Бекітілдіутвержденбет10/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Компетенции: владеет теорией, принципами построения, методами расчета и оценкой ожидаемой эффективности системы безопасности информации


ТК 3.2

Пәннің шифры KT 3230

Пән атауы: Кодтау теориясы

Пререквизиттері: тиімділік әдістер және операцияларды зерттеу

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: Студенттерге кодтау теориясының міндеттері және әдістерін, негізгі ұғымдарын таныстыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кодтау: тарихы және алғашқы қадамы. Ақпаратты кодтау. Шифрлар. Абстрактілі алфавит. Фоно коды. Префикстің қасиеті. Кодтау және декодтау. Шеннон теоремасы туралы түсінік. Шығындық, шу, криптограмма. Кодтар, антикодтар. Хемминг коды. Сызықтық (топтық кодтар). Циклдық кодтар. Синдроп бойынша декодтау. Симметриялық емес қателіктерді түзететін квадрат. Байттық кодтардың халықаралық жүйелері. Рида – Маллер кодтары. Мебиус функциясы және синхромизацияланатын кодтар. Латындық квадраттар және кодтар. Адамар матрицалары және кодтау.

Күтілетін нәтиже: Ақпаратты кодтау тәсілдерін; Шифрлеу және дешифрлеу тәсілдерін қолдануды; Кодтармен және абстрактілі алфавитпен жұмыс жасай білу.

Құзіреті: Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген


ТК 3.2

Шифр дисциплины TK 3230

Название дисциплины: Теория кодирования

Пререквизиты: методы оптимизации и исследование операции

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: Целью курса является знакомство студентов с задачами и методами теории кодирования, основными понятиями и идеями теории эффективного и помехоустойчивого кодирования.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Фундаментальные положения теории информации. Измерение информации. Подходы к количественной мере информации. Модели сигналов. Понятие энтропии дискретных и непрерывных событий. Преобразование сигналов. Скорость передачи информации и пропускная способность канала связи при отсутствии и наличии помех. Математическое описание каналов связи и источников сообщений. Источники сообщений. Прямая и обратная теоремы К.Шеннона. Кодирование информации. Методика построения кодов. Передача информации. Проблемы передачи непрерывной информации с оценкой ошибок дискретизации по времени и по амплитуде. Возможность информационного подхода к оценке качества функционирования информационных систем.

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты должны знать фундаментальные положения теории информации.

Компетенции: владеет теорией, принципами построения, методами расчета и оценкой ожидаемой эффективности системы безопасности информации


ТК 3.3

Пәннің шифры ZhMBSIO 4332

Пән атауы: Жаратылыстану- математикалық бағыттағы сыныптарда информатиканы оқыту

Пререквизиттері: информатиканы оқыту әдістемесі

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: педагогикалық және ақпараттық технологияларды қолдана отырып педагогикалық және тәрбиелік қызметті жүзеге асырады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Жаратылыстану –математикалық бағыттағы «Информатика» оқу пәнінің негізгі мазмұны. ҚҚ аппараттық қамтамасыз ету. Түрі. ҚҚ негізгі мақсаты , принциптері және пайдаланушы құрылғылардың негізгі сипаттамалары. Алгоритмдеу және бағдарламалау. Макростар. Flash-бағдарламалау. Телекоммуникация. Тақырыпты меңгеру әдістемесі. ДҚ құрылымы, кесте құруКүтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент:

- операциялық жүйені орнаа білу;

- әр түрлі ақпаратты офистік бағдарламамар көмегін өңдеу алуы;

- макростармен жұмыс істей білу;

- арнайы бағдарламалық құралдарды көмегімен презентация құру;

-ақпаратқа өңдеу жүргізе алулары керек.Құзыреті: Жалпы білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие үрдісінің сапасын қамтамасыз етуге қажет заманауи әдістер мен технологияларды игеруге қабілеттіКВ 3.3

Шифр дисциплины PIKEMN 4332

Название дисциплины: Преподавание информатики в классах естественно-математического направления

Пререквизиты: Методика преподавания информатики

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: осуществляет педагогическую и воспитательную деятельность с использованием педагогических и информационных технологий

Краткое содержание основных разделов: базовое содержание учебного предмета «Информатика» для классов естественно-математического направления. Аппаратное обеспечение ПК. Виды. Назначение, принципы работы и пользовательские характеристики основных устройств ПК. Драйверы устройств.  Алгоритмизация и программирование. Макросы. Flash-программирование. Телекоммуникация. Методика изучения темы: Работа с базами данных: структура баз данных, создание таблиц баз данных.

Ожидаемые результаты: После изучения курса студент будет знать:

  • устанавливать и конфигурировать операционную систему;

  • обработать различной информации в среде офисной программы;

  • работать с макросами;

  • создавать презентации с помощью специализированных программных средств;

  • работать с почтовыми программами;

  • производить корректировку информации

Компетенции: владеет современными методиками и технологиями для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе


ТК 3.3

Пәннің шифры IOBA 4332

Пән атауы: Информатиканы оқытудың дәстүрлі емес оқыту әдістері

Пререквизиттері: Информатиканың теориялық негіздері

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: информатиканы оқытуда дәстүрлі емес әдісін қолдануды және оқу формасын мектеп оқушыларының қызығушылығын дамыту үшін қолдануды үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Педагогикалық білім жүйесіндегі информатиканы оқыту әдістемесі.

Оқыту әдістемесі. Информатиканы оқыту контекстіндегі дидактика принципі. Оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі емес формасы. Ойын - оқыту әдістемесі ретінде. Оқытудағы кроссвордтар. Оқу конференциялары және семинарлары. Білім берудегі мультимедиа. Power Point презентацияларын сабақта қолдану ерекшеліктері. Жалпы орта білім жүйесіндегі компьютерлық телекоммуникациялар. Интерактивті тақтаны информатиканы оқытуда қолдану. Информатика мен есептеу техникасы курсы бойынша сыныптан тыс жұмыс.(ОИВТ). Бастауыш сыныптарда информатиканы оқыту.Ақпарат құрылымының жүйесіне қатысушылардың – мәліметтер қоры және электрондық кестені оқыту әдістемесінің ерекшеліктері.

Күтілетін нәтиже: информатиканы дәстүрлі емес оқытудың әдістемелік негіздерін; оқыту процесіне ақпараттық технологияларды қолдана білуі; оқу процесінде пайдаланылатын нақты программалық қамтамасыз етуді пайдалануды; информатиканы дәстүрлі емес оқытудың әдіс-тәсілдерін; дәстүрлі емес оқытуды меңгеру үшін жаңаша сабақ жүргізу түрлерін; жаңа ақпараттық технология мүмкіндіктерін меңгерулері қажет.

Құзыреті: Жалпы білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие үрдісінің сапасын қамтамасыз етуге қажет заманауи әдістер мен технологияларды игеруге қабілетті


КВ 3.3

Шифр дисциплины NMOI 4332

Название дисциплины: Нетрадиционные методы обучения информатике

Пререквизиты: теоретические основы информатики

Постреквизиты: при написании дипломная работа

Цель изучения: формирование целостного представления о педагогических технологиях через осмысление современных проблем общеобразовательной школы и формирование у студентов основ организационно-технологической и организационно-проектировочной деятельности будущего педагога общеобразовательной школы.

Краткое содержание основных разделов: Основные тенденции развития систем образования в мировой педагогической практике. Компьютерные телекоммуникации в системе общего среднего образования. Дидактические свойства и функции сети Интернет. Телекоммуникационные проекты: организация и проведение. Нетрадиционные формы организации обучения. Разработка методики нетрадиционных форм обучения учащихся на уроках информатики. ИКТ-компетентность учителя на современном этапе. Классификация интерактивного оборудования и основные технологические приемы работы с интерактивными досками. Общие подходы к подготовке занятий с использованием интерактивной доски. Применение мультимедиа на уроках информатики. Концепции обучения с применением образовательных мультимедиа.

Ожидаемые результаты: Уметь выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситуации. Владение технологией педагогического общения; умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса в общеобразовательной школе.

Компетенции: владеет современными методиками и технологиями для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе

ТК 3.3

Пәннің шифры STZhYA 4332

Пән атауы: Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі

Пререквизиттері: информатиканың теориялық негіздері

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Мектепте информатика пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі принциптерін көрсету және сыныптан тыс оқытудың әдістемесі мен мазмұнын талдау.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: орта мектепте информатикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі, информатикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесін жүргізудің қажеттілігі және оның оқыту мақсаттары. Орта мектепте информатикадан сыныптан тыс жұмыстарды оқыту жоспарлары, информатиканы оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдері, орта мектепте информатиканы сыныптан тыс оқытуды ұйымдастыру мен сабақ жүргізудің формалары мен түрлері. Пәнаралық факультативтік курстары, информатика бойынша факультативтік курстар.

Күтілетін нәтиже: Жалпы білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие үрдісінің сапасын қамтамасыз етуге қажет заманауи әдістер мен технологияларды игеруге қабілетті


КВ 3.3

Шифр дисциплины MPVRI 4332

Название дисциплины: Методика преподавания внеклассных работ по информатике

Пререквизиты: теоретические основы информатики

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Проанализировать содержание и организацию внеклассной работы и выявить основные принципы организации внеклассной работы по информатике в школе.

Краткое содержание основных разделов: Основные принципы организации внеклассной работы по информатике в школе. Методы обучения во внеклассной работе. Виды и формы внеклассной работы. Формы, содержание и организация внеклассной работы по информатике. Этапы проведения внеклассных занятий.

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент должен знать основные принципы организации внеклассной работы по информатике.

Компетенции: владеет современными методиками и технологиями для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе

ТК 3.4

Пәннің шифры: LPK 4334

Пән атауы: LEGO программалауына кіріспе

Пререквизиттері: информатика

Постреквезиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Программаның өзі программалаудан басқа 12 тапсырмалар кешенін қамтиды, бұл материалдар WeDo 1.2.2. нұсқасының программалық қамсыздандыруға орнатылған. Барлық тапсырмалар анимациямен және қадамдық жинақталған нұсқаулықтармен қамтылған. Орнатылған тапсырмалар кешені роботтарды конструкторлау және программалау артықшылығымен танысуға мүмкіндік береді.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: LEGO Education WeDo конструктор моделдері үшін программалаудың стандартты ортасы LEGO Education WeDo Software болып табылады. Ол блоктарды Палитрадан Жұмыс үстеліне орын ауыстыру және программаны тізбекке түзу арқылы программалауға мүмкіндік береді (drag-and-drop технологиясы). Программада LabVIEW негізінде жұмыс істейді. Сәйкес блоктар моторларды, иілу және арақашықтық датчиктерін, сонымен қатар клавиатураны және компьютер дисплейін, микрофон және қаттысөйлегішті басқару үшін арналған.

Күтілетін нәтиже: Программалық қамсыздандыру USB LEGO-коммутаторлар арқылы компьютерге қосылған моторлар және датчиктерді автоматты түрде анықтайды. Берілген программалық қамсыздандыру компьютерге қосылған USB LEGO-коммутаторлардың үшеуіне дейін анықтай алады, яғни мотолардың немесе датчиктердің алтауына дейін бөледі.

Құзыреті: Білім берудегі робототехникалық конструкторлардың көмегімен есептерді шешуге қабілетті


ТК 3.4

Шифр дисциплины: VPL 4334

Название дисциплины: Введение в программирование LEGO

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Сама программа помимо возможности программирования содержит комплект 12 заданий, эти материалы встроены программное обеспечение WeDo версии 1.2.2. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями. Комплект встроенных заданий позволяет познакомиться с азами конструирования и программирования роботов.

Краткое содержание основных разделов: Стандартной средой программирования для моделей конструктора LEGO Education WeDo является программа LEGO Education WeDo Software. Она позволяет программировать путём перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы (технология drag-and-drop.). Программа работает на основе LabVIEW. Соответствующие Блоки предусмотрены для управления моторами, датчиками наклона и расстояния, а также имеются Блоки для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем.

Ожидаемые результаты: Программное обеспечение автоматически обнаруживает подключённые к компьютеру через USB LEGO-коммутаторы моторы и датчики. Данное программное обеспечение позволяет определять до трёх подключённых к компьютеру USB LEGO-коммутаторов, а значит, различает до шести моторов или датчиков.

Компетенции: способен решать задачи с использованием образовательных робототехнических конструкторов

ТК 3.4

Пәннің шифры: IRTZh 4334

Пән атауы: Интеллектуалды роботтық техникалық жүйелер

Пререквизиттері: информатика

Постреквезиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Курс интеллектуалдық жүйелерді және робототехникалық кешендерді құрудың теориясына және әдістемесіне арналған. Интеллектуалдық жүйелерді құрудың және робототехникалық тапсырмаларды шешудің мысалдары келтірілген.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Курста интеллектуалдық жүйелердің теория негіздері сипатталады: білімді ұсыну, шешімдерді табу әдістері. Электрондық жүйелерді құрудың әдіснамасы және мысалдары беріледі. Бейнелерді оқудың теория негіздері және бейнелерді оқудың жүйелері қарастырылады. Робототехникалық тапсырмаларды шешудің теория негіздері, технологиялық амалдарды орындау кезінде жасанды интеллект негіздерін қоса отырып. Өңделетін жазықтық сапасын анықтау, күрделі жазықтықтарды айқындауда геометриялық параметрлерді анықтау.

Күтілетін нәтиже: Күрделі жазықтықтарды өңдеу кезінде жасанды интеллект элементтерімен арнайы робот-станоктарды басқару жүйесін құру.

Құзыреті: Білім берудегі робототехникалық конструкторлардың көмегімен есептерді шешуге қабілетті

КВ 3.4

Шифр дисциплины IRS 4334

Название дисциплины: Интеллектуальные робототехнические системы

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Курс посвящен основам теории и методологии создания интеллектуальных систем и робототехнических комплексов. Даются примеры создания интеллектуальных систем и решения робототехнических задач.

Краткое содержание основных разделов: В курсе излагаются основы теории интеллектуальных систем: представление знаний, методы поиска решений. Даются методология и примеры создания экспертных систем. Рассматриваются основы теории распознавания изображений и системы распознавания изображений, общение с ЭВМ на естественном языке и системы речевого общения. Излагаются основы теории решения робототехнических задач, включая элементы искусственного интеллекта при выполнении технологических операций. Распознавание качества обрабатываемой поверхности, определение геометрических параметров при распознавании сложных поверхностей. 

Ожидаемые результаты: Построение систем управления специальных роботов-станков с элементами искусственного интеллекта при выполнении обработки сложных поверхностей.

Компетенции: способен решать задачи с использованием образовательных робототехнических конструкторов


ТК 3.5

Пәннің шифры FAZh 4336

Пән атауы: Flash анимациясын жасау

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: қазіргі кезде жылдам, епкінмен дамып келе жатқан Flash технологиясының негізгі ұғымдарымен таныстыру және Flash анимацияларды құру тәсілдерін студенттерге үйрету болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Macromedia Flash бағдарламасының мүмкіндіктері және интерфейсі. Монтажды үстелмен жұмыс. Құралдармен суреттер салу жолдары. Мәтін өрісі және қасиеттері. Графика және символдармен жұмыс. Анимация құру. Кадрлік анимация. Анимация құру. Аралық кадрларды құру анимациясы. Анимация құру. Motion Tweening. Қабаттар және кітапханамен жұмыс. Фильмдерге дыбыс қосу. Flash филмдерін қолдану түрлері. Actions Script–пен жұмыс негізі.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент:

  • Flash технологиясының негізгі ұғымдарын меңгеруі;

  • Аралық, кадр бойынша анимацияларды құра білулері керек.

Құзіреті: Мультимедиа-қосымшалар мен анимациялар құруда өзінің шығармашылық қабілетін қолдана алады


КВ 3.5

Шифр дисциплины SFA 4336

Название дисциплины: Создание Flash анимации

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Изучить основы технологии Macromedia Flash.

Краткое содержание основных разделов: Сущность программного продукта “Macromedia Flash”. Основы работы с Flash. Movie Explorer (обозреватель фильма). Средства поддержки пользователя. Работа с отдельными объектами. Выбор и выделение. Работа с отдельными объектами. Выбор и выделение. Работа с отдельными объектами. Различные операции. Рисование. Работа с цветом. Использование импортированных изображений. Работа с текстом. Покадровая анимация. Автоматичесая анимация. Слои. Их свойства и использование. Создание сценариев. Публикация фильмов.

Ожидаемые результаты: После изучения курса студент будет знать основы работы с Flash; уметь создавать анимационные ролики.

Компетенции: применяет свои творческие способности при создании мультимедиа-приложений

ТК 3.5

Пәннің шифры 3DMN 4336

Пән атауы: 3Dmax-та модельдеу негіздері

Пререквизиттері: Информатика Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: Бейнелерді фильтрлеу программалық құралдарының негіздерін, видеомонтаж, үшөлшемді компьютерлік графика объектілерін құруды және анимацияны үйрену.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

3 ds max программасына кіріспе. 3 ds max программасының интерфейсі. Программаның баптаулары. 3 ds max программасының интерфейсі. Программаның баптаулары. 3 ds max объектілерді құру негіздері. Объектілерді трансформациялау. Модификаторлар. Сплайнмен модельдеу негіздері. Құрамдас объектілер. Полигональды торларды құру, түзету. Материалдар және текстура. Жарықтану. Анимация. Визуализациялау. Жылжымайтын файлдардың және анимацияның форматтары.Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент үшөлшемді сахналарды жобалауды, модельдеуді, анимацияларды құруды, сахнаның және жеке объектілерді құру, видеороликтерді құру дағдыларын қалыптастыра алулары керек.

Құзыреті: Мультимедиа-қосымшалар мен анимациялар құруда өзінің шығармашылық қабілетін қолдана алады


ТК 3.5

Шифр дисциплины OM3D 4336

Название дисциплины: Основы моделирования в 3Dmax

Пререквизиты: Информатика Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Изучение основ работы с программными средствами создания трехмерных моделей, компьютерной графики и анимации.

Краткое содержание основных разделов: Введение в 3 ds max. Интерфейс 3 ds max. Настройка программы. Основы создания объектов в 3 ds max. Трансформация объектов. Модификаторы. Основы сплайнового моделирования. Составные объекты. Редактирование полигональных сеток. Материалы и текстура. Освещение. Анимация. Визуализация. Форматы файлов неподвижных изображений и анимации.

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент будет уметь проектировать, моделировать трехмерные сцены, анимации, приобретет практические навыки построения отдельных объектов и сцен, получения реалистичных изображений виртуальных сцен, создания видеороликов, экспорта сцен в формате виртуальной реальности.

Компетенции: применяет свои творческие способности при создании мультимедиа-приложений

ТК 3.5

Пәннің шифры BZh 4336

Пән атауы: Баспа жүйелері

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: Студенттерде компьютерлік баспа жүйелері, баспа макеттерін дайындау процессін ұйымдастыру жүйелері туралы білімді қалыптастыру, баспалық және безендіру мәдениетін көтеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Полиграфия туралы жалпы мәліметтер. Компьютерлік баспа жүйелері. Баспа-полиграфиялық процесс. Баспа жүйелерінің аппараттық және программалық жабдығы. Оригинал макеттерді дайындау. Мәтінмен жұмыс жасау негіздері Кәріптер. Кәріп түрлері. Кәріп сипаттамасы. Мәтінді терудің техникалық ережелері. Кернинг. Трекинг. Интерлиньяж. Компьютерлік баспа және дизайнның негізгі принциптері. Бет дизайн элементтері. Электронды баспаларды құру. Электронды баспалар. Электронды баспаларды PDF форматында құру.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент: Компьютерлік баспа жүйелерінің негізгі мүмкіндіктерін; Баспалар макеттерін құру әдістерін; Математикалық мәтіні бар электронды құжуттарды құру әдістерін біліп шығады.

Құзіреті: Мультимедиа-қосымшалар мен анимациялар құруда өзінің шығармашылық қабілетін қолдана алады

КВ 3.5

Шифр дисциплины IS 4336

Название дисциплины: Издательские системы

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: Создать условия для формирования у студентов знаний о компьютерных издательских системах и способах организации процесса верстки макетов изданий, поднять издательскую и оформительскую культуру студентов.

Краткое содержание основных разделов:

Общие сведения о полиграфии. Компьютерные издательские системы. Издательско-полиграфический процесс. Аппаратное и программное обеспечение издательских систем. Подготовка оригинал макетов. Основы работы с текстом. Шрифты. Классификация шрифтов. Характеристики шрифтов. Технические правила набора текста. Кернинг. Трекинг. Интерлиньяж. Основные принципы компьютерной верстки и дизайна. Элементы дизайна страниц. Основные правила верстки. Создание электронных изданий.

Электронные издания. Создание электронных изданий в формате PDF.

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент должен уметь обрабатывать графическую информацию в издательской системе Adobe PageMaker.

Компетенции: применяет свои творческие способности при создании мультимедиа-приложений


ТК 3.5

Пәннің шифры: IG 4336

Пән атауы: Инженерлік графика

Пререквизиттері: инофрматика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: білімгерлерге әртүрлі бұйымдарды конструкторлау кезінде жұмыс құжаттарын дұрыс безендіруге ұсыныс беру болып табылады: бөлшектердің жұмыс сызбаларын, бұйымның жинақтауыш сызбасын және спецификациясын.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Қазіргі заманғы технолологиялық құрылғыны, машиналарды, құралдарды және жүйелерді инженерлік бағыт, техникамен байланысты, бұйымдарды жасау, жинақтау, монтаж, эксплуатация және бақылау қызметкерлеріне қажетті «Инженерлік графика» пәнін білмей меңгеру мүмкін емес.Күтілетін нәтиже: Сызбаларды және басқа конструкторлық құжаттарды орындау ережелері мемлекетаралық стандарттар кешенін қамтиды.

Құзіреті: өзінің шығармашылық қабілетін мультимедиа қолданбаларын құруда қолданады


КВ 3.5

Шифр дисциплины: IG 4336

Название дисциплины: Инженерная графика

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: заключается в том, чтобы дать представление

студентам о правильном оформлении рабочей документации при конструировании различных изделий: рабочих чертежей деталей, сборочного чертежа изделия и спецификации.Краткое содержание основных разделов: Освоение современного технологического оборудования, машин, приборов и систем невозможно без знания предмета «Инженерная графика», необходимого каждому работнику инженерного направления, связанному с техникой, изготовлением изделий, сборкой, монтажом, эксплуатацией и контролем.

Ожидаемые результаты: Правила выполнения чертежей и другой конструкторской документации (КД) содержит комплекс межгосударственных стандартов. Называемый Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).

Компетенции: применяет свои творческие способности при создании мультимедиа-приложений

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан