Бекітілдіутвержденбет12/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

5В070300 – Ақпараттық жүйелер (көп тілді оқытылумен) мамандығы бойыншаЭлективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2015ж


Каталог элективных дисциплин

по специальности:5В070300 – Информационные системы

(с полиязычным обучением)

Год приема: 2015 гТалдықорған 2015 г.

ЭК

Пәннің шифры EK 1106

Пән атауы: Еңбекті қорғау

Пререквизиттері:жоқ

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты:студеттерде төтенше жағдайларда қорғауды және өндірісте еңбектің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын ұйымдастыру жөнінде өзбеті жұмыс жүргізуіне мүмкіндік беретін еңбекті қорғау бойынша негізгі білімді қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттамасы:Ақпараттық қызметтеу кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудағы басқару (ЕҚБ) жүйесі. ЕҚБ жүйесінің негізгі қағидалары. ЕҚБ жүйесінің мөлшерлік-құқықтық негіздері. Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің функциясы. ЕҚБ жүйесінің міндеттері. ЕҚБ жүйесінің психологиялық негіздері. Өндірістік санитария. Ақпараттық қызметету кәсіпорындарын құруға санитарлық талаптар. Ауа ортасының жағымсыз метеорологиялық жағдайларынан қорғану. Шудан, дірілден, инфра- және ультрадыбыстардан қорғану. Зиянды сәулелерден қорғану. Өндірістік жарықтама. Ақпараттық қызмет ету кәсіпорындарында қауіпсіздік техникасының негіздері. Қауіпсіздіктің жалпы шаралары. Электрондық-есептеуіш техникаларды пайдалану кезіндегі арнайы қауіпсіздік шаралары. Ақпараттық қызмет ету кәсіпорындарында өрт қауіпсіздігінің негіздері. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі. Төтенше жағдайлар. Төтенше жағдайлар салдарын жою.

Күтілетін нәтиже:негізгі заң шығару актілерімен нормативтерді, еңбек жағдайларын бағалау және өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанудың себептерін талдау әдістерін, өрт пен апаттар, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар туралы мағлұматтарды, ақпаратты жүйелер нысандарындағы күресу әдістері мен құралдарын білуі керек.

Құзыреті: Еңбекті қорғаудың нормативтері мен ережелерін сақтау мәселелері туралы білімді меңгерген. Жұмысшылардың қауіпсіз жүріс-тұрысын қалыптастыруға, еңбекті қорғауға бағытталған профилактикалық жұмысты жүргізуге дағдыланған. Еңбек жағдайын жақсарту үшін қажетті іс-шараларды қолдануға және ұйымдастыруға қабілетті.

ЭК

Шифр дисциплины OT 1106

Название дисциплины: Охрана труда

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: Изучение общих закономерностей опасных явлений и соответствующих методов и средства защиты человека в любых условиях его обитания. Подготовка студентов к действиями в чрезвычайных ситуациях и ликвидаций последствий в экстремальных ситуациях.

Краткое содержание основных разделов: Система управления охраной труда (УОТ) на предприятиях информационного обслуживания. Основные положения УОТ. Нормативно-правовые основы УОТ. Функция управления охраной труда. Задачи управления охраной труда. Психофизиологические основы системы УОТ. Эргономические основы труда. Производственная санитария. Защита от неблагоприятных метеорологических условий воздушной среды. Защита от вредных излучений. Основы техники безопасности на предприятиях информационного обслуживания. Общие меры безопасности. Основы пожарной безопасности на предприятиях информационного обслуживания.

Ожидаемые результаты: оценивать и оптимизировать условия труда, анализировать причины и прогнозировать условия производственного травматизма и профессиональных заболеваний, чрезвычайных ситуаций; определять основные параметры пожарной опасности веществ и конструкций, радиационной и химической защиты, опасных и вредных производственных факторов путем расчетов или современных методов измерений, разрабатывать и организовывать защитные мероприятия от этих факторов.

Компетенции: Владеет основами законодательных актов и нормативами по охране труда, и методами оценки условий труда и анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сведения о пожаре и авариях, об опасных и вредных производственных факторах, методы и средства борьбы с ними на объектах. Способен анализировать и решать вопросы охраны труда в сфере профессиональной деятельности.


EC

Identifier discipline HSR 1106

Title disciplines: Occupational

Prerequisites: none

Postrekvizity: Manufacturing Practice

The purpose of the study: To promote education and development initiative, creative, professional mobility personality preparedness process of self-determination and self-realization in the future by professional career. Give an idea about the content of vocational training at different stages of learning. Teach students the rational organization of pedagogical work, the choice of effective forms.

Blurb main sections: Objectives and content of vocational training. Obschededakticheskie learning principles applied to the system of vocational training. Vocational training system. Innovative technologies.

Expected results: to be a highly skilled, having not only a certain knowledge, skills and abilities, but also their own ability to systematically improve their knowledge, to navigate the new information, select it from the main, to see the future development of key industries.

Competencies:By the end of the course the student will be able to:

- Program content integrative educational course "technology", the content of initial vocational program (profile) teaching high school students.- In order to navigate the problems of vocational training at the present stage of development of society, develop prospective and current compendium

ЭК

Пәннің шифры ОВР 2205

Пән атауы: Объектіге-бағытталған программалау 1

Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау

Постреквизиттері: Объектіге-бағытталған программалау 2

Мақсаты: қазіргі кезде жылдам, епкінмен дамып келе жатқан объектілі-бағытталған программалаудың негізгі ұғымдары және принциптерімен студенттерді таныстыру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Объектіге-бағытталған программалаудың негізгі ұғымдары. Delphi ортасына шолу. Қосымша құру, жоба сипаттамасы. Delphi программалау тілі. Визуалды компоненттерді қолдану және жалпы сипаттамасы. Мәтінді енгізу және редактрлеу. Батырмалармен жұмыс және түрлері. Ауыстырып қосқыштарды және жалаушаларды қолдану. Басқару элементтерін біріктіру. Форманың сипаттамалары. Формалардың өзара әрекетін ұйымдастыру. Стандартты диалогтар. Мәзірлермен жұмыс.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент: Delphi-да программалаудың негізгі ұғымдарын меңгеруі; программаны өңдеу барысында объектілі-бағытталған программалауды пайдалана білуі; объектілі-бағытталған программалаудың артықшылығын пайдаланып, оны анық сезіне білулері керек. Студенттер: Визуалды компоненттер кітапханасын пайдалана білуді; Бір жолдық және көп жолдық редактрмен жұмыс істеуді; Батырмаларды қосымшада қолдануды; Ауыстырып қосқыштарды тиімді қолдануды; формалармен жұмыс; формаларды өзара әрекеттестіру; Менюмен жұмысты; Қосымшалар өңдеуді; Диалогтік терезелер қосымшасын ұйымдастыру; Негізгі және жанама мәзірлермен жұмыс жасауды меңгерулері керек.

Құзыреті: объектілі-бағытталған программалау негіздерін біледі және қосымшаларды құру кезеңдерін орындау дағдыларын меңгерген.


ЭК

Шифр дисциплиныООР2205

Название дисциплины:Объектно-ориентированное программирование 1

Пререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и программирование

Постреквизиты:Объектно-ориентированное программирование 2

Цель изучения:Изучить язык объектно-ориентированного программирования BorlandDelphi.

Краткое содержание основных разделов: Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Введение в среду Delphi. Создание приложений, описание проекта. Язык программирования Delphi. Использование визуальных компонентов и общее описание. Ввод текста и редактирование. Работа с кнопками и их виды. Использование переключателей и флажков. Использование элементов управления. Описание форм. Организация связи между формами. Стандартные диалоги. Работа с меню.

Ожидаемые результаты: знать основные понятия программирования в средеDelphi;знать использование объектно-ориентированного программирования в оброботке программы;

Должны уметь использовать преимущества объектно-ориентированного программирования.Студенты должны знать использовать библиотеку визуальных компонентов. Уметь работать с однострочными и многострочными редакторами; Использование кнопок в приложений; эффективное использование переключателей; работа с формами; Организовать связь между формами; работу с меню; обработку приложений; работу с главным и контекстным меню.

Компетенции: знает основы объектно-ориентированного программирования и приобретает навыки выполнения этапов разработки приложений.


EC

Identifier disciplineООР 2205

Title disciplines: Object-Oriented Programming 1

Prerequisites:Algorithms, data structures and programming

Postrekvizity:Object-Oriented Programming2

The purpose of the study:Learn the language ofobject-oriented programmingBorlandDelphi.

Blurb main sections:The basic concepts ofobject-oriented programming. Introduction to theDelphi.Creating applications, description of the project. The programming languageDelphi.Usingvisual componentsand general description. Text inputand editing. Using thebuttons andtheir types. Using theswitches andflags. Using the controls. Descriptionforms.Organization of communicationbetween the forms. Standarddialogue.Working with themenu.

Expected results: to know the basic concepts of programming in Delphi; to know the use of object-oriented programming in Surfacing program;
You must be able to take advantage of object-oriented programming.
Students need to know to use a library of visual components. To be able to work with single and multi editors; Using the buttons in the application; efficient use of switches; working with forms; Arrange the connection between forms; menu operation; processing applications; work with the principal and the context menu.

Competencies: He knows the basics of object-oriented programmingand acquiresskillsperforming the stepsof application development.


ЭК

Пәннің шифры ОВР 2206

Пән атауы: Объектіге-бағытталған программалау 2

Пререквизиттері: Объектіге-бағытталған программалау 1

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Delphi объектіге-бағытталған программалау ортасында қосымшаларды жобалау, Delphi-дің жетілдірілген құралдарымен жұмыспен студенттерді таныстыру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Delphi объектіге бағытталған ортасының жетілдірілген құралдары, интерфейстің күрделі элементтері, мәндер аралығымен жұмысқа арналған компоненттер, реверсивті санағыштар, құрал-саймандар тақтасы, қалып-күй жолы, мультимедиалық құралдар және графикамен жұмыс. Файлдар және каталогтармен жұмысқа арналған компоненттер.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент: Delphi-дің жетілдірілген құралдары, интерфейстің күрделі элементтерімен жұмыс, мәндер аралығымен, реверсивті санағыштарды қолдану, құрал-саймандар тақтасын құру, қалып-күй жолын құруды меңгерулері керек. Сонымен қатар көпқұжатты қосышаларды ұйымдастыру; графикамен жұмыс, мультимедиа құралдарымен жұмыс, файлдар және каталогтарға арналған қосымшаларды құруды меңгерулері керек.

Құзыреті: Пәндік аймақтың есептерін шешу үшін объектіге-бағытталған программалау тілдерін қолдана біледі.


ЭК

Шифр дисциплиныООР2206

Название дисциплины:Объектно-ориентированное программирование 2

Пререквизиты: Объектно-ориентированное программирование1

Постреквизиты:при написании дипломной работы

Цель изучения: Разработка приложений в среде объектно-ориентированного программирования Delphi, ознакомление студентов работой с развитыми средствами Delphi.

Краткое содержание основных разделов:Развитые средства среды объектно-ориентированного программирования Delphi. Сложные элементы интерфейса, компоненты для работы с промежутком значений, реверсивные счетчики, панели инструмент, строка состояния, мультимедмные инструменты и работа с графикой. Компоненты для работы файлами и каталогами.

Ожидаемые результаты: При изучении предмета должен уметь работать с развитыми средствами Delphi, с сложными элементами интерфейса, использовать реверсивные счетчики, создавать панели инструментов, создовать строку состояния. А также организовать многодокументные приложения, работу с графикой, работу со средствами мультимедиа, создовать приложения для файлов и каталогов.

Компетенции: умеет применять объектно-ориентированные языки программирования для решения задач предметной области.


ЕО

Identifier disciplineООР 2206

Identifier discipline:Object-Oriented Programming 2

Prerequisites:Object-Oriented Programming 1
Postrekvizity: when writing a thesis
The purpose of the study:Development of applications in object-oriented programming Delphi, to familiarize students with the work developed by means of Delphi.
Summary of the main sections: development of means of protection of object-oriented programming Delphi. Sophisticated interface elements, components for working with an interval of values ​​down counters, toolbar, status bar, multimedmnye tools and graphics. Components for files and directories.
 Expected Results: In the study of the subject should be able to work with the advanced means of Delphi, with a sophisticated user interface elements used reversible counters to create toolbar, status bar sozdovat. And organize multiple document applications, work with graphics, work with multimedia, sozdovat application for files and directories.
Competencies: the ability to apply object-oriented programming language for solving domain.

ЭК

Пәннің шифры KZh 2317

Пән атауы: Компьютерлік желілер

Пререквизиттері: Web-технологиялар

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: компьютерлік тораптардың ұйымдастырылуы мен жұмыс атқару негіздерін, дербес компьютерлердің торапта жұмыс істеу ерекшеліктерін үйрену, қазіргі кездегі тораптық технологиялармен танысу, локальді тораптардың жұмысын игеру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы. Компьютерлік тораптардың жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. Компьютерлік тораптарды құру негіздері. Тораптық қызметтерді стандарттау. Компьютерлік тораптардың аппараттық құралдары. Локальды тораптарды құру және қолдану технологиялары. Серверге, жұмыс станцияларына және торапқа жалпы қойылатын талаптар. Ethernet технологиясы. Ethernet стандарттары. Глобальды тораптарды құру және қолдану технологиялары. Глобальды тораптардың құрылымы. Глобальды тораптар түрлері. Тораптық программалық қамтама. Тораптарды басқару және талдау құралдарына щолу.

Күтілетін нәтиже: қазіргі заманғы тораптық технологиялардың ерекшеліктерін, компьютерлік тораптардың классификациясын, компьютерлік тораптардың аппараттық және программалық қамтамаларын білулері тиіс. Қазіргі кездегі операциялық жүйелерде тораптық – аппараттық жабдықтарды орнатуды және олардың күйлерін өзгерту әдістерін қолдана білулері керек.

Құзыреті: Ақпаратты жіберу, сақтау, іздеу, өңдеу және берумен байланысты қазіргі заманғы желілік технологиялардың даму тенденциялары мен перспективалары туралы және нақты практикалық есептерді шешу үшін жергілікті желілерді жобалау әдістері туралы түсініктері қалыптасқан.

ЭК

Шифр дисциплины KS2317

Название дисциплины: Компьютерные сети

Пререквизиты: Web-технологии

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: освоение принципов организации и функционирования компьютерных сетей, особенностей работы персонального компьютера в сетях, знакомство с современными компьютерными сетевыми технологиями и способами передачи, хранения, поиска, обработки и представления информации, а также получение практических навыков работы в локальных сетях.

Краткое содержание основных разделов:Компьютерные сети, как основа построения информационной системы. Основы пострения компьютерных сетей. Классификация сетей. Локальные и глобальные сети. Сети отделов, кампусов, корпараций. Основные понятия. Физическая и логическая топологии. Стандартизация сетевых решений. Базовая модель организации взаимодействия открытых систем. Основные функции физического, канального сетевого, транспортного, сеансового, представительного и прикладного уровней. Аппаратные средства компьютерных сетей. Технологии построения и функционирования локальных сетей. Технологии построения и функционирования глобальных сетей. Сетевое программное обеспечение.

Ожидаемые результаты: знать классификацию компьютерных сетей, особенности современных сетевых технологий, аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей, средства и способы передачи, преобразования и представления информации в сетях.

Компетенции: имеет представление о методах проектирования локальных сетей для решения конкретных практических задач, перспективах и тенденциях развития современных сетевых технологий, связанных с процессами передачи, хранения, поиска, обработки и представления информации.


EC

Identifier discipline KN 2317

Title disciplines: networks

Prerequisites:Web-technology
Postrekvizity:Internship

The purpose of the study:development ofprinciples of organization andfunctioning of computernetworks, particularlythe workof a personal computernetworks, introduction to modern computernetworking technologiesandwaysof transmission,storage, retrieval, processing and presentation ofinformation as well aspractical skillson local networks.

Summary of the main sections: Computer networks as a basis for the construction of information system. Basics postreniya computer networks. Classification of networks. LANs and WANs. Network departments, campuses, korparatsii. Basic concepts. Physical and logical topology. Standardization of network solutions. The basic model of interaction of open systems. The main functions of the physical, data link network, transport, session, and application-level representative. Hardware computer networks. Technologies of construction and operation of local networks. Technologies of construction and operation of global networks. Network software.

Expected Results: to knowthe classification ofcomputer networks, especiallymodern network technologies, hardware and softwareof computer networks, means and modes of transmission, transformation and presentation of information innetworks.
Competencies: It is aware of methodsof designingof local networksto solve specificpractical problems, prospects and trends ofmodern networktechnologies associatedwith the processesof transmission,storage, retrieval, processing and reporting.ЭК

Пәннің шифры: АМАТ 2219

Пән атауы: Арнайы мақсаттар үшін ағылшын тілі

Пререквизиттері : Шет тілі

Постреквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі

Мақсаты: Арнайы мақсаттар үшін шет тілі курсы практикалық мақсаттарымен қатар білімдік және тәрбиелік мақсаттарды, студенттердің ой-өрісінің кеңеюін, олардың мәдени құндылықтарын және білімін, сондай-ақ ойлау мәдениетін, күнделікті кәсіби қарым-қатынас жоғарлату жүзеге асырады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: тілдесу, қарым-қатынасжасау,оқу мен жалпы және кәсіби бағыттағы шет тіліндегі мәтіндерді аудару үшін шет тілінің іскерлік және кәсіби лексикасы; әдеби және сөйлеу тілінің негізгі грамматикалық құрылымдары.

Күтілетін нәтиже: шет тілінде жеке, іскерлік және кәсіби қарым-қатынас жасауда өзінің ойлары мен ойын жеткізу дағдаларын, сөйлеу әрекетінің әртүрлі (оқу, жазу, сөйлеу, тыңдау) дағдыларын қалыптастыру.

Құзыреті:Кәсіби аймақта шет тілдік коммуникативті құзыреттіліктер қалыптасқан

ЭК

Шифр дисциплины: AYaSC 2219

Название дисциплины: Английский язык для специальных целей

Пререквизиты: Английский язык

Постреквизиты: Профессионально-ориентированный иностранный язык

Цель изучения: Наряду с практической целью, курс иностранного языка для специальных целей реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и образования, а также культуры мышления и повседневного и профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других стран и народов.

Краткое содержание основных разделов: иностранный язык в объеме, необходимом для деловой и профессиональной лексики иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов общей и профессиональной направленности; основные грамматические структуры литературного и разговорного языка.

Ожидаемые результаты: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и профессиональном общении на иностранном языке, различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке.

Компетенции:владение инностранных языков коммуникативными умениями

EC

Discipline code: ESP 2219

Discipline name: English for the special purposes

Prerekvizita: English

Post-requisites: Professional the focused instranny language

The purpose of the study: In addition to the practical purpose, a foreign language course for specific purposes implements educational and educational purposes, helping to expand the horizons of students improve their general culture and education, as well as culture and everyday thinking and professional communication, tolerance and respect for the spiritual values ​​of other countries and peoples.

Blurb main sections: a foreign language to the extent necessary to provide professional information from foreign sources and communication on a professional level, business and professional vocabulary of a foreign language to the extent necessary for communication, reading and translation of foreign texts of general and professional orientation; basic grammatical structures literary and spoken language.

Expected results: the skills to express their thoughts and opinions in interpersonal, business and professional communication in a foreign language

Competencies: possession ofa foreign-language communicative abilities


Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы