Бекітілдіутвержденбет13/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

ЭК

Пәннің шифры KZhS 3221

Пән атауы: Компьютерлік жүйелердің сәулеті

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері:

Мақсаты: қазіргі ЭЕМ мен компьютерлік жүйелердің сәулеттік ерекшеліктерін; ЭЕМ-нің функционалдық түйіндері мен құрылғыларын жобалау негіздерін; есептеу кешендерін ұйымдастыру негіздерін оқып-үйрену.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Цифрлық машиналардың арифметикалық және логикалық негізі. Жаңа заманғы компьютерлердің талабы, есептеуіш техниканың даму тарихы. Сандық машиналардың арифметикалық және логикалық негізі. Санау жүйесі, сандарды бір жүйеден басқа жүйеге ауыстыру. Ақпараттың компьютердегі көрінісі. Ақпараттарды кодтау әдісі. ЭЕМ –нің элементтері мен узелдары. Орталық процессордың жалпы құрылымы. Жадының құрылымы және оны ұйымдастыру. Енгізу –шығару жүйесі. Базалық құрылымның техникалық қасиеттері, құрамы және ұсыныстары. Перифериялық құрылғылар. Микропроцессорлар. Жаңа заман компьютерінің архитектурасы. Жүйелік магистраль. Ақпаратты өңдеу жүйесінде компьютерді пайдалану. Жұмыс станциялары мен серверлердің архитектурасы. Мамандандырылған ЭЕМ. Программалық қамсыздандыруға негізделген архитектура, деректер қорының машиналары, объектілі бағытталған архитектура.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер компьютерлік жүйелердің сәулеті, ЭЕМ құрылғылары жұмысының негізгі принциптері, сондай-ақ есте сақтау құрылғылары, процессорлар, есептеуіш кешендер туралы жүйелі білім алулары тиіс.

Құзыреті:Компьютер сәулетінің барлық деңгейінде қазіргі заманғы компьютерлік жүйелерді, ақпаратты өңдеу процестерін ұйымдастыра алуға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины AKS 3221

Название дисциплины: Архитектура компьютерных систем

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Компьютерные сети.

Целью изучения является овладение: архитектурными особенностями современных ЭВМ и компьютерных систем; основами проектирования функциональных узлов и устройств ЭВМ; основами организации вычислительных комплексов.

Краткое содержание основных разделов: Арифметические и логические основы цифровых машин. История развития вычислительной техники, поколения современных компьютеров. Арифметические и логические основы цифровых машин. Системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую. Представление информации в компьютере, методы кодирования информации. Элементы и узлы ЭВМ. Общая структура центрального процессора. Организация и структура памяти. Системы ввода-вывода. Назначение, состав и технические характеристики базового оборудования. Периферийные устройства. Микропроцессоры. Архитектура современных компьютеров. Системная магистраль. Использование компьютеров в системе обработки информации. Архитектура рабочих станций и серверов. Специализированные ЭВМ. Архитектура, ориентированная наПО, машины баз данных, объектно-ориентированная архитектура.

Ожидаемые результаты: В процессе изучения дисциплины студенты должны получить систематизированные знания об архитектуре компьютерных систем, организации и основных принципах работы устройств ЭВМ, в частности запоминающих устройств, процессоров и вычислительных комплексов в целом.

Компетенции: способен организовать современные компьютерные системы, процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур.


EC

Identifier discipline AKS 3221

Title disciplines: Architecture of computer systems

Prerequisites: Computer Science

Postrekvizity: Computer Networks.

The aim of the study is to master: the architectural features of modern computers and computer systems; basics of designing functional units and computer devices; basic organization of computer systems.Blurb main sections: Arithmetic and logical foundations of digital machines. History of computing, generation of modern computers. Arithmetic and logical foundations of digital machines. Radix, transfer numbers from one system to another. Presentation of information in the computer methods of encoding information. Elements and nodes of a computer. The overall structure of the central processor. The organization and structure of memory. Input-output system. Purpose, structure and specifications of basic equipment. Peripherals. Microprocessors. The architecture of modern computers. Highway system. The use of computers an information processing system. Architecture workstations and servers. Specialized computers. Oriented Architecture software, database machines, object-oriented architecture.

Expected results:In the process of studying the discipline, students must obtain systematic knowledge about the architecture of computer systems, organization and basic operation of computer devices, in particular storage devices, processors and computer systems in general.

Competencies:

Special: knows and is able to use modern computer technology.

subject: knows the organization of modern computer systems, information processing at all levels of computer architectures.

Competencies:It is able to organize themodern computer systems,information processingat all levels ofcomputer architectures.

ЭК

Пәннің шифрыZhDKBZh 3225

Пән атауы: Желілік деректер қорын басқару жүйелері

Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы

Постреквизиттер: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: ДҚБЖ деректер қорын басқарудың жаңа жүйелерінің қорытындысы; деректер қорының деңгейлерін ашу; деректер үлгілері зерттеледі: иерархиялық, жүйелік және реляциялық. Міндеттер: туынды құралдар облысына арналған деректер қорының құрылымын жобалай алу; деректерді қорда іздестіру, кіріспе, толтыру және реттеу қабілетіне ие болу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Жобалау құралдарына қолдау. Негізгі элементтерді құру. Кестелер арасындағы байланысты орнату. SQL сұраныстарының ерекшеліктері. QBE және SQL тілдерінің байланысы. SQL формалар мен есептерде. МҚ-дағы парольдік қорғаныс. Қолданушы деңгейіндегі қорғаныс. Деректер қорын шифрлау. Деректер қорының объектілерін жасыру. Деректер қорының қызмет көрсетілуі. SQL құрылымы. Деректер типі. SELECT операторын таңдау. Агрегаттық функциялардың және енгізілген сұраныстар мен таңдау операторларының қолданылуы. Енгізілген сұраныстар. Сыртқы бірігулер. Деректерді манипуляциялау операторлары. Тасушы машиналардағы деректерді ұйымдастыру. Иерархиялық құрылымдардың физикалық көрінісі. Желілік құрылымның физикалық көрінісі. Байланыстар мен деректердің бөлінуінің физикалық көрінісі. Деректер қорын ұйымдастырудың файлдық архитектурасы.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент деректер қорының администраторлық функцияларын орындай алуы; Жобаланатын деректер қорының сызбасын және ішкі сызбасын суреттеу және жөндестіруді; ДҚБЖ-ны және жұмыс істеу ортасына қажетті қолданбалы программалар пакетін таңдауды; Қажетті жұмыс аймағы үшін деректер қорын жобалай алуы керек.

Құзіреті: Желілік деректер қорын құру және қолдану аймағындағы теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды меңгерген

ЭК

Шифр дисциплины SSUBD 3225

Название дисциплины: Сетевые системы управления базами данных

Пререквизиты: Базы данных в информационных системах

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения:изучение теоретических основ построения баз данных, основных операций над данными, методов организации поиска и обработки данных, языковых средств описания и манипулирования данными, принципов построения основных моделей данных и их использование в современных системах управления базами данных.

Краткое содержание основных разделов: Средства поддержки проектирования. Создание основных элементов. Организация связей между таблицами». Особенности запросов SQL Связь языков QBE и SQL. SQL в формах и отчетах.Парольная защита БД. Защита на уровне пользователя. Шифрование баз данных. Скрытие объектов бах данных. Обслуживание баз данных. Структура SQL. Типы данных. Оператор выбора SELECT. Применение агрегатных функций и вложенных запросов и операторов выбора. Вложенные запросы. Внешние объединения. Операторы манипулирования данными. Организация данных на машинных носителях. Физическое представление иерархических структур. Физическое представление сетевых структур. Физическое представление с разделением данных и связей. Архитектура файловой организации баз данных

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент должен знать выполнять функции администратора базы данных; умение описывать и отлаживать схемы и подсхемы проектируемых баз данных; выбрать СУБД и пакеты прикладных программ окружения; проектировать структуру базы данных для произвольной предметной области; овладеть практическими навыками ведения, заполнения, упорядочения, поиска данных в базе; умение разработать методы поддержания базы данных в работоспособном состоянии; производить анализ функционирования, сопровождения и модификации базы данных; приобрести навыки в оформлении проектной документации по коммерческим базам данных.

Компетенции: владеет теоретическими знаниями и практическими навыками в области разработки и эксплуатации сетевых баз данных


ЕС

Identifier discipline NDMS 3225

Title discipline: Network Database Management System

Prerequisites:Databases in Information Systems

Postrekvizity: thesis project

The purpose of the study: the study of theoretical foundations of construction databases, the basic operations on the data, methods, organization of search and data processing, language tools for describing and manipulating data, the basic principles of building data models and their use in modern database management systems.

Blurb main sections: design support tools. Creating basic elements. Organization relationships between tables. Features of SQL query language QBE Communication and SQL. SQL in forms and reports. Password protection database. User-level security. Database encryption. Hiding objects databases. Maintaining databases. Structure of SQL. Data types. Operator selection SELECT. Applying aggregate functions and nested queries and select statements. Subqueries. Outer joins. Data manipulation statements. The organization of data on storage media. Physical representation of hierarchical structures. Physical representation of network structures. Physical representation of the division of data and relationships. Architecture database file organization

Expected results: In the process of learning discipline the student should know to administer the database; ability to describe and debug circuit and subcircuit projected databases; select the database and application packages environment; design the database structure for an arbitrary domain; learn practical skills of conducting, filling, ordering, data retrieval in the database; ability to develop methods for maintaining the database in working condition; analyze the operation, maintenance and modification of the database; acquire skills in the design of project documentation on commercial databases.

Competencies:He possesses the theoretical knowledgeand practical skillsin the field ofdevelopment and operation ofthe networkdatabase

ЭК

Пәннің шифры WT 3327

Пән атауы: Web-технологиялары

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: Интернетте программалау

Мақсаты: қазіргі кезде жылдам, епкінмен дамып келе жатқан Web технологиялардың әртүрлі қызметтерімен таныстыру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Web-технологияларының қолдану орталары. Интернеттегі клиент-серверлік архитектурасы. Компьютерлік тораптар. Интернеттегі тораптардың иерарахиясы. Әртүрлі деңгейлі тораптардағы Web-технологиялар. Инернетке ақпаратты жіберу. TCP/IP протоколдарының стэгі. IP – бағдарының үрдісі. Броузерлер мен серверлер. Web-технологияларының негіздері. Гипермәтін және Web-парақтар. Web-қосымшаларын құру технологиялары. Статистикалық және динамикалық HTML-парақтар. Құжатты гипермәтіндік белгілейтін HTML тілі. HTML-де CSS-ті қолдану технологиялары. Web-қосымшаларындағы графика. Flash технологиясы.

Күтілетін нәтиже: Студенттер пәнді оқу нәтижесінде Интернет құрылымының жалпы принциптерін, HTML тілінің негізгі ұғымдарын білуі, Web-сайт құру барысында әртүрлі технологияларды пайдалана білулері және Microsoft FrontPage, Macromedia Flash бағдарламаларында жұмыс жасай білуді меңгерулері керек.

Құзыреті:Қазіргі заманғы Web технологиялар негізінде Web-сайттарды құра алады

ЭК

Шифр дисциплины WT3327

Название дисциплины: Web-технологии

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Программирование в Интернет

Цель изучения: Целью дисциплины «Web-технологии» является освоение технологий, принципов организации и функционирования Интернет, обучение методам проектирования приложений для использования в среде Интернет.

Краткое содержание основных разделов: Понятие об Web-технологиях передачи и обработки информации. Обзор типов Web-приложений. Среды применения Web-технологий. Клиент-серверная архитектура в Интернет. Компьютерные сети. Web-технологии всетях различного уровня. Передача информации в Интернет. Стек протоколов ТСР/IP. Адресация в Интернет. Система доменных имен. Браузеры и серверы. Формат URL-адреса. Основы Web-технологий. Протоколы прикладного уровня модели OSI. Гипертекст и Web-страницы. Технологии создания Web-приложений. Статические и динамические HTML-страницы. Язык гипертекстовой разметки документов HTML.Технология использования в HTMLCSS. Механизм работы Web-сервера. Графика в Web-приложениях. Технология Flash.

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты должны: знать принципы организации, функционирования Интернет и Web-технологии обработка информации; уметь создавать программные приложения на основе современных Web-технологий.

Компетенции: умеет разрабатывать Web-сайты на основе современных Web технологии.


EC

Identifier discipline WT 3327

Title discipline: Web-technology

Prerequisites: Computer Science

PostrekvizityProgramming Internet

The purpose of the study: The purpose of discipline «Web-technology" is the development of technologies, principles of organization and functioning of the Internet, training in designing applications for use in the Internet environment.

Blurb main sections: The concept of Web-based information transmission and processing. Overview of Web-based applications. Web-application environment technologies. Client-server architecture in the Internet. Computer networks. Web-technology networks at different levels. The transmission of information on the Internet. Protocol stack TCP / IP. Addressing Internet. Domain Name System. Browsers and servers. URL-address format. Web-based technologies. Application-level protocols model OSI. Hypertext and Web-page. Technology to create Web-applications. Static and dynamic HTML-page. Hypertext Markup Language documents HTML.Tehnologiya use HTML CSS. The mechanism of the Web-server. Graphics in Web-based applications. Technology Flash.

Expected results: The study of the discipline, students should: Know the principles of organization and functioning of the Internet and Web-based information processing technology; be able to create software applications based on modern Web-based technologies.

Competencies:He knows how to developWeb-sitesbased on modernWebtechnologies.

ЭК

Пәннің шифры ZhIZh 4332

Пән атауы: Жасанды интеллект жүйелері

Пререквизиттері : Информатика

Постреквизиттері: Өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: жасанды интеллект есептерін шешу әдістеріне және курс мәселелеріне кіріспе. Ол инженерлік білім әдістерін және мазмұнын, жасанды интеллект жүйесі ретінде нейрон желілерін және эксперттік жүйелердің орны мен ерекшеліктерін оқытады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Жасанды интеллекттің базалық түсініктері. Жасанды интеллекттің есептері және әдістері. Терминология. Жасанлы интеллект жүйелерінің философиялық аспектілері. Жасанды интеллект жүйелерінің даму тарихы. Ақпараттық технологиядағы жасанды интеллекттің орны. Бейнелерді тану әдістері. Үшөлшемді объектілерді анықтау. Мәліметтерді көрсету әдістері. Бірінші ретті логика предикаттары. Білім және мәліметтер. Білімді құрылымдау және классификациялау тәсілдері. Білімді көрсетудің логикалық және эвристикалық әдістері. Предикат, формулалар, жалпылылық және бар болу кванторлары түсініктері. Ережелер-өнімдер. Логикалық нәтиже әдістері: тура және кері. Логикалық нәтижедегі таңдау ережелерінің стратегиялары. Ережелер-өнімдер білімді көрсету әдісіндегі кемшіліктер мен жетістіктер. Семантикалық желілер мен фреймалар. Семантикалық желілердің негізгі түсініктері. Семантикалық желілердегі қатынас түрлері. Семантикалық желілердегі ақпараттарды өңдеу принциптері. Фреймнің негізгі түсініктері, қасиеттердің берілуі. Фрейм желілері. Экспертті жүйелер. Экспертті жүйелердің мінездемесі. Экспертті жүйелерді құру технологиясы: Эксперттік жүйелерді құру сатылары. Эксперттік жүйелерді құрудағы оның модификациясы. Эксперттік жүйелерді құрудағы инструменттік құралдар. Күй кеңісігінде шешімді іздеу әдістері. Шешімді іздеу әдістерінің классификациясы. Бір күй кеңістігінде іздеудің қарапайым әдістері. Тереңдікке толық таңдау әдісімен іздеу. Қайтару механизмі. Ендікке толық таңдау әдісімен іздеу. Күйлердің көр саны бар кеңістікте эвристикалық іздеудің әдістері. Анықталмағандық шарттарында білімді көрсету. Анықталмағандық түрлерінің классификациясы. Сенімділік коэффициенттері негізіндегі логикалық әдіс. Байес формуласы және ықтималдылық теориясы негізіндегі логикалық нәтижелер. Тиістілік функциясының түсінігі және оның анықтамасы мен қасиеттері. Шынайы қатынас және оның негізіндегі логикалық нәтиже. Оларды логикалық шешімде қолдану мүмкіндіктері. Ықтимал нәтижесі бар экспертті жүйелер ережелерінің форматтары. Нейронды желілер. Жасанды және табиға нейронды желілер және нейрондар жайлы негізгі түсініктер. Нейрондық дық желілердің программалық және аппараттық жүзеге асуы.Күтілетін нәтиже: білімдерді ұсыну модельдерінің түрлі әдістерін (модель) қолдана отырып, студенттерді білімдер қоры эксперттік жүйелерде программалауға үйрету; жасанды интеллект тілдерінің негізін ұғындыру.

Құзіреті: Білімдерді берудің әртүрлі әдістері туралы, жасанды интеллектің жүйелері ретінде нейрондық желілер мен эксперттік жүйелердің ерекшеліктері туралы білімдері қалыптасқан

ЭК

Шифр дисциплины SII4332

Название дисциплины: Системы искуственного интеллекта

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Производственная практика

Цель изучения: введение в курс проблем и методов решения задач искуственного интеллекта. Это включает изучение содержания и методов инженерии знаний, особенностей и места экспертных систем и нейронных сетей как систем искуственного интелелекта, возможностей систем искуственного интеллекта.

Краткое содержание основных разделов:

Терминология. Философские аспекты проблемы систем ИИ. История развития систем ИИ. Место искуственного интеллекта в информационных технологиях. Тенденции развития систем искуственного интнллекта. Постановка задачи распознования образов. Методы распознавания образов. Структурный подход к анализу образов. Выделение признаков. Знания и данные. Способы структурирования и классификация знаний. Логические и эвристические методы представления знаний. Понятие предиката, формулы, кванторов всеобщности и существования. Интерпретация формул в логике предикатов 1-го порядка. Структура правил-продукций. Методы логического вывода: прямой и обратный. Стратегий выбора правил при логичесском выводе. Основные понятия семантических сетей. Типы отношений в семантических сетях. Основные понятия фрейма, наследование свойств. Сети фреймов. Характеристики экспертных систем. Функции экспертных систем. Средства построения экспертных систем. Назначение компонент экспертных систем. Этапы разработки экспертных систем. Модификация экспертных систем при ее разработке. Инструментальные средства разработки экспертных систеи. Классификация методов поиска решений. Простейшие методы поиска в одном пространстве состояний. Поис методом полного перебора в глубину. Механизм возврата. Поиск методом полного перебора в ширину. Методы эвристического поиска в пространстве с большим числом состояний. Классификация видов неопределенности. Формула Байеса и логический вывод на основе теории вероятности. Логический метод на основекоэфициентов уверенности. Отношение правдоподобия и логический вывод на их основе.Форматы правил эксперттных систем с вероятностным выводом.Дедуктивный вывод, основанный на нечетких знаниях.Нечеткие знания. Нечеткое множество. Основныеопераций над нечеткими множествами. Нечеткое отношение. Лингвистическая переменная. Логический вывод на основе нечеткой логики. Нечеткиевысказывания и операции над ними. Этапы нечетких логических выводов.Нейтронные сети. Основные понятия об естественных и искусственных нейтронных сетях и нейтронах.Классификация нейтронных сетей.Программная и аппаратная реализации нейтронных сетей.Однослойные перцентроны. Многослойные перцентроны. Обучение перцептронов.Обучение нейронной сети. Обучение с учителем и без учителя. Алгоритм обратного распространения ошибки.Сети встерчного распространения. Модель Хопфилда. Модель Кохоннсна.Ожидаемые результаты: Знать теоретические основы экспертных систем и систем искусственного интеллекта, принципы построения и функционирования экспертных систем, систем распознавания и генерации речи, архитектуру и парадигмы создания инструментальных средств СИИ

Компетенции: имеет представление о различных методах представления знаний, особенностей экспертных систем и нейронных сетей как систем искусственного интеллекта.ЕС

Identifier disciplineSAI 4332

Title discipline:Systems ofartificial intelligence

Prerequisites:informatics

PostrekvizityInternship

The purpose of the study:introduction to theproblems andmethods for solving problemsof artificial intelligence. Itincludes the study ofthe content and methodsof knowledge engineering, features andspaceof expert systemsand neural networksas a system ofartificialintelelekta, system capabilitiesof artificial intelligence.

Summary of the main sections:

Terminology. Philosophical aspects of AI systems. History of AI systems. Place artificial intelligence in information technology. Trends in the development of artificial systems intnllekta. Problem Statement Recognition of images. Methods of pattern recognition. A structured approach to the analysis of images. Feature extraction. The knowledge and data. The methods of structuring and classification of knowledge. The logical and heuristic methods for knowledge representation. The notion of a predicate formula, and the existence of universal quantifiers. Interpretation of formulas in predicate logic of the 1st order. The structure of the rules-productions. Methods of inference: forward and reverse. Strategies logichesskom selection rules for the withdrawal. Basic concepts of semantic networks. The types of relationship in semantic networks. Concepts frame, property inheritance. Network frames. Characteristics of expert systems. Options of expert systems. Means of construction of expert systems. Assignment component of expert systems. Stages of development of expert systems. Modification of expert systems in its development. Development tools of expert systems. Classification of solutions. The simplest methods of searching in the same state space. Pois brute force deep. The mechanism of the return. An exhaustive search in width. Heuristic search space with a large number of states. Classification of uncertainty. Bayes' formula and a logical conclusion based on the theory of probability. The logical method based on coefficients of confidence. The likelihood ratio and the logical conclusion of their osnove.Formaty rules eksperttnyh systems with probabilistic inference. Deductive inference based on fuzzy knowledge. Fuzzy knowledge. Fuzzy set. The basic operations on fuzzy sets. Fuzzy relation. Linguistic variable. The inference based on fuzzy logic. Nechetkievyskazyvaniya and operations on them. Stages of fuzzy inference. Neutron network. The basic concepts of natural and artificial neural networks and neural networks neytronah.Klassifikatsiya. Software and hardware implementation of neural networks. Single-layer pertsentrony. Multilayer pertsentrony. Education perceptrons. Neural network training. Learn with a teacher and without a teacher. Back propagation algorithm. Network vsterchnogo distribution. Hopfield Model. Model Kohonnsna.


Expected results:Know the theoretical bases of expert systems and artificial intelligence systems, principles of construction and operation of expert systems, speech recognition and generation, architecture and paradigms of creation tools FIC
Competencies:a picture of the various methods of knowledge representation, features expert systems and neural networks as the artificial intelligence systems

ЭК

Пәннің шифры: Ily 1103

Пән атауы: Ілиястану

Переквизиттері: қазақ әдебиетінің мектеп курсы

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: Классик ақын, жазушы, публицист, драматург, аудармашы, фольклорист, әдебиет зерттеушісі, тарихшы, фельетон жанрының негізін салған көп қырлы талант Ілияс Жансүгіровтің зертханасына «енгізіп», шеберлік мектебін саралау, таразылау, суреткердің сырын түсіндіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:  Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаяны, сөз өнерін игеру жолындағы алғашқы ізденістері, қоғамдық және мемлекеттік қызметтері, әртүрлі өнер саласына ат салысуы, поэмалар жазуы, прозаның дамуына қосқан үлесі, драматургиясы, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, жариялап, зерттеуі, аудармашылық еңбегі, журналистік қызметі, публицистикалық еңбектері, шығармаларының лингвистикалық және көркемдік қыры, ақынның қазақ әдеби тілін дамытуға қосқан үлесі, қаламгер шығармашылығының зерттелуі қамтылған.

Күтілетін нәтиже:

- қаламгер туындыларымен танысып, ондағы дәуір демін, қоғам шындығын айқындай алуы; прозалық туындыларындағы көркем образ, әдеби характер, әдеби тип, реализм, романтизм, жазушы стилі сияқты әдеби ұғымдардың негізгі белгілерін білуі;

- оқылған шығармалардағы кейіпкердің рөлі мен орнын, сондай-ақ кейіпкер характерінің қоршаған орта мен жағдайларға байланысты қалыптасуын ашып көрсетуге дағдылануы;

- тиісті деректерді келтіре отырып, пікір алмасуларда, диспуттарда өз көзқарастарын, пікірлерін дәлелдей алуы, әдеби сын – зертеулерге тезис және конспект жасай білуі.Құзыреті:І.Жансүгіров мұрасының тарихи маңызын, поэтикалық ерекшелігін, жанрлық ізденістерін талдай біледі.


ЭК

Шифр дисциплины: Ily 1103

Название дисциплины: Ильястану

Пререквизиты: школьный курс Казахской литературы.

Постреквизиты: нет

Цель изучения: изучить историю; познакомить студентов с внутренним содержанием произведений; определить роль героев и их место; раскрыть основную сюжетную линию.

Краткое содержание основных разделов: Биография И.Жансугурова, его место в казахской литературоведческой науке. Его неоценимый вклад в формирование художественных принципов нашей литературы.

Ожидаемые результаты: При знакомстве студентов с творчеством И. Жансугурова параллельно:

  • научить анализировать произведения;

  • раскрыть идейно-художественное своеобразие;

  • дать характеристику каждому произведению;

  • на практических занятиях раскрыть основную тематику;

на основе деятельности видных общественных деятелей, батыров и людей искусства прививать студентам чувства патриотизма, любви к Родине.

Компетенции: Знает разбирать историческую важность поэтические особенности жанра наследства И.ЖансугуроваКаталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы