Бекітілдіутвержденбет15/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26

Компетенции: способен строить схемы и объяснять принципы работы электронных цифровых устройств различных типов.


CC 2.3

Identifier discipline MT 3213

Title discipline: Microprocessor Technology

Prerequisites:Internship

Postrekvizity:Computer Science

The purpose of the study: The study of students of modern computing tools based on microcomputers and microprocessors and basics of this technique in problems of metrological provision of electronic devices.

Blurb main sections: Trehshinnaya architecture microprocessor. Single chip microprocessor (MP). Multiplex bus address / data. Single chip microcomputer (controllers). The semiconductor memory device (memory). Generators, system controller and tires. Interface the serial input / output. Interface parallel input / output.

 Expected results: The study of the discipline, students should know: arithmetic and logical foundations of computer systems; computer hardware and digital technology; IEDs and microcomputer architecture and software.Competencies:able to buildcircuitsand explain theprinciples ofdigital electronicdevicesof various types.

ТК 2.4

Пәннің шифрыOZhBZh 3222

Пән атауы: Операциялық жүйелерді баптау және жөндеу

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелер негіздері

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: Windows операциялық жүйесін орнатуды, баптауды және басқаруды үйрету және басқа операциялық жүйелерінің орнатылуымен қысқаша таныстыру. Қолданушы, басқарушы, программа жазушы және проект құрушы ретінде операциялық жүйелерді білу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Операциялық жүйелер туралы жалпы мәлімдеме. Операциялық жүйелердің қысқаша тарихы. Жүйені орнату. Операциялық жүйені қайта орнату себептері. Жүйені қайта орнату. Компьютер аты. Жабдықтау. Қосымша параметрлерді орнату. Автоматтық жаңару. Жүйені қалпына келтіру. Электр қоректенуін күйге келтіру. Қоректенудің басқару схемасы. Пайдаланушылардың есептік жазулары. Есептік жазуды құру. Есептік жазуды өзгерту. Пайдаланушылардың жүйеге кіру тәсілін өзгерту. Баспа құрылғысын орнату. Баспа күйін келтіру. Браузерді орнату. Жалпы параметрлер. Пошталық бағдарламаны күйге келтіру. Пайдаланушылық интерфейсін күйге келтіру. Windows XP қалпына келтіруі. Қалпына келтіру нүктесін құру. Жүйенің қалпына келтірмеуі.

Күтілетін нәтиже: Оқытудың нәтижесінде білімгер Windows XP операциялық жүйесін орнатуды, баптауды және басқаруды білу керек.

Құзыреті: ОЖ басқару және баптау дағдыларын меңгерген.


КВ 2.4

Шифр дисциплины NAOS 3222

Название дисциплины: Настройка и администрирование операционных систем

Пререквизиты: Основы информационных систем

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: Приобретут знания по установке, настройке и администрирования операционной системы Windows. Изучить операционные системы с точки зрения пользователя, администратора и программиста.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Концепция операционной системы. Операционная система – расширенная машина. Операционная система менеджер ресурсов. История операционных систем. Основные функции операционных систем. Классификация ОС. ДОС. ОС. Системы виртуальных машин. Системы реального времени. Системы промежуточных типов. Загрузка операционной системы. Выбор операционной системы. Открытые системы. Загрузка программ.

Ожидаемые результаты: в результате изучения дисциплины студенты будут знать методы установки, настройки и управленияс периферийными устройствами операционной системой Windows.

Компетенции: владеет навыками оптимизации и администрирования ОС.

CC 2.4

Identifier discipline AAOS 3222

Title discipline: Configuring and Administering operating systems

Prerequisites:Fundamentals of Information Systems

Postrekvizity: Manufacturing Practice

The purpose of the study: Acquire knowledge to install, configure and administer the operating system Windows. Examine the operating system from the point of view of the user, administrator and programmer.Blurb main sections: Introduction. The concept of the operating system. Operating system - enhanced machine. Operating System Resource Manager. History of operating systems. Basic functions of operating systems. Classification OS. DOS. OS. System virtual machines. Real-time systems. System of intermediate types. Loading the operating system. Choice of operating system. Open systems. Loading programs.

Expected Results: As a result of studying the discipline, students will know the methods of installation, configuration and management of peripheral devices operating system Windows.

Competencies:He has the skills to optimize and managethe operating system.

ТК 2.4

Пәннің шифрыOZhOK 3222

Пән атауы: Операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелер негіздері

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: студенттерде операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар туралы білімдерін кеңейту; әртүрлі операциялық жүйелермен, қабықшалармен жұмыс істеу дағдыларын құру; көрсетілген жүйелердің мамандық деңгейі жоғары және күрделі болуын ескере отырып, практикалық сабақтарда студенттердің белгіленген категориядаға қарапайым жүйелермен танысумен шектелу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар» курсында компьютерлердің жабдықталуы, пайдалану ережелері, сонымен қатар операциялық жүйерелдің түрлері мен атқаратын қызметтері туралы сұрақтар оқытылады.

Күтілетін нәтиже:компьютерлік техниканың және программалық әдістердің даму бағытының бүгінгі күнгі күйін;

- жана ақпараттық технологияларда пайдалану үшін бүгінгі күнгі бағдарламалық тәсілдерді, операциялық жүйелермен бағдарламалық қамтамасыздандыруды пайдалану және құру негізін;

- операциялық жүйелер, орталар және қабықшалардың түрлерін;

- соңғы пайдаланылынып жүрген операциялық жүйелердің шапшандығымен пайдаланушы үшін ыңғайлы екендігі білуікерек.Құзыреті: Әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс істей алады.


КВ 2.4

Шифр дисциплиныOSSO 3222

Название дисциплины: Операционные системы, среды и оболочки

Пререквизиты: Основы информационных систем

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: изучить основные понятия, связанные с операционными системами, принципы их построения и функционирования;

научиться работать с различными операционными системами.Краткое содержание основных разделов: История операционных систем. Основные функции операционной системы. Сервис операционной системы. Структура операционной системы. Процессы и потоки. Управление памятью. Файловые системы. Управление вводом-выводом. Обзор различных операционных систем.

Ожидаемые результаты: знать концепцию операционных систем, историческое развитие ОС, знать ОС с точки зрения пользователя, администратора, программиста и проектировщика.

Компетенции: умеет работать в различных операционных системахCC 2.2

Identifier discipline OSSC 3222

Title discipline: Operating systems, environment and shell

Prerequisites: Fundamentals of Information Systems

Postrekvizity: Manufacturing Practice

The purpose of the study: To study the basic concepts associated with operating systems, their design and operation;

learn to work with different operating systems.

Blurb main sections: History of operating systems. The basic operating system functions. Service operating system. The structure of the operating system. Processes and threads. Memory management. Filesystems. Input-output control. Overview of the different operating systems.

 Expected results: to know the concept of operating systems, the historical development of the OS, the OS to know from the perspective of the user, administrator, programmer and designer.Competencies:able to buildcircuitsand explain theprinciples ofdigital electronicdevicesof various types.

ТК 2.5

Пәннің шифрыAPN 3223

Пән атауы: Ассемблерде программалау негіздері

Пререквизиттері: Программалау технологиясы

Постреквизиттері: Өндірістік іс-тәжірибе Мақсаты: Студенттердің машиналық команда және программа түсініктерін қалыптастыру; “Ассемблер” тілінің командасының құрылымымен және командалар жүйесімен таныстыру; “Ассемблер” тілін қолданып тиімді қолданбалы программалар құруға, пайдалануға үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Intel тобы процессорларының архитектурасы. Процессордың негізгі құрылымы. Регистрлер. Жалпы қолданысты регистрлер. Сегменттік регистрлер. Күй және басқару регистрлері. Жедел жадтың ұйымдастырылуы. Командалар жүйесі. Машиналық командалардың форматы. Ассемблер тілінің негізгі элементтері. Лексемалар. Сөйлемдер. Директивалар. Мәліметтерді анықтау директивалары. Эквиваленттілік және меншіктеу директивалары. Өрнектер. Ассемблер тілі командалары. Орналастыру.Негізгі арифметикалық командалар.Өту командалары. Шартсыз өту. Тура өту. Жанама өту. Салыстыру командалары. Шартты өту командалары.Тармақты алгоритмдерді программалау мысалдары. Шартты және шартсыз өту командаларының көмегімен циклдар ұйымдастыру. Циклдарды басқару командалары. Құрылымды айнымалылармен жұмыс. Массивтер. Индексті айнымалылар. Бірнеше регистр бойынша модафикациялау. Биттық амалдар. Логикалық командалар. Жылжыту командалары.

Күтілетін нәтиже: программалау регистрлерінің құрылымындарын; машиналық команданың түрлері мен құрылымдарын; ассемблер сөйлемдерінің (командалар, директивалар, коментарилер) құрылымдарын; сызықтық құрылымды программа құруды; тармақтар мен циклддарды ұйымдастыруды; енгізу-шығаруды ұйымдастыруды; құрылымды мәліметтері (массив, жол, жазба, жиын) сипаттауды және өңдеуді; биттік амалдарды (логикалық командалар, жылжыту командалары) қолдануды.

Құзыреті: Компьютердің жұмыс істеуі мен құрылғыларының жалпы принциптерін меңгерген және Ассемблерде программа құруға қабілетті.


КВ 2.5

Шифр дисциплиныOPA 3223

Название дисциплины: Основы программирования на Ассемблере

Пререквизиты: Технология программирования

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: целью дисциплины является усвоение студентами принципов работы ЭВМ, операционных систем и трансляторов с языков высокого уровня, обучение приемам разработки высокоэффективных программ

Краткое содержание основных разделов: Введение в дисциплину. Принцип работы современных микропроцессоров. Представление машинных команд. Форматы машинных команд. Представление данных. Понятия бита, байта, слово, адреса ячейки. Язык Ассемблер. Начальные сведения. Директивы определения данных. Выражения. Команды. Пересылки. Арифметические команды. Безусловный переход. Команды сравнения и условного перехода. Понятие о массивах. Структуры. Упакованные данные. Множества. Записи. Логические команды. Команды управления циклом. Программные сегменты. Стек. Подпрограммы-процедуры. Макросредства.Ввод-вывод. Прерывания.

Ожидаемые результаты: В процессе изучения дисциплины студент будет знать принципы работы ЭВМ;способы разработки высокоэффективных программ; структуру программного регистра; виды и состав машинных команд; структуру предложения (команды, директивы, коментарии) Ассемблера.

Компетенции: владеет общими принципами устройства и работы компьютера и способен разрабатывать программы на Ассемблере


СС 2.5

Identifier disciplineBAP 3223

Title discipline:Assembler Programming Basics

Prerequisites:Programming Technology

Postrekvizity:Manufacturing Practice

The purpose of the study:The purpose of discipline is to help students to understand the principles of operation of a computer, operating systems and compilers for high-level languages, training in the development of highly effective programs

Blurb main sections:Introduction to the discipline. Principle of operation of modern microprocessors. Representation of machine instructions. Formats of machine instructions. Presentation of data. Concepts of bits, bytes, words, a cell address. Assembly language. Initial information. Data definition directives. Expression. Team. Shipping. Arithmetic instructions. Unconditional jump. Teams compare and conditional jump. The concept of arrays. Structure. Packed data. Sets. Recording. Puzzle team. Team management cycle. Program segments. Stack. Subroutine procedure. Macro. Input-output. Interruption.

Expected results: In the process of studying the discipline the student will know the principles of operation of a computer; ways to develop high-performance programs; software structure of the register; types and composition of machine instructions; sentence structure (commands, directives, comments) Assembler.

Competencies: It owns the general principles ofthe device andthe computerand is able todevelop programsin Assembler

ТК 2.5

Пәннің шифры ZhP 3223

Пән атауы:Жүйелік программалау

Пререквизиттері:Алгоритмдер және деректер құрылымы

Постреквизиттері:диплом жұмысын жазуда

Мақсаты:жоғарғы деңгейдегі маман программистерге қажетті компьютер жұмысын басқарушы программалық жабдықтарды құруды үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Негізгі оқу-жазу жүйесі (BIOS). Негізгі оқу-жазу жүйесінің бағдарламалары. BIOS үзілістері. Диск құрылымы. Файлдардың орналасу таблицасы (FAT). Жұмысқа қосу секторы. Жүйелік диск. Операциялық жүйенің жұмысқа қосылу стандарттары. Windows программасы. Win32 API функциялары. Windows хабарламалары. Графикалық құрылғылар интерфейсі. Программа ресурстары. Меню құру. Стандартты басқару элементтері. ActiveX басқару элементтерін құру, тіркеу және қолдану. Ассемблер тілі. Intel процессорларының құрылымы. Процессор регистрлері. Программа құрылымы. Командалар мен операторлар. Компьютер жпдысының адрестелуі. Мәліметтер ауыстыру командасы. Салыстыру командалары. Программа сегменттерін орналастыру. Көмекші программалар. Ассемблер тілінде динамикалық библиотека құру. UNIX операциялық жүйесінде ассемблер тілінде программалау.

Күтілетін нәтиже: Операциялық жүйелердің қасиеттері туралы түсініктері болуы қажет. Жүйелі және қолданбалы программалық жасаудың негізін білуі қажет. Операциялық жүйенің мүмкіндіктерін толық пайдаланып тиімді программалар құру тәжірибесін алуы қажет

Құзіреті: әртүрлі операциялық жүйелерде программа құру дағдыларына ие.


КВ 2.5

Шифр дисциплины SP3223

Название дисциплины:Системное программирование

Пререквизиты:Алгоритмы и структуры данных

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Цель изучения: является обучение составлению высокоэффективных программ с использованием возможностей BIOS и операционных систем. Выработка практических навыков применения этих знаний.

Краткое содержание основных разделов:Базовая система ввода и вывода. Программы базовой системы вводаи вывода. Этапы загрузки операционной системы. Программирование Windows. Интерфейс графических устройств. Реестр Windows. Язык Ассемблера. Структура процессора Intel. Язык Ассемблера. Арифметические и логические команды. Подпрограммы. Построение динамических библиотек на Ассемблере. Программирование на Ассемблере в среде Unix.

Ожидаемые результаты:Знать основные программные принципы работы компьютера; прерывания BIOS. Уметь использовать функции Win32API. Знать системы команд процессора и распределения памяти.

Компетенции:имеет навыки разработки программ в различных операционных системах

СС 2.5

Identifier discipline: SP 3223

Title discipline:System Programming

Prerequisites:

Postrekvizity:

The purpose of the study:It is a compilation ofhigh-performancetrainingprogramusing the capabilities ofthe BIOS andoperating system. Development of practicalskills of applicationof this knowledge.

Blurb main sections:The basic inputand output.Programbasic systemvvodaioutput. Steps forloading the operating system. ProgrammingWindows.Graphics Device Interface. RegisterWindows.Assembly Language.The structure of theprocessorIntel.Assembly Language.Arithmetic andlogic instructions. Routines. Construction of dynamiclibrariesin assembly.Assembly programmingenvironmentUnix.

Expected results:Know the basicprinciples ofcomputersoftware; interruptionBIOS.To be able touse theWin32API.Know thesystemcommand processorand memory allocation.

Competencies:It has the skills developmentprograms in thedifferent operating systems


ТК 2.6

Пәннің шифрыAZhZh 3224

Пән атауы: Ақпараттық жүйелерді жобалау

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелердің негіздері

Постреквизиттері: Автоматтандырылған жобалау жүйелері

Мақсаты: Қазіргі заманғы экономика-математикалық әдістерін және есептеу техникасын қолдануға негізделген ақпараттық жүйелерді жобалау принциптерін, күрделі жүйені талдау мен синтездеу концепциясы мен әдістемесін меңгеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ақпараттық жүйелерді жобалаудың концепциясы. Эскизді компьютерлік жобалау. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістемелік принциптері.

Ақпараттық жүйе компоненттерін жобалау модельдері мен әдістері. Корпоративті ақпараттық жүйелерді жобалау технологиясы.Күтілетін нәтиже: ақпараттық жүйелерді макро және микродеңгейде жобалау әдістемесін; жүйелердің иерархиялық принциптерін; жүйелік талдауды білулері керек.

Құзыреті: Пәндік аймақты, қолданбалы және ақпараттық процестерді жобалаудың инструменталдық құралдарымен жұмыс істей алады

КВ 2.6

Шифр дисциплиныPIS3224

Название дисциплины:Проектирование информационных систем

Пререквизиты: Основы информационных систем

Постреквизиты: Системы автоматизированного проектирования

Цель изучения: изучение состава и содержание стадий и этапов проектирования; ознакомление с имеющимися методами и средствами проектирования и автоматизации проектных работ; овладение экономико-математическими методами проектирования; приобретение навыков управления процессом проектирования.

Краткое содержание основных разделов: Теоретические основы проектирования информационных систем. Каноническое проектирование информационных систем. Интеграция информационных систем и сетевые проектные решения. Типовое проектирование информационных систем. Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-технологии. Управление проектированием информационных систем.

Ожидаемые результаты: овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в области проектирования современных информационных систем, используемых для решения проблем (задач), в различных областях деятельности предприятий.

Компетенции:  имеет навыки работы с инструментальными средствами проектирования предметной области, прикладных и информационных процессов


EC 2.6

Identifier discipline DIS 3224

Title discipline: Designing information systems

Prerequisites: Fundamentals of Information Systems

Postrekvizity: Computer-aided design

The purpose of the study: to study the composition and content of the stages and phases of design; familiarization with the available techniques and design tools and automation of design work; mastery of economic-mathematical methods of design; skills of process control design.

Blurb main sections: Theoretical bases of designing information systems. Canonical information systems. Integration of information systems and network design decisions. Typical design of information systems. Automated IC design using CASE-technology. Design management information systems.

Expected results: students mastering theoretical knowledge and practical skills in the design of modern information systems used to solve problems (tasks) in various areas of business.

Competencies:He has the skills to workwith the toolsof designdomain, applicationsand information processes

ТК 2.6

Пәннің шифры KAZh 3224

Пән атауы: Корпоративті ақпараттық жүйелер

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелердің негіздері

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: «Корпоративті ақпараттық жүйелер» пәнін меңгеру болып келесілер табылады: корпоративті ақпараттық жүйелер (КАЖ) тұрғызудың функционалды архитектурасы, корпоративті ақпараттық технологиялар үшін аппараттық-программалық платформалар құру бөлімінде жалпы мәдени және кәсіби құзырлықты қалыптастыру, оларды жүзеге асыруда типтік жобалық шешімдер.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ұйым архитектурасы. Архитектуралық қатынау негіздері, TOGAF әдістемесі. Сапа менеджмент жүйесі. Ұйымның бизнес-үрдісі моделі. Корпоративті типті ұйымды басқарудың ақпараттық жүйесі. Ұйымды басқарудың ақпараттық жүйе жіктелуі. Стратегиялық менеджменттің ақпараттық қамсыздандырылуы, көрсеткіштердің балансталған жүйесі (BSC). Басқарудың ұйымдастырылған құрылымы. Жедел басқарудың ақпараттық қамсыздандырылуы.

Ұйымды басқару стандарттары: MRP, CRP, MRP II. Концепция ERP, ERP II. КАЖ типтік компоненттерінің сипаттамасы. Өндірістік ресурстарды жоспарлау және басқару жүйесі (MRPII, ERP). Қаржылық ресурстарды және бухгалтерлік есепті басқару жүйесі (FRM). Адам ресурстарын басқару жүйесі (HRM). Клиенттермен қатынасты басқару жүйесі (CRM). Логикалық шынжырды басқару жүйесі (SCM). Бизнес тиімділігін басқару жүйесі (BPM). Корпоративті типті ақпараттық технологиялар. Корпоративті есептеу ресурстары және платформалары. Деректерді өңдеу орталықтары (ЦОД). Корпоративтік ақпараттық ресурстар (деректер қоры, деректер қоймасы). КАЖ дамуының перспективалары. КАЖ сервис-бағытталған жүйесі, бұлттық есептеулер. КАЖ құрудың CASE-технологиялары.Күтілетін нәтиже: ұйым архитектурасын; басқарудың стандарттары және концепциялары (MRP, CRP, MRP II, ERP, ERP II және т.б.); үрдістік басқару принциптері; бизнес-үрдістердің жіктелуі; КАЖ-дің типтік функционалдық архитектурасы; функционалдық ішкі жүйелердің және КАЖ кешендік тапсырмаларының базалық сипаттамалары; КАЖ программалық өнімдерінің жіктелуі; КАЖ ақпараттық технологиялары.

Құзыреті: пәндік аймақты, қолданбалы және ақпараттық процестерді жобалаудың инструменталдық құралдарымен жұмыс істей алады.


КВ 2.6

Шифр дисциплиныKIS 3224

Название дисциплины: Корпоративные информационные системы

Пререквизиты: Основы информационных систем

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: освоения дисциплины «Корпоративные информационные системы» являются: обеспечение формирования общекультурных и профессиональных компетенций в части функциональной архитектуры построения корпоративных информационных систем (КИС), аппаратно-программных платформ для корпоративных информационных технологий, типовых проектных решений для их реализации.

Краткое содержание основных разделов: Архитектура предприятия Основы архитектурного подхода, методология TOGAF. Функциональное и процессное управление. Система менеджмента качества (СМК).Модель бизнес-процессов предприятия. Информационная система управления предприятием корпоративного типа Классификация информационных систем управления предприятием. Информационное обеспечение стратегического менеджмента, сбалансированная система показателей (BSC). Организационная структура управления. Информационное обеспечение оперативного управления. Стандарты управления предприятием: MRP, CRP, MRP II. Концепция ERP, ERP II. Характеристика типовых компонентов КИС Системы планирования и управления производственными ресурсами (MRPII, ERP). Сис- тема управления финансовыми ресурсами (FRM) и бухгалтерского учета. Система управле- ния человеческими ресурсами (HRM). Система управления отношениями с клиентами (CRM). Система управления логистическими цепочками (SCM). Система управления эффек- тивностью бизнеса (BPM). Информационные технологии корпоративного типа Корпоративные вычислительные ресурсы и платформы. Центры обработки данных (ЦОД). Корпоративные информационные ресурсы (базы данных, хранилища данных). Тема 6: Перспективы развития КИС Сервис-ориентированная архитектура КИС, облачные вычисления. CASE-технологии со- здания КИС.

Ожидаемые результаты: Знать: • архитектуру предприятия; • стандарты и концепции управления (MRP, CRP, MRP II, ERP, ERP II и др.); • принципы процессного управления; • классификацию бизнес-процессов; • типовую функциональную архитектуру КИС; • базовые характеристики функциональных подсистем и комплексов за- дач КИС; • классификацию программных продуктов КИС; • информационные технологии КИС.

Компетенции:  имеет навыки работы с инструментальными средствами проектирования предметной области, прикладных и информационных процессов


ЕС 2.6

Identifier discipline CIS 3224

Title discipline:Corporate information systems

Prerequisites:Fundamentals of InformationSystems

Postrekvizity:can usewhen writing athesis

The purpose of the study:development ofdiscipline "Corporate Information Systems" are: To establish thegeneral culturaland professionalcompetencesof thefunctional architectureof corporate informationsystems(CIS), a hardware-software platform for enterpriseinformation technology,standarddesign solutionsfor their realization.

Blurb main sections:Enterprise Architecture Basics architectural approach, methodology TOGAF. Functional and process management. Quality Management System (QMS) .Model business processes. Enterprise management information system of corporate-type classification of enterprise information management systems. Information support of strategic management, balanced scorecard (BSC). The organizational structure of management. Information support of operational management. Standards of enterprise management: MRP, CRP, MRP II. The concept of ERP, ERP II. Characteristics of typical components of CIS systems planning and control of production resources (MRPII, ERP). System is financial management (FRM) and accounting. The system of human resource management (HRM). The system of customer relationship management (CRM). The system of supply chain management (SCM). The control system efficiency of business (BPM). Information technology corporate type Corporate computing resources and platforms. Data processing centers (DPC). Corporate information resources (databases, data warehouses). Topic 6: Prospects for the development of CIS SOA CIS, cloud computing. CASE-technology co- building EIS.

Expected results:To know: • enterprise architecture; •standards andconcepts of management(MRP, CRP, MRP II, ERP, ERP II, and others.); •principles of processcontrol; •classification ofbusiness processes;•types of functionalarchitecture ofthe ICC; •basic characteristics offunctional subsystemsand complexesof tasksICC; •classification ofsoftwareICC; • Information technologyKIS.

Competencies:He has the skills to workwith the toolsof designdomain, applicationsand information processes


ТК 2.6

Пәннің шифры: UK 3224

Пән атауы: UML кіріспе

Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелердің негіздері

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: UML - ,бұл специфицирлеудің графикалық тілі, бұл талдау, жобалау және жүзеге асыруға қажетті нақты және графикалық модельдер құруды білдіреді, олар программалық қамсыздандыру жүйесін құруда және ашуда қолданылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

UML – бұл конструкторлаудың тілі, оның көмегімен құрылған модельдер әртүрлі программалау тілдеріне ауыса алады. Басқаша айтқанда, UML-моделді Java, C++, Visual Basic сияқты тілдерде бейнелеуге болады, тіпті реляциялық деректер қорындағы кестелерінде. Программалау тілдерінде модельді мұндай бейнелеу тура жобалауды жүзеге асырады: UML моделінен кодты нақты тілге генерациялау. Кері тапсырманы жүзеге асыруға болады: модельді бар үлгімен реконструкциялау.Күтілетін нәтиже:
UML жүйелік архитектураның және оның барлық бөлшектерінің құжаттандыру мәселесін шешеді, жүйеге талаптарды құру үшін және тестерді анықтау үшін, жобаны жоспарлау және нұсқаларды басқару кезеңінде жұмыстарды модельдеу үшін құралдарды ұсынады.

Құзыреті: пәндік аймақты, қолданбалы және ақпараттық процестерді жобалаудың инструменталдық құралдарымен жұмыс істей алады.


КВ 2.6

Шифр дисциплины:VU 3224

Название дисциплины:Введение в UML

Пререквизиттері: Основы информационных систем

Постреквизиттері: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: UML – это графический язык специфицирования, что означает построение точных и полных графических моделей, касающиеся анализа, проектирования и еализации, которые должны приниматься в процессе разработки и развертывания системы программного обеспечения.

Краткое содержание основных разделов: UML – это язык конструирования, и модели, созданные с его помощью,могут быть непосредственно переведены на различные языкипрограммирования. Иными словами, UML-модель можно отобразить на такиеязыки, как Java, C++, Visual Basic, и даже на таблицы реляционной базы данных.Такое отображение модели на язык программирования позволяетосуществлять прямое проектирование:генерацию кода из модели UML в какой-то конкретный язык. Можно решить и обратную задачу: реконструироватьмодель по имеющейся реализации.

Ожидаемые результаты:UML позволяет решить проблему документирования системнойархитектуры и всех ее деталей, предлагает язык для формулирования требованийк системе и определения тестов и, наконец, предоставляет средства длямоделирования работ на этапе планирования проекта и управления версиями.

Компетенции: имеет навыки работы с инструментальными средствами проектирования предметной области, прикладных и информационных процессов


ЕС 2.6

Identifier disciplineIU 3224

Title discipline:Introduction toUML

Prerequisites:Fundamentals of InformationSystems

Postrekvizity:can usewhen writing athesis

The purpose of the study:UML -a graphic languagespecifyingthatisaccurate and completeconstruction ofgraphical modelsonanalysis, design andealizatsiito be takenin the development anddeploymentsoftware

Blurb main sections:UML -is the language ofdesignandmodels createdwith itcan be directlytranslated into variouslanguages. In other words, UML-model can be mapped tolanguages such asJava, C ++, Visual Basic,and even on thetable in a relationaldatabase. This mappingmodelprogramming languageenables directdesign: code generationfromUML models, to some particular language. It is possible tosolve the inverse problem: to reconstruct themodelofthe existingimplementation.

Expected results:UMLallows you tosolve the problem ofdocumentingthe system architectureand all itsparts, providesa languagefor the formulation ofrequirements for the systemand the definition ofthe testsand, finally,provides toolsfor modelingwork on thestage of project planningandcontrol.

Competencies:имеет навыки работы с инструментальными средствами проектирования предметной области, прикладных и информационных процессовТК 2.7

Пәннің шифры MSD 3226

Пән атауы: MySQL ДҚБЖ

Пререквизиттері: деректер қорының теориясы

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты:  MySQL ДҚБЖ-ның құрлымын және мүмкіндіктерін зерттеу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:  Деректер қорын жобалау және құру. Кестелер және индекстерді құру. Кестені қою, өшіру және құрлымын өзгерту. MySQL сұраныстары және функциялары, кесте типтері және транзакцияны қолдану. Қолданушылар құқықтарын басқару. MySQL конфигурациясы және конфигурация операциялары. MySQL-ды администрациялау. MySQL-дың деректерін резервілеу және және қалпына келтіру. MySQL-дың файлдарын және есептеу жазбасын қорғау.

Күтілетін нәтиже: Студенттер MySQL-дың құрлымын және мүмкіндіктерін білулері керек; кестелерді қоюды, өшіруді, құрлымын өзгертуді, деректерді жаңартуды және сұраныстарды құра білуді үйренулері керек.

Құзыреті: еркін пәндік аймақ үшін деректер қорының құрылымын жобалауға қабілетті және деректер қорын ұйымдастыру және басқару бойынша практикалық дағдыларға ие

КВ 2.7

Шифр дисциплиныSMS 3226

Название дисциплины:СУБД MySQL

Пререквизиты: теория баз данных

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Цель изучения:Изучить структуру и возможности СУБД MySQL

Краткое содержание основных разделов:Установка, структура и возможности MySQL.Проектирование, создание баз данных, таблиц и индексов.Вставка, удаление, изменение структуры таблиц и обновление данных.Запросы MySQL. Запросы и встроенные функции MySQL. Типы таблиц и использование транзакций. Управление правами пользователей. Конфигурация и опции конфигурации MySQL. Администрирование MySQL. Резервирование и восстановление данных MySQL. Защита учетных записей и файлов MySQL. Репликация баз данных.

Ожидаемые результаты:Студенты должны знать структуру и возможности MySQL; уметь вставлять, удалять, изменять структуру таблицы, обновлять данные и создавать запросы.

Компетенции: способен проектировать структуры базы данных для произвольной предметной области и владеет практическими навыками организации и управления базами данных.


Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру