбалы есептерді шешуде тиімді қолдана алады.


КВ 2.8

Шифр дисциплины AD 4230

Название дисциплины:Анализ данных

Пререквизиты:теория вероятностей и математическая статистика.

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: изучение теории и практики применения Анализа данных в рыночно-экономических исследованиях

Краткое содержание основных разделов: Базовые элементы ЭТ Excel. Работа с данными. Формулы и функции. Ссылки на ячейки. Имена диапазонов. Сортировка данных. Запросы. Импорт данных из текстовых файлов. Импорт информации из базы данных. Работа с диаграммами. Создание диаграмм с помощью программы-мастера. Диаграмма для нескольких переменных. Описание данных. Распределение вероятностей. Статистика выводов. Таблицы. Сводные таблицы. Таблицы по двум категориальным переменным. Вычисление ожидаемого количества наблюдений. Статистика хи-квадрат Пирсона.Регрессия. Простая линейная взаимосвязь. Анализ регрессии. Проверка модели регрессии. Корреляция. Функции корреляции программы Excel. Создания матрицы корреляции. Создание матрицы точечных диаграмм корреляций. Множественная регрессия. Модели регрессии с несколькими параметрами. Предсказание оценок. Проверка допущений регрессии. Дисперсионный анализ. Односторонний дисперсионный анализ. Сравнение средних. Однофакторный дисперсионный анализ и анализ регрессии. Двухфакторный дисперсионный анализ. Анализ временных рядов. Автокорреляционная функция. Линейная фильтрация. Простое экспоненциальное сглаживание. Двухпараметрическое экспоненциальное сглаживание. Контроль качества. Статистический контроль качества. Контрольная диаграмма. Диаграмма диапазонов. Индивидуальные диаграммы. Диаграмма Парето.

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент должен знать основные функции пакета анализа данных, выполнять расчеты с помощью инструментов

Компетенции: способен оценить погрешность решения применяемых численных методов и выбрать наиболее оптимальный метод для решения конкретной задачи.

СС 2.8

Dstsipliny Identifier DА 4230

Title discipline: Discrete mathematics and mathematical logic

Prerequisites: Probability theory and mathematical statistics

Postrekvizity: methods of optimization and operations research

The purpose of the study: To familiarize students with the principles of mathematical logic and the main sections of discrete mathematics and their applications.

Summary sections: study subject course in mathematical logic and discrete mathematics and their role in the development of mathematics and in sentences. A brief historical overview of the stages in the development. The basic rules of combinatorics, the binomial theorem, the notion of the graph, the method of mathematical induction. Considered multigraph and graph without multiple arcs, connected graph and region connectedness. Particular attention is given to the species of graphs.

Expected results: after studying the course, students will learn basic research methods of mathematical logic and discrete mathematics and problem solving; will be skilled in logical, analytical and conceptual thinking.

Competencies:able to assess theaccuracyof numerical methodsappliedsolutionsandchoose the bestmethod for solvinga particular problem.

ТК 2.9

Пәннің шифры: LPK 4233

Пән атауы: LEGO программалауына кіріспе

Пререквизиттері: информатика

Постреквезиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Программаның өзі программалаудан басқа 12 тапсырмалар кешенін қамтиды, бұл материалдар WeDo 1.2.2. нұсқасының программалық қамсыздандыруға орнатылған. Барлық тапсырмалар анимациямен және қадамдық жинақталған нұсқаулықтармен қамтылған. Орнатылған тапсырмалар кешені роботтарды конструкторлау және программалау артықшылығымен танысуға мүмкіндік береді.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: LEGO Education WeDo конструктор моделдері үшін программалаудың стандартты ортасы LEGO Education WeDo Software болып табылады. Ол блоктарды Палитрадан Жұмыс үстеліне орын ауыстыру және программаны тізбекке түзу арқылы программалауға мүмкіндік береді (drag-and-drop технологиясы). Программада LabVIEW негізінде жұмыс істейді. Сәйкес блоктар моторларды, иілу және арақашықтық датчиктерін, сонымен қатар клавиатураны және компьютер дисплейін, микрофон және қаттысөйлегішті басқару үшін арналған.

Күтілетін нәтиже: Программалық қамсыздандыру USB LEGO-коммутаторлар арқылы компьютерге қосылған моторлар және датчиктерді автоматты түрде анықтайды. Берілген программалық қамсыздандыру компьютерге қосылған USB LEGO-коммутаторлардың үшеуіне дейін анықтай алады, яғни мотолардың немесе датчиктердің алтауына дейін бөледі.

Құзыреті: Білім берудегі робототехникалық конструкторлардың көмегімен есептерді шешуге қабілетті


ТК 2.9

Шифр дисциплины: VPL 4233

Название дисциплины:Введение в программирование LEGO

Пререквизиты:информатика

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Цель изучения:Сама программа помимо возможности программирования содержит комплект 12 заданий, эти материалы встроены программное обеспечение WeDo версии 1.2.2. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями. Комплект встроенных заданий позволяет познакомиться с азами конструирования и программирования роботов.

Краткое содержание основных разделов:Стандартной средой программирования для моделей конструктора LEGO Education WeDoявляется программа LEGO Education WeDo Software. Она позволяет программировать путём перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы (технология drag-and-drop.). Программа работает на основе LabVIEW. Соответствующие Блоки предусмотрены для управления моторами, датчиками наклона и расстояния, а также имеются Блоки для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем.

Ожидаемые результаты: Программное обеспечение автоматически обнаруживает подключённые к компьютеру через USB LEGO-коммутаторы моторы и датчики. Данное программное обеспечение позволяет определять до трёх подключённых к компьютеру USB LEGO-коммутаторов, а значит, различает до шести моторов или датчиков.

Компетенции:способен решать задачи с использованием образовательных робототехнических конструкторов


CC 2.9

Dstsipliny IdentifierIPL 4233

Title discipline:ntroduction to ProgrammingLEGO

Prerequisites:informatics

Postrekvizity:when writing athesis

The purpose of the study:The program itselfcan be programmedin addition to thekitcontains12tasks, these materials are incorporatedWeDosoftwareversion1.2.2. All tasksare provided withanimations andstep by stepassemblyinstructions.Settasksbuiltallowsto get acquainted withthe basicsof designing andprogrammingrobots.

Summary sections:The standard programming environment for models designer LEGO Education WeDo software is LEGO Education WeDo Software. It lets you program by dragging the block from the Palette onto the stage, and their incorporation into the program chain (technology drag-and-drop.). The program works based on LabVIEW. Relevant blocks are provided for controlling the motors, sensors and tilt range, and there are blocks for controlling the keyboard and the computer display, microphone and loudspeaker.

Expected results:The softwareautomatically detectsconnected toa computer viaUSB LEGO-switches, motorsand sensors. This softwareallows you to defineup to threeconnectedto the computerUSB LEGO-switch, and thus distinguishup to sixmotorsor sensors.

Competencies:ableto solve problemswitheducationalroboticsdesigners

ТК 2.9

Пәннің шифры: IRTZh 4233

Пән атауы: Интеллектуалды роботтық техникалық жүйелер

Пререквизиттері: информатика

Постреквезиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Курс интеллектуалдық жүйелерді және робототехникалық кешендерді құрудың теориясына және әдістемесіне арналған. Интеллектуалдық жүйелерді құрудың және робототехникалық тапсырмаларды шешудің мысалдары келтірілген.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Курста интеллектуалдық жүйелердің теория негіздері сипатталады: білімді ұсыну, шешімдерді табу әдістері. Электрондық жүйелерді құрудың әдіснамасы және мысалдары беріледі. Бейнелерді оқудың теория негіздері және бейнелерді оқудың жүйелері қарастырылады. Робототехникалық тапсырмаларды шешудің теория негіздері, технологиялық амалдарды орындау кезінде жасанды интеллект негіздерін қоса отырып. Өңделетін жазықтық сапасын анықтау, күрделі жазықтықтарды айқындауда геометриялық параметрлерді анықтау.

Күтілетін нәтиже: Күрделі жазықтықтарды өңдеу кезінде жасанды интеллект элементтерімен арнайы робот-станоктарды басқару жүйесін құру.

Құзыреті: Білім берудегі робототехникалық конструкторлардың көмегімен есептерді шешуге қабілетті

КВ 2.9

Шифр дисциплины IRS 4233

Название дисциплины:Интеллектуальные робототехнические системы

Пререквизиты:Информатика

Постреквизиты: могут использовать

Цель изучения: Курс посвящен основам теории и методологии создания интеллектуальных систем и робототехнических комплексов. Даются примеры создания интеллектуальных систем и решения робототехнических задач.

Краткое содержание основных разделов: В курсе излагаются основы теории интеллектуальных систем: представление знаний, методы поиска решений. Даются методология и примеры создания экспертных систем. Рассматриваются основы теории распознавания изображений и системы распознавания изображений, общение с ЭВМ на естественном языке и системы речевого общения. Излагаются основы теории решения робототехнических задач, включая элементы искусственного интеллекта при выполнении технологических операций. Распознавание качества обрабатываемой поверхности, определение геометрических параметров при распознавании сложных поверхностей. 

Ожидаемые результаты: Построение систем управления специальных роботов-станков с элементами искусственного интеллекта при выполнении обработки сложных поверхностей.

Компетенции:способен решать задачи с использованием образовательных робототехнических конструкторов


СС 2.9

Dstsipliny Identifier IRS 4233

Title discipline:intelligent robotic system

Prerequisites: informatics

Postrekvizity:when writing athesis

The purpose of the study:The coursefocuses on the basicsof the theory andmethodology of development ofintelligent systems androbotic systems. Give examples ofthe development of intelligentroboticssystems andsolutionsof problems.

Summary sections:The course introduces the basics of the theory of intelligent systems: knowledge representation, methods of finding solutions. Given the methodology and examples for creating expert systems. We consider the basic theory of image recognition and image recognition system, communication with computers in natural language and speech communication system. The fundamentals of the theory of solutions of robotic tasks, including elements of artificial intelligence in the performance of manufacturing operations. Recognition of the quality of the treated surface, the definition of geometrical parameters for recognition of complex surfaces.

Expected results:Buildingmanagement systemsof specialroboticmachines withartificial intelligencewith the processingof complex surfaces.

Competencies:ableto solve problemswitheducationalroboticsdesigners

ТК 3.1

Пәннің шифры АКАК 2316

Пән атауы: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: Компьютерлік желілер.

Мақсаты: ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қоғау жүйелерін қолданудың теориялық негіздерін құру мен практикалық дағдыларын игеру, студенттерге деректерді қорғауды жүзеге асыру үрдістерін, әдістерін және құралдарын жүйелі көрсетілуін оқыту, ақпараттық жүйелерді жобалау мен эксплуатациялау үшін ақпаратты қорғау бойынша практикалық дағдыларды игеру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ақпараттық процестерде ақпаратты енгізу, шығару, беру, өңдеу және сақтауды жүзеге асыру кезінде ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары. Ақпаратты қорғаудың теориялық әдістері. Ақпаратты қорғаудың тәжірибелік әдістері. Компьютерлер мен желілердегі ақпаратты қорғаудың программалық құралдары. Вирустардан қорғау. Программалық қамтаманы рұқсатсыз қолданудан қорғау. Программалық қамтаманы зерттеуден қорғауды ұйымдастыру. Ашық тораптарда ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары. Компьютерлік және желілік ақпараттарды қорғауды ұйымдастыруды және техникалық құралдары.

Күтілетін нәтиже: Ақпаратты қорғау объектілерінің ерекшеліктерін, олардың жіктелуін білу, ақпараттық үрдістерді енгізу, шығару, тасымалдау, өңдеу және сақтауды іске асыруда ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары туралы түсінігі болуы керек; Ақпараттық жүйелерді функционалды оптимизациялау үшін ақпаратты қорғау құралдарын қолдану бойынша нақты есептерді қоя және шеше білу қажет; ДЭЕМ қорғау объектісі ретінде білу, қорғау жүйелерін ДЭЕМ-ді бекітілмеген қатынастан және вирустардан қорғау жүйелерін қолдана білу керек.

Құзыреті: Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген

КВ 3.1

Шифр дисциплины IBZI2316

Название дисциплины: Информационная безопастность и защита информации.

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Компьютерные сети

Цель изучения: изучение теоретических основ построения и практического использования систем защиты информации в информационных системах, обучение студентов систематизированным представлениям о принципах, методах и средствах реализации защиты данных, приобретению практических навыков по защите информации в информационных системах, необходимых для их проектирования и эксплуатации.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Защита информации при реализации информационных процессов ввода, вывода, передачи, обработки и хранения информации. Методы и средства защиты информации. Теоретические методы защиты информации. Практические методы защиты информации. Программные средства защиты информации в компьютерных сетях. Защита от вирусов. Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа. Организация защиты программного обеспечения от исследования. Защита информации в открытых сетях. Криптографические средства защиты информации Симметричные криптосистемы. Системы с открытым ключом. Организационные и технические средства защиты информации в компьютерных сетях.

Ожидаемые результаты: знать особенности объектов защиты информации, их классификацию, иметь представление о методах и средствах защиты информации при реализации информационных процессов ввода, вывода, передачи, обработки и хранении информации.

Компетенции:владеет теорией, принципами построения, методами расчета и оценкой ожидаемой эффективности системы безопасности информации.


СC 3.1

Identifier discipline ISIP 2316

Name of discipline: Information Security and Data Protection.

Prerequisites: Computer Science

Postrekvizity: Computer Networking

The purpose of the study: the study of theoretical foundations and practical use of building information security systems in information systems, teaching students a systematic understanding of the principles, methods and means for the implementation of data protection, the acquisition of practical skills in information security in information systems necessary for their design and operation.

Summary of themain sections:Introduction. Data protection in the implementation of information processes of input, output, transmission, processing and storage of information. Methods and tools for information security. Theoretical methods of information protection. Practical methods of information protection. Software tools for information security in computer networks. Protection against viruses. Protect your software against unauthorized access. Organization of software protection of research. Information security in open networks. Cryptographic protection of information Symmetric cryptosystems. System with the public key. Organizational and technical protection of information in computer networks.

Expected results: to know the features of objects of information protection, their classification, and have an understanding of the methods and means of information protection in the implementation of information processes of input, output, transmission, processing and storage of information.

Competencies:ownsthe theory, principles of construction, methods of calculationand evaluationof the expectedeffectiveness of theinformation security

ТК 3.1

Пәннің шифры KZhAK 2316

Пән атауы: Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау

Пререквизиттері: компьютерлік желілер

Постреквезиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: ақпараттық қауіпсіздікке жүйелік қатынасының негізгі принциптерінің бірі – жеткіліктік принципі, оның мағынасы: кез-келген жағдайда жүз пайыздық қорғау жоқ, сондықтан теориялық максималды қорғау деңгейіне емес, ал нақты жағдайларда деректердің минималды қажетіне, мүмкін қауіп деңгейінде.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Компьютерлік техниканың дамуы және оның адам қызметінің әртүрлі салаларына енуі заңға қайшы әрекеттердің өсуіне әкелді, олардың болуының объектісі немесе құралы болып электрондық-есептеу машинасы. Манипуляциялаудың әртүрлі жолымен, яғни ақпаратқа оны өңдеудің әртүрлі кезеңдерінде өзгеріс енгізу, программалық қамсыздандыруға болады.

Күтілетін нәтиже: Ақпарат қорғау объектісі ретінде. Сенімді қорғауды тұрғызу компьютерлік жүйедегі алмасатын ақпаратты оның сенімділік деңгейін анықтау үшін бағалауды, оның қауіпсіздігінің потенциалды қаупін және оны қорғаудың қажет режимін орнату.

Құзыреті: Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген


КВ 3.1

Шифр дисциплины ZIKS 2316

Название дисциплины:Защита информации в компьютерных системах

Пререквизиты:компьютерные сети

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Один из основных принципов системного подхода к безопасности информации – принцип «разумной достаточности», суть которого: стопроцентной защиты не существует ни при каких обстоятельствах, поэтому стремиться стоит не к теоретически максимально достижимому уровню защиты, а к минимально необходимому в данных конкретных условиях и при данном уровне возможной угрозы.

Краткое содержание основных разделов:Развитие компьютерной техники и ее широкое внедрение в различные сферы человеческой деятельности вызвало рост числа противозаконных действий, объектом или орудием совершения которых являются электронно-вычислительные машины. Путем различного рода манипуляций, т.е. внесения изменений в информацию на различных этапах ее обработки, в программное обеспечение.

Ожидаемые результаты: Информация как объект защиты Построение надежной защиты включает оценку циркулирующей в компьютерной системе информации с целью уточнения степени ее конфиденциальности, анализа потенциальных угроз ее безопасности и установление необходимого режима ее защиты.

Компетенции: владеет теорией, принципами построения, методами расчета и оценкой ожидаемой эффективности системы безопасности информации


СС 3.1

Identifier disciplinePICS 2316

Name of discipline:Protecting of information in computer systems

Prerequisites: Networking

Postrekvizity: when writing athesis

The purpose ofthe study:One ofthe basic principles ofa systematic approach toinformation security-the principle of "reasonable sufficiency", the essence of which is: there is noabsolute protectionunder any circumstances, shouldnotthereforeseekto the theoreticallymaximumattainable level ofprotection, andto the minimumnecessary in thespecific circumstancesand giventhe level ofa possible threat.

Summary of themain sections:The developmentof computer technology andits widespreadimplementation invariousspheres of human activitycaused an increase inthe number ofcriminal acts, object orinstrumentperformance of whichareelectronic computers. Byvarious manipulations, i.e. amending theinformationat variousstages of itsprocessinginsoftware.

Expected results: Informationas an objectof protectionBuildingreliable protectionincludes an assessmentof circulatinginformationin a computer systemin order to clarifythe degree ofconfidentiality, the analysisof potential threatsto its securityand the establishment ofthe necessarymodeof its protection.

Competencies:ownsthe theory, principles of construction, methods of calculationand evaluationof the expectedeffectiveness of theinformation security.

ТК 3.1

Пәннің шифры KT 2316

Пән атауы: Кодтау теориясы

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: Студенттерге кодтау теориясының міндеттері және әдістерін, негізгі ұғымдарын таныстыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кодтау: тарихы және алғашқы қадамы.Ақпаратты кодтау.Шифрлар. Абстрактілі алфавит. Фоно коды. Префикстің қасиеті. Кодтау және декодтау. Шеннон теоремасы туралы түсінік. Шығындық, шу, криптограмма. Кодтар, антикодтар. Хемминг коды. Сызықтық (топтық кодтар). Циклдық кодтар. Синдроп бойынша декодтау. Симметриялық емес қателіктерді түзететін квадрат. Байттық кодтардың халықаралық жүйелері. Рида – Маллер кодтары. Мебиус функциясы және синхромизацияланатын кодтар. Латындық квадраттар және кодтар. Адамар матрицалары және кодтау.

Күтілетін нәтиже: Ақпаратты кодтау тәсілдерін; Шифрлеу және дешифрлеу тәсілдерін қолдануды; Кодтармен және абстрактілі алфавитпен жұмыс жасай білу.

Құзіреті: Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген


КВ 3.1

Шифр дисциплины ТK 2316

Название дисциплины:Теория кодирования

Пререквизиты:Информатика

Постреквизиты:могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения:Целью курса является знакомство студентов с задачами и методами теории кодирования, основными понятиями и идеями теории эффективного и помехоустойчивого кодирования.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Фундаментальные положения теорииинформации. Измерение информации. Подходы к количественной мере информации. Модели сигналов. Понятие энтропии дискретных инепрерывных событий. Преобразование сигналов. Скорость передачиинформации и пропускная способность канала связи при отсутствии и наличии помех. Математическоеописание каналов связи и источников сообщений. Источники сообщений. Прямая и обратная теоремы К. Шеннона. Кодирование информации. Методика построения кодов. Передача информации. Проблемы передачи непрерывной информации с оценкой ошибок дискретизации по времени и по амплитуде. Возможность информационного подхода к оценке качества функционирования информационных систем.

Ожидаемые результаты:В результате изучения дисциплины студенты должны знать фундаментальные положения теории информации.

Компетенции: владеет теорией, принципами построения, методами расчета и оценкой ожидаемой эффективности системы безопасности информации.


CC 3.1

Identifier discipline CT 2316

Title discipline: Coding Theory

Prerequisites: Computer Science

Postrekvizity: writing the graduation project

The purpose of the study: The aim of the course is to familiarize students with the objectives and methods of coding theory, the basic concepts and ideas of the theory of efficient and error-correcting coding.

Blurb main sections:Introduction. Fundamental tenets of the theory of information. Measurement information. Approaches to a quantitative measure of information. Signal models. The concept of entropy of discrete and continuous events. Converting signals. Baud rate and channel capacity in the absence and presence of interference. Mathematical description of the sources and channels of communication messages. Sources messages. Direct and inverse theorems K.Shennona. Information coding. The technique of construction codes. Transmission of information. Continuous information transmission problems with the assessment of discretization errors in time and amplitude. Possibility of information approach to assessing the quality of information systems.

Expected results: The study of the discipline, students should know the fundamental tenets of the theory of information.

Competencies:ownsthe theory, principles of construction, methods of calculationand evaluation ofthe expected effectiveness ofthe securityinformation.

ТК 3.2

Пәннің шифры IP 3328

Пән атауы: Интернетте программалау

Пререквизиттері: Web-технологиялар

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: студенттерді Web-қосымшаларды құру технологияларымен және құралдарымен таныстыру. Тегтердің қызметін, Web-беттерді жазуды, JavaScript тілінің негізін және мүмкіндіктерін оқып-үйрену, ақпараттық желілер үшін JavaScript тілінде сценарийлер құру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Программалау тарихы. JavaScript тілінің негізі: мәліметтерді енгізу және шығару; мәліметтер типтері; айнымалылар және операторлар; функциялар және объектілер. Сценарийлерді құру негіздері: сценарийлердің орналасуы; оқиғалардың ұғымы және қасиеттері, оқиғаларды өңдеу; сценарийлерді басқаратын объектілер; терезелер және фреймдармен жұмыс; құжаттың элементтерін динамикалық түрде өзгерту; бейнелерді жүктеу; браузердің және құжаттың объектілі моделі. Қарапайым визуалды эффектілер. Элементтердің қозғалысы. Сызықтарды салу. Форманың мәліметтерін өңдеу. Меню құру. Кестелер және қарапайым деректер қорын құру. Сценарийлердің Flash-мультфильмдармен іс-әрекеті.Күтілетін нәтиже Web-дизайнның түсінігін; HTML, JavaScript тілдерінің негізін; Web-беттерді жалпы концепциялар бойынша құруды және жүзеге асыруды білулері керек. Программалаудың жалпы принциптерін; JavaScript тілінің негізгі элементтерін; веб-программалаудың алгоритмдері мен әдістерін; өздерінің жеке қосымшаларын өңдеу ретін меңгерулері керек.

Құзыреті:

қазіргі заманғы мобильді платформаларға арналған программаларды құру дағдыларына ие.
КВ 3.2

Шифр дисциплины PI 3328

Название дисциплины: Программирование в Интернет

Пререквизиты: Web-технологии

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения:ознакомить студентов с редствами и технологиями создания Web-приложениями. Свойства тегов, написание Web-страниц, изучить основы и возможности языка JavaScript, для информационных сетей создать сценарий на языке JavaScript.

Краткое содержание основных разделов: История программирования. Основы языка JavaScript: ввод и вывод данных, типы данных, переменные и операторы, функции и объекты. Основы создания сценариев: расположение сценариев, понятия и свойства события, обработка событий, объекты, управляемые сценариями, работа с окнами и фреймами, динамическое изменение элементов документа, загрузка изображений, объектная модель браузера и документа. Простые визуальные эффекты. Движение элементов. Рисование линий. Обработка данных форм. Меню. Таблицы и простые базы данных. Взаимодействие с Flash-мультфильмами.

Ожидаемые результаты: По окончании курса студенты получают знания об основах программирования на языке JavaScript. А также студенты должны научиться квалифицированно использовать язык, научиться работать в Интернете, научиться писать достаточно сложные программы на скриптовых языках программирования.

Компетенции:

владеет навыками разработки программ для современных мобильных платформ.
СС 3.2

Identifier discipline IP 3328

Title discipline:Programming theInternet

Prerequisites:Web-technology

Postrekvizity:can usewhen writing athesis

The purpose of the study:familiarize students withredstvamiandtechnologies for buildingWeb-based applications. PropertiestagwritingWeb-pages, andlearn the basics ofthe language featuresJavaScript,toinformation networksto create a scriptlanguageJavaScript.

Blurb main sections:History of programming. Basics of JavaScript: input and output of data, data types, variables, operators, functions, and objects. Scripting Basics: location scenarios, concepts and properties of events, event handling, object-driven scripts, work with windows and frames, dynamic change elements of the document, image upload, the object model browser and document. Simple visual effects. The movement of elements. Drawing lines. Processing forms. Menu. Tables and simple databases. Interaction with Flash-animated films.

Expected results:Upon completion ofthe course, studentsare taughtthe basics ofprogramming inJavaScript.Andstudents need tolearn how toskillfullyuse the language, learn to work inInternet,to learn to writequite complexprograms inscriptinglanguages.

Competencies: He has the skills to develop programsfor modernmobile platforms.

ТК 3.2

Пәннің шифры AOZhPN 3328

Пән атауы:Android операциялық жүйелері үшін программалау негіздері

Пререквизиттері: Программалау тілдеріне кіріспе

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Әлем компьютер ұғымынан стандартты дербес компьютер ұғымы ретінде кете бастады. Смартфондар және басқа гажеттер біздің өмірімізге енуде және әдеттегі қызмет болады. Мұндай гаджеттер арасында көшбасшы бүгінгі күнге Андроид операциялық жүйесі болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Курста сенсорлар сияқты ұялы құрылғыларды қолдану тәсілдері сервистер, экранмен интерактивті әрекеттесу, деректерді, басқару элементтерін, медианы сақтау қарастырылады.

Күтілетін нәтиже: Курс Delphi программалау ортасында Андроид операциялық жүйесінің басқаруымен ұялы платформаларда программалау тәсілдеріне үйретеді. Курста мобильді құрылғыны ДК-ге ондағы орнатылған Delphi программалық ортаcымен қалай қосу керектігі, сонымен қатар датчиктерді, телефондарды, камераларды, интерактивті жестарды қолдану қарастырылады.

Құзыреті: Қазіргі заманғы мобильді платформаларға арналған программаларды құру дағдыларына ие.


КВ 3.2

Шифр дисциплины OPOSA 3328

Название дисциплины:Основы программирования для ОС Android

Пререквизиты:Введение в языки программирования

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Цель изучения:Мир все больше стал уходить отпонятие компьютера как исключительно стандартного персонального компьютера. Смартфоны и прочие гаджеты все более прочно входят в нашу жизнь и становятся привычным дело. Лидирующей платформой среди подобных гаджетов на сегодняшний день является ОС Андроид. 

Краткое содержание основных разделов:В курсе рассматривается приемы использования мобильных устройств, такие как сенсоры, сервисы, интерактивное взаимодействие с экраном, хранение данных, элементов управления, медиа.

Ожидаемые результаты: Курс обучает приемам программирования в программной среде Delphi на мобильных платформах под управлением ОС Андроид.

В курсе рассматривается, как подключать мобильного устройство к ПК с установленной на нем программной средой Delphi, а также использование датчиков, телефона, камеры, интерактивных жестов.Компетенции: владеет навыками разработки программ для современных мобильных платформ.


CC 3.2

Identifier disciplineBPA 3328

Title discipline:Basic programmingfor Android

Prerequisites:Introduction toprogramming languages

Postrekvizity:when writing athesis

The purpose of the study:The worldhas becomemore and moreaway fromthe notionof the computer asonlya standard PC. Smart phonesand othergadgetsmorefirmly part ofour livesand becomea usual thing. The leadingplatformamong similargadgetstoday is theAndroid OS.

Blurb main sections:The course examines theuse ofmobiledevices, such as sensors, services, interactive communicationwith screen, data storage, controlsthe media.

Expected results:The courseteaches thetechniquesof programming inDelphiprogramming environmenton mobile devicesrunningAndroid.
The courseexplains howto connectyour mobiledevice to a PCwith installedsoftwareDelphi, andthe useof sensors, phone, camera, interactive gestures.

Competencies: He has the skills developmentprograms fortoday's mobileplatforms.

ТК 3.2

Пәннің шифры: AUP 3328

Пән атауы:Академиялық ұтқырлық пәндері

Пререквизиттері:

Постреквизиттері:

Мақсаты: Халықаралық білім беру кеңістігіне қозғалыс жүзеге асырылатын негізгі мақсат – Қазақстандық жоғары білім беру сапасын әлемдік стандарттарға сәйкес қамтамасыз ету, оның тартымдылығын және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қазақстан Республикасының жоғары білім беруінде Болон декларациясының негізгі принциптері жүзеге асырылған. Барлық жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту технологиясы енгізілген. Республика ЖОО-ы белсенді түрде шетелдік университеттермен білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады.

Мамандарды дайындаудың үш деңгейлі моделіне толық ауыстырылған: бакалавр – магистр - Ph.D. докторы.Күтілетін нәтиже: 2020 жылға қарай Болон процесі шегінде академиялық ұтқырлықты дамыту бойынша міндетті, ұсынылатын параметрлер орындалады.

Жоғары оқу орындары ғылыми-педагогикалық кадрларының және ғылыми-зерттеу институттарының құрамы нығаяды.

Академиялық ұтқырлық келесілерге ықпал етеді:


  1. Қазақстандық білім беруді халықаралық білім беру кеңістігіне интеграциялау;

  2. Білім беру сапасын жоғарылату және адам капиталы деңгейін дамыту;

  3. Қазақстандық білім беру бағдарламаларының шетелдік университет бағдарламаларымен сәйкестігі;

  4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді интернационализациялауды күшейту.

Құзыреті: Қазіргі заманғы мобильді платформаларға арналған программаларды құру дағдыларына ие.


KB3.2

Шифр дисциплины:

Название дисциплины: Дисциплины академической мобильности

Пререквизиты:

Постреквизиты:

Цель изучения: Главная цель, ради которой осуществляется движение в международное образовательное пространство - обеспечение качества казахстанского высшего образования в соответствии с мировыми стандартами, повышение его привлекательности и конкурентоспособности.

Краткое содержание основных разделов: В высшем образовании Республики Казахстан реализованы основные принципы Болонской декларации. Во всех вузах внедрена кредитная технология обучения. Вузы республики активно реализуют совместные образовательные программы с зарубежными университетами.

Осуществлен полный переход на трехуровневую модель подготовки специалистов: бакалавр – магистр – доктор Ph.D.Ожидаемые результаты: К 2020 году будут выполнены обязательные, рекомендательные параметры в рамках Болонского процесса по развитию академической мобильности.

Будет усилен состав научно-педагогических кадров вузов и научно-исследовательских институтов.

Академическая мобильность будет способствовать:

1) интеграции казахстанского образования в международное образовательное пространство;

2) повышению качества знаний и уровня развития человеческого капитала;

3) сопоставимости и признанию казахстанских образовательных программ с программами зарубежных университетов;4) усилению интернационализации высшего и послевузовского образования.

Компетенции: владеет навыками разработки программ для современных мобильных платформ.


CC 3.2

Identifier discipline

Title discipline:Disciplinesacademic mobility

Prerequisites:

Postrekvizity:

The purpose of the study:The mainpurpose forwhich themovement inthe international educational space-ensuring the qualityof Kazakhstanihigher education in accordancewith international standards, improving its attractiveness and competitiveness.

Blurb main sections:TheHigher Educationof the Republic ofKazakhstanimplementedthe basic principles ofthe Bologna Declaration. Alluniversitiesintroducedcredit technologytraining.Higher education institutionsof the republicare actively implementingjoint educational programswith foreign universities.
Donea full transition toa three-levelmodelof specialists training: Bachelor - Master- DoctorPh.D.

Expected results:By 2020, it will be implemented mandatory recommendation parameters within the Bologna process for the development of academic mobility.
It will enhance the composition of the teaching staff of universities and research institutes.
Academic mobility will contribute to:
1) the integration of Kazakhstan education into the international educational space;
2) improve the quality of knowledge and the level of human capital development;
3) the comparability and recognition of Kazakhstan's educational programs with foreign universities;
4) strengthen the internationalization of higher and postgraduate education.

Competencies: He has the skills developmentprograms fortoday's mobileplatforms.

ТК 3.3

Пәннің шифры: PPN 3329

Пән атауы:РНР – да программалау негіздері

Пререквизиттері: Программалау тілдеріне кіріспе

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: PHP Интернетпен байланысты қосымшаларды программалау үшін қолданылады. Бірақ, PHP-ді командалық жолдың интерпретаторы ретінде қолдануға болады, негізінен *nix-жүйелерде. Соңғысы CORBA және COM интерфейстері негізінде мүмкін, сонымен қатар PHP-GTK кеңейтпесі көмегімен. PHP-l3 осындай қолдануда келесі тапсырмаларды шешуге болады: Интерактивті командалық жолдың қосымшасын құру; GUI кросс-платформалық қосымшаларды PHP-GTK кітапханасы көмегімен құру; Windows және Linux бойынша кейбір тапсырмаларды автоматтандыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: PHP тілі веб-программалау үшін арнайы арналған. PHP C және Perl тілдерінің артықшылығын жинақтаған және дәстүрлі программалау тілдері алдында артықшылыққа ие. PHPсинтаксисі С тілінің синтаксисін еске түсіреді және көбіне Java және Perl сияқты тілдерден алынған.

Күтілетін нәтиже: PHP сценрийлерді жазу тілі болып табылады, ал бұл біраз ғана программалау тілдеріне тән. Яғни тілдегі амалдар оқиға болғаннан кейін орындалады, мысалы қолданушы форманы бергеннен кейін немесе URL-ге қатынағаннан кейін (Uniform Resource Locator - Web-адресті білдіретін техникалық термин).

Java, С немесе Perl сияқты программалау тілдерін Internet-ке ешқандай қатысы жоқ автономды қосымшаларды жазу үшін қолдануға болады.Құзыреті: қазіргі заманғы мобильді платформаларға арналған программаларды құру дағдыларына ие.

КВ 3.3

Шифр дисциплины:OPP 3329

Название дисциплины:Основы программирования в PHPПререквизиты: Введение в языки программирования

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Цель изучения:Дело в том, что PHP, как правило, используется сугубо для программирования приложений, связанных с Интернетом. Однако, PHP можно еще использовать в качестве интерпретатора командной строки, в основном в *nix-системах. Последнее возможно при помощи CORBA и COM интерфейсов, а также при помощи расширения PHP-GTK. При таком использовании PHP возможно решение следующих задач:создание приложений интерактивной командной строки;создание кросс-платформенных GUI приложений при помощи библиотеки PHP-GTK;автоматизация некоторых задач под Windows и Linux

Краткое содержание основных разделов:Язык PHP специально предназначен для веб-программирования. PHP сочетает достоинства языков C и Perl и при этом весьма прост в изучении и обладает значительными преимуществами перед традиционными языками программирования. Синтаксис PHP очень напоминает синтаксис языка C и во многом заимствован из таких языков как Java и Perl.

Ожидаемые результаты:РНР является языком написания сценариев, а это свойство немногих языков программирования. Значит, операции в языке начинают выполняться только после того, как событие произошло, например когда пользователь пе-

редает форму или обращается на URL (Uniform Resource Locator - технический термин, означающий Web-адрес). Языки программирования, такие как

Java, С или Perl, можно использовать для написания автономных приложений,

которые могут не иметь никакого отношения к Internet.Компетенции: владеет навыками разработки программ для современных мобильных платформ.


CC 3.3

Identifier discipline BPP 3329

Title discipline:Basic programminginPHP Prerequisites:Introduction toprogramming languages

Postrekvizity:when writing athesis

The purpose of the study:The factthatPHP,are normally usedpurelyforsoftwareapplications associatedwith the Internet.However, PHP canstill be usedas acommand line interpreter, mainly * nix-systems. This is possibleby usingCORBAand COMinterfaces, as well as throughexpansion ofPHP-GTK.In this use,PHPis possible to solvethe following tasks: create an interactivecommand-lineapplication; creatingcross-platform GUIapplications usingthe libraryPHP-GTK;automation ofsome taskson Windowsand Linux

Blurb main sections:PHP languageis specially designedfor web programming. PHPcombines the advantages ofC andPerl, and at the same timeveryeasy to learnandoffers significant advantagesover traditionalprogramming languages. PHPsyntaxis very similar tothe syntax ofthe C languageand largelyborrowed fromlanguages suchas Java andPerl.

Expected results:PHPis ascripting language, and isthe property ofthe fewprogramming languages. Hence, the operations are executedin the languageuntil afterthe event hasoccurred, for examplewhen the userPe-
form orletter for analysisreferstoURL (Uniform Resource Locator -the technicalterm forWeb-address). Programming languagessuch as
Java,C orPerl,can be usedto writestand-alone applications,
who may not haveany relationto the Internet.

Competencies: He has the skills developmentprograms fortoday's mobileplatforms.


ТК 3.3

Пәннің шифры: PPN 3329

Пән атауы:Perl-да программалау негіздері

Пререквизиттері: Web-технологиялар

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Пән мақсаты болып қазіргі заманғы скрипт тілдерімен берілген әртүрлі күрделілік деңгейінде құралдарды оқып-білу болып табылады, сонымен қатар скрипт тілдерді қолдануда тәжірибелік дағдыларды қолдану.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Web-сервердің және клиенттің әрекет ету механизмін, тіл синтаксисін, басқару конструкцияларын, қолданушы функцияларын құру, массивтер және жолдармен жұмыс әдістерін, файлдық жүйемен жұмыс істеу әдістерін, PERL және MySQL әрекеттесуін меңгеру.Күтілетін нәтиже: Клиент-серверлік технология негіздері, HTTP хаттамасы және деректерді серверге беру әдістері. Сұраныстарды PERL көмегімен өңдеу.

Құзыреті: қазіргі заманғы Web-тілдер негізінде программалық қосымшалар құра алады.

ТК 3.3

Шифр дисциплины:OPP 3329

Название дисциплины:Основы программирования в PerlПререквизиты:Web-технологии

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан