Бекітілдіутвержденбет1/26
Дата15.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#110
түріПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Физика-математика факультеті

Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова

Физико-математический факультетБЕКІТІЛДІУТВЕРЖДЕН

Университеттің ОӘК отырысында

на заседании УМС университета

Хаттама


Протокол № ___ от _________ 2015г

ОӘК төрағасы

Председатель УМС ______Мальтекбасов М.Ж.


5В070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы бойыншаЭлективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2015 ж


Каталог элективных дисциплин

по специальности: 5В070300 – Информационные системы

год приема: 2015 г

Талдықорған 2015 г.ЭК

Пәннің шифрыEВ 1106

Пән атауы: Еңбекті қорғау

Пререквизиттері:жоқ

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты:студеттерде төтенше жағдайларда қорғауды және өндірісте еңбектің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын ұйымдастыру жөнінде өзбеті жұмыс жүргізуіне мүмкіндік беретін еңбекті қорғау бойынша негізгі білімді қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттамасы:Ақпараттық қызметтеу кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудағы басқару (ЕҚБ) жүйесі. ЕҚБ жүйесінің негізгі қағидалары. ЕҚБ жүйесінің мөлшерлік-құқықтық негіздері. Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің функциясы. ЕҚБ жүйесінің міндеттері. ЕҚБ жүйесінің психологиялық негіздері. Өндірістік санитария. Ақпараттық қызметету кәсіпорындарын құруға санитарлық талаптар. Ауа ортасының жағымсыз метеорологиялық жағдайларынан қорғану. Шудан, дірілден, инфра- және ультрадыбыстардан қорғану. Зиянды сәулелерден қорғану. Өндірістік жарықтама. Ақпараттық қызмет ету кәсіпорындарында қауіпсіздік техникасының негіздері. Қауіпсіздіктің жалпы шаралары. Электрондық-есептеуіш техникаларды пайдалану кезіндегі арнайы қауіпсіздік шаралары. Ақпараттық қызмет ету кәсіпорындарында өрт қауіпсіздігінің негіздері. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі. Төтенше жағдайлар. Төтенше жағдайлар салдарын жою.

Күтілетін нәтиже:негізгі заң шығару актілерімен нормативтерді, еңбек жағдайларын бағалау және өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанудың себептерін талдау әдістерін, өрт пен апаттар, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар туралы мағлұматтарды, ақпаратты жүйелер нысандарындағы күресу әдістері мен құралдарын білуі керек.

Құзыреті:


Еңбекті қорғаудың нормативтері мен ережелерін сақтау мәселелері туралы білімді меңгерген. Жұмысшылардың қауіпсіз жүріс-тұрысын қалыптастыруға, еңбекті қорғауға бағытталған профилактикалық жұмысты жүргізуге дағдыланған. Еңбек жағдайын жақсарту үшін қажетті іс-шараларды қолдануға және ұйымдастыруға қабілетті.
ЭК

Шифр дисциплины OT 1106

Название дисциплины: Охрана труда

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: Изучение общих закономерностей опасных явлений и соответствующих методов и средства защиты человека в любых условиях его обитания. Подготовка студентов к действиями в чрезвычайных ситуациях и ликвидаций последствий в экстремальных ситуациях.

Краткое содержание основных разделов: Система управления охраной труда (УОТ) на предприятиях информационного обслуживания. Основные положения УОТ. Нормативно-правовые основы УОТ. Функция управления охраной труда. Задачи управления охраной труда. Психофизиологические основы системы УОТ. Эргономические основы труда. Производственная санитария. Защита от неблагоприятных метеорологических условий воздушной среды. Защита от вредных излучений. Основы техники безопасности на предприятиях информационного обслуживания. Общие меры безопасности. Основы пожарной безопасности на предприятиях информационного обслуживания.

Ожидаемые результаты: оценивать и оптимизировать условия труда, анализировать причины и прогнозировать условия производственного травматизма и профессиональных заболеваний, чрезвычайных ситуаций; определять основные параметры пожарной опасности веществ и конструкций, радиационной и химической защиты, опасных и вредных производственных факторов путем расчетов или современных методов измерений, разрабатывать и организовывать защитные мероприятия от этих факторов.

Компетенции:

Владеет основами законодательных актов и нормативами по охране труда, методами оценки условий труда и анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сведения о пожаре и авариях, об опасных и вредных производственных факторах, методы и средства борьбы с ними на объектах. Способен анализировать и решать вопросы охраны труда в сфере профессиональной деятельности.
ЭК

Пәннің шифры ОВР 2207

Пән атауы: Объектіге-бағытталған программалау 1

Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау

Постреквизиттері: Объектіге-бағытталған программалау 2

Мақсаты: қазіргі кезде жылдам, епкінмен дамып келе жатқан объектілі-бағытталған программалаудың негізгі ұғымдары және принциптерімен студенттерді таныстыру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Объектіге-бағытталған программалаудың негізгі ұғымдары. Delphi ортасына шолу. Қосымша құру, жоба сипаттамасы. Delphi программалау тілі. Визуалды компоненттерді қолдану және жалпы сипаттамасы. Мәтінді енгізу және редактрлеу. Батырмалармен жұмыс және түрлері. Ауыстырып қосқыштарды және жалаушаларды қолдану. Басқару элементтерін біріктіру. Форманың сипаттамалары. Формалардың өзара әрекетін ұйымдастыру. Стандартты диалогтар. Мәзірлермен жұмыс.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент: Delphi-да программалаудың негізгі ұғымдарын меңгеруі; программаны өңдеу барысында объектілі-бағытталған программалауды пайдалана білуі; объектілі-бағытталған программалаудың артықшылығын пайдаланып, оны анық сезіне білулері керек. Студенттер: Визуалды компоненттер кітапханасын пайдалана білуді; Бір жолдық және көп жолдық редактрмен жұмыс істеуді; Батырмаларды қосымшада қолдануды; Ауыстырып қосқыштарды тиімді қолдануды; формалармен жұмыс; формаларды өзара әрекеттестіру; Менюмен жұмысты; Қосымшалар өңдеуді; Диалогтік терезелер қосымшасын ұйымдастыру; Негізгі және жанама мәзірлермен жұмыс жасауды меңгерулері керек.

Құзыреті:

Объектілі-бағытталған программалау негіздерін біледі және қосымшаларды құру кезеңдерін орындау дағдыларын меңгерген


ЭК

Шифр дисциплиныООР2207

Название дисциплины: Объектно-ориентированное программирование 1

Пререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и программирование

Постреквизиты:Объектно-ориентированное программирование 2

Цель изучения:Изучить язык объектно-ориентированного программирования BorlandDelphi.

Краткое содержание основных разделов: Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Введение в среду Delphi. Создание приложений, описание проекта. Язык программирования Delphi. Использование визуальных компонентов и общее описание. Ввод текста и редактирование. Работа с кнопками и их виды. Использование переключателей и флажков. Использование элементов управления. Описание форм. Организация связи между формами. Стандартные диалоги. Работа с меню.

Ожидаемые результаты: знать основные понятия программирования в средеDelphi;знать использование объектно-ориентированного программирования в оброботке программы;

Должны уметь использовать преимущества объектно-ориентированного программирования.

Студенты должны знать использовать библиотеку визуальных компонентов. Уметь работать с однострочными и многострочными редакторами; Использование кнопок в приложений; эффективное использование переключателей; работа с формами; Организовать связь между формами; работу с меню; обработку приложений; работу с главным и контекстным меню.
Компетенции:

знает основы объектно-ориентированного программирования и приобретает навыки выполнения этапов разработки приложенийЭК

Пәннің шифры ОВР 2208

Пән атауы: Объектіге-бағытталған программалау 2

Пререквизиттері: Объектіге-бағытталған программалау 1

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: Delphi объектіге-бағытталған программалау ортасында қосымшаларды жобалау, Delphi-дің жетілдірілген құралдарымен жұмыспен студенттерді таныстыру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Delphi объектіге бағытталған ортасының жетілдірілген құралдары, интерфейстің күрделі элементтері, мәндер аралығымен жұмысқа арналған компоненттер, реверсивті санағыштар, құрал-саймандар тақтасы, қалып-күй жолы, мультимедиалық құралдар және графикамен жұмыс. Файлдар және каталогтармен жұмысқа арналған компоненттер.Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент: Delphi-дің жетілдірілген құралдары, интерфейстің күрделі элементтерімен жұмыс, мәндер аралығымен, реверсивті санағыштарды қолдану, құрал-саймандар тақтасын құру, қалып-күй жолын құруды меңгерулері керек. Сонымен қатар көпқұжатты қосышаларды ұйымдастыру; графикамен жұмыс, мультимедиа құралдарымен жұмыс, файлдар және каталогтарға арналған қосымшаларды құруды меңгерулері керек.

Құзыреті:

Пәндік аймақтың есептерін шешу үшін объектіге-бағытталған программалау тілдерін қолдана біледі


ЭК

Шифр дисциплиныООР 2208

Название дисциплины: Объектно-ориентированное программирование 2

Пререквизиты: Объектіге-бағытталған программалау 1

Постреквизиты:могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: Разработка приложений в среде объектно-ориентированного программирования Delphi, ознакомление студентов работой с развитыми средствами Delphi

Краткое содержание основных разделов:Развитые средства среды объектно-ориентированного программирования Delphi. Сложные элементы интерфейса, компоненты для работы с промежутком значений, реверсивные счетчики, панели инструмент, строка состояния, мультимедмные инструменты и работа с графикой. Компоненты для работы файлами и каталогами.

Ожидаемые результаты: При изучении предмета должен уметь работать с развитыми средствами Delphi, с сложными элементами интерфейса, использовать реверсивные счетчики, создавать панели инструментов, создовать строку состояния. А также организовать многодокументные приложения, работу с графикой, работу со средствами мультимедиа, создовать приложения для файлов и каталогов.

Компетенции:

умеет применять объектно-ориентированные языки программирования для решения задач предметной областиЭК

Пәннің шифры KZh 2316

Пән атауы: Компьютерлік желілер

Пререквизиттері: Web-технологиялар

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: компьютерлік тораптардың ұйымдастырылуы мен жұмыс атқару негіздерін, дербес компьютерлердің торапта жұмыс істеу ерекшеліктерін үйрену, қазіргі кездегі тораптық технологиялармен танысу, локальді тораптардың жұмысын игеру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы. Компьютерлік тораптардың жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. Компьютерлік тораптарды құру негіздері. Тораптық қызметтерді стандарттау. Компьютерлік тораптардың аппараттық құралдары. Локальды тораптарды құру және қолдану технологиялары. Серверге, жұмыс станцияларына және торапқа жалпы қойылатын талаптар. Ethernet технологиясы. Ethernet стандарттары. Глобальды тораптарды құру және қолдану технологиялары. Глобальды тораптардың құрылымы. Глобальды тораптар түрлері. Тораптық программалық қамтама. Тораптарды басқару және талдау құралдарына щолу.

Күтілетін нәтиже: қазіргі заманғы тораптық технологиялардың ерекшеліктерін, компьютерлік тораптардың классификациясын, компьютерлік тораптардың аппараттық және программалық қамтамаларын білулері тиіс. Қазіргі кездегі операциялық жүйелерде тораптық – аппараттық жабдықтарды орнатуды және олардың күйлерін өзгерту әдістерін қолдана білулері керек.

Құзыреті: Ақпаратты жіберу, сақтау, іздеу, өңдеу және берумен байланысты қазіргі заманғы желілік технологиялардың даму тенденциялары мен перспективалары туралы және нақты практикалық есептерді шешу үшін жергілікті желілерді жобалау әдістері туралы түсініктері қалыптасқан.

ЭК

Шифр дисциплины KS2316

Название дисциплины: Компьютерные сети

Пререквизиты: Web-технологии

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: освоение принципов организации и функционирования компьютерных сетей, особенностей работы персонального компьютера в сетях, знакомство с современными компьютерными сетевыми технологиями и способами передачи, хранения, поиска, обработки и представления информации, а также получение практических навыков работы в локальных сетях.

Краткое содержание основных разделов:Компьютерные сети, как основа построения информационной системы. Основы пострения компьютерных сетей. Классификация сетей. Локальные и глобальные сети. Сети отделов, кампусов, корпараций. Основные понятия. Физическая и логическая топологии. Стандартизация сетевых решений. Базовая модель организации взаимодействия открытых систем. Основные функции физического, канального сетевого, транспортного, сеансового, представительного и прикладного уровней. Аппаратные средства компьютерных сетей. Технологии построения и функционирования локальных сетей. Технологии построения и функционирования глобальных сетей. Сетевое программное обеспечение.

Ожидаемые результаты: знать классификацию компьютерных сетей, особенности современных сетевых технологий, аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей, средства и способы передачи, преобразования и представления информации в сетях.

Компетенции: имеет представление о методах проектирования локальных сетей для решения конкретных практических задач, перспективах и тенденциях развития современных сетевых технологий, связанных с процессами передачи, хранения, поиска, обработки и представления информации.
ЭК

Пәннің шифры KZhS 3221

Пән атауы: Компьютерлік жүйелердің сәулеті

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: қазіргі ЭЕМ мен компьютерлік жүйелердің сәулеттік ерекшеліктерін; ЭЕМ-нің функционалдық түйіндері мен құрылғыларын жобалау негіздерін; есептеу кешендерін ұйымдастыру негіздерін оқып-үйрену.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Цифрлық машиналардың арифметикалық және логикалық негізі. Жаңа заманғы компьютерлердің талабы, есептеуіш техниканың даму тарихы. Сандық машиналардың арифметикалық және логикалық негізі. Санау жүйесі, сандарды бір жүйеден басқа жүйеге ауыстыру. Ақпараттың компьютердегі көрінісі. Ақпараттарды кодтау әдісі. ЭЕМ –нің элементтері мен узелдары. Орталық процессордың жалпы құрылымы. Жадының құрылымы және оны ұйымдастыру. Енгізу –шығару жүйесі. Базалық құрылымның техникалық қасиеттері, құрамы және ұсыныстары. Перифериялық құрылғылар. Микропроцессорлар. Жаңа заман компьютерінің архитектурасы. Жүйелік магистраль. Ақпаратты өңдеу жүйесінде компьютерді пайдалану. Жұмыс станциялары мен серверлердің архитектурасы. Мамандандырылған ЭЕМ. Программалық қамсыздандыруға негізделген архитектура, деректер қорының машиналары, объектілі бағытталған архитектура.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер компьютерлік жүйелердің сәулеті, ЭЕМ құрылғылары жұмысының негізгі принциптері, сондай-ақ есте сақтау құрылғылары, процессорлар, есептеуіш кешендер туралы жүйелі білім алулары тиіс.

Құзыреті:

компьютер сәулетінің барлық деңгейінде қазіргі заманғы компьютерлік жүйелерді, ақпаратты өңдеу процестерін ұйымдастыра алуға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины AKS 3221

Название дисциплины: Архитектура компьютерных систем

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: производственная практика

Целью изучения: является овладение: архитектурными особенностями современных ЭВМ и компьютерных систем; основами проектирования функциональных узлов и устройств ЭВМ; основами организации вычислительных комплексов.

Краткое содержание основных разделов: Арифметические и логические основы цифровых машин. История развития вычислительной техники, поколения современных компьютеров. Арифметические и логические основы цифровых машин. Системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую.Представление информации в компьютере, методы кодирования информации. Элементы и узлы ЭВМ. Общая структура центрального процессора. Организация и структура памяти. Системы ввода-вывода. Назначение, состав и технические характеристики базового оборудования. Периферийные устройства. Микропроцессоры. Архитектура современных компьютеров. Системная магистраль. Использование компьютеров в системе обработки информации. Архитектура рабочих станций и серверов. Специализированные ЭВМ. Архитектура, ориентированная наПО, машины баз данных, объектно-ориентированная архитектура.

Ожидаемые результаты: В процессе изучения дисциплины студенты должны получить систематизированные знания об архитектуре компьютерных систем, организации и основных принципах работы устройств ЭВМ, в частности запоминающих устройств, процессоров и вычислительных комплексов в целом.

Компетенции:

способен организовать современные компьютерные системы, процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур


ЭК

Пәннің шифры: ZhDKBZh 3306

Пән атауы: Желілік деректер қорын басқару жүйелері

Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы

Постреквизиттер: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: ДҚБЖ деректер қорын басқарудың жаңа жүйелерінің қорытындысы; деректер қорының деңгейлерін ашу; деректер үлгілері зерттеледі: иерархиялық, жүйелік және реляциялық. Міндеттер: туынды құралдар облысына арналған деректер қорының құрылымын жобалай алу; деректерді қорда іздестіру, кіріспе, толтыру және реттеу қабілетіне ие болу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Жобалау құралдарына қолдау. Негізгі элементтерді құру. Кестелер арасындағы байланысты орнату. SQL сұраныстарының ерекшеліктері. QBE және SQL тілдерінің байланысы. SQL формалар мен есептерде. МҚ-дағы парольдік қорғаныс. Қолданушы деңгейіндегі қорғаныс. Деректер қорын шифрлау. Деректер қорының объектілерін жасыру. Деректер қорының қызмет көрсетілуі. SQL құрылымы. Деректер типі. SELECT операторын таңдау. Агрегаттық функциялардың және енгізілген сұраныстар мен таңдау операторларының қолданылуы. Енгізілген сұраныстар. Сыртқы бірігулер. Деректерді манипуляциялау операторлары. Тасушы машиналардағы деректерді ұйымдастыру. Иерархиялық құрылымдардың физикалық көрінісі. Желілік құрылымның физикалық көрінісі. Байланыстар мен деректердің бөлінуінің физикалық көрінісі. Деректер қорын ұйымдастырудың файлдық архитектурасы.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу барысында студент деректер қорының администраторлық функцияларын орындай алуы; Жобаланатын деректер қорының сызбасын және ішкі сызбасын суреттеу және жөндестіруді; ДҚБЖ-ны және жұмыс істеу ортасына қажетті қолданбалы программалар пакетін таңдауды; Қажетті жұмыс аймағы үшін деректер қорын жобалай алуы керек.

Құзіреті:

Желілік деректер қорын құру және қолдану аймағындағы теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды меңгерген.ЭК

Шифр дисциплины: SSUBD 3306

Название дисциплины: Сетевые системы управления базами данных

Пререквизиты: Базы данных в информационных системах

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: изучение теоретических основ построения баз данных, основных операций над данными, методов организации поиска и обработки данных, языковых средств описания и манипулирования данными, принципов построения основных моделей данных и их использование в современных системах управления базами данных.

Краткое содержание основных разделов:Средства поддержки проектирования. Создание основных элементов. Организация связей между таблицами». Особенности запросов SQL Связь языков QBE и SQL. SQL в формах и отчетах.Парольная защита БД. Защита на уровне пользователя. Шифрование баз данных. Скрытие объектов бах данных. Обслуживание баз данных. Структура SQL. Типы данных. Оператор выбора SELECT. Применение агрегатных функций и вложенных запросов и операторов выбора. Вложенные запросы. Внешние объединения. Операторы манипулирования данными. Организация данных на машинных носителях. Физическое представление иерархических структур. Физическое представление сетевых структур. Физическое представление с разделением данных и связей. Архитектура файловой организации баз данных

Ожидаемые результаты:В процессе обучения дисциплины студент должен знать выполнять функции администратора базы данных; умение описывать и отлаживать схемы и подсхемы проектируемых баз данных; выбрать СУБД и пакеты прикладных программ окружения; проектировать структуру базы данных для произвольной предметной области; овладеть практическими навыками ведения, заполнения, упорядочения, поиска данных в базе; умение разработать методы поддержания базы данных в работоспособном состоянии; производить анализ функционирования, сопровождения и модификации базы данных; приобрести навыки в оформлении проектной документации по коммерческим базам данных.

Компетенции:

владеет теоретическими знаниями и практическими навыками в области разработки и эксплуатации сетевых баз данных


ЭК

Пәннің шифры WT 3327

Пән атауы: Web-технологиялары

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда

Мақсаты: қазіргі кезде жылдам, епкінмен дамып келе жатқан Web технологиялардың әртүрлі қызметтерімен таныстыру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Web-технологияларының қолдану орталары. Интернеттегі клиент-серверлік архитектурасы. Компьютерлік тораптар. Интернеттегі тораптардың иерарахиясы. Әртүрлі деңгейлі тораптардағы Web-технологиялар. Инернетке ақпаратты жіберу. TCP/IP протоколдарының стэгі. IP – бағдарының үрдісі. Броузерлер мен серверлер. Web-технологияларының негіздері. Гипермәтін және Web-парақтар. Web-қосымшаларын құру технологиялары. Статистикалық және динамикалық HTML-парақтар. Құжатты гипермәтіндік белгілейтін HTML тілі. HTML-де CSS-ті қолдану технологиялары. Web-қосымшаларындағы графика. Flash технологиясы.

Күтілетін нәтиже: Студенттер пәнді оқу нәтижесінде Интернет құрылымының жалпы принциптерін, HTML тілінің негізгі ұғымдарын білуі, Web-сайт құру барысында әртүрлі технологияларды пайдалана білулері және Microsoft FrontPage, Macromedia Flash бағдарламаларында жұмыс жасай білуді меңгерулері керек.

Құзыреті: қазіргі заманғы Web-технологиялар негізінде Web-сайттарды құра алады.

ЭК

Шифр дисциплины WT3327

Название дисциплины:Web-технологии

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: при написании дипломной работы

Цель изучения: Целью дисциплины «Web-технологии» является освоение технологий, принципов организации и функционирования Интернет, обучение методам проектирования приложений для использования в среде Интернет.

Краткое содержание основных разделов:Понятие об Web-технологиях передачи и обработки информации. Обзор типов Web-приложений. Среды применения Web-технологий. Клиент-серверная архитектура в Интернет. Компьютерные сети. Web-технологии в сетях различного уровня. Передача информации в Интернет. Стек протоколов ТСР/IP. Адресация в Интернет. Система доменных имен. Браузеры и серверы. Формат URL-адреса. Основы Web-технологий. Протоколы прикладного уровня модели OSI. Гипертекст и Web-страницы. Технологии создания Web-приложений. Статические и динамические HTML-страницы. Язык гипертекстовой разметки документов HTML.Технология использования в HTMLCSS. Механизм работы Web-сервера. Графика в Web-приложениях. Технология Flash. Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты должны: знать принципы организации, функционирования Интернет и Web-технологии обработка информации; уметь создавать программные приложения на основе современных Web-технологий.

Компетенции: умеет разрабатывать Web-сайты на основе современных Web технологии.
ЭК

Пәннің шифры: ZhIZh 4232

Пән атауы:Жасанды интеллект жүйесі

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты:Жасанды интеллект есептерін шешу әдістеріне және курс мәселелеріне кіріспе. Ол инженерлік білім әдістерін және мазмұнын, жасанды интеллект жүйесі ретінде нейрон желілерін және эксперттік жүйелердің орны мен ерекшеліктерін оқытады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: ЖИ бұл модель мен тиісті бағдарламалық құралдар жасайтын ЭВМ көмегімен семантикаға жүгінуді талап етілетін үдерісте есептеу сипатындағы шығармашылық міндеттерлі шешуге мүмкіндік беретін ғылыми¬ зерттеу бағыты. Жасанды интеллекттің концептуалды негіздері. Жасанды интеллектің есептері және әдістері. Терминология. Мәліметтерді көрсету әдістері. Бірінші ретті логика предикаттары. Білім және мәліметтер. Ережелер-өнімдер. Семантикалық желілер мен фреймдер. Экспертті жүйелер. Экспертті жүйелердің архитектурасы. Экспертті жүйелерді құру технологиясы. Шешімдерді іздеу әдістерінің классификациясы. Анықталмағандық шарттарында білімді көрсету. Нейронды желілер. Жасанды және табиғи нейронды желілер және нейрондар жайлы негізгі түсініктер. Перцептрондар.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқыған соң студент жасандыинтеллект жүйесінің архитектурасын; заңдарды интерпретациялау әдістері мен білімді көрсету әдістерін; эксперттік жүйелер білімдерінің базасын модельдеу және шешімдерді іздеуді, негізгі түсініктер мен нейрон желілерінің негізгі модельдерін меңгереді.

Құзіреті: білімдерді берудің әртүрлі әдістері туралы, жасанды интеллектің жүйелері ретінде нейрондық желілер мен эксперттік жүйелердің ерекшеліктері туралы білімдері қалыптасқан.
ЭК

Шифр дисциплины: SII 4232

Название дисциплины: Системы искусственного интеллекта

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: «Системы искусственного интеллекта» является изучение методов и средств искусственного интеллекта в его приложениях к моделированию рассуждений, задачам анализа текстовой информации, информационного поиска и автоматизированного перевода с одного естественного языка на другой.

Краткое содержание основных разделов: Введение.Концептуальные основы искусственного интеллекта.Экспертные системы.Инженерия знаний.Семантические сети. Фреймы и объекты. Обучение в интеллектуальных системах.Системы понимания естественного языка, машинный перевод.Зрительное восприятие мира: системы машинного зрения, распознавание образов, зрительные системы интеллектуальных роботов.Нейронные сети.Применение нейронных сетей

Ожидаемые результаты:

В результате изучения дисциплины студент должен владеть навыками использования средств интеллектуализации в решении задач анализа текстовой информации, информационного поиска и автоматизированного перевода с одного естественного языка на другой.Компетенции:

имеет представление о различных методах представления знаний, особенностей экспертных систем и нейронных сетей как систем искусственного интеллекта


ЭК

Пәннің шифры IIy 1103

Пән атауы: Ілиястану

Пререквизиттері: Мектептегі қазақ әдебиеті

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: Классик ақын, жазушы, публицист, драматург, аудармашы, фольклорист, әдебиет зерттеушісі, тарихшы, фельетон жанрының негізін салған көп қырлы талант Ілияс Жансүгіровтің зертханасына «енгізіп», шеберлік мектебін саралау, таразылау, суреткердің сырын түсіндіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:  Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаяны, сөз өнерін игеру жолындағы алғашқы ізденістері, қоғамдық және мемлекеттік қызметтері, әртүрлі өнер саласына ат салысуы, поэмалар жазуы, прозаның дамуына қосқан үлесі, драматургиясы, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, жариялап, зерттеуі, аудармашылық еңбегі, журналистік қызметі, публицистикалық еңбектері, шығармаларының лингвистикалық және көркемдік қыры, ақынның қазақ әдеби тілін дамытуға қосқан үлесі, қаламгер шығармашылығының зерттелуі қамтылған.

Күтілетін нәтиже:

- қаламгер туындыларымен танысып, ондағы дәуір демін, қоғам шындығын айқындай алуы; прозалық туындыларындағы көркем образ, әдеби характер, әдеби тип, реализм, романтизм, жазушы стилі сияқты әдеби ұғымдардың негізгі белгілерін білуі;

- оқылған шығармалардағы кейіпкердің рөлі мен орнын, сондай-ақ кейіпкер характерінің қоршаған орта мен жағдайларға байланысты қалыптасуын ашып көрсетуге дағдылануы;

- тиісті деректерді келтіре отырып, пікір алмасуларда, диспуттарда өз көзқарастарын, пікірлерін дәлелдей алуы, әдеби сын – зертеулерге тезис және конспект жасай білуі.Құзыреті:

І.Жансүгіров мұрасының тарихи маңызын поэтикалық ерекшелігін жанрлық ізденістерін талдай біледі.


ЭК

Шифр дисциплины IIy 1103

Название дисциплины:Илиястану

Пререквизиты: Школьный курс казахской литературы

Постреквизиты: нет

Цель изучения: изучить историю; познакомить студентов с внутренним содержанием произведений; определить роль героев и их место; раскрыть основную сюжетную линию.

Краткое содержание основных разделов: Биография И.Жансугурова, его место в казахской литературоведческой науке. Его неоценимый вклад в формирование художественных принципов нашей литературы.

Ожидаемые результаты: При знакомстве студентов с творчеством И.Жансугурова параллельно:

- научить анализировать произведения;

- раскрыть идейно-художественное своеобразие;

- дать характеристику каждому произведению;

- на практических занятиях раскрыть основную тематику;

на основе деятельности видных общественных деятелей, батыров и людей искусства прививать студентам чувства патриотизма, любви к Родине.Компетенции:

Знает разбирать историческую важность поэтические особенности жанра наследства И.Жансугурова


ТК 2.1

Пәннің шифры РТ 1203

Пән атауы: Программалау технологиясы

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: студенттергеесептердің алгоритмдеу негізін; С, С++ программалау тіліндерінің ерекшеліктерін, мәліметтер құрылымын үйрете отырып күрделілігі әртүрлі деңгейдегі есептерді шығара және талдай білуге машықтандыру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Тілдің жалпы сипаттамасы. Негізгі ұғымдар. Алгоритмдік тілдер. Алгоритмдік тілдің қолданылуы және оған қойылатын талаптар. Программа құрудың сатылары мен деңгейлері. Алгоритмдердің құрылымдық схемасын құру. Мәліметтерді ұйымдастыру. Амалдар белгілері. Тұрақтылар. Түсініктемелер. Басқарушы тізбектер. Программаны құру технологиясы. С++ мәліметтердің типтері. Қолданушымен анықталатын типтер. Айнымалылар және өрнектер. Тармақталу операторлары. Қайталану операторлары. Басқаруды беру операторлары. Функциялармен жұмыс. Функция аргументтері. Көрсеткіштер және массивтер. Жолдармен жұмыс. Құрылымдар мен біріктірулер. Графикалық операторларды өңдеу. Файлдар.

Күтілетін нәтиже:С++ программалау тілінің негізгі түсініктерін; тіл мүмкіндіктерінің жүзеге асу механизімін; тілдің механизімдерінің өзара байланыс тәсілдерін; тілдіңкөптегенпрактикалықесептердекеңіненқолданылужолдарын; үйреншіктіСтіліменүйлестігін білуі қажет.Студенттер С++ тілінде сауатты да тиімді программалар жасау тәсілдерін меңгерулері керек.

Құзыреті:

Қолданбалы есептерді программалау және олардың қызмет ету тиімділігін талдау дағдыларын меңгерген


КВ 2.1

Шифр дисциплины: ТР 1203

Название дисциплины:Технология программирования

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты:

Цель изучения: изучение классификации языков программирования, типов данных, операций, операторов языка программирования Си, уметь программировать на языке С++;

Краткое содержание основных разделов: Алгоритмические языки. Этапы и уровни разработки программ. Основы технологии программирования. Структурное программирование. Программирование на языке Си. Состав системы программирования, элементы языка. Типы данных. Объявления. Выражения и присваивания. Операция языка Си. Операторы языка Си. Условный оператор. Операторы цикла. Оператор выбора. Функции. Описание, определение функции. Использование сложных типов в языке Си. Одномерные массивы и указатели. Строки. Обработка строк. Двумерные массивы. Структуры данных. Указатели и структуры данных. Особенности программирования на языке С++. Основы программирования на языке С++.

Ожидаемые результаты: студенты должны уметь разрабатывать структурные схемы различных алгоритмов, организовывать в зависимости от требований задачи необходимые структуры данных, выбрать язык программирования, разрабатывать программы на выбранном языке программирования с использованием средств языка и писать программы в хорошем стиле, отлаживать и испытывать программы, составлять качественную программную документацию.

Компетенции:

обладает навыками программирования прикладных задач, анализа эффективности их функционирования


ТК 2.1

Пәннің шифры: TAT 1203

Пән атауы: Тілдер мен автоматтар теориясы

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Жасанды интеллект жүйелері

Мақсаты: тілдер мен автоматтар теориясының негізін меңгеру, компилятор құрудың сатыларын: лексикалық, синтаксистік және семантикалық талдауларды білу. Осы білімдердің практикалық машықтарын қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Автоматтар теориясы даму тарихының қысқаша мәліметтері, курс бойынша әдебиеттерге шолу. Абстрактілі автоматтың анықтамасы. Мур және Мили үлгілері. Абстрактілі автоматтардың қойылу әдістері. Автоматтардың эквиваленттілігі. Мили және Мур автоматтар құрылуының эквиваленттілігі. Алфавиттік оператор. Автоматты оператор. Алфавитті оператордан абстрактілі автоматқа өту. Дискретті құрылғының жалпыланған үлгісі. Алгоритмнің операторлық сызбаларының автоматты көріністе қойылуы. Алгоритмнің операторлық сызбаларының тілдері. Абстрактілі автоматтың алгоритмнің операторлық сызбалары бойынша синтезделуі. Толықтай анықталған автомат жағдайының сандық минимизациясы. Эквиваленттілік қатынас, эквиваленттер класы.

Күтілетін нәтиже: Соңғы автоматтардың элементтерін, осы автоматтардың абстрактілі және құрылымдық синтездерінің негізгі этаптарын, берілген пәндік аймақтың қарапайым шетелдік терминологиясын, ЕСКД-ның қажетті элементтерін; формальды грамматика элементтерінің теориясын білуі тиіс; берілген құрылымдық базистегі соңғы автоматтың көрінісін синтездей алуға, ЕСКД стандарттарын басқарушы автоматтардың сызбаларын орындау барысында қолдана алуы керек.

Құзіреті: формальді тілдер мен атоматтар теориясы саласында іргелі білімдерді меңгерген және компиляторларды құрудың негізгі кезеңдерін біледі.
КВ 2.1

Шифр дисциплины: TYaA 1203

Название дисциплины:Теория языков и автоматов

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Системы исскуственного интеллекта

Цель изучения: развить и углубить общие представления об языках программирования, осинтаксисе и семантике языка, ознакомить с электронно-цифровыми программно-управляемыми машинами, узнает классификацию автоматов и их основные функции, классификацию языков программирования

Краткое содержание основных разделов: Краткий исторический очерк развития теории автоматов, обзор литературы по курсу. Определение абстрактного автомата. Модели Мура и Мили. Способы задания абстрактных автоматов. Эквивалентность автоматов. Эквивалентные преобразования автоматов Мили и Мура. Алфавитный оператор. Автоматный оператор. Переход от алфавитного оператора к абстрактному автомату. Обобщенная модель дискретного устройства. Задание автоматного отображения операторной схемой алгоритма. Языки операторных схем алгоритма. Синтез абстрактного автомата по операторной схеме алгоритма. Минимизация числа состояний полностью определенного автомата. Отношение эквивалентности, классы эквивалентности.

Ожидаемые результаты: В процессе обучения дисциплины студент будет

  • знать элементы теории конечных автоматов, основные этапы абстрактного и структурного синтеза конечных автоматов, элементарную зарубежную терминологию в данной предметной области, необходимые элементы ЕСКД;

  • знать элементы теории формальных грамматик;

  • уметь синтезировать по заданному автоматному отображению конечный автомат в заданном структурном базисе, пользоваться стандартами ЕСКД при выполнении схем управляющих автоматов;

  • уметь строить магазинный автомат, реализующий перевод;

  • иметь представление об актуальных задачах теории автоматов;

  • иметь представление о соответствии классов языков и моделей автоматов.

Компетенции:  имеет навыки в сфере формальных языков и автоматов, и знает основные этапы создания компилятора.
ТК 2.2

Пәннің шифры: CPN 2209

Пән атауы: С# - та программалау негіздері

Пререквизиттері:Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау

Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана алады

Мақсаты: Объектілі программалау негіздеріне арналған.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Программалау тілі ретінде C# тілінің 3.0 нұсқасы қолданылады, программалық жобаларды өңдеу ортасы - Visual Studio 2008 Professional Edition и Framework.Net-тің 3.5 нұсқасы.Курстың бірінші бөлімінде С# тілінің ядросы қарастырылады. Түсіндірулер мысалдардың үлкен санымен қамтылған.Күтілетін нәтиже:C# тілін оқу тілдің типтер жүйесін қараудан басталады. Алғашқы қадамнан бастап деректер типі және модуль рөлін көрсететін класс түсінігі енгізіледі. Айнымалыларды және объектілерді жариялау, өрнектерді, тіл операторларын тұрғызу сұрақтары қарастырылады. Көп назар процедуралар және функциялар түрінде жүзеге асырылатын класс әдістеріне аударылады. Массивтер және жолдармен жұмыс нақты қарастырылады. С# тілінің шкала, лямбда-өрнектер, null мәндерді ұсынатын типтер, интерпретаторлармен жұмыс мүмкіндіктері қарастырылады. Көп көңіл сипаттамасы әр тарауда берілетін классикалық алгоритмдерге бөлінеді, шешімдерін әр дәріс материалдарын меңгеру үшін ұсынуға болады.

Құзыреті:Программалаудың қазіргі заманғы инструменталды құралдарында программалар құра алады.
КВ 2.2

Шифр дисциплины: ОРС 2209

Название дисциплины: Основы программирования на С# Пререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и программирование

Постреквизиты: могут использовать при написании дипломной работы

Цель изучения: Курс посвящен основам объектного программирования.

Краткое содержание основных разделов:В качестве языка программирования выбран язык C# - его версия 3.0, в качестве среды разработки программных проектов – Visual Studio 2008 Professional Edition и Framework .Net в версии 3.5. В первой части курса рассматривается ядро языка С#. Изложение сопровождается большим числом примеров.

Ожидаемые результаты:Изучение языка C# начинается, как обычно с рассмотрения системы типов языка. С первых шагов вводится понятие класса, играющего роль типа данных и роль модуля. Рассматриваются вопросы объявления переменных и объектов, построения выражений, операторы языка. Большое внимание уделяется методам класса, реализуемых в виде процедур и функций. Подробно рассматривается работа с массивами и строками. Обсуждаются такие возможности языка С#, как работа со шкалами, лямбда –выражениями, типами, допускающими null значения, итераторами. Большое внимание уделяется классическим алгоритмам, описание которых дается в каждой главе, предваряя задачи, решение которых предполагается для успешного освоения материалов каждой лекции. 

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> Бекітілді утвержден
files -> Публицистикалық жанрлардың Қазақ баспасөзіндегі орны
files -> Ұлттық идея тәуелсіздік тұҒыры
files -> Символдың табиғаты ашимова Малика Гениевна
files -> Моральдық зиянды өтеу жолдарының Қиын тұстары сыдықбек Д. Ж
files -> 1 нұсқа "Тіл дыбыстарын" тіл білімінің кай саласы зерттейді? а
files -> Криминалистикалық болжау криминалистиканың жеке ілімі ретінде серікқали Айжан Ардаққызы
files -> Қазақстан Республикасының Заңы
2015-11 -> Бекітілді утвержден
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы