Бекітілдіутвержденбет14/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

ЕС

Discipline code: Ily 1103

Discipline name: Ilyastanu

Prerekvizita: school course of Kazakh literature

Post-requisites: no

The purpose of the study: to study history; introduce students to the inner content of the works; define the role of the characters and their place; reveal the storyline.

Blurb main sections: Biography I.Zhansugurov, its place in the Kazakh literary science. His invaluable contribution to the artistic principles of our literature.

Expected results: At acquaintance with the work of students I.Zhansugurov parallel:

 teach analyze the work;

 reveal ideological and artistic originality;

 to characterize each product;

 on practical exercises to reveal the main theme;

based on the activities of prominent public figures, warriors and artists to instill students with a sense of patriotism, love for the motherland .

competencies:He knowsdisassemblethe historical importance ofthe poeticheritagefeatures of the genreI.Zhansugurov

TK 2.1

Пәннің шифры РТ 1203

Пән атауы: Программалау технологиясы

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: Объектіге-бағытталған программалау 1

Мақсаты: студенттергеесептердің алгоритмдеу негізін; С, С++ программалау тіліндерінің ерекшеліктерін, мәліметтер құрылымын үйрете отырып күрделілігі әртүрлі деңгейдегі есептерді шығара және талдай білуге машықтандыру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Тілдің жалпы сипаттамасы. Негізгі ұғымдар. Алгоритмдік тілдер. Алгоритмдік тілдің қолданылуы және оған қойылатын талаптар. Программа құрудың сатылары мен деңгейлері. Алгоритмдердің құрылымдық схемасын құру. Мәліметтерді ұйымдастыру. Амалдар белгілері. Тұрақтылар. Түсініктемелер. Басқарушы тізбектер. Программаны құру технологиясы. С++ мәліметтердің типтері. Қолданушымен анықталатын типтер. Айнымалылар және өрнектер. Тармақталу операторлары. Қайталану операторлары. Басқаруды беру операторлары. Функциялармен жұмыс. Функция аргументтері. Көрсеткіштер және массивтер. Жолдармен жұмыс. Құрылымдар мен біріктірулер. Графикалық операторларды өңдеу. Файлдар.

Күтілетін нәтиже:С++ программалау тілінің негізгі түсініктерін; тіл мүмкіндіктерінің жүзеге асу механизімін; тілдің механизімдерінің өзара байланыс тәсілдерін; тілдіңкөптегенпрактикалықесептердекеңіненқолданылужолдарын; үйреншіктіСтіліменүйлестігін білуі қажет.Студенттер С++ тілінде сауатты да тиімді программалар жасау тәсілдерін меңгерулері керек.

Құзыреті:Қолданбалы есептерді программалау және олардың қызмет ету тиіміділігін талдау дағдыларын меңгерген

KB 2.1

Шифр дисциплины: ТР 1203

Название дисциплины:Технология программирования

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Объектно-ориентированное программирование 1

Цель изучения:изучение классификации языков программирования, типов данных, операций, операторов языка программирования Си, уметь программировать на языке С++;

Краткое содержание основных разделов: Алгоритмические языки. Этапы и уровни разработки программ. Основы технологии программирования. Структурное программирование. Программирование на языке Си. Состав системы программирования, элементы языка. Типы данных. Объявления. Выражения и присваивания. Операция языка Си. Операторы языка Си. Условный оператор. Операторы цикла. Оператор выбора. Функции. Описание, определение функции. Использование сложных типов в языке Си. Одномерные массивы и указатели. Строки. Обработка строк. Двумерные массивы. Структуры данных. Указатели и структуры данных. Особенности программирования на языке С++. Основы программирования на языке С++.

Ожидаемые результаты: студенты должны уметь разрабатывать структурные схемы различных алгоритмов, организовывать в зависимости от требований задачи необходимые структуры данных, выбрать язык программирования, разрабатывать программы на выбранном языке программирования с использованием средств языка и писать программы в хорошем стиле, отлаживать и испытывать программы, составлять качественную программную документацию.

Компетенции: обладает навыками программирования прикладных задач, анализа эффективности их функционирования.


CC 2.1

Identifier discipline: TP 1203

Title disciplines: Programming Technology

Prerequisites: Computer Science

Postrekvizity:Object-Oriented Programming 1

The purpose of the study: to study the classification of programming languages, data types, operations, operators of the C programming language, to be able to program in C + +;

Blurb main sections:Algorithmic languages. Stages and levels of development programs. Fundamentals of Software Engineering. Structured programming. Programming in C language. The system programming language elements. Data types. Classifieds. Expressions and assignments. Operation C language. Operators of the C language. Conditional. Looping. Operator selection. Function. Description of function definition. Using complex types in the C language. Dimensional arrays and pointers. Line. Processing lines. Two-dimensional arrays. Data Structures. Pointers and data structures. Features of programming in C + +. Basics of C programming language C + +.

Expected outcomes: Students should be able to develop structural diagrams of different algorithms, organize, depending on the requirements of the task required data structures, choose a programming language to develop programs on the selected programming language with the use of language and writing programs in good style, debugging and testing program be qualitative program documentation.

Competencies:programming skillsapplications, analysis of the effectivenessof their operation


ТК 2.1

Пәннің шифры: TAT 1203

Пән атауы: Тілдер мен автоматтар теориясы

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Сұлбаттехника

Мақсаты: тілдер мен автоматтар теориясының негізін меңгеру, компилятор құрудың сатыларын: лексикалық, синтаксистік және семантикалық талдауларды білу. Осы білімдердің практикалық машықтарын қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Автоматтар теориясы даму тарихының қысқаша мәліметтері, курс бойынша әдебиеттерге шолу. Абстрактілі автоматтың анықтамасы. Мур және Мили үлгілері. Абстрактілі автоматтардың қойылу әдістері. Автоматтардың эквиваленттілігі. Мили және Мур автоматтар құрылуының эквиваленттілігі. Алфавиттік оператор. Автоматты оператор. Алфавитті оператордан абстрактілі автоматқа өту. Дискретті құрылғының жалпыланған үлгісі. Алгоритмнің операторлық сызбаларының автоматты көріністе қойылуы. Алгоритмнің операторлық сызбаларының тілдері. Абстрактілі автоматтың алгоритмнің операторлық сызбалары бойынша синтезделуі. Толықтай анықталған автомат жағдайының сандық минимизациясы. Эквиваленттілік қатынас, эквиваленттер класы.

Күтілетін нәтиже: Соңғы автоматтардың элементтерін, осы автоматтардың абстрактілі және құрылымдық синтездерінің негізгі этаптарын, берілген пәндік аймақтың қарапайым шетелдік терминологиясын, ЕСКД-ның қажетті элементтерін; формальды грамматика элементтерінің теориясын білуі тиіс; берілген құрылымдық базистегі соңғы автоматтың көрінісін синтездей алуға, ЕСКД стандарттарын басқарушы автоматтардың сызбаларын орындау барысында қолдана алуы керек.

Құзіреті:

Формальді тілдер мен автоматтар теориясы саласында іргелі білімдерді меңгерген және компиляторларды құрудың негізгі кезеңдерін біледіКВ 2.1

Шифр дисциплины: TYaA1203

Название дисциплины: Теория языков и автоматов

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Схемотехника

Цель изучения: развить и углубить общие представления об языках программирования, осинтаксисе и семантике языка, ознакомить с электронно-цифровыми программно-управляемыми машинами, узнает классификацию автоматов и их основные функции, классификацию языков программирования

Краткое содержание основных разделов: Краткий исторический очерк развития теории автоматов, обзор литературы по курсу. Определение абстрактного автомата. Модели Мура и Мили. Способы задания абстрактных автоматов. Эквивалентность автоматов. Эквивалентные преобразования автоматов Мили и Мура. Алфавитный оператор. Автоматный оператор. Переход от алфавитного оператора к абстрактному автомату. Обобщенная модель дискретного устройства. Задание автоматного отображения операторной схемой алгоритма. Языки операторных схем алгоритма. Синтез абстрактного автомата по операторной схеме алгоритма. Минимизация числа состояний полностью определенного автомата. Отношение эквивалентности, классы эквивалентности.

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент будет

  • знать элементы теории конечных автоматов, основные этапы абстрактного и структурного синтеза конечных автоматов, элементарную зарубежную терминологию в данной предметной области, необходимые элементы ЕСКД;

  • знать элементы теории формальных грамматик;

  • уметь синтезировать по заданному автоматному отображению конечный автомат в заданном структурном базисе, пользоваться стандартами ЕСКД при выполнении схем управляющих автоматов;

  • уметь строить магазинный автомат, реализующий перевод;

  • иметь представление об актуальных задачах теории автоматов;

  • иметь представление о соответствии классов языков и моделей автоматов.

Компетенции:  имеет навыки в сфере формальных языков и автоматов, и знает основные этапы создания компилятора.


CC 2.1

Identifier discipline: ALT1203

Title disciplines: Theory and Languages ​​and Automata

Prerequisites: Computer Science

Postrekvizity:Circuitry

The purpose of the study: to develop and deepen the general idea of ​​programming languages, syntax and semantics of the language, to familiarize with the digital program-controlled machine, learns classification automata and their basic functions, the classification of programming languages

Blurb main sections: A brief historical sketch of the development of the theory of automata, the literature review on the course. The abstract machine. Moore and Mealy model. Methods of specifying abstract machines. Equivalence of automata. Equivalent transformations Mealy and Moore. Alphabetical operator. State operator. Transition from alphabetic operator to abstract machine. Generalized model of a discrete device. Quest automata display scheme operator algorithm. Languages ​​operator schemes algorithm. Synthesis abstract machine operator scheme for algorithm. Minimizing the number of states of the fully qualified machine. Equivalence relation, the equivalence classes.

Expected results: In the process of learning discipline the student will

- Know the elements of the theory of finite automata, the main stages of the abstract and structural synthesis of finite automata, the elementary foreign terminology in this domain, the necessary elements ESKD;

- Know the elements of the theory of formal grammars;

- To be able to synthesize a given automaton mappings in a given finite state machine structural basis, use ESKD standards when performing automatic control schemes;

- Be able to build a pushdown automaton that implements the translation;

- An understanding of the actual problems of the theory of automata;

- Have an understanding of the relevant classes of languages ​​and automata models.

Competencies:He has the skills in the area offormal languages andautomata, and knows thebasicsteps of creating acompiler.


ТК 2.2

Пәннің шифры CPN2207

Пән атауы: С#-та программалаунегіздері

Пререквизиттері: Программалау технологиясы

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: студенттерге С#программалаутілдерінің ерекшеліктерін, мәліметтерқұрылымынүйретеотырыпкүрделілігіәртүрлідеңейдегіесептердішығара және талдайбілугемашықтандыруболыптабылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Тілдің құрамы. С# мәліметтердің типтері.

Айнымалалыр және өрнектер.Структуралы программалаудың базалық құрылымдары. Көрсеткіштер және массивтер.Қолданушымен анықталатын мәліметтердің типтері. Функциялар. Процессор директивалары. Атаулардың жұмыс аймағы мен кеңістігі.Программаны кодтау және құжаттау. Деректердің динамикалық құрылымы. Графикалық операторларды өңдеу. Файлдар.Күтілетін нәтиже: С# программалау тілінің негізгі түсініктерін; тіл мүмкіндіктерінің жүзеге асу механизімін; тілдің механизімдерінің өзара байланыс тәсілдерін; тілдіңкөптегенпрактикалықесептердекеңіненқолданылужолдарын; үйреншіктіСтіліменүйлестігін білуі; С# тілінде сауатты да тиімді программалар жасау тәсілдерін меңгеру қажет.

Құзыреті:Программалаудың қазіргі заманғы инструменталды құралдарында программалар құра алады.


КВ 2.2

Шифр дисциплины OPC2207

Название дисциплины:Основы программирование на С#

Пререквизиты: Технология программирования

Постреквизиты:могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: Изучить основные парадигмы и методы программирования в средеС#.

Краткое содержание основных разделов: Общие сведения о языках программирования. Система программированияС#. Исполняемые операторы. Предопределенные типы переменных (простые). Предопределенные типы переменных (структурные). Обработка символьных переменных и строк. Подпрограммы. Пользовательские типы данных вС#. Файловые типы данных. Ссылочные типы и динамическая память. Модульное программирование.

Ожидаемые результаты: уметь создавать приложения в средеС#.

Компетенции: Умеет программировать на современных инструментальных средствах программирования.


CC 2.2

Identifier disciplineBPC 2207

Title disciplines:Basics of Programming in C #

Prerequisites: Programming Technology

Postrekvizity: writing the graduation project

The purpose of the study: To study the basic paradigms and methods of programming in C #.

Blurb main sections:General information about programming languages. System C # programming. Executable statements. Predefined types of variables (simple). Predefined variable types (structural). Processing symbolic variables and strings. Subroutine. Custom data types in C #. File data types. Reference types and dynamic memory. Modular programming.

Expected results: to be able to create applications in C # environment.

Competencies:Ableto program inmodernprogramming tools.

ТК 2.2

Пәннің шифры: CBPN 2207

Пән атауы: С++ Builder-депрограммалау негіздері

Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: программа мәтіндерін құрастыру ережесін оқу, сызықтық алгоритмдерді жүзеге асыруға үйрену, сонымен қатар C++ Builder ортасында қарапайым программа каркасын құрады. Сызықтық алгоритм программасын консолдық немесе терезелік қосымшада жазу және жүктеу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

C++Builder қазіргі заманғы Windows 95 және Windows NT қазіргі заманғы операциялық жүйелері үшін, OLE клиент-сервер әрекеттесуін қоса алғанда, 32-разрядты қосымшаларды компиляциялау және жинау кезінде жоғары әрекет етуді қамтамасыз етеді. Жүйе программаны тұрғызудың негізгі кезеңдеріне бөлінген уақытты бейнелейді. Нәтижелеуші программалар орындау жылдамдығы және жадты жұмсау бойынша тиімді етілген. Бірақ төменгі деңгейлі жөндеу режимі C++Builder ортасына толық интеграцияланған. Форма дизайнері. Объектілер инспекторы және басқа құралдар программа жұмысы кезінде рұқсатты болады, сондықтан өзгерістерді жөндеу үрдісі кезінде қосуға болады.

Күтілетін нәтиже: C++Builder үш нұсқада ұсынылады: Standard (стандартты), Professional (желілік архитектураға негізделген кәсіби құрастырушылар үшін) және Client/Server Suite (клиент/сервер архитектурасында жүйелерді құру үшін).

Соңғы екі нұсқа стандарттыны визуалды компоненттердің бастапқы мәтіндерімен, деректердің кең масштабты сөздігімен, деректер қоры үшін SQL сұраныс тілінің жаңа функцияларымен, Internet жүйесін қолдаудың дестесімен, программаларды мониторингтеу қызметімен, сонымен қатар басқа құралдармен толықтырады.
Құзыреті: Программалаудың қазіргі заманғы инструменталды құралдарында программалар құра алады.КВ 2.2

Шифр дисциплины:OPCB 2207

Название дисциплины: Основы программирования наC++ Builder Пререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и программирование

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: изучить правила составления текстов программ, научиться реализовывать линейные алгоритмы, а также составлять каркас простейшей программы в среде C++ Builder. Написать и отладить программу линейного алгоритма в консольном и(или) оконном приложении.

Краткое содержание основных разделов:C++Builder обеспечивает высокое быстродействие при компиляции и сборке 32-разрядных приложений для современных операционных систем Windows 95 и Windows NT, включая OLE взаимодействие клиент-сервер. Система даже отображает время, затраченное на основные этапы построения программ. Результирующие программы хорошо оптимизированы по скорости исполнения и затратам памяти. Хотя отладочный режим низкого уровня полностью интегрирован в среду C++Builder. Дизайнер форм. Инспектор объектов и другие средства остаются доступными во время работы программы, поэтому вносить изменения можно в процессе отладки.

Ожидаемые результаты:C++Builder поставляется в трех вариантах: Standard (стандартный). Professional (для профессионалов разработчиков, ориентированных на сетевую архитектуру) и Client/Server Suite (для разработки систем в архитектуре клиент/сервер). Последние два варианта дополняют стандартный исходными текстами визуальных компонент, разномасштабным словарем данных, новыми функциями языка запросов SQL для баз данных, пакетом поддержки систем Internet, службой мониторинга программ, а также рядом других средств.

Компетенции: Умеет программировать на современных инструментальных средствах программирования.


CC 2.2

Identifier discipline BPCB 2207

Title disciplines:Basicsof programming inC ++ Builder

Prerequisites:Algorithms, data structures and programming

Postrekvizity:can usewhen writing athesis

The purpose of the study:learn the rules ofdrafting the text ofthe programs, learn to implementlinear algorithms, as well as bethe simplestframeworkprogram underC ++ Builder.Writeand debuga programlinearalgorithmin the console, and (or) the applicationwindow.

Blurb main sections:C ++ Builder provides high performance when compiling and assembling the 32-bit applications to modern operating systems Windows 95 and Windows NT, including the OLE client-server interaction. The system even shows the time spent on the main stages of construction programs. The resulting program is well optimized for speed of execution and memory consumption. While low-level debug mode is fully integrated in the environment C ++ Builder. Form Designer. Object Inspector and other tools remain available during the program, so you can make changes in the process of debugging.

Expected results:C ++ Buildercomesin three versions: Standard (standard). Professional (for professional development-oriented network architecture) andClient / Server Suite (for the development of systems in theclient / server architecture). The latter two optionscomplement thestandardsourcevisualcomponent, multiscaledata dictionary, the new featuresof the query languageSQLfor databases,systemssupport packageInternet,monitoring serviceprograms, as well as a number of othermeans.

Competencies:Ableto program inmodernprogramming tools.


ТК 2.3

Пәннің шифры ETT 3213

Пән атауы: Электр тізбектерінің теориясы

Пререквизиттері: физика.

Постреквизиттері: Өндірістік іс-тәжірибе Мақсаты: Материяның түрі, яғни электромагнит өрісін және осы өрістің нәтижесінде көптен-көп электрлік, электрондық құрылғыларда кездесетін құбылыстарды үйрену, зертеу; болашақта инженерлік проблемалардың шешімін түсініп табуда қажет болатын электромагниттік үрдістерді модельдеу, электр тізбектерін талдау әдістерін игеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәннің мақсаты мен міндеттері, мазмұны. Сызықты тізбектердің қасиеттері, негізгі заңдары және талдау әдістері. Сызықты синусоидалық ток тізбектері. Үш фазалы электр тізбектері. Периодты бейсинусоидалы сызықты ток тізбектері. Сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі процесстері. Өтпелі процестерді жиіліктік әдіспен есептеу. Төртүштықтылар және электрлік сүзгілер. Параметрлері таратылған тізбектер. Бейсызықты электр тізбектері және тізбектерді талдау тәсілдері. Электр тізбектерінің синтезі.

Күтілетін нәтиже: негізгі физикалық құбылыстар мен олардың жүру ерекшеліктерін; негізгі физикалық түсініктерді, шамаларды және олардың математикалық өрнектері мен өлшем бірліктерін; эксперимент жүргізудің және өлшеулер нәтижелерін өңдеудің кең таралған әдістерін білетінболады.

Құзыреті:Әртүрлі типтегі электронды-цифрлық құрылғылардың жұмыс істеу прициптерін түсіндіріп, сұлбаларды тұрғыза алады

КВ 2.3

Шифр дисциплины TEC 3213

Название дисциплины:Теория электрических цепей

Пререквизиты: физика.

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: изучение одной из форм материй – электромагнитного поля и его проявлений в различных устройствах техники, усвоение современных методов моделирования электромагнитных процессов, методов анализа электрических цепей, привитие навыков правильного их использования с целью проектирования, эксплуатации различных устройств и систем.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Основные законы и методы анализа электрических цепей при постоянных воздействиях. Линейные электрические цепи при гармонических воздействиях. Трехфазные цепи. Линейные электрические цепи в режиме периодических негармонических воздействий. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Спектральный метод анализа линейных электрических цепей. Четырехполюсники и фильтры. Цепи с распределенными параметрами. Нелинейные электрические цепи. Синтез электрических цепей.

Ожидаемые результаты: В результате изучения данного курса студенты должны знать: основные законы, понятия теории электрических цепей, основные методы анализа электрических цепей в установившихся и переходных процессах, методы синтеза.

Компетенции: способен строить схемы и объяснять принципы работы электронных цифровых устройств различных типов.


СC 2.3

Identifier discipline TEC 3213

Title disciplines: Theory of electrical circuits

Prerequisites: Physics.

Postrekvizity: Manufacturing Practice

The purpose of the study: the study of one form of matter - the electromagnetic field and its manifestations in different devices, equipment, mastering modern methods of modeling the electromagnetic processes, methods of network analysis, fostering the skills of using them correctly with the aim of designing, operating a variety of devices and systems.

Blurb main sections: Introduction. Basic laws and methods of analysis of circuits with constant exposure. Linear circuits with harmonic actions. Three-phase circuits. Linear circuits in periodic mode anharmonic effects. Transients in linear electrical circuits. Spectral analysis method of linear circuits. Two-port and filters. Circuit with distributed parameters. Nonlinear circuits. Synthesis of electrical circuits.

Expected Results:As a result of this course, students should know: basic laws, concepts of the theory of electrical circuits, basic methods of analysis of electrical circuits in steady and transient processes, methods of synthesis.

Competencies:able to buildcircuitsand explain theprinciples ofdigital electronicdevices of various types

ТК 2.3.

Пәннің шифры Sul 3213

Пән атауы: Сұлбаттехника

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: ЭЕМ-нің сандық құрылғылары элементтерінің интегралды сұлбаларын жобалау, жасау әдістерімен, ЭЕМ-нің жұмыс принципімен және әртүрлі сандық, аналогтық электронды құрылғылар құру; сандық құрылғының базалы-логикалық элементтерінің сұлбаттехникасы; комбинациялық және тізбекті типті сандық құрылғылардың құрылысы мен жұмыстарының принциптері; программалаушы сипаттамалары бар логикалық құрылғылар; операциялық күшейткіштер негізінде аналогтық сигналдарды түрлендіру тәсілдері; аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштердің сұлбатехникасы туралы студенттерге жүйелі білім беру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Базалық жартылай өткізгіш аспаптар және логикалық элементтер. Функционалдық түйіндер. Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы. Аналогтық электрондық құрылғылардың сұлбатехникасы. Аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Қоректендіру блоктарының сұлбатехникасы және ЭЕМ құрылғыларын программалық басқару элементтері.

Күтілетін нәтиже: электрлік сұлбаларды құра білуі және әр түрлі логикалық элементтердің жұмыс істеу принциптерін түсіндіре білуі, сонымен қатар, ЭЕМ-нің сандық құрылғылары мен тізбектерінің, сол сияқты оларды қолдануға қолайлы орындарын анықтай білуі керек.

Құзыреті:Әртүрлі типтегі электронды-цифрлық құрылғылардың жұмыс істеу прициптерін түсіндіріп, сұлбаларды тұрғыза алады.


КВ 2.3

Шифр дисциплины She3213

Название дисциплины:Схемотехника

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты:производственная практика

Цель изучения: изучение схемотехнических способов построения элементов, узлов и устройств ЭВМ и принципов их работы, а так же проектирования различных цифровых и аналоговых электронных устройств.

Краткое содержание основных разделов: Базовые полупроводниковые приборы и логические элементы полупроводниковые диоды и транзисторы. Функциональные узлы. Регистры. Цифровые счетчики. Полупроводниковые запоминающие устройства. Назначение, основные параметры, классификация запоминающих устройств. Статические запоминающие устройства. Динамические запоминающие устройства. Постоянные запоминающие устройства. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Схемотехника блоков питания и элементы программного управления устройствами ЭВМ. Перспективы развития схемотехники электронных устройств.

Ожидаемые результаты: студент должен уметь: составлять электрические схемы и объяснять принципы работы различных логических элементов, узлов цифровых устройств ЭВМ, а также определять область их предпочтительного применения.

Компетенции: способен строить схемы и объяснять принципы работы электронных цифровых устройств различных типов.


CC 2.3

Discipline IdentifierCir3213

Title discipline:Circuitry

Prerequisites: Computer Science

Postrekvizity: Manufacturing Practice

The purpose of the study: the study of ways to construct circuitry elements, components and computer devices and how they work, as well as the design of various digital and analog electronic devices.

Blurb main sections: Basic semiconductors and logic elements semiconductor diodes and transistors. Functional units. Registers. Digital counters. The semiconductor memory device. Purpose, basic parameters, the classification of memory. Static memory devices. Dynamic memory devices. Read-only memories. Circuitry analog electronic devices. Analog-to-digital and digital-to-analog converters. Circuitry power supplies and device management software elements computers. Prospects for the development of circuitry electronic devices.

Expected Outcomes: The student should be able to: make wiring diagrams and explain the principles of operation of the various logic elements, nodes digital computer devices, as well as to determine their preferred area of ​​application.

Competencies:able to buildcircuitsand explain theprinciples ofdigital electronicdevicesof various types.

ТК 2.3

Пәннің шифрыМТ 3213

Пән атауы: Микропроцессорлық техника

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: Өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: микроЭВМ және микропроцессорлар негізінде есептеуіш техникаларының жаңа құрылғыларымен танысу және радиоэлектронды құрылғыларды қамтамасыздандыратын метрологиялық есептерде осы техниканың қолдану негізін меңгеру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Микропроцессорлы жүйенің үш шиналы архитектурасы. Біркристальды микропроцессорлар (МП). Адрестер/деректердің мультиплекстік шинасы. Біркристальные микроЭВМ (контроллерлер). Есте сақтау құрылғыларының жартылай жолсеріктер (ЗУ). Генераторлар, жүйелік контроллерлер және шина контроллерлері. Тізбектеліп енгізу/шығару интерфейсі. Параллельді енгізу / шығару интерфейсі.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу нәтижесінде студент төмендегі мәліметтерді меңгеру керек: есептеуіш желілердің арифметикалық және логикалық негіздері; есептеуіш және цифрлық техниканың аппаратты құрылғылары: комбинациялық құрылғылар, арифметико-логикалық құрылғылар, цифрлік автоматтар өлшенетін аналогты ақпаратты және цифрлық форманы аудару, внақтылық сұрақтары; микропроцессорлық құрылғылар және микроЭВМ, архитектура және программалық қамсыздандыру.

Құзіреті: Әртүрлі типтегі электронды-цифрлық құрылғылардың жұмыс істеу прициптерін түсіндіріп, сұлбаларды тұрғыза алады.


КВ 2.3

Шифр дисциплины МТ 3213

Название дисциплины:Микропроцессорная техника

Пререквизиты:Информатика

Постреквизиты: Производственная практика

Цель изучения:Изучение студентами средств современной вычислительной техники на базе микроЭВМ и микропроцессоров и основ применения этой техники в задачах метрологического обеспечения радиоэлектронных устройств.

Краткое содержание основных разделов:Трехшинная архитектура микропроцессорной системы. Однокристальные микропроцессоры (МП). Мультиплексная шина адреса/данных. Однокристальные микроЭВМ (контроллеры). Полупроводниковые запоминающие устройства (ЗУ). Генераторы, системные контроллеры и контроллеры шин. Интерфейс последовательного ввода / вывода. Интерфейс параллельного ввода/вывода.

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты должны знать: арифметические и логические основы вычислительных систем; аппаратные средства вычислительной и цифровой техники; микропроцессорные устройства и микроЭВМ, архитектуру и программное обеспечение.

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы